Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 1 >> 

1Ale kam Sasarainamai sapaamian Taikamanua ka Korintus! Aipiliyan kam Taikamanua, ibailiu sapaamiannia, kalulut aibailiu kam bakkat Kristus, samba leú et sia sangamberi sipaniddogi Jesus Kristus Tuhanta, iaté Tuhanmui, elé Tuhanta simakeré. Aku sipuoni si Paulus sambat sarainanta si Sostenes, ruamai bulat kukaroni kai baga, bulé Ukkuita Taikamanua sambat Tuhanta Jesus Kristus masipanukani samba masibujai kam. Amugalai surat néné, iaté aku sipuoni apostel Jesus Kristus, bulat tubut sipauddet Taikamanua siripot ka teú bagania.

2(1:1)

3(1:1)

4Bulat mariu-riu lé kukua surá ka tubut Taikamanua kalulumui, sisilómui anggai bagat Taikamanua siaket Jesus Kristus.

5Kalulut babakkatina kam Kristus, bailiu kayo kam ka sangamberinia. Samba bulat makeru puaagaimui pagalaiat sangamberinia néné, samba nuagai kam masigelaiaké puaagaimui néné.

6Oto néné te masipatotoilá katuareman pagalaiat Jesus Kristus néné bulat anupaakkuláakéan kam,

7pat beri sara panukanan simagulai ka kam, pangenan ioi Tuhanta Jesus Kristus, bulé raitsó nia sangamberi sirimanua.

8Aipoí bulat tubut Kristus lé masijajamin kam teret kalepakat, bulé ké moi nia iailiaké kam, tá anai kuat tubumui ka sikataí.

9Bulat katonemiet baga te nia Taikamanua. Aipoí nia té néné Taikamanua, amasisogai kam, bulé nupusara kam ka tubut Togania Tuhanta iaté Jesus Kristus.

10Ale kam Sasarainamai! Ka onin Jesus Kristus Tuhanta, kutiddou ka kam, kau ibara keret bagamui sangamberimui, bulé tá bara karaganan ka talagamui. Kau nupusara kam, elé kau ipusara paatuatmui.

11Aipoí ai akuarep sisegéakenenda sikukuddu ka lalep Koloe pauuklemui pasasambamui.

12Kukukua sené iaté kababarania ka talagamui sipasikukua kisé, "Aku kaku, si Paulus lé kututut.", tápoi ai leú et sia sabagei sipasikukua, "Aku geti kaku si Apollos lé kututut." Iageti ka sabagei arakua ka sia, "Kristus lé kututut kaku."

13Kaipa te iooi ituparubei tubut Kristus! Aipoí tá amatei si Paulus punu tubumui! Aturaú leú et kam, tá bulé ibailiu kam sipasiului Paulus, ele?

14Bulat uktuk'an lé sarat si Krispus sambat si Gayus akuraú ka talagamui.

15Buí rabara kasei pá sipasikukua akuraúan nia bulé ibailiu nia sipasiuluiku.

16(Ei oo, sangalalepra si Sitepanus leú aku airaú sia ka sia. Tápoi sabagei geti, ké baí tá kukalipogi nia, táan anai sia akuraú.)

17Aipoí aku néné kaku, tá masiraú sirimanua aikoiniaké aku Kristus, tápoi masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua lé. Kapasigagalaiakéku nia leú et, tá ka puaagaira manibo sirimanua, bulé buí imasibbu geget kamateiat Kristus ka siliktenga.

18Aipoí ka sia sieei ka kamateiat, katuareman pagalaiat katusiliktengaat Kristus néné, sitá pagalajat lé. Tápoi ka sita geti sipaarau Taikamanua, katuareman katusiliktengaat nenda, kelé sara enungan Taikamanua, masipatoilá gegenia lé.

19Beri ka Buko Sipunenan leú, ai atusurat'aké kisé, "Kupakakataí te puaagai paatuatda sirimanua, samba sipinaatudda simaagai paatuat leú, kutatatáaké."

20Oto apangan lé katukaunanda simasiku paatuat? Apangan lé katukaunanda simabuak sikola? Apangan lé katukaunanda simaagai paatuat ka polak néné? Aipoi aipatoiláan Taikamanua, pusisikut paatuat polak néné siboboi lé!

21Kenanen poí kipa pá, kopet pusisikut paatuatda sirimanua, bulat tá lé raaagai Taikamanua, siripot ka puaagaira saradda, lepá. Tapoi kalulut sikut paatuatnia Taikamanua, bailiu teúakénangan ipaarau sia simatonem baga, kalulut katuareman sipinaarepmai, kuanenda taikapolak sitá pagalajat.

22Ka sia tai Jahudi bulat rabebesíaké ibara kiseiet, masipatoilá pububulatniana Katuareman Simaerú néné, tápoi ka sia geti tai Junani kapusisikut paatuat polak néné lé, rapapakei masigaba katukolobatnia.

23Ka sita geti néné, sarat masipakakra pagalaiat Kristus simamatei ka siliktenga lé. Oto katuareman siliktenga néné te aimabelé bagadda tai Jahudi, samba ka sia sipuoni taú tai Jahudi, arakua, Katuareman Simaerú néné, sitá pagalajat lé, samba taiagai paatuat lé.

24Tápoi ka sia geti sinogai Taikamanua, iaté sia tai Jahudi elé taú sipuoni tai Jahudi, Katuareman Simaerú néné, iaté, sara enungan Taikamanua, masipatoilá gege sambat pusisikut paatuatnia.

25Aipoí oniakenen taituagai paatuat ka Taikamanua peilé bulat masiku paatuat, ka pusikuat paatuatda sirimanua. Elé apa oniakenen simasaggo ka Taikamanua peilé, maron ka puroronda sirimanua.

26Ale kam Sasarainamai! Repdem peite kam galai tubumui siburú, ka tetret aisogai kam Taikamanua. Sedda bulat goisó lé kam simasiku paatuat. Tá maigi kam sauté. Siabeu tiboi tubu siripot sipasesese ka sirimanua leú et, tápei maigi kam.

27Aipoí aibagai lé Taikamanua ipiliy sia oniakenen taikapolak sitaiagai paatuat, bulé ipakaila sia simaagai paatuat. Samba aipiliy leú et sia Taikamanua oniakenen taikapolak sitaiooi tubu, bulé ipakaila sia simagege.

28Samba aipiliy leú et sia oniakenenda taikapolak simarepé tiboi tubu, taiaaddeakenen ka polak néné, samba leú et sia sitákatukaunan, bulé isubuaké sia oniakenenda taikapolak siabeu tiboi tubu.

29Oto bulat táan anai sia simaró baga masiabeuaké tubuna ka matat Taikamanua.

30Aipoí bulat tubut Taikamanua lé amasikau kam musara ka tubut Jesus Kristus. Kalulut Kristus, bailiu masikunangan paatuatta. Aipoí kalulut Kristus leú et, paerúnangan mitsá patabbaratta Taikamanua ka tubunia, iageti bailiunakéngan sita sapaamiannia sikokoiakenen, samba belaakénangan leú et sita.

31Iaté lulunia kelé ka sitususurat ka bagat Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Ké ai sia situtu baga masiumun tubu, buítá sigalaiakenen Tuhan lé, rauumun'aké."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran