Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MANGGARAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yudas 1 >> 

Tabé

1Oné-mai hi Yudas, mendi de Mori Yésus Kristus agu asé-ka’é di Yakobus. Latang te isét poli piléd, ata momang le Mori Keraéng Ema agu sémbéng le Mori Yésus Kristus.

2Nahé nabit, hambor-libur agu momang penong oné méu.

Wahéng Latang Te Sanggéd Guru Tangké

3Asé-ka’én ata momang kéta laku! Rémé koé mping’g aku tulis latangt méu, kudut te selamak cama dité. Tulis ho’o daku latangt méu ali hus naig te toing méu, kudut mping koé kis cau imbi hitut poli tiba le sanggéd weki serani.

4Ai toé pété ceha kolé te manga ata hunus kaut ngo oné bahi-réha méu, ngong isé siot poli wérét danong te tiba wahéngs. Isé situ dé ata lopé-lapét, pandé toé belar widang de Mori Keraéng, kudut redok belek da’at disé, agu capu kéta lisé te cay kali Ata Pu’un kuasa, ngong hi Yésus Kristus Mori dité.

5Maik koném po poli pecing sanggéd taung situ le méu, aku toing méu néka sesenga’i kolém, bo kali Mori Keraéng pandé selamak ro’éngN oné-mai tana Mesir, maik musi-main pandé ampus Liha isét toé imbi.

6Nggitu kolé sanggéd malékat siot toé junggu oné watas kuasad, og kali legong osang baté ka’éngd. Mori Keraéng oké isé oné osang nendep agu langki isé dengkir leso beté-bicar.

7Cama ného hitu, Sodom agu Gomora agu sanggéd béndar baling maid, ata poli loma ata agu léor belek da’at, poli tanggong wahéng oné api tédéng lén luing langga latang te sanggén ata.

8Céwén kolé, sanggéd ata situ pandé rengkes wekid le nipi. Isé rendak kuasa de Mori Keraéng agu loér sanggéd malékat mengit éta Surga.

9Ngot hi Mikhaél tu’a de sanggéd malékat, du léwang tau agu jing da’at latang te rapu di Musa, toé cukung te wahéng jing da’at hitu ali curup loér, maik nggo’o kaut taé, “Nahé Mori Keraéng renti hauy!”

10Maik ata da’at situ loér sanggéd malékat siot toé pecing lisé. Ngot ba wekid ného kaka siot mila,' kunjung pandé da’at koném po pecing lisé. Hituy dé ata pandé ampus isé laing.

11Copels dé isé, ai lut salang baté lako di Kain agu cembur nggere-oné salang wéléng di Biléam soho nanang tiba séng. Isé ampus taungs, ai téti rampas ného hi Korah.

12Ba weki disé so’o pandé luék pucu de méu du lonto hang cama, ai isé longkir kétas, toé ritaks ali nuk kaut weki rud. Isé cama ného rewung hiot wéwét le buru toé cir usang; cama ného haju hiot toé manga cir wuad koném po cekeng wua; ného haju siot poli kebut wakéd agu rengga kéta taungs.

13Isé cama ného bombang golok, tua wusan. Nenggitu kolé isé pandé wusa sanggéd da’at ata pandé ritak laing. Isé cama ného ntala mbéot. Latang te isé poli mengkekn osang nendep tédéng lén.

14Hi Hénokh, waé te pitun di Adam, poli ba pedé danong latang te isé situ, nggo’o taén, “Mori Keraéng agu cebu kétas malékat nggeluk te mais.

15Mai disé kudut bicar sanggén ata agu Mori Keraéng téing wahéng oné sanggéd ata pandé da’at. Morin kolé te wahéngs sanggéd ata ndékok agu ata itang landing le curup loér.”

16Ata situ ngga’ut mtaung agu maja ata. Mosé disé lut kaut belek da’atd. Tombo disé joak latangt weki rud agu adong ata te tiba delek.

Toing Kudut Metek Imbi

17Asé-ka’é ata momang laku! Idep koé apa ata poli tombod oné méu danong le sanggéd rasul di Yésus Kristus Mori dité.

18Polig tombon lisé oné méu, “Turung cemoln lino tuad ata loér méu, ngong ata siot mosé lorong belek da’atd.”

19Isé situ mai te pandé biké, ai isé oné-mai lino ho’od ata toé paéng Nai Nggeluk.

20Asé-ka’én ata momang laku! Mbo koé mosés lut imbis oné hi Kristus agu ngaji koém oné Nai Nggeluk.

21Mosé koém oné mbau momang de Mori Keraéng, cang agu géréng nabit de Mori dité Yésus Kristus latang te mosé tédéng lén.

22Ba’éng koés ata siot gégo naid

23agu céla isé oné-mai api kudut selamakd. Toto koé ba’éng oné ata iwod loréng agu jerék wekis. Ngot kodo wéngko weki ata papé disé, ai poli réngkes le ndékokd.

Cemoln

24Asé-ka’én ata momang laku! Mori Keraéng ata ngancéng sémbéng méu, kudut méu néka timpokm agu dadé méu toé do’éng ndékok bolo-mai rangaN hitut mengit agu nisang nai.

25Cay kali Mori Keraéng Ata Sambé ité létang li Yésus Kristus, Mori dité. Hia dé Mori hitut mengit, angos, du pu’ung médé main dengkir te ho’on agu tédéng lén. Amén!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yudas 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran