Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 3 >> 

1Oto táan tuoom bagamai kai kurepdem kai kam. Sipinaatumai ka kai, maerú peilé nugalak kam kai ka Atena, kukuddu kai saramai sedda,

2pangenan kukoiniaké kai boikí sarainanta ka kam iaté si Timoteus. Nia ka sia néné, iaté aleimai mugalai galajet Taikamanua, masipakakra Katuareman Simaerú, pagalaiat tubut Kristus. Kukoiniaké kai nia si Timoteus néné, bulé ioi iron'aké pupaatuananmui samba masitubbui kam, bulé memei makokopé ron tonem bagamui ka tubut Kristus.

3Kalulut néné, bailiu táan anai ka talagamui sipasisisik-sik tei-teinia, kalulut pangoringanta néné. Kelé siagaimui, pangoringanta néné, rencanat Taikamanua lé, sibailiu puuktunganta.

4Aipoí ai peilé kai ka talagamui, akutaggeian kai kukua kai nia ka matamui, pagalaiat pangongorikta. Oto bulatnia amuailingan; bulat kam'an leú tubumui aiagai nia.

5Iaté lulunia akukoiniaké si Timoteus, obáku kuagai, kipangan puuurau nia tonem bagamui, ka tubut Kristus. Ai lé aku maseseddé, ka tubumui, baleú amoian aipataju kam Sanitu, bailiu pusiboboinangan sangamberinia saggot tubumai, kupasipasikeli kai kam.

6Oto kineneiget atoilingan nia si Timoteus, ka tubumai. Aisegéakéan ka matamai, sangamberinia katuareman puangkakat baga, iaté pagalaiat putotonem bagamui, ka tubut Kristus, samba pakakatémui baga pasasambamui. Aipungu-nguan'akéan leú ka matamai, kipa nukau kam kai, kelé sara repdemenmui simaerú, ka bagat paatuatmui. Samba leú, aibabagai bagamui moi, nuailiaké kam kai, kelé leú ibagai bagamai ka kai, moi paaili, ka tubumui.

7Iaté lulunia, ale kam Sasarainamai, ka purereu-reumai baga samba ka pango-ngorikmai néné, aipusuibingan bagamai, akuarep kai katuaremanmui néné. Bulat abeu kupaatu kai nia, kalulut tonem bagamui ka tubut Kristus.

8Oto kineneiget, bulat amurimanuangan kai; sarat kau lé ituroi putotonem bagamui samba mariu-riu pusaraatmui ka tubut Tuhan.

9Bulat abeu surat bagamai ka tubut Taikamanua, kalulut sangamberinia puangkakat baga, sisilómai ka matania, kalulumui.

10Bulat sarat paniniddou lé kugagalai kai ka tubunia, sinágó samba sinoibó, bulat sibara ka muinet paatuatmai, bulé ioi tapaaili kam, ioi kusut'aké kai simagulai ka kam, ka putotonem bagamui ka tubut Kristus, bulat ka siripokatnia.

11Bulé bulat tubut Ukkuita Taikamanua samba Tuhanta Jesus, igaktuk'aké enunganmai, ioi kuoi kai ka tubumui, bulé tapaaili kam!

12Bulé Tuhanta masituppai punununtut bagamui ka pasasambamui, samba ka sangamberi sirimanua, pat bulat kokkopé iurau punununtut bagamui, kelé nuntut bagamai ka tubumui ka kam.

13Oto kalulut néné, ron'akénangan pupaatuananmui si Tuhan, bailiu malinámuian samba tatá kuat tubumui ka sikataí ka matat Ukkuita Taikamanua, ka tetret ioi Tuhan Jesus sambadda sangamberi bakkatnia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tesalonika 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel