Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 2 >> 

1Pagalaiat kaooi Tuhanta Jesus Kristus, samba leú et pagalaiat irurúaké sita ka matania, iaté néné bulat kutitiddou simakopé ka tubumui,

2bulé buí imaruei ipaingo kam, elé ipaanu bagamui, kalulut katuareman ka bé-bé, sipasikukua, aiailingan gogoinia, ioi mitsá Tuhan Jesus. Elé sibara ka sibalat pá tiboiet néné, elé sibara ka sara nganturat sigelaiakenen; elé ai pá sia sipasikukua ka matamui, ai akusurat'aké kai ka suratmai kelé néné ka sara suratmai.

3Oto kenanen kipa pá, bulat kutiddou kai ka tubumui, buí nuobá kam rapataju kam. Aipoí kei iaili Gogoinia, buítá bara boikí, néné: Tá magulai sia sisik-sik tei-teina, siputatá Kristus; samba patoilárangan leú et tubudda ka sia Sirimanua Sikataí Paraboat, iaté sia siteúakenen Taikamanua, gurúakenen ka api narako.

4Bulat kabuak paatuatnia, lawannangan, elé buak'akénangan tubunia ka tubut paniddogietda sirimanua, elé ka tubut bulungan, oniakenenda sirimanua Taikamanuanda. Pat ei nia ka bagat Uman Taikamanua, uddet nia sedda, masikua tubunia, nia néné, iaté Taikamanua.

5Oto repdem kam akukua nia siburú ka matamui, ka tetret ai peilé aku mukukuddu ka talagamui.

6Siagaiatmuian lé, aponiangan lé ikekeraaké nia kineneiget, ipuaili sangamberinia néné. Ai leú iaili tetrenia siteúakenen Taikamanua, rabelaaké tubudda, Sirimanua Sikataí Paraboat néné.

7Tápoi puroronnia ka sia sigalaiaké pukakataí néné geti, aian ieenung'aké; tápoi sipinakelé peilé; tápoi aipei lé tukekeraaké nia. Teret itukarit'aké nia ka sia sipasikekeraaké nia néné,

8ia peité ibelaaké tubunia ka sia nenda Sirimanua Sikataí Paraboat néné. Tápoi ké amoian geti nia ka sia Tuhan Jesus, ulup'akénangan engania, masimateiaké Sirimanua Sikataí Paraboat néné, samba subuakénangan leú nia ka pulatsanan kaoijanannia.

9Momoi te nia ka sia Sirimanua Sikataí Paraboat néné, ka gege sabeu sibara ka tubut Sanitu. Iageti baraakénangan sene ngamata kerek sambat kiseiet sabeu, sisusut patajuat.

10Pakeinangan sene ngamata patajuat sikataí, masipepeaké sia subuakenen. Ramasusubu geti, kalulut taiobára masisiló Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, samba tá raobá masiarep katuareman bulat sibulatnia sibara ka Taikamanua, sipaarau sia.

11Iaté lulunia ibabaraaké simagege sipasipepepeaké néné, Taikamanua, pat katonemiddangan tá sineseat.

12Oto iuukum'aké te sia Taikamanua, sangamberi siobá jo, samba sitaikatonemi sineseat.

13Ale kam Sasarainamai simanuntut bagat Tuhanta! Bulat tá itetek-tek kukua kai surá ka tubut Taikamanua, kalulumui; aipoí ka panandaatnia peilé, aipiliyan kam Taikamanua, bulé ipaarau kam. Aibara geti kelé néné, iaté, kalulut sigalai Ketsat Sipunenan ka tubumui, ibailiuaké kam sapaamiannia sipunenan, kalulut tonem bagamui ka katuareman bulat sibulatnia sibara ka Taikamanua.

14Iaté lulunia aisogai kam Taikamanua, sibara ka Katuareman Simaerú, sipinaarepmai ka tubumui. Aisogai geti kam Taikamanua, kalulut obána nia Taikamanua, nupuuktungi kam pulatsanan Tuhanta Jesus Kristus.

15Oto kalulut néné, ale kam Sasarainamai, buí ipaoksak putotonem bagamui, samba kau imariu-riu nuomet'aké kam nia sangamberi nganturat siakémai ka tubumui; iaté nganturat sibara ka ngu-ngumai, elé ka suratmai.

16Bulé Tuhanta Jesus Kristus, samba Ukkuita Taikamanua masipusuibi bagamui samba masiparon paatuatmui, bulé ioi nugalaia kam galajet, samba masipakakra apa oniakenen simaerú. Aipoí ka sia Taikamanua, bulat makaté bagania ka tubutta, samba kalulut erut bagania ka tubutta, riu-riu taom'aké kam nia, samba oi takaroni kam baga apa simaerú.

17(2:16)


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tesalonika 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran