Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 2 >> 

1Siburú, amatei kam, siripot ka puketsanan, kalulut jomui, sambat pasasabaumui surukat Taikamanua.

2Ka tetret nenda, anutú-túaké kam, simatukle ragalaiaké taikapolak. Oto momoi takua, anureddet kam ngangan siutéaké manua, iaté ketsat, sipasikukup-kup'aké pupaatuananda sirimanua kineneiget, sitaimareddet ka nga-ngan Taikamanua.

3Kelé galai tubudda leú te ka sia, atagalaiaké kam ka sita siburú; sarat siobat bagat pubobot-bot akkuláta, tagagalaiaké kam, sipaaakkup ka siobat bagat tubutta sambat paatuatta. Ka tetret nenda, aikerek'an sita golut Taikamanua, kelé ka sabagei.

4Tápoi bulat abeu katet bagat Taikamanua! Abeu katet bagania ka tubutta,

5pat kenanen ai peilé sita ka kamateiat ka puketsanan, kalulut puaapatta, tápoi airimanuaakéan sita mitsá, sambat Kristus. Oto sarat kalulut erut bagat Taikamanua lé anusiló kam puaragat.

6Kalulut atapusara kam ka tubut Kristus, rimanuaakénangan sita mitsá ka sita Taikamanua sambat Kristus, bulé keré tapuuté kam sambat Krsitus, ka manua.

7Aigalaiaké nia geti kelé néné Taikamanua, bulé ké iaili ka gogoi sibabara, itsórangan nia sirimanua, bulat kopet beunan katet bagania Taikamanua ka tubudda. Nuntut bagat Taikamanua néné, ipatoilá Taikamanua, ka erut bagania ka sita, siakénia ka sita, iaté sisilóta, ka tubut Jesus Kristus.

8Manuntu bagat Taikamanua ka tubumui. Iaté lulunia aipaarau kam, kalulut tonem bagamui ka tubut Jesus. Tápoi puaragat sisilómui néné, tá sibaraakenenmui saramui. Sarat kalulut panguruat Taikamanua lé. Oto buí ibara beri sara sibuak'aké tubunia kalulut néné.

9(2:8)

10Aipoí sibaraakenen Taikamanua lé sita néné; kalulut Jesus Kristus, pamuinénangan sita Taikamanua bulé ioi tagalaiaké kam simaerú, siripot sinarek'akenennia ka sita.

11Ale kam Sasaraina, taú sipuoni tai Jahudi! Repdem kam galai tubumui siburú: Oniakenenda, "sitaipususunat", tai Jahudi, iaté sioniaké tubuna sipususunat (katukolobatnia, sibara toggaiat sigalaira sirimanua ka tubudda).

12Ka tetret nenda, tá anai pusaraatmui ka tubut Kristus, aipoí taitoi lé kam, tá atuaddeaké kam sapaamian sipiliy Taikamanua. Tá anai kam, ka apparat pakerekat baga, sibaraakenen Taikamanua ka paamiannia. Aipoí puririmanuamui ka polak néné, sitá karoniet baga sambat sitá Taikamanua.

13Tápoi kineneiget geti, kalulut amusarangan poí kam ka tubut Kristus, bailiu kam né oniakenen siburú simareunan ka tubut Taikamanua, atupalegrengan kam ka tubunia, kalulut kamateiat Kristus.

14Aipoí bulat tubut Kristus lé, aipaaban sita. Samba aipatabbra sia tai Jahudi sambat taú sipuoni tai Jahudi, bailiu sisangabangsa. Kekre bukkú sisong'aké sia, iaté pasaggangan, aipakataían Kristus, ka tetret aibuluaké engania.

15Sangamberinia surukat aratda tai Jahudi, iaté parentania sambat peraturannia, aiposangan Kristus, bulé ioi rapusara karuadda bangsa néné, bailiu sangabangsa sirimanua sibau, sipusasara ka tubunia. Enungan kelé néné te, aigalai Kristus, ibaraaké paabanan.

16Kalulut kamamateinia Kristus ka loiná siliktenga néné te, aibaraaké pusaraatda karuadda bangsa néné, samba aipaaban sia ka tubut Taikamanua, bailiu tatá pasagganganda.

17Iaté lulunia aioi Kristus, masipakakra Katuareman Simaerú, pagalaiat paabanan ka tubumui karuamui; iaté ka tubumui ka kam taú sipuoni tai Jahudi, simareunan siburú ka tubut Taikamanua, samba leú et ka tubumui ka kam tai Jahudi, simalegre ka tubut Taikamanua.

18Kalulut Kristus, bailiu sita sangamberitta sipuoni bangsa Jahudi sambat sia taú sipuoni bangsa Jahudi, sambat kalulut Ketsat Sipunenan sara, oi talegerei kam nia Ukkui.

19Oto kam néné, táan tuooniaké kam taitoi, elé siooiaké. Kam kineneiget, amakeréan aibailiu kam, tatogat paamian Taikamanua. Kam néné iaté saladdou paamian Taikamanua.

20Kam leú et aturióakéan kam ka uddut bongan sigalak'akenenda tai apostel sambat tai nabi, tápoi bukkú bongan inan arigi, iaté Jesus Kristus.

21Nia té nenda masipaoottot sangamberit galajet tubut lalep, bailiu Uman Taikamanua sikokoiakenen kai Tuhan.

22Kalulut pusaraatmui ka tubut Kristus, oto bailiu kam leú et ka kam, aian tupaoottot kam sambamui sabagei bailiu sara uman Taikamanua; iageti kuddu nia sedda Taikamanua sambat Ketsatnia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran