Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 >> 

1maik Mori Yésus ngo nggere-éta golo Zaitun.

2Du le gula ucap, Hia manga koléy oné Mbaru de Mori Keraéng, agu sanggéd taung ro’éng mai oné Hias. Hia lontoy agu toing isé.

3Mai isét pecing Taurat agu ata Parisi dadé nggere-oné Hia cengata inéwai ata regéng lisé du loma latay.

4Pandé lonto lisé inéwai hitu oné bahi-réha kétay agu mai taé disé ngong Mori Yésus: “Rabi! Inéwai ho’o regéng lami du rémé loma taud.

5Hi Musa oné terungku Taurat, susung ité kudut peké le watu inéwai nenggitu. Co’o le nuk Dité latang te loma hitu?”

6Tombo disé hitu kudut damang Hia, kudut manga campitn te pandé sala Hia. Maik Mori Yésus tengguk kauty agu tulis le rempa liméN wa tana.

7Agu woko aping kéta réi disé, to’o agu hesé Hia agu mai taén ngong isé: “Céing-céing oné mai méu ata toé kéta manga ndékokn, hia damang ata laring cain peké watu oné inéwai ho’o.”

8Itu kali tengguk kolén Hia agu tulis wa tanay.

9Maik woko poli dengén lisé curup hitu itus kali ca cad ngod, pu’ung oné mai ata tu’a laing. Cemoln ga, téké kaut Mori Yésus agu inéwai hitu ata mengkek kin oné baté ka’éngn.

10Itu kali hesén Mori Yésus, agu mai taén ngong hia: “Oé enu, nias ata do so’o bao ga? Asa manga cengatan bao ata wahéng hau?”

11Mai walé de inéwai hitu: “Toé manga o Mori.” Mai kolé taé de Mori Yésus: “Aku kolé néng toé wahéng hauk. Ngoh ga, agu pu’ung ho’o main muing ga néka pandé ndékok koléh.”

Mori Yésus Gérak de Lino

12Mori Yésus curup koléy oné isé, mai taéN: “Akuy de gérak de lino; céing-céing ata lut Aku, ata hitu toé manga lako oné nendepn, maik manga gérakn oné mosén.”

13Mai wantil data Parisi agu Hia: “Tombo kéta sakasi weki Rum Hau, sakasim hitu toé molorn.”

14Mai walé de Mori Yésus ngong isé, taéN: “Alim po Aku tombo sakasi latang te weki Rug, maik sakasi Daku hitu molorn, ai pecing le Rug, nia maig Aku maig, agu nggere-niak Aku ngog.

15Beté bicar de méu lorong wolo de manusia, Aku toé beté- bicar latang cengatan kaut,

16maik alim po Aku téeing beté-bicarK, beté-bicar hitu molorn, ai Aku toé hanang koég, maik cama-cama agu Emag ata wuat Aku.

17Agu oné Surak Taurat de méu manga tulis, sakasi data sua tau, laing salangn kéta.

18Aku ata téing sakasi latang te weki Rug, agu Emag kolé hitut wuat Aku, téing sakasi latang te Aku.”

19Mai kolé taé disé agu Hia: “Niay néng Ema de Hau?” Mai walé de Mori Yésus: “Aku agu Ema Daku toé pecing le méu. Émé pecing Aku méu, pecing bon kolé Ema Daku.”

20Sanggéd curup situ tombo le Mori Yésus ruis baté na’a cao-ca du Hia rémé toing oné Mbaru de Mori Keraéng. Agu toé manga cengatan te deko Hia, ai toéd cai leson.

Mori Yésus Toé Oné mai Lino Ho’on

21Mai kolé taé de Mori Yésus agu isé: “Aku kudut ngok ga, agu méu kudut kawé Akum, maik méu te mata oné ndékoks. Oné osang baté ngo Daku, toé ngancéng ngos méu.”

22Wiga maig taé disét Yahudi situ: “Asa kudut te ala le weki Run Hia, itu tara nggo’o taén: Oné osang baté ngo Daku, toé kéta ngancéng ngos méu?”

23Itu kali mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Méu mai wa mais, Aku mai éta maig; méu oné mai lino ho’os, Aku toé oné mai lino ho’og.

24Itu tara nggo’on bao taé Daku agu méu, te méu mata oné ndékoks; ai émé toé imbi Aku méu, te Akuy de Hia, méu mata oné ndékoks.”

25Maig taé disé ngong Hia: “Céing kéta néng Hau?” Mai wantil de Mori Yésus agu isé: “Apay néng curup Daku agu méu be bolon?

26Do kid situt paka curups Laku, agu kudut bicars laku latang te méu; maik Hiat wuat Aku, ata molor tu’ung kéta, agu apa situt poli dengé Daku oné mai Hia, hitu kolés ata tombo Daku agu lino ho’o.”

27Toé tingo lisé, kali curup hitu oné isé ngong Hia Ema.

28Maig taé de Mori Yésus: “Émé poli téti étan le méu Anak Manusia, itu pong pecing le méu te Akuy dé Hia, agu Aku toé pandé cao-ca sara naig, maik Aku curup apa situ ného poli toing Diha Ema oné Aku.

29Hia hitut poli wuat Aku, Hia kempéng Akuy. Hia toé ondang Aku hanang koég, ai Aku pandé taung situt henan oné nai Diha.”

Molor Ata Pandé Céla Laing

30Du poli taung sanggéd curup situ le Mori Yésus, dod ata, imbi Hia.

31Mai taé Diha agu ata Yahudi situt imbi Hias: “Émé temer kin imbi de méu latang te sanggéd reweng Daku, méu tu’ung-tu’ung ata nungku Dakum,

32agu méu te pecing, ata molorn, agu molor hitu te pandé céla méu laingy.”

33Mai walé disé: “Ami ho’o waé di Abrahamkm. Agu toé dé’it manga ciri mendi data laingkm. Co’o tara nggo’on taé de Hau: Méu kudut célam?”

34Mai wantil de Mori Yésus agu isé: “Aku taé agu méu, ata tu’ungn kéta, néténg ata hitut manga ndékokn, hia hitu mendi de ndékoky.

35Agu ata ngasang mendi, toé ka’éng kin oné mbaruy, maik ngasang anak kali ka’éng oné mbaruy dengkir tédéng lén.

36Jari, émé Anak hitu pandé céla méuy, méu tu’ung-tu’ung célam.”

Waé di Abraham Ata Toé Oné Mai Morid

37“Pecing kolé Laku, méu waé di Abraham, maik méu lémét kudut mbelé Akum, ai curup Daku toé tiba oné nai de méu.

38Apa ata ita Daku oné Emag, hitu kolé ata curup daku, agu nenggitu kolé wintuk de méu latang te apa ata poli dengé le méu oné mai emas.”

39Mai walé disé agu Hia: “Ema dami hi Abraham.” Mai taé de Mori Yésus agu isé: “Émé tu’ung kéta méu anak di Abraham, toét-toé méu te pandé ného apa ata poli pandé di Abraham.

40Maik méu kudut te mbelé Akum, Aku ata tombo molor oné méu, molor hitut dengé Laku oné mai Mori Keraéng; gori nenggitu toé manga pandé li Abraham.

41Méu pandé gori de ema rus.” Mai walé disé: “Ami toé wing berakm. Ca’y kali ema dami, Mori Keraéng.”

42Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Émé Mori Keraéng ema de méu, méu te momang Akum; ai Aku mai oné mai Mori Keraéng agu ho’o ga Aku manga cé’é ho’ok. Mai Daku, toé mai le nai Rug, maik ali wuat Diha.

43Co’o tara toé tingon le méu curup Daku? Ai méu toé ngancéng dekon reweng Daku.

44Méu mai oné mai emas ata jing da’at, wiga méu nanang pandé apa ata ngoéng de emas. Hia ata mbeléd manusia pu’ung kéta du wangkan, agu hia toé mosé laing patén, ai oné hia toé mangay molor. Émé manga tombo nggopétn hia, hitu curup de run, ai hia ata nggopét, agu améd sanggéd nggopét.

45Maik landing Aku, curup laing molord agu méu, méu toé imbi Akum.

46Céing oné mai méun ata manga baté caun te Aku manga pandé ndékok? Émé Aku curup molor, co’o weli tara toé imbig Aku le méu?

47Céing ata mai oné mai Mori Keraéngn, hia séngét reweng de Mori Keraéngy, ali hitu le méu tara toé séngéd, ai méu bom mai oné mai Mori Keraéngs.”

Olong Manga Mori Yésus Po Hi Abraham

48Sanggéd tu’a data Yahudi koléng Mori Yésus: “Toé weli tu’ung taé dami te Hau ata Samariah agu hena le jing da’ath?”

49Walé de Mori Yésus: “Aku toé hena le jing da’at, maik Aku hiang Emag, agu méu toé hiang Akum.

50Maik Aku toé kawé hiang te weki Rug; manga ca’y ata kawén agu Hia kolé ata beté-bicar.

51Aku curup agu méu ata tu’ungn kéta, céing ata lut reweng Daku, hia toé manga matan dengkir lén.” Mai kolé walé de tu’a data Yahudi situ ngong Hia:

52“Ho’og pecingn lami, Hau hena le jing da’at. Ai hi Abraham polig matan, nenggitu kolés sanggéd nabi, maik mai taé de Hau: Céing ata lut reweng Daku, toé manga matan dengkir lén.

53Nahét céwé kéta mésé Hau hitu po ema dité hi Abraham ata poli matan! Sanggéd nabi kolé poli taungs matad; kudut te cama agu céing kéta weli Hau hitu ga?”

54Walé de Mori Yésus: “Émé Aku naring kaut weki Rug, toé kéta manga belar koé cekoén. Ema Daku hitut naring Aku, Hia hitut taé de méu: Hiay Mori Keraéng dami,

55égém toé pecing le méu Hia, maik Aku pecing Hiak, agu émé nggo’o taé Daku: Aku toé pecing Hiak, Aku ho’o ata nggopét, cama ného méu, maik Aku pecing Hiak, agu Aku lut reweng Dihak.

56Ema de méu hi Abraham, nisang kéta nain ai hia te ita leso Dakuy agu poli itan liha, wiga hia nakay le ita hitu.”

57Wiga mai taé data tu’ad Yahudi agu Hia: “Uwa de Hau toé di limampulu ntaungy, agu Hau ga poli ita hi Abraham?”

58Wantil de Mori Yésus agu isé: “Aku curup agu méu, moro matan, du toé di loas hi Abraham, Aku mangak ga.”

59Itu kali pili watu disé te peké Hia; maik morag Mori Yésus nitu main, agu ngoy oné mai Mbaru de Mori Keraéng.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran