Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 

1Ka laggai Kesarea, ai sara simanteu sipuoni si Kornelius, iaté sara kapten tenteradda tai, "Pasukan Italia".

2Simasurú ka Taikamanua lé nia samba sangamberidda ka bagat lalepnia sarat Taikamanua lé loulogatda. Maigi sia simagebá tai Jahudi airop'aké, samba mariu-riu lé ipaniddogi Taikamanua.

3Oto ka sara gogoi, ka bó-bó telu ka soibokat, bulat toilá ka matania ka siitsot matania, amoi sara malaikat Taikamanua masisogai nia, "Kornelius!"

4Iageti kinerenangan malaika si Kornelius pagalú lotó, pelé ngangania, "Aponia Tuhan?" Pelé nga-ngan malaika ka tubunia, "Aiarep'an paniddogatnu sambat erut bagam Taikamanua, oto airepdem'an ekeu Taikamanua.

5Koiniaké sia kineneiget sieei ka laggai Joppe, masisogai si Simon sipuoni si Simon Petrus.

6Ai nia mukukuddu ka lalep tukang kulit sipuoni si Simon, sipulalalep ka bet-bet koat."

7Oto kelé aitui-tui malaika sipatiboaké si Kornelius, sogainangan sia rua sapaguguletnia sambat sara tai tentera sipasija-jagonia simasurú ka arat.

8Iageti tiboinangan ka matadda sipuaaili ka tubunia, lepá koiniakénangan sia ka laggai Joppe.

9Matsepnia lé ai sia mueenung, raaailingan lé laggai Joppe, sakai nia ka sia si Petrus ka tei-tei lalep, maniddou.

10Iageti malajenangan leú et, oto tutunangan bagania mukom. Aitutatarek'aké kan, bara siitsot matania si Petrus.

11Itsónangan itubuká manua. Iageti itsónangan leú et kelé komang simalio aimutotoak ka polak, ai nia ka sesereat ka epatnia talingania.

12Asut'an ka bagania sene ngamata tarimeu sipurerere epat, samba sene ngamata leití sipulalatá samba pauma-umá.

13Iageti bara nga-nga sipasikukua ka matania, "Suruaké ekeu Petrus! Já-já, lepá komnungan leú et nia!"

14Tápoi kuana lé nia ka sia si Petrus, "Tá, Tuhan! Aipoí beri pei te komku apa páonia keraet sambat kasit-sit'akenen."

15Tápoi kuanangan nia mitsá nga-nga néné ka tubut Petrus, "Apa sioi tukom aikua Taikamanua, buí nuoniaké nia takei-kei."

16Oto telu ngamitsá aipaole tubunia siitsot matania néné ka tubut Petrus, tápoi lepá tik-tiknangan nia mitsá komang néné ka manua.

17Bulat ingo lé nia si Petrus igaba katukolobat siitsot matania néné. Tápoi talagat paaatuna nia si Petrus, segé sia ka sia ka lalep Simon, sikoiniakenen Kornelius; aian sia ka bet-bet matatbaliu.

18Iageti sogairangan sirimanua, isérangan sia, "Taleú ai nia sené sara tairauma, sipuoni si Simon Petrus?"

19Ai peilé ipatutup-tup ka bagania si Petrus katukolobat siitsot matania, kuanangan ka matania Ketsat Sipunenan, "Ale Petrus, ai sia telu sipasigagaba ekeu.

20Olaaké nutugorosot ka repé samba buí nukagilaaké nutut sia, aipoí aku lé amasikoiniaké sia ka tubum."

21Iageti tugorosotnangan leú et si Petrus, kuanangan ka matadda, "Aku te néné gabaetmui. Apo nia nuaalá kam sené?"

22Iageti kuaddangan ka matat Petrus, "Aikoiniaké lé kai sené si Kapten Kornelius. Sirimanua simaerú paraboat lé nia, samba simasurú ka Taikamanua, samba leú et bulat airahohormati nia sangamberidda tai Jahudi. Aikua ka matania sara malaikat Taikamanua, bulé itiddou nuei ka lalepnia, kelé alegiat paniddogatnia, samba leú aigugluaké nia bulé iarep'aké sangamberinia sikuam ka tubunia."

23Iageti kuanangan ratuguru ka lalep, bulé rapugogoi sedda. Oto matsepnia lé suru nia si Petrus, tutnangan sia. Ai leú et sia piga pá igidda simatonem baga sibabara ka laggai Joppe, amei masitut sia.

24Sangagogoi atusabau, segé sia ka laggai Kesarea. Aian range-ngena sia tai Kornelius sambat sangamberidda saeppunia samba leú et sapunualeinia sinogai nia.

25Oto kelé arasegé, ei nia si Kornelius masiroroi si Petrus, iageti purapponangan ka matania.

26Tápoi aialá lé kabei Kornelius si Petrus irióaké nia, pelé nga-ngania kai Kornelius, "Suruaké ekeu! Aipoí aku kaku leú, sirimanua leú et."

27Ai sia patitibo si Kornelius, gurú nia si Petrus ka bagat lalep. Itsónangan maigi sia siparururú sedda.

28Iageti kuanangan ka matadda, "Ale kam sasaraina, ai lé nuaagai kam ikeraaké sia aratda tai Jahudi masibalou elé pagalú ka tubudda sabangsa bagei. Tápoi aikuangan ka tubukku Taikamanua, bulé tá kukua sia kasit-sit'akenen elé haram.

29Iaté lulunia kuanu lé nia kuoi, tá akutiktik tubukku moi. Oto kineneiget kuoba kuagai paluluatnia anutiddou kuoi sené."

30Iageti kuanangan nia ka sia si Kornelius ka matat Petrus, "Telu ngagogoi situsasabau, iaté kelé néné sulunia, ka bó-bó telu ka soibokat, ei aku maniddou ka lalep. Oto sinulut puriónangan sara simanteu ka matakku. Leppeinia simakirisau.

31Kuanangan ka matakku, 'Ale Kornelius! Aisilóan Taikamanua paniddogatnu samba airepdem'an pueerut bagam.

32Koiniaké sia sieei ka laggai Joppe, rasogai sipuoni si Si Simon Petrus. Ai nia mugogogoi ka lalep sara tukang kulit sipuoni si Simon, ai lé nia ka bet-bet koat lalep nenda.'

33Iaté lulunia akuolaaké kukoiniaké sia rasogai ekeu, Tuan. Bulat simatopit lé ekeu Tuan, anuobá moi sené. Oto kineneiget aparurúan kai sené sangamberimai ka matat Taikamanua, masiarep'aké sangamberinia sikuat Taikamanua, kuanennu ka tubumai."

34Pelé ngangan Petrus, "Bulat kineneiget peité akuagai kolounia, tairaraseina nia si Tuhan sangamberi sirimanua.

35Kasei sikalotóaké Taikamanua samba simaroipo baga, silónangan sia Taikamanua, bulat tá ipagagaba elé sibabara ka bangsa apa pá nia.

36Aian turerere agaimui nia bagat katuareman simaerú sinegéakenen Taikamanua ka tubudda bangsa Israel. Bagat katuareman nenda, iaté pagalaiat Katuareman Simaerú siorak pagalaiat paabanan sibabara ka tubut Jesus Kristus, Tuhanda sangamberi sirimanua.

37Anuagaian kam apa sipuaaili ka sangaliot Judea, aitutaddaaké iaté ka Galilea, lepat pasiraukat sikuat Johannes.

38Samba leú et anuagaian kam pipiliyna Jesus tai Natsaret Taikamanua, samba kakauna Ketsat Sipunenan sambat gege ka tubunia. Iageti anuagaian leú et kam eeina ka senen kudduat Jesus, masigalaiaké simaerú; aaleakéna sangaberi sirimanua sipinasaileu Sanitu, kalulut paaleiana nia Taikamanua.

39Oto bulat tubumaian te néné amasiitsó sangamberi sigalaiakenennia ka laggaira tai Jahudi sambat ka Jerusalem. Tápoi kenanen kisedda, arapattáaké peilé nia ka loiná siliktenga sambat aramateiaké peilé nia.

40Ka gogoi sikatelunia suruakénangan nia mitsá Taikamanua ka simamatei, samba patoilánangan nia ka tubudda sirimanua.

41Tápoi tá ka tubudda sangamberi sirimanua, sarat ka tubumai lé sipiliy Taikamanua siboikí, sibailiu sipasimumuneng'aké nia: Amukom'an kai samba leú et amulóan kai sambamai, lepána aitusuru mitsá ka simamatei.

42Iageti koiniakénangan kai masipaarep Katuareman Simaerú néné ka tubudda sirimanua samba masimuneng'aké puninia nia airióaké Taikamanua, sibailiu Hakimra sirimanua sipuririmanua samba simamatei.

43Sangamberidda tai nabi aratiboian pagalaiat tubunia. Arakua, sangamberi simatonem baga ka tubut Jesus, tuaappéaké jodda ka geget Jesus."

44Talagat pungangantomannia si Petrus, tuurunangan Ketsat Sipunenan, iageti sop-sopnangan ka tubudda sangamberidda sipasiaarep katuareman sikuat Petrus.

45Oto sia tai Jahudi simatonem baga ka tubut Jesus, samba sia sipasitutut si Petrus barana ka laggai Joppe, amakisei ka bagadda, araitsó kakauna nia Taikamanua Ketsat Sipunenan ka tubudda ka sia sabangsa bagei taú sipuoni tai Jahudi.

46Araarep poí arapanibo ka sene ngamata nga-nga, samba araumun'aké pulatsanan Taikamanua. Oto kuanangan ka matadda si Petrus,

47"Itsó peite kam, arasilóan ka sia Ketsat Sipunenan kelé ka sita. Momoi leú pá rapasailaji sia, bulé turaú sia oinan?"

48Iageti kuanangan ka matadda, bulé raraú sia ka onin Jesus Kristus. Lepá tiddourangan bulé ipukuddu si Petrus ka tubudda piga ngagogoi pá burúnia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2019
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran