Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  2 Tesalonika 3 >> 

1Kelé pamuipui tiboiet, kutiddou kai ka tubumui, ale kam Sasarainamai, bulé nutiddouaké kam kai ka kai, ka tubut Ukkuita Taikamanua. Tiddouaké kam, bulé imaruei imararat Katuareman Simaerú, samba rasiló nia sirimanua, ka erut baga, kelé anusiló kam nia ka kam siburú.

2Tiddou leú et kam ka Taikamanua, bulé ibelaaké kai ka kabeira sirimanua bulat sikataí paraboat, samba sijo. Aipoí tá sangamberi sirimanua, iobá masikatonemi Katuareman Simaerú sibara kai Tuhan.

3Tápoi bulat simatopit lé nia si Tuhan. Nia té masiparoron samba masisasakkeri kam, ka tubudda Sikataí.

4Samba leú et, matonem bagamai ka tubut Tuhan, kalulut aian nugagalaiaké kam elé aian nuririu-riuaké kam masigalaiaké sangamberinia sitonéakenenmai ka matamui.

5Bulé Tuhanta masipalulu kam, bulé memei nuaagai kam simakopé pukakatekina kam baga Taikamanua samba pangunguruat'akéna ka tubumui, Kristus, puoom baga.

6Ale kam Sasarainamai, ka geget Tuhanta Jesus Kristus, kukua kai ka matamui, bulé nuareuaké kam tubumui, ka tubudda sangamberi saalei simabeili tubu mugalai, samba sitaimareddet ka nganturat siakémai, ka tubudda.

7Anuagaian kam, iaté buítá nuului kam sigalaiakenenmai ka kai. Iaté tá akukabeiliaké kai mugalai, ka tetret ai peilé kai ka talagamui.

8Tá akugalaiaké kai, tenan lé kai mukom kadda, sitaibabayaet. Sarat pugagalai lé kai sinágó samba sinoibó, kumomoaké kai tubumai, bulé tá kupageja kai bagadda kasei pá, ka talagamui.

9Tápoi tá te akugalaiaké kai kelé néné, kalulut taimateúnia kutiddou kai, bulé nurop'aké kam kai. Tápoi obámai lé ibara uluietmui.

10Ai peilé kai mukukuddu siburú ka talagamui, akuaké kai peraturan kelé néné, "Kasei sitaiobá mugalai, buí ipukom."

11Kukukua kai nia kelé néné geti, kalulut aarepmai, ai peilé sia ka talagamui simabeili mugalai. Bulat beri apa pá tá ragagalai; sarat masigeu-geu galajetda sabagei lé ragagalai.

12Ka geget Tuhan Jesus Kristus, kukua kai ka matadda, samba kuparepdem kai sia, bulé makolou rapugalai, ragaba purimanuaiatra saradda.

13Tápoi kam ka kam, buí ingaú kam mugalai simaerú.

14Iageti kupaatu, babara te sia sitaiobá masisiló sikuamai ka bagat suratmai néné. Oto jago kam tubumui ka tubudda sipupaatuat kelé néné, samba buí nupaaleiaké kam sia, bulé ramaila.

15Tápoi buí nuaddeaké kam nia kelé saggakmui; sarat ngantru lé kam nia, siripot ka pusarainaat.

16Kai Tuhan lé kabaraiat rogdang puririmanuatta. Bulé nia mariu-riu iaké ka kam rogdang puririmanua ka sangamberinia. Samba bulé Tuhanta leú masipaalei kam sangamberimui.

17Iageti segé salamku kaku, sipuoni si Paulus ka tubumui. Tubut bulat kabeiku te amugalai surat néné. Néné te sara toggaiat tanda tanganku ka sangamberit suratku.

18Bulé Tuhanta Jesus Kristus, masipanukani kam sangamberimui. Hormatmai, Paulus


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  2 Tesalonika 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran