Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 5 >> 

1Kam ka kam néné, tatogat Taikamanua lé kam, simanuntut bagania; oto buítá nubesíaké kam, masiului galai tubut Taikamanua.

2Puparaboananmui leú, kau isaluki nia punununtut baga, kelé ipununtuki sita baga ka sita, Kristus. Bulat pat buluakénangan tubunia, bailiu buluakenen simasingin, samba bulat obaket bagat Taikamanua.

3Sikauman Taikamanua lé kam. Oto táan mateú ibara ka talagamui, pusilaingeat samba galai tubu sitaipasesese, elé puaalau baga. Buí ibara enunganda sabagei, masisusúaké ka tubumui, rakua ai leú nugagalaiaké kam ka kam, kelé néné.

4Samba tá leú et mateú, nukua kam nga-nga pakata-kataí, elé nga-nga pakailaat samba nga-nga sitaimateú kuanen. Tápoi kau lé nukua kam surá ka tubut Taikamanua.

5Bulat repdem kam sikuakku néné: sia sipusisilainge, elé sipupaparaboat sitaipasesese, elé simaalau baga (paraboat kelé néné, makeré lé nia atupaniddogi sabulungan). Oto sia néné, bulat tá momoi ibailiu sia paamian, utéakenen Kristus sambat Taikamanua.

6Buí ialá bagamui ka tiboiet sitá lulu. Aipoí néné te, masibabaraaké golut Taikamanua, ka tubudda sitaimareddet ka ngangania.

7Oto, buí nupaaleiaké kam sia sirimanua kelé néné.

8Aipoí kam siburú, ai lé kam ka bagat pugepgeman. Tápoi kineneiget, aibailiuan kam laddou paamian Taikamanua. Oto momoi takua, aian kam ka bagat pató. Oto kau nupurimanua kam ka bagat pató.

9Sibara ka pupatokat lé poí, ibabara sene ngamata galajet simaerú, puroipoat sambat pulilinat paatuat, ka matat Taikamanua.

10Bulat besíaké kam nuagai kam apa sipuoni siobat bagat Tuhan.

11Buí nugalaiaké kam galajet sitá galai, kelé sigalaiakenenda ka sia, sikukuddu ka bagat pugepgeman. Tápoi kau lé nupakaila kam nia, galai tubu kelé néné.

12(Aipoí sangamberinia sigalaiakenenda sipinakele, bulat beri itutiboi, maila sita.)

13Sangamberit sitorojit pató, bulat matoilá ituitsó.

14Aipoí sangamberi simakokoinong ituitsó, iaté nenda pató. Iaté lulunia itukukua, "Suruaké ekeu, sipeperep, samba suruaké ekeu ka kamateiat! Mutotoro te Kristus ka tubum."

15Oto kalulut néné, kau nulelek'aké kam nia bulat sipulelelek, kipa enungnia puririmanuamui. Buí nuului kam kelé galai puririmanuanda sitaiagai paatuat; tápoi kau kelé galai puririmanuanda simasiku paatuat.

16Pakei kam sangamberinia oggak simaerú siooi ka tubumui, aipoí tetretta kineneiget, iaté tetre sikataí.

17Buí kelé sitaiagai paatuat kam néné, tápoi kau lé nutaiko kam, apa kiddiyet bagat Tuhan.

18Buí nupupuineng kam, kalulut pulolómui anggur, aipoí ka sia anggur néné, masipakataí puririmanuamui lé. Tápoi kau lé ikupkup'aké kam Ketsat Sipunenan.

19Pakei kam nga-nga sibara ka masmur, urai pasiumun samba urai paamian ka patiboatmui. Samba leú et, ké muurai kam masiumun si Tuhan, kau bulat sibara ka angkat bagamui.

20Iageti ka sangamberinia, kau mariu-riu nukua kam pusurakat ka tubut Ukkui Taikamanua, ka onin Jesus Kristus Tuhanta.

21Bulé ioi nuhormati kam Kristus, kau nupareddet kam katubu pasasambamui.

22Kam tainanalep, kau numareddet kam ka nga-nganda taimanteumui, kelé ka tubut Tuhan.

23Aipoí simanteu lé uté, ka sinanalepnia, kelé iutéaké sapaamiannia ka sia Kristus, samba nia té nenda, Rimata Sipaarau sapaamian, sibailiu tubunia.

24Kelé purereddetda sapaamian ka tubut Kristus, buítá kisedda leú te purereddetda tainanalep, ka taimanteura, ka sangamberinia.

25Kam taimanteu, kau imakaté bagamui ka tubudda tainanalepmui, kelé katet bagania ka sia Kristus, ka paamiannia, pat buluakénangan tubunia, punu tubudda sapaamian.

26Aigalaiaké nia geti kelé néné Kristus, bulé ioi ipaliná sia sapaamiannia, kalulut ngantoman, samba kalulut oinan pasiraukat; lepá segéakénangan sia ka kabei Taikamanua.

27Ka enungan kelé nenda te, aigalai Kristus, ka tubudda sapaamian, bulé rapurió ka bagat pulatsanan, maliná samba ka matania, sitá loloijet samba sitá kuat tubu ka sikataí.

28Oto kisedda leú te ka sia taimanteu, buítá imakaté bagadda ka tubudda tainanalepra, kelé leú et katet bagadda ka tubudda ka sia. Aipoí sipununtuki baga sinanalepnia, tubunia lé galainia aipununtuki.

29(Beri pei poí sia, ataagai kam, sipulagaki baga tubuna. Tápoi bulat ipasisikeli samba ibabají lé tubunia, kelé pasisikelina sapaamiannia ka sia Kristus.

30Ataagai geti kam nia ka sita kelé néné, kalulut laddou Kristus lé poí sita.)

31Kelé sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, "Iaté lulunia, ikakaddiuaké ukkui sambat inania simanteu, iloplop'aké tubunia ka sinanalepnia, bailiu sarangan lé sia ruadda."

32Bulat makeru saú-saúketnia tiboiet néné. Kupatabbrania néné, ka patapinan karuania, Kristus sambat paamian.

33Tápoi tiboiet néné leú et, ai patapinannia ka tubumui ka kam, iaté: Kau imakaté bagadda táimanteu, ka tubudda tainanalepra, kelé katet bagadda leú et ka tubudda ka sia. Ialeú et ka sia sangamberidda tainanalep, buítá rabesíaké rahormati taimanteura.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran