Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Efesus 6 >> 

1Kam tatoga! Kelé sipuoni sipasiului Kristus, kau nureddet kam nga-nganda saeppumui, aipoí nenda lé simateú galaiakenen.

2"Hormati kam sia saukkui sambat sainamui" néné poí surukat siabeu, siaket Taikamanua sibailiu janji,

3iaté, "Bulé ibara uktuknu samba imananta puririmanuam, ka polak néné."

4Kam leú sipuoni saukkui! Bá babaraaké kam pugolukatda tatogamui, tápoi urau lé kam sia ka kolou puririmanua samba ka nganturat Tuhan.

5Iageti kam leú et sipuoni sapagugulet! Reddet kam nga-nganda tai tuanmui ka polak néné. Kau nugalaiaké kam nia, bulat ka hormat samba ka purereddetmui bulat sibara ka muinet paatuatmui, kelé baí ka tubut Kristus lé anugalaiaké kam nia.

6Buí ka tetret airajajago lé kam, nugagalaiaké kam nia, sarat bulé ibara katuumun sibara ka sirimanua lé. Tápoi kau lé nugalaiaké kam nia, kelé sipuoni pagugulet Kristus, sipasirereddet siobat bagat Taikamanua, bulat sibara ka muinet paatuatmui.

7Iageti kelé galajet, galaiakenenmui nenda, siripot galajetda sipuoni pagugulet, kau nugalaiaké kam nia, ka angkat baga, nukau kam nia, kelé si Tuhan lé galainia, nupuuukú kam, tá sarat sirimanua.

8Kau nurepdem kam néné, senen sirimanua, pagugulet pá nia elé sipuuja, makeré lé rasiló silit sigalaira simaerú, sibara kai Tuhan.

9Kisedda leú et kam ka kam, sipuoni tai tuan! Buítá kisedda leú et nugagalaiké kam, ka tubudda sapaguguletmui. Buí sarat masipaanuji sia nugagalai kam. Repdem kam, kam ka kam néné, samba sapaguguletmui, makeré lé nupuuté kam ka sara majikan, iaté si Tuhan sikukuddu ka manua. Aipoí ka sia si Tuhan, tá iiggat kasei sirimanua nia.

10Oto kalepakatnia, kukua ka matami, kau imaron paatuatmui, kalulut puroron sibara kai Tuhan, aipoí amusarangan kam ka tubunia.

11Pakei kam sangamberi pugalai pakeiet ka pasaggangan, siaket Taikamanua ka tubumui, bulé nuom kam masisaggangi sangamberinia patajuat Sanitu, simapajoat néné.

12Aipoí saggangietta, tá sirimanua, tápoi geget pasanitu-sanitu sipasikukup-kup'aké tetre sikataí néné. Saggangietta iaté, pagege-geget ketsat sikataí, sipasikukup-kup'aké manua.

13Oto kalulut néné, kau nupakei kam sangamberi pakeiet, iaté pamatei ka pasaggangan siaket Taikamanua, bulé ké iaili tetrenia ipuaili sikataí, momoian nukalaaké kam saggakmui. Bulé pat lepá nupasaggak kam, bulat talagat gegemui peilé.

14Buítá mariu-riu nusuk-suk kam tubumui. Kau nupakei kam topit ka tubut Taikamanua, kelé akkik tengamui, samba linat paatuat, kelé leppeimui labá.

15Bulé puoobá mei masipakakra Katuareman Simaerú, sibaraaké erut puririmanua, sibailiu kelé sipatumui.

16Bulé senen tetre nupakei kam, putotonem bagamui ka tubut Tuhan, kelé korabbímui, masikekreaké tai saggak. Putotonem bagamui ka tubut Tuhan néné, momoi ipéaké sangamberinia lagat logui sanitu sibara omai.

17Alá kam puaragat Taikamanua, kelé tutu labá, samba tiboiet Taikamanua, kelé lanjau sibara ka Ketsat Sipunenan.

18Kau sialei paniddogat nugalaiaké kam sangamberinia, masitiddou paroman sibara ka tubut Taikamanua. Paniddou kam ka senen tetre sipasesese, kelé singantruakenen Ketsat Sipunenan ka tubumui. Buítá mariu-riu nupanuksuk kam, buí nuobáaké kam tubumui. Kau imariu-riu nutiddouaké kam sia, sangamberi paamian Taikamanua.

19Iageti aku kaku leú et, tiddouaké kam aku, ka tubut Taikamanua, bulé ké manibo aku, akénangan ka tubukku Taikamanua, tiboiet sipasesese. Samba bulé kumagege, masisegéaké keleat Katuareman Simaerú.

20Aipoí kalulut Katuareman Simaerú néné te, aibailiu aku pakoiniet Kristus, ka polak néné. Oto kineneiget aian aku ka bagat penjara. Oto tiddouaké kam aku, bulé kumagege masipaarep Katuareman Simaerú, kelé simateú tiboakenenku.

21Ai leú ipungu-nguan'aké nia ka matamui sarainanta si Tihikus, iaté sara simatopit masipuukú galajet Tuhan, sangamberinia pagalaiat tubukku néné, bulé imakolou ka bagamui, kipa aku kineneiget samba galajetku.

22Iaté lulunia akukoiniaké nia, ioi iailiaké kam, bulé ipungu-nguan'aké, kipa sibabara kineneiget ka tubumai, ka tubumui sangamberimui, itupusuibi bagamui.

23Bulé Ukkuita Taikamanua, samba Tuhanta Jesus Kristus, masikau pusaraat ka sapaamian, samba pukatekat baga ka pasasambadda, samba riu-riu putotonem bagadda ka tubut Kristus.

24Bulé isukat'aké kam Taikamanua, kam sangamberi simanuntu baga ka tubut Tuhanta Jesus Kristus, iaké ka kam katet baga sitaipepé. Hormatmai, Paulus


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Efesus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran