Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 5 >> 

1Alé kam Sasarainamai, táan leú kuaaké kai suratmai ka kam, masikua pigamoi bulat iaaili tetrenia ipuaili sangamberinia néné.

2Aipoí bulat amakolouan ka kam, Gogoi kaoijanan Tuhan, kelé galai raoi sipananangkou sinoibó lé.

3Ké rakua, "Tá leú anai sibabara, maerú lé sangamberinia", ka tetret nendangan te ibabara sinulut iorak sia kasubuat; oto bulat tá te bebela matadda beri sara. Aipoí bulat simatulut lé ipuaili néné, kelé ibara besit sara sinanalep sipususulé.

4Tápoi kam geti ka kam, táan kuanenta ai peilé kam muririmanua ka bagat pugep-geman, bailiu ké iaili gogoinia, tugégémuian, kelé kaooira sipananangkou.

5Kam néné sangamberimui, aian kam muririmanua ka pató; kam néné momoi takua, aian kam ka rubeiat sinágó, iaté simapató. Sita néné, táan anai sita muririmanua ka bagat pugep-geman, elé ka rubeiat sinoibó, iaté simagep-gep.

6Oto buían sarat merep tagagalai kam, kelé ka sabagei. Tápoi kau lé tapanuksuk kam, samba leú et kau imatau-tau pupaatuananta.

7Aipoí sinoibó lé rapeperep sirimanua, ialeú et, soibó lé rapupu-puineng sirimanua.

8Tápoi ka sita geti sipuoni ka rubeiat sinágó, iaté simatoro, buítá mapató paatuatta. Buítá mariu-riu tonem bagatta ka tubut Tuhan, samba kau imanuntu bagatta ka sabagei. Ialeú et, kau takaroni kam nia ka tonem baga, aarauakéna sita ka sita Taikamanua. Iaté nenda pamatei sipasisasakkeri sita ka perjuanganta, masilawan pugep-geman.

9Aipiliy sita Taikamanua, tá bulé ibara ukum'akenennia, tápoi arauakenennia lé, ka Onin Tuhanta Jesus Kristus.

10Matei nia kalulutta, bulé ké iaili tetrenia ioi mitsá, tá taagai, elé ai peilé sita muririmanua, elé amateian pá sita, momoi tapurimanua kam sambat Tuhanta.

11Oto kalulut néné, kau imariu-riu nupatubbui kam samba nupasopo kam katubu, kelé sigalaiakenenmui kineneiget.

12Ale kam Sasaraina, paniddogatmai ka tubumui, kau nukailaaké kam sia sipugagalai ka talagamui, iaté sia sipiliy Tuhan, masipalulu samba masipangantru kam.

13Bulat kau nuhormati kam sia simakopé, samba kau imanuntu bagamui ka tubudda, kalulut nurepdem kam sigalaira. Kau imaaban puririmanuamui.

14Iageti kutiddou leú kai ka tubumui, ale kam Sasarainamai, bulé nuteká kam sia sitaiobá mugalai; tápoi buítá ka aban baga. Paron kam pupaatuananda simalotó; rop'aké kam sia simateú rop'akenen, samba kau nupaom kam ka bagamui ka tubudda sangamberi sirimanua.

15Jago kam, buí ibara ka talagamui sipasisisiliaké jo, silit jo. Besíaké kam mugalai simaerú, ka pasasambamui samba ka tubudda sangamberi sirimanua.

16Kau imariu-riu nupugora kam baga,

17samba leú et, kau imariu-riu nupaniddou kam ka tubut Taikamanua.

18Ka sangamberi sibabara, kau mariu-riu nukua kam surá ka tubut Taikamanua. Aipoí nenda te ikikiddiy Taikamanua, nugagalaiaké kam, siripot pusasaramui ka tubut Jesus Kristus.

19Buí nupéaké kam Ketsat Sipunenan.

20Buí nupuarak kam sangamberi sibalat siaket Ketsat Sipunenan.

21Aipoí sangamberinia, buítá tuuji boikí. Oto apa simaerú, buítá itututut'aké.

22Reunan'aké kam tubumui ka tubut sene ngamata pukakataí.

23Bulé ibujai sita Taikamanua, samba ibailiuaké kam néné, Taikamanua, bulat bakkatnia sikokoiakenennia. Bule Taikamanua ijago sangamuinet tubumui, iaté ketsatmui, elé paatuatmui, samba leú et tubumui, bulé tá bara loloiet ka tubumui, ké iaili tetrenia, ioi mitsá Tuhanta Jesus Kristus.

24Bulé Taikamanua, sipasisosogai kam, igagalaiaké néné ka tubumui, aipoí simatopit lé nia.

25Oto alé kam sasaraina, kutiddou kai, bulé nutiddouaké kam kai ka tubut Taikamanuanta!

26Kau nuparoro kam sangamberimui bulat sibara ka roroi bagamui, siripot pusasaraina pasasamba tai Kariten.

27Iageti kutiddou ka tubumui ka geget Tuhan, bulé nubatsaaké kam suratmai néné, ka tubudda sasarainanta sikeré tonem baga, ka tubut Kristus.

28Bulé ipanukani kam Tuhanta Jesus Kristus. Hormatmai, Paulus


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Tesalonika 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel