Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 7 >> 

Mori Yésus Ngo Oné Yérusalém; Te Lut Ramé Pondok Daun

1Poli hitu Mori Yésus lako léok Galiléa, ai Hia toé gorin te ka’éng kaut oné Yudéa, ai nitu manga ata Yahudi nanang te ala Hias.

2Du hitu ramé disét Yahudi ruis gi, leso ramé Pondok Daun.

3Mai taé de asé-ka’én Mori Yésus agu Hia: “Ngot Ité cé’é mai ho’o ga nggere-oné Yudéa, kudut sanggéd ata nungku Dité ita kolé sanggéd pandé Dité.

4Ai toé manga cengatan te pandé cao-ca oné pété ceha, émé hia ngoéng te tiba lata doy. Émé nenggitu pandé Dité, toto taram oné tana lino.”

5Ai asé-ka’é ru’N kaut toé imbi Hias.

6Mai taé de Mori Yésus agu isé: “Leso Daku toéd caiy, maik latang te méu mangam taung linga.

7Lino ho’o toé manga rangkat méud, maik rangkat Akuy, ai Aku poli sabid latang te sanggéd pandé da’at diha.

8Ngom ga oné ramé hitu, Aku toé ngok nitu, ai toé di rapak leso’G.”

9Nenggitu reweng Diha latang te isé, itu kali ka’éng kiN oné Galiléa.

10Maik du poli ngod asé-ka’é de Mori Yésus oné ramé hitu, itu kali ngon kolé Hia nitu, maik lakoN toé ita lata doy.

11Ata tu’ad isét Yahudi kawé Hia oné ramé hitu agu mai taéd: “Nia Hia?”

12Agu do kéta dengé siwi-sok oné lawa do situ latang te Hia. Manga ata taé nenggo’o: “Hia ata di’ay.” Mai tungku data iwod: “Toé yé, Hia pandé wéléng ro’éngy.”

13Maik lagit cengatan koé ata cukungn te curup mésé-mésé latang te Hia ai rantang ata tu’ad isét Yahudis.

Mori Yésus Téing Sakasi Weki Run

14Du rémé kéta ruda olon ramé hitu, Mori Yésus ngo oné Mbaru de Mori Keraéngy agu toing atay nitu.

15Lenget kéta taungs ata tu’ad Yahudi, agu mai taéd: “Co’o kétay ata ho’o, do kéta pecingn, musuk toé olo nungkuy.”

16Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Toing Daku toé oné mai weki Rug, maik oné mai Hiat wuat Akuy.

17Céing kaut ata lut ngoéng Diha, ata hitu ngancéng pecing, ot toing Daku so’o oné mai Mori Keraéngd ko oné mai weki Rug.

18Céing ata curup oné mai weki run, ata hitu kawé te hiang weki run, maik céing-céing ata kawé hiang latang te Hia hitut wuatN, hia laing salangn agu toé manga ata toé molorn oné hia.

19Toé weli hi Musa ata poli téing adak Taurat oné méu? Maik lagit cengatan koé oné mai méu ata pandé lorong adak Taurat situ. Co’o tara kudut ala Akus méu?”

20Mai wantil data do situ: “Hau hena le koro de jing da’at; céingy ata kudut te ala Hau?”

21Mai walé de Mori Yésus agu isé: “Musuk ca di pandé Daku, lengét ta’a méu ga.

22Jari, poli wintasn li Musa kudut sunat kéta taung méu - ata tu’ungn sunat hitu toé oné mai hi Musan, maik oné mai empo ditén – agu méu sunat atam oné leso Sabat.

23Émé ca ata, sunat oné leso Sabaty, boto lagé adak di Musa, co’o weli méu tara rabo Akus, méséng Aku pandé ina labok taung wekin cengata manusia du leso Sabat?

24Néka beté-bicar lut apa ata ita le mata, maik beté-bicar ata agiln tu’ung.”

Ndél Landing Nia Main Mori Yésus

25Mai taé data iwon weki Yérusalém: “Cala Hia ho’op ata kudut ala lisé ta?

26Agu lélo de Hia curup sara nain agu isé toé manga curup apa-apa kamping Hia. Aram pecing tu’ung le adak laing dité, te Hia ho’o hi Kristus?

27Maik latang te ata ho’o, pecing lité, nia main baté ka’éngn, maik du nia cain hi Kristus, toé manga cengatan ata pecing nia main baté pu’ungn.”

28Du rémé toingn Mori Yésus oné Mbaru de Mori Keraéng mai taé Diha: “Bo kali pecingk Aku le méu agu nia maig Aku, maik mai Daku toé sara Rug, landing le wuat Dihat molor ata toé pecing le méu.

29Aku pecing Hiak, ai Aku mai oné mai Hiag agu Hia ata wuat Aku.”

30Bo kudut te deko Hia lisé, maik toé kéta cengatan ata cadi Hian, ai toé di hitu leson.

31Maik oné mai isét do situ, manga dod ata imbi Hia, agu mai taéd: “Émé cai hi Kristus, ngancéng kéta Hia pandé tanda lenget ata céwé do oné mai Hia ho’o?”

32Ata Parisi dengé sai-saok data situ landing Hia, itu tara isét imam kepala agu ata Parisi jera ata lami Mbaru de Mori Keraéng kudut deko Hia.

33Mai taé de Mori Yésus: “Téké cekoén kali ga, Aku manga cama-cama agu méug, poli hitu Aku kudut ngo éta Hiat wuat Aku.

34Méu te kawé Akum, maik méu toé ita Akum ai méu toé ngancéng ngo oné osang baté ka’éng Daku.”

35Mai curup cama taud ata Yahudi situ: “Kudut ngo nggere-nia kétag Hia wiga ité toé ngancéng cumang agu Hia? Asa manga tenangn kudut ngo oné baté ka’éng data mbéot oné ata Yahudi agu kudut te toing ata Yahudi?

36Apa weli betuan taé Diha te nggo’o: Méu te kawé Akum, maik méu toé ngancéng cumang Akum, agu: méu toé ngancéng ngo oné osang baté ka’éng Dakum?”

Waé Ata Pu’un Mosé

37Du leso cemoln hitu kétag adak mésé hitu, hesé Mori Yésus agu mai taéN: “Céing-céing ata masa waéy, co’om mai inung oné Akuy!

38Céing kaut ata imbi Akun, ného ata poli taé de Surak Nggeluk: oné mai pucu diha lalang kéta waé mosé.”

39Betuan taé Diha, ngong Mori Keraéng Nai Nggeluk, ata kudut tiba lisét imbi Hia; tara toé di wa’uy Nai Nggeluk hitu ai Mori Yésus toé di bongy.

40Pisa taus oné mai ata do situ ata dengé taung sanggéd reweng situ, mai taéd: “Hia ho’o tu’ung-tu’ung nabi ata kudut te maiy.”

41Mai taé data iwod: “Hia ho’o hi Mésias.” Maik manga kolé wantil data iwon: “Toé ta, hi Mésias toé mai oné mai Galiléan.

42Ai taé de Surak Nggeluk, hi Mésias hitu waé di Daudy, oné mai béo Bétléhém, baté ka’éng di Daud médé.”

43Wiga mangan ndu-ndél taud ata do situ landing Hias.

44Manga pisa taus oné mai isé kudut te deko Hias, maik toé kéta cengatan ata cukungn te cadi Hia.

Mori Yésus Kambé Li Nikodémus

45Itug kali ngod ata lami situ oné adakd sanggéd imam agu ata Parisi, ata nenggo’o taéd agu isé: “Co’ob tara toé ban le méu Hia?”

46Mai walé data lami situ: “Toé dé’it manga repéng lami cengata manusia ata curup ného ata hitu!”

47Mai walé data Parisi situ agu isé: “Wéléng kolég méu ko?

48Manga weli cengatan oné mai isét adak ata imbi Hian, ko cengatan oné mai ata Parisi?

49Maik ata do so’o ata toé pecing Taurats nahé mata kéta taungs!”

50Cengata oné mai weki disé, hi Nikodémus ngasangn, hiot danong poli cumang agu Mori Yésusn, taé agu isé:

51“Co’o néng Adak Taurat dité, wahéng ata toé olong séngét torokn agu toé olong pecing lata apa ata poli pandé Diha?”

52Mai walé disé: “Asa ata Galiléa kolé hau ta? Damang céca di’a oné Surak Nggeluk, kudut pecing le hau toé manga nabi ata mai oné mai Galiléa.”

Inéwai Ata Loma

53Itug kali isé kolé bilang mbarud,


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 7 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran