Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 9 >> 

Ata Buta Du Pu’ung Loasn

1Du rémé libaN Mori Yésus, ita Liha cengata ata buta pu’ung du loasn.

2Réi data nungkuN oné Hia: “Rabi, céingy ata pandé ndékok, weki run ata ho’o ko ata tu’an, wiga hia loas agu butan?”

3Walé de Mori Yésus: “Toé hia, agu toé kolé ata tu’an, maik sanggéd gori de Mori Keraéng paka ita oné hias.

4Ité paka pandé gori Diha hitut wuat Aku du rémé manga kin leso; ai émé caig wié, toé manga cengatan kolé ngancéng te gori.

5Du rémé manga oné linog Aku, Akuy gérak de lino.”

6Woko poli taungs tombod Liha curup situ, Hia ipo wa tanay, halok Liha ipo hitu agu tana, poli hitu doés oné mata data buta hio bao,

7agu mai taén ngong hia: “Ngoh ga, lembo wekim oné tiwu Siloam.” Betuan Siloam, ngong: “Hiat wuat.” Ngoy ata hitu agu lembo wekin, itug kali kolén agu welag matan.

8Maik haé béon agu isé situt danong baé hia ata buta agu ata lénggéy, mai taéd: “Cala hia ho’op hiot sanggar-sanggar bon limén te tegi?”

9Mai taé data iwod: “Tu’ung, hia ho’o!” Walé kolé data iwod: “Toé hia, maik ata cama tara diha!” Maik taé de run ata buta hitu: “Tu’ung, aku hia!”

10Mai taé disé ngong hia: “Co’o kaut tara ngancéng welan mata de hau?”

11Mai walén: “Ata hitut ngasangn hi Yésus, acel Liha tana luma du mata daku, agu mai taén ngong aku: Ngo oné tiwu Siloam agu lembo wekim. Itug kali ngog aku, agu du poli lembo wekig, aku ngancéng ita atak.”

12Maig taé disé agu hia: “Nia weli Hia ga?” Mai walén: “Toé baég laku.”

13Itu kali dadén lisé ata hitut butay baon oné ata Parisi.

14Leso du acel tana de Mori Yésus agu pandé wela mata data hitu, du leso Sabat.

15Landing le hitu, isét Parisi réi agu hia, co’oy kaut tara ngancéng welan matam. Mai walén: “Pandé doés Liha tana oné mata daku, poli hitu aku ngo lembo wekig, wiga ho’ok aku ngancéng ita atak.”

16Mai kolé taéd ata iwod ata Parisi situ: “Ata ho’o toé mai oné mai Mori Keraéngn, ai Hia toé hiang leso Sabaty.” Tungku kolé lata iwod: “Ba’ang kétag néng ga ca ata ndékok ngancéng pandé tanda lenget nenggitu?” Wiga mangag léwang taud cama isén.

17Mai kole taéd ngong ata buta hitu: “Agu hau ga, co’o weli taé de hau latang te Hia, ai Hia poli pandé wela mata de haun?” Mai walén: “Hia cengata nabiy.”

18Maik ata Yahudi situ toé imbi lisé, hitut baon hia butay, agu ho’og ita atan, wiga béntan lisé ata tu’an,

19mai réid agu isé: “Ho’o tu’ung anak de méu hitut taés hia loas agu butan? Émé nggitu co’o tara ngancéng ita atan gé hia?”

20Mai walé data tu’a hitu: “Ata pecing damin kali, hia ho’o anak damiy loas agu butan,

21maik co’o kaut hia te ho’on tara ngancéng ita atay, hitug toé pecing lami, agu céing ata pandé wela matan, toé kolé pecingy lami. Réi kaut weki run, tu’ag hia, hia ngancéng tombo latang te weki run.”

22Tara nenggitun tombo data tu’an, ai isé rantang ata Yahudis, ai isét Yahudi poli ce naid céing ata tura Hia hi Mésias, ata hitu néka ka’éng cama agu iséy.

23Itu tara nggo’o taé data tu’an: “Hia tu’a gi, réi kaut weki run.”

24Itu kali bénta kolé te suangkalin ata hitut baon butay, mai taéd ngong hia: “Curup kéta ata tu’ungn oné ranga de Mori Keraéng; Pecing lami hia hitu ata ndékoky.”

25Mai walén: “Ata ndékok ko toé ata hitu, toé pecing laku; maik ca kaut pecing daku, aku baon butak, ho’o ga ngancéng ita atak.”

26Mai taéd ngong hia: “Co’oy pandé Diha oné hau? Co’o molé Liha pandé wela matam?”

27Mai walén: “Baog curup daku, maik toé séngét le méu; co’o tara nanang te séngét koléd le méu? Cala méu nanang kolé te ciri ata nungku Diham?”

28Cang agu mbéis mai taéd ngong hia: “Hau ata nungku Diha, maik ami kali ata nungku di Musakm.

29Pecing lami, Mori Keraéng poli curup agu hi Musa, maik latang te Hia toé pecing lami, mai nia main Hia.”

30Mai walé data hitu agu isé: “Ba’ang kéta toé pecing de méu, mai nia main Hia, musuk Hia poli pandé wela mata daku.

31Pecing lité te Mori Keraéng toé séngét ata ndékoky maik ata nggeluk agu ata pandé sanggéd ngoéng Diha.

32Pu’ung danong main dengkir te ho’on, toé kéta dengé dé’it te manga ata hitut ngancéng pandé wela mata data hitut loas agu butan.

33Émé toé mai oné mai Mori Keraéngn ata hitu, Hia toé ngancéng pandé apa-apay.”

34Mai walé disé: “Hau ho’o loas kéta déméng agu ndékokm, jari hau kudut toing amih?” Itu kali wur nggere-pé’angn hia lisé.

35Dengé le Mori Yésus, te hia poli wur nggere-pé’angn lisé. Poli hitu Mori Yésus cumang agu hiay, mai taén: “Imbi le hau Anak Manusia?”

36Mai walé data hitu: “Céing néng Hia Mori? Kudut aku imbi Hiak.”

37Mai taé de Mori Yésus ngong hia: “Hau toé kanang ita Hiah; maik Hia ho’ot rémé tombon agu hau, Hiap hitu!”

38Mai taén: “Imbi laku Mori.” Itu kali sujun, io Hian.

39Mai taé de Mori Yésus: “Aku mai oné linok te beté-bicar kudut céing ata toé ita, ngancéng itan, agu kudut céing ata ngancéng ita atan ciri butay.”

40Sanggéd tombo situ, dengé lata pisa taus ata Parisi ata manga nitus, agu mai taéd ngong Hia: “Co’o weli betuan hitu ga, ami kolé butakm?”

41Walé de Mori Yésus agu isé: “Émé buta méu, toé manga ndékoks; maik landing le taé rus méu: Ami ita atakm, itu tara manga kin ndékoks.”


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran