Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Ibrani 10 >> 

1Ka sia geti surukatda tai Jahudi, sarat masiaké sara tularat simajajou siorak pagalaiat sangamberi simaerú sipuaaili ka gogoi sibabara le; tápei bulat tularatnia sipulelelek ka sia nenda pagalaiat simaerú. Tá momoi ka sia surukat néné isusut'aké pueerúra sirimanua sieei maniddou ka Taikamanua, ka buluakenen sibuluakenenda ka tubut Taikamanua, kenanen baí mariu-riu senen rura tubuluaké buluakenen simakeré.

2Ké baí sibulatnangan amalináan sia ka jodda sia sipaniddogi Taikamanua, táan iaagai bagadda ka jodda, samba buluakenen leú, táan tububuluaké mitsá.

3Tápoi sené toilá, buluat sibuluakenen senen rura, kelé masiparepdem sia ka jodda lé,

4kirénangan poí ka sia logau jaui sambat logau biri-biri sikeú, tá momoi iappéaké jo.

5Iaté lulunia, ka tetret aioi Kristus ka polak néné, kuanangan ka tubut Taikamanua kisé, "Tá ainukikiddiy buluat sambat buluakenen; aipoí siripokatnia anutarek'akéan kaku tubu.

6Tá nuobá buluat sirarak elé buluat pasiappet jo.

7Lepá kuakkungan, 'Aikoí aku ale Taikamanua! Akuoi iaté masigalaiaké siobat bagam, kelé ka sitususurat pagalaiat tubukku ka Buko Sipunenan.'"

8Panandaatnia aikua Kristus, kisé, "Tá ainukikiddiy buluat sambat buluakenen; samba tá ainukikiddiy buluat tarimeu sirarak kelé sara buluakenen pasiappet jo." Ka sia Kristus aikua kisedda, kenanen sangamberinia buluat tubuluaké siripot surukat aratda tai Jahudi.

9Lepá kuanangan mitsá Kristus kisé, "Aikoí né aku, ale Taikamanua! Akuoi iaté masigalaiaké siobat bagam." Oto sené itatáaké Taikamanua sangamberinia buluat siburú, iageti siliynangan nia ka buluakenen Kristus.

10Oto ka sia Jesus Kristus, aigalaiakéan siripot obaket bagat Taikamanua, samba aibuluakéan tubunia kelé buluakenen. Ka buluakenen, sigalainia sarat sangamitsá lé, tápoi pat aili teret buru-burú nenda, sedda aibuian sita sangamberitta ka jotta.

11Sangamberidda tai imamra tai Jahudi, senen gogoi raenung'aké galajetda siripot pu-iimamra, samba marei-rei raoleaké rabuluaké buluakenen simakeré. Tápoi buluakenen nenda, bulat beri oi nia iposa jo.

12Tápoi ka sia geti Kristus, sarat sara lé aibuluaké buluakenen pasiappet jo, tápoi buluakenen nenda mariu-riu itupakei teret buru-burú. Iageti lepá aibuluaké buluakenen, uddet nia Kristus kai kattoet Taikamanua, purimataddangan ruadda.

13Oto ka sia Kristus kineneiget, aian lé nia masinge-ngena teret ikau sia Taikamanua, sangamberi saggaknia, murappo ka matania.

14Ka sarat sara lé buluakenen, oi isut'aké sia Kristus sangamberi sipalinánia ka jo.

15Iageti pagalaiat nenda leú et, aimuneng'aké leú et ka sia Ketsat Sipunenan ka tubutta. Aikua Ketsat Sipunenan,

16"'Néné lé pakerekat baga baraakenenku ka tubudda ka gogoi sibabara,' nga-ngan Tuhan, 'Ka bagaddangan lé kukakau surukatku, samba ka paatuatdangan lé kususurat'aké nia.'"

17Aikua leú et ka sia Taikamanua kisé, "Táan kurerepdem jodda samba leú et kataíra."

18Jo sambat pukakataí, aiappéakéan Taikamanua, oto táan anai lulunia tubuluaké buluakenen pasiappet jo.

19Iageti alé kam Sasaraina, kalulut kamamatei Kristus, bailiu maemenangan bagatta masiguruki Bilí Simakopé Sipunenan.

20Aibukáan Kristus ka sita enungan sibau, iaté enungan sibaraaké purimanuaiat. Enungan néné sitebek komang kekre, iaté bulat tubut Jesus.

21Oto kineneiget, aian ka sita sara imam sabeu, siputatanggung jawab ka uman Taikamanua.

22Oto kalulut néné, kauan taei kam masilegeri Taikamanua ka linat paatuat samba ka tonem baga simaron; samba sibara ka paatuat sipaliná ka agai baga kalulut sele, elé ka tubu sipalinat oinan simamurni.

23Buítá taomet'aké kam simaron karonietta simuneng'akenenta ka bagat paatuatta, aipoí bulat katonemiet lé nia Taikamanua néné, samba bulat muaaili iaké sitonéakenennia.

24Kau tapaletsei kam katubu pasasambatta, bulé ioi tapatubbui kam mununtu baga ka pasasambatta, samba masigalaiaké sangamberi simaerú.

25Kau mariu-riu taparurú kam pasasambatta, sambat buí imaore bagatta kelé ka sabagei. Tápoi bulat kau imakopé tamatopit pasopo katubu, aipoí aian taagai kam, taimauuju nia ioi mitsá si Tuhan.

26Aipoí ké atusegéakéan katuareman bulat sibulatnia sibara ka Taikamanua ka tubutta, tápoi riu-riunia lé tagalaiaké kam jo bulat sipalíta, oto táan te anai mitsá buluakenen masiposa jotta.

27Tá anai bagei eijatta, sarat ka matat pengadilan Taikamanua samba ka apit golúnia, sipasilalabó sia pat pí sipasilalawan nia lé, taeei kam!

28Kasei sitaireddet surukat siaket Mose, ukum simateiakenen lé rasisiló, bulat beri te paappe-appé, ké bulat makolou bai selenia siripot simuneng'akenenda rua elé telu sia igidda.

29Oto sarapeite bulat sanénia ukuman orak'akenen ka tubudda sipaperá Togat Taikamanua. Sia néné araaddeakéan lé nia sikanana, logau pakerekat bagat Taikamanua, iaté kamateiat Kristus masipaliná nia ka jo. Aipaloloian Ketsat, sipanguruat'aké panguruat katat baga.

30Taagai kam nia sipasikukua, "Kululumun'aké te sia!" Kuukum'aké te sia! sambat sipasikukua, "Ihahakimi te sia si Tuhan, sapaamiannia."

31Oto apanganté bulat kopet kataí besínia, ké segé sia ka kabei Taikamanua Sipuririmanua!

32Repdem peité kam kipa galai puririmanuamui siburú, ale kam Sasarainamai. Ka tetret nenda lepána aitoroji kam torot Taikamanua, maigi kam amangorik; tápoi riu-riu lé ron nga-ngamui berjuang.

33Kakkau rapalololoi kam samba ragagalai sikataí ka tubumui ka matat siberikabaga. Samba kakkau leú et kam ka kam, orikmuian leú et siorikra sipango-ngorik, kalulut sigalaiakenenda ka tubudda kelé néné,

34samba pureu-regimuian pureu-regat bagadda siukum'akenen ka bagat penjara. Ka tetret ararau-rauaké kam pat bolot pí sangamberinia bibiletmui, anusiló kam sigalaiakenenda néné ka angkat baga, aipoí ai lé nuaagai kam kababarania siloketmui sisaliu peilé erúnia, sambat tá ipakakataí teret buru-burú.

35Oto kalulut néné, buí ibara belet bagamui, aipoí ké mariu-riu tonem bagamui ka tubut Tuhan Jesus, ai upa sabeu siloketmui kalulunia!

36Buítá nuom'aké kam nia, bulé ioi nugalaiaké kam siobat bagat Taikamanua, samba kalulut néné silómuian sitonéakenennia.

37Aipoí ka bagat Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Táan mauju, oi nia, kuanenta siooi; bulat tá ipabuburú ioi.

38Oto sapaamianku simaroipo paatuat matotonem bagadda samba muririmanua sia; tápoi ké ai sia sisik-sik tei-teina, bulat tá mangká bagakku ka tubunia."

39Sita geti néné ka sita, tá paamian sisik-sik tei-teina samba simapepepe. Tápoi paamian simatonem baga ka tubut Taikamanua lé sita sambat sipaaraunia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Ibrani 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel