Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Korintus 12 >> 

1Oto kineneiget geti kutitiboi ka matamui, iaté pagalaiat panguruat siaket Ketsat Sipunenan lé, bulat kuobá nuagai kam nia, bulat sibulatnia.

2Repdem peite kam, ka tetret ai peilé tá nuaagai kam nia si Tuhan, aian iaalá bagamui masitut'aké sabulungan sioú-oú.

3Buítá nuagai kam nia néné, sia sipinalulut Ketsat Sipunenan, tá rakukua, "Tutelei lé Jesus!" Oto kisedda leú te, bulat tá te anai sia sipasikukua, "Tuhan lé nia si Tuhan néné!" ké tá ipalulu sia Ketsat Sipunenan.

4Ai piga ngamata pá panguruat Ketsat Sipunenan, tápoi sangamberinia nenda sibabara ka sarat sara Ketsat lé.

5Ialeú et, ai piga ngamata pá galajet masipuukú si Tuhan, tápoi Tuhan pasikelet geti, iaté Tuhan sisasara nenda leú et!

6Ai piga ngamataat enungnia masigalai galajet Tuhan, tápoi sipasikakau geti ron ka sene-senen tubudda ioi ragalai galajet, Taikamanua sisasara nenda leú et.

7Bulé ibara katuerukatta sangamberitta, pugalainangan Ketsat ka tubutta senen-senenta.

8Ka sisara ikau ka tubunia Ketsat agai mutitiboat sibara wibawa. Ka sabagei geti ikau ka tubudda Ketsat sisara néné leú, iaté agai masikolouaké pagalaiat Taikamanua.

9Ketsat sara néné leú et masikakau ka sisara, tonem baga bulat simakopé ron ka tubut Kristus; tápoi ka sabagei geti ikau ka tubudda Ketsat, gege masialeaké simabesí.

10Ka sisara ikau ka tubunia gege masigalai pukerengan; tápoi ka sabagei ikau ka tubudda Ketsat agai masipoiliat apa sipinaatut Taikamanua. Ka sabagei ikau puaagai masipabaggei kipa oniakenen panguruat sibara ka Ketsat Sipunenan, kipa tá. Ai leú bagei ikau ka tubudda agai masitiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta; iageti ai leú et sia mitsá sabagei ikau ka tubudda puaagai masikolouaké panganga-nganga simakisei ka bagatta.

11Tápoi sipasigagalaiaké sangamberinia néné geti, iaté sarat Ketsat sara néné lé. Oto senen-senen tubut sirimanua ikau ka tubudda panguruat pasasaratda, siripot teú bagat Ketsat lé.

12Kelé tubut sirimanua lé nia ka sia tubut Kristus néné; tubu néné sara lé, tápoi maigi laddounia. Sangamberinia ka sia laddou tubu néné, kenanen maigi, tápoi tubu sara lé.

13Kisedda leú te ka sita néné sangamberitta, tai Jahudi pá nia, elé taú sipuoni tai Jahudi; sapagugulet elé sia sipuuuja; sangamberitta airaúan leú et sita Ketsat simakeré, bulé ibailiu-uaké sita sara ka tubut Kristus. Sangamberita leú et masipuuktungi Ketset sara nenda simasut.

14Aipoí ka sia tubutta néné, tá sarat sangaladdou, tápoi maigi laddounia.

15Ké baí ikua ka sia rere néné, "Aku kaku néné tá kabei. Oto aku néné tá rubeiat tubu", néné tá masikua ka sia rere néné, tá rubeiat tubu, nia ka sia.

16Iageti ka sia leú et talinga, ké ikua baí ka sia, "Aku kaku néné tá mata, oto aku néné tá rubeiat tubu," tápoi nenda leú et tá masikua, ka sia talinga néné tá rubeiat tubu.

17Aipoí ké ibailiu nia sangaliot tubu néné sarat matangan lé sangamberinia, kipangan lé ipaeerú tubu ipasiarep? Ialeú et ké ibailiu sangaliot tubu néné sarat talingangan lé sangamberinia, kipangan lé ipaeerú tubu ipasiping?

18Ataitsóan tebai kam ipaottot nia Taikamanua laddou tubutta néné ka tubut tubutta. Iageti katugalangan nia leú, siripot teú bagat Taikamanua leú et.

19Iageti mitsá ké baí sarat sangaladdou lé nia tubutta néné, oto kipangan lé takukua nia tubu néné?

20Kirénangan tedda laddou tubu néné maigi, tápoi ka sia tubu geti sara lé.

21Oto kalulut néné, tá momoi ikua ka sia mata ka tubut kabei, "Apananku te ekeu néné!" elé ikua ka sia uté ka tubut rere, "Apananku te ekeu néné!"

22Tápoi beringan laddou tubu oniakenenta simasaggo, bulat abeu kauta nia.

23Elé laddou tubu sitá katukaunan, tápoi nia lé bulat abeu ka paatuatta. Iageti ka sia laddou tubutta oniakenenta sitaimalainge, tápoi nia lé bulat tababaijí kam.

24Tápoi laddou tubu oniakenenta geti simalainge, táan bulat tapuleletsei kam. Aipaerúan poí kuddut tubutta néné Taikamanua bulat sipulelelek, pat ka sia laddou tubutta sitá katukaunan néné, bailiu bulat abeu ka paatuatta.

25Oto sené toilá, tá aturubei tubu néné, tápoi ai lé sia pasosopo katubu.

26Ké mangorik baí sara laddou tubutta néné, pangorikrangan leú et sangamberidda saladdou tubutta néné. Ialeú et, ké baí tuumun'aké sara laddao tubu néné, puangkárangan leú te baga, ka sia sangamberidda saladdou tubutta néné.

27Oto kam néné sangamberimui, makeré lé ituoniaké kam, tubut Kristus. Iageti kam sene-senenmui néné leú et, iaté saladdou tubut Kristus.

28Oto kisedda leú te ka paamian. Aikokoiakéan kuddut sene-ngamataat sirimanua; siboikí iaté tai apostel, sikarua, iaté tai nabi-nabi, sikatelu tai guru paamian, iageti siangan ka sia sigalai kiseiet, lepá siangan mitsá ka sia sisiló panguruat masialeaké simabesí, elé sipasirorop'aké sirimanua sabagei, elé muuté, elé sipasititiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta.

29Tá sangamberidda amuapostel, elé amunabi, samba amuguru paamian. Tá sangamberidda ai gege masibaraaké kiseiet,

30masialeaké simabesí, elé masitiboaké sene ngamata nga-nga simakisei ka bagatta, elé masiterjemah'aké nga-nga néné.

31Oto kalulut néné, bulat kau nubesíaké kam nia simakopé, bulé nuikep'aké kam panukanan bulat sabeu. Oto sené ka suratku néné, kupatoilá ka kam enungan bulat sipulelelek.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Korintus 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel