Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 1 >> 

1Kam sangamberimui Sasaraina sapaamian Taikamanua sikukuddu ka Pilippi, samba sipusasara ka tubut Jesus Kristus. Samba leú et kam tai panei-nei samba tai bajá gareja ka paamian! Aku néné si Paulus sambat aleiku si Timoteus pagugulet Jesus Kristus,

2bulat kukaroni kai baga bulé Ukkuita Taikamanua sambat Tuhanta Jesus Kristus masipanukani samba masibujai kam sangamberimui.

3Senen kurepdem kam, suráakékungan Taikamanua kalulumui.

4Ialeú et, ké kutiddouaké kam sangamberimui ka Taikamanua, bulat ka gorat baga lé kupaniddou.

5Oto bulat surá lé kukua ka tubut Taikamanua, kalulut riu-riunia nurop'aké kam aku masipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, baranangan ka gogoi siboikí, pat aili kineneiget.

6Kirénangan bulat tubut Taikamanua lé aitaddaaké galajet simaerú néné ka talagamui. Oto matonem bagakku, iriu-riuaké nia Taikamanua, galajet néné ka kam teret lepá, ka tetret iaili Gogoi kaoijanan nia mitsá Jesus Kristus.

7Kirénangan tedda mateú isuggru aku pupaatuanan kelé néné ka tubumui, aipoí siririu-riu lé legremui ka bagat paatuatku. Paobánangan pei bagei, beri kam leú et ka kam amakeréan atasiló kam panguruat Taikamanua, sipanguruat'akenennia ka tubukku, ai aku kineneiget ka bagat penjara, elé atuujaakéan pá aku, masibela elé masijago puriurigat katukakarat Katuareman Simaerú.

8Ai lé iaagai Taikamanua kopet ngelei bagakku ka tubumui, kurepdem kam, bulat nuntut baga pusarainaat sibara ka Jesus Kristus.

9Néné lé bagat paniddogatku ka tubut Taikamanua kutiddouaké kam, iaté bulé memei makokopé nuntut bagamui ka tubut Taikamanua, samba memei pakakaté kam baga pasasambamui, ialeú et bulé memei itutuppai puaagaimui pagalaiat puroipoat samba masisiku paatuatmui masipaatu galaiekenen bulat ka siripokat enung galaiakenen.

10Kalulut néné momoian nupabaggei kam kipa bulat simaerú, bailiu liná kam ka kuat tubu sikataí samba ka sangamberi pasuk-sungan sisusúakenen ka tubumui ka kaoijanannia mitsá Kristus.

11Pusukkranangan sigalaimui bulat tubut simaerú, sibaraakenen Jesus Kristus; oto kalulut nenda bailiu tulatsat'aké sambat tuumun'aké onin Taikamanua.

12Bulé nuagai kam nia, sangamberi sipuaaili ka tubukku néné, masituppai lé igidda sipasiaarep samba sikatonemi Katuareman Simaerú.

13Kalepakatnia agairangan nia sangamberidda sipasijajago istana samba leú et sia sabagei sikukuddu ka laggai néné, kalulut puukúku lé Kristus, atuukum'aké aku.

14Katupepenjaraakéku néné, aibailiu lé nia masituppai ron tonem bagadda kai Tuhan, sangamberi tai Kariten ka laggai néné; samba leú et memei lé magegege sia masisegéaké patonekat Taikamanua. Bulat beri lotóra.

15Kirénangan tedda ai sia piga pá ka talagadda sipakakra Katuareman pagalaiat Kristus; kalulut sit-sit bagadda samba obára lé pagolú. Tápoi ka sia geti sabagei, kalulut ai sipinaatudda simamurni lé arapakakra pagalaiat tubut Kristus.

16Aragalaiaké nia geti ka sia kelé néné, kalulut nuntut bagadda lé ka tubut Taikamanua sambat ka tubukku, aipoí araagaian kokoiniakéna aku Taikamanua, masipatoilá ka tubudda sirimanua, pububulat sibulatnia Katuareman Simaerú néné.

17Tápoi ka sabagei geti ka sia, tá erúra rapakakakra Katuareman Simaerú, tápoi masigaba uktukra lé saradda. Arapaatu poí bulé kalulut sigalaira néné, tuppainangan reu-reu bagakku ka bagat penjara.

18Tápoi tá leú anai galainia! Aipoí kenanen kipa pá ragalai, elé bulat sibara ka linat paatuatda pá, elé ai sipinaatudda bagei sitaipasesese, tápoi aramuneng'akéan Kristus. Oto mangká bagakku. Oto kaku, riu-riu lé kelé kisedda paatuatku.

19ai lé poí kuaagai, kalulut pasopoat ka paniddogatmui samba kalulut paroman Ketsat Jesus Kristus, belaakérangan aku.

20Tápoi bulat kiddiyet bagakku geti, elé bulat kukakaroni baga, iaté, bulé buí imajajak galajetku. Tápoi senen tetre lé kupasikaroni baga, sarapei kineneiget, ibara gegekku, pat bailiu sangamuinénia tubu ketsatku néné, ai aku muririmanua elé amateian pá aku, atulatsat'akéan onin Kristus.

21Aipoí kaku, sarat Kristus lé, ailiakenenku ka puririmanuangku néné! Ialeú et kaku néné, matei, kelé sara puuktungan lé.

22Tápoi ké kapuririmanuangku ka polak néné peilé momoi kugalaiaké galajet sibaraaké puuktungan, oto táan kuagai kipa pá kupipiliy.

23Aipoí karuangasilá nia lé ititik-tik aku. Bulat siobáku geti kaku, iaté masikaddiuaké polak néné, kuei mukuddu ka bet-bet Kristus, aipoí nenda peilé bulat maerú.

24Tápoi kalulumui néné, bailiu maerú peilé eddangan nia boikí kukuddu ka polak néné.

25Bulat aikukakatonemi baga sangamberinia néné. Iaté lulunia kuaagai riu-riu nia kukuddukku ka talagamui, alé kam sangamberimui Sasaraina, ioi kurop'aké kam, bulé memei maroron samba memei maangká bagamui mutonem baga ka tubut Tuhan.

26Oto ké toili aku, kuoi kuailiaké kam, bailiu kam néné sipusasara ka tubut Jesus Kristus, kokkopé beunan nia katuumunanmui, kalulut aku.

27Oto kineneiget, bulat besíakenenku, iaté bulé nupuparaboat kam siripot ka sikuat Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Kristus. Oto, elé paaili peilé pá sita, elé táan pá paaili sita mitsá, tápoi kuobá kuarep riu-riu nia ron pusaraatmui samba kerénia pupaatuananmui samba puoobámui masiperjuang'aké putotonem bagamui, siripot ka sikuat Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua.

28Kau imariu-riu numagege kam, buí numalotó kam ka tubudda saggakmui. Oto bailiu anupatoiláan kam kakakaladda, tápoi kam geti mamanang kam; aipoí Taikamanua lé imamanang'aké kam.

29Panguruat siaket Taikamanua ka kam poí, tá sarat matonem lé bagamui ka tubut Kristus lepá; tápoi buítá leú mangorik kam, kalulut Kristus.

30Oto kineneiget, amakeréan taperjuang'aké kam Katuareman Simaerú, kelé siitsómui siperjuang'akenenku siburú, samba perjuang'akenenku peilé mitsá teret kineneiget, kelé siarepmui kineneiget.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Filipi 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran