Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Filipi 3 >> 

1Kalepakatnia ale kam Sasarainangku, kau imagora bagamui, amusarangan poí kam ka tubut Tuhan. Tá ipabibigbing ngu-ngungku masikua mitsá ka kam, kelé ka suratku ka tubumui siboikí, aipoí sigalaiku néné simaerú lé, sibailiu katuaragtmui.

2Oto jago kam tubumui ka tubudda sikataí paraboat, iaté sia simateú tuoniaké, 'jó-jó'. Bulat aipoí rabebesíaké bulé tusunat sia sangamberi sirimanua.

3Oto sita lé amasisiló sunat sipulelelek, tá sia. Ka sita, Ketsat Sipunenan lé ingangantru sita tapaniddou ka tubut Taikamanua, samba takua kam surá kalulut pusaraatta ka tubut Jesus Kristus. Aipoí ka sita néné, tá aitakakaroni kam baga enung punen siripot ka pusirimanuaat.

4Tápoi kaku geti siripokatnia momoi kukaroni baga enung punen siripot ka pusirimanuaat. Aipoí ké ai baí sia sara sipasikakaroni baga kalulut kababarania paluluatnia ipukaronan sedda, oto sarapeite aku kaku.

5Balu ngagogoi peilé burúnia aiputútú matakku, sunatdangan aku. Tai Israel lé aku, iaté sibara ka muntogat Benyamin; bulat tubut tai Ibrani lé aku. Ka purereddet ka surukatda tai Jahudi, momoi takua, tai Parise lé aku.

6Elé momoi takua, aisaliu peilé ka sia ronku ka arat, pat paoreikungan sapaamian. Oto ké siripokat ka arat Jahudi, aku néné, oniakenen bulat sirimanua sipulelelek, sitá anai kuat tubu ka sikataí.

7Tápoi kalulut Kristus, bailiu sangamberinia oniakenenku sibailiu puuktungan, akuoniakéan lé nia kineneiget sirugiaké akungan lé.

8Iageti tá sarat nenda kuooniaké sirugiaké aku, tápoi sangamberinangan lé akuoniaké sirugiaké aku. Siikep'akenenku kineneiget peilé makeppu saki kaku; iaté akuagaian Jesus Kristus, Tuhanku. Kalulut Kristus, katei-teiakékungan sangamberinia. Kelé poráan lé kuooniaké nia sangamberinia néné, akusesengan poí Kristus.

9Samba leú et, bulat amusarangan aku ka tubunia. Táan kalulut sibesíakenenku sarakku, aimaerú patabbaratku ka tubut Taikamanua, iaté kalulut reddetku ka surukat. Tápoi aimaerú geti kineneiget patabbaratku ka tubut Taikamanua, kalulut tonem bagakku lé ka tubut Kristus. Oto aimaerú patabbaratta néné, sibara ka Taikamanua lé, kalulut putotonem bagatta ka tubut Jesus Kristus.

10Bulat besíakenenku geti sara lé, iaté masiagai simakolou Jesus Kristus, samba masipuuktungi geget Taikamanua sipasiririmanuaaké nia ka kamateiat. Kuobá kuorik kai nia sambamai samba leú kuobá kumakeré kai ka kamateiatnia.

11Bulat kukaroni baga, bulé irimanuaaké aku kaku mitsá Taikamanua ka kamateiat.

12Tá te masikua kaooiniangan kaku, elé amakapplungan sangamberinia kaku. Tápoi riu-riu lé kubesíaké nia kualá hadia sinarek'akenen Kristus kaku. Aipoí nenda lé lulunia aioppu ialá aku, ibailiuaké aku bakkatnia.

13Tápoi kam ale Sasaraina, tá leú te kukukua tubukku akusilóan hadia néné. Tápoi ai sangamata galaiakenenku, iaté masikalipogi apa sikukuddu ka tei-teiku, kubesíaké kuamiaké ailiakenenku sikuddu ka mata.

14Iaté lulunia tá kuaariaké pabalau masiailiaké tetre ailiakenen, bulé ioi kuikep'aké kamanangan, iaté mukuddu ka laggai manua, aipoí nenda lé lulunia aisogai sita Taikamanua ka onin Jesus Kristus.

15Oto sita simatuá putotonem baga, buítá tagalaiaké kam kelé kisedda. Tápoi ké ai peilé sia ka talagamui sipaatu bagei, ai leú ikolouaké nia Taikamanua ka tubumui.

16Sarat néné lé repdementa: Buítá tatut kam peraturan kelé situt'akenenta teret kineneiget.

17Ale kam Sasaraina sangamberimui! Kau nuului kam paraboatku. Akuakéan kai uluietmui simaerú, oto uluian kam paraboatda sipasitutut'aké paraboatmai.

18Eddangan nia imaole kukua nia ka matamui, tápoi kukukua lé nia mitsá ka matamui ka sou bagakku, aipoí ai peilé sia sipupaparaboat masipakataí bagat kamateiat Kristus ka loiná siliktenga.

19Oto kakakataí lé te iaailiaké puririmanuanda néné, aipoí pubobot-bot akkulára lé rapu-Tataikamanua. Pakailaat nenda lé rauumun'aké; aipoí sarat siobat polak lé rapaaatu.

20Tápoi sita geti ka sita, tatogat laggai manua lé sita. Oto sedda leú te ibabara ioi mitsá ka sia Rimata Sipaarau sita, iaté Tuhanta Jesus Kristus. Nia té nenda ngenaetta ka ngelei baga.

21Tubutta simasaggo samba simaanaget néné, siliynangan nia Kristus, bailiu kéan lé tubunia simalatsat. Aipoí aioi aigalaiaké nia kelé néné, kalulut kababarat gege ka tubunia, masikalaaké sangamberinia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Filipi 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran