Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 

1Kelé akutusappai kai ka angkat baga, iapeité agaimaian pununusat Malta nia.

2Bulat matopit sia sikukuddu ka nusa nenda. Silórangan kai sangamberidda simalelek, samba rusuirangan api purakaatmai kalulut aitaddaakéan ibelé urat, samba manua leú et maleppet.

3Iageti ei si Paulus masirurúaké ngaimang purusu, kaunangan nia ka api. Oto airururúaké ngaimang, bojjlo sangamuneng ulou, kalulut oloi api, pilanangan kabei Paulus.

4Kelé araitsó nia sikukuddu ka nusa nenda iputoak ulou ka kabei Paulus, patiboddangan pasasambadda, "Bulat sipasimamatei sirimanua lé sirimanua néné, kalulut kenanen abelangan nia ka onut koat, tápoi ka sia Dewit Puroipoat, tá ioobáaké ipurimanua."

5Tápoi kelé aisó-sóaké ulou nenda si Paulus, ka api, bulat beri goisó tá aipulaplapi nia.

6Arapaatu ka sia tá mauju pugónangan leú et kabei Paulus, elé tulut belé nia matei. Tápoi kelé aimaburú rangenaaké tubudda, tá anai apa paonia sibabara kiseiet ka tubut Paulus, oto kiséan lé arakua, dewa lépa nia ka sia néné, si Paulus.

7Ka bet-bet kudduatmai sedda, ai sangamata monen Publius, simaabeu tiboi tubu ka nusa nenda. Bulat ka erut bagania silónangan kai ka lalepnia telu ngagogoi burúnia.

8Ka tetret nenda, ai nia mabebesí ka sia ukkuinia, ai roketnia samba logau ka kannia. Iageti einangan leú et si Paulus masibalou ukkui, simabesi, tiddouakénangan nia ka Taikamanua samba tonem'akénangan kabeinia si Paulus ka tubunia, iageti ale-aimale besínia.

9Oto kalulut sibabara néné, bailiu eirangan leú et sangamberidda simabesí ka nusa ka tubut Paulus, iageti aleakénangan sia.

10Akérangan leú ka kai panguruatda, samba kelé akuteúaké kai mulajo, taroakérangan sangamberi balutmai ka puabangan.

11Telu ngalaggó burúnia akukuddu kai sedda, tui kai ka nusa nenda, sakai kai ka sara kapá sibara ka Aleksandria, sipusasao sedda burut aibara leppet manua ka nusa nenda. Kapá nenda ai lambangnia, iaté "Dewa Tairua, si Kastor sambat si Poluks."

12Pusaomaian ka laggai Sirakusa, iageti kuddu kai sedda telu ngagogoi burúnia.

13Oto baramai sedda pulajomaian mitsá masiriringi bet-bet koat, pat segé ka Regium. Matsepnia lé akénangan rusa kayaman, pat aili rua ngagogoi burúnia segé kai ka laggai Putioli.

14Iageti paailimaian sedda simatonem baga ka tubut Jesus, oto kalulut paniddogatda, kuddu kai sedda ka tubudda sangamenggui burúnia. Lepá riuriuakémaian nia mei ka Roma.

15Arepda lé nia saalei ka Roma simatonem baga ka tubut Jesus, oirangan leú et ka Pasar Apius sambat ka Pasanggrahan Telu, masisiló kaooimai. Kelé aiaili sia si Paulus, kuanangan surá ka tubut Taikamanua, samba bara om bagania.

16Kelé arasegé ka Roma, obáakérangan ikuddu sarania si Paulus, tápoi buítá ijago nia sara perajurit.

17Telu ngagogoi atusabau, sogainangan sia siabeu tiboi tubu ka tai Jahudi. Kelé araparurú kuanangan ka matadda, "Ale kam Sasaraina! Bulat beri te akugalai sele ka bangsatta, elé akupasabau arat simatukle ka sita sisilóta ka taikebbukatta. Tápoi kenanen kisedda, aralabá peilé aku ka Jerusalem, segéakérangan aku ka kabeira tai Roma.

18Kelé arapareksa pakarokku, obárangan rabelaaké aku, aipoí tá akugalai beri sara sele simateú ituorak'aké ka tubukku ukuman simateiakenen.

19Tápoi kalulut ai lé rakekeláaké paatuatda tai Jahudi, oto tiddoukungan bulé ituadili pakarokku néné ka pengadilan Kaisar Roma. Akugalaiaké kelé néné geti, tá te kalulut kababarat nganduakenenku pagalaiat tubudda sabangsakku.

20Nia té lulunia akutiddou tapaaili kam, bulé tapatibo kam; aipoí aitupaleggui aku, kalulut kukuakku lé Sipaarau karonietda sabangsa Israel."

21Iageti kuaddangan ka matania, "Bulat beri peite silómai surat sibara ka Judea, masikolouaké pagalaiat tubum, ale Saraina. Samba mitsá bulat beri peite sia sara siooi masisegéaké, elé masitiboi ka kai pagalaiat tubum sikataí.

22Tápoi bulat aikukikiddiy kai kuarep kai putotonem bagam, akuarep'an poí kai palololoira nia arat sienung'akenennu."

23Iageti pakerénangan bagadda rateúaké sara tetre parurukatda. Oto ka tetret nenda, maigi sia amei ka kudduat Paulus. Barania simatsep, pat aili ka soibokat ikolouaké samba isegéaké pagalaiat Purimataat Taikamanua. Alánangan ruang sibara ka Bukot Mose sambat Bukotda tai Nabi, si Paulus, ibesíaké imatonem bagadda ka tubut Jesus.

24Oto ai sia simatonem baga ka sikuat Paulus, tápoi ai leú sia sitaimatonem baga.

25Ai peilé sia tá pakekeré baga, kaddiuakérangan leú et kudduat Paulus, ka tetret aikua mitsá ka matadda si Paulus kelé néné, "Kirénangan bulat amuailingan kelé ka sikuat Ketsat Sipunenan ka sikuat Nabi Jesayas ka tubudda taikebbukatmui!

26Aikua Taikamanua 'Kenan nukua ka matadda sabangsa néné: Mariu-riu lé nuarep kam nia, tápoi tá ainuaagai kam kolounia; mariu-riu lé nulelek'aké kam nia tápoi tá nuagai kam apa sipuaaili.

27Aipoí aikummúan pupaatuananda bangsa néné, aitakkep'an piúra arauneng'akéan matadda. Aibara kelé néné geti bulé buí imakoinong matadda, samba buí imaarep piúra, buí imakolou ka bagadda, samba bulé buí ratoili ka tubukku, iageti aleakékungan sia.'"

28Kalepakatnia kuanangan ka matadda si Paulus, "Bulé nuagai kam nia ale kam Sasaraina, katuareman pagalaiat puaragat sibara ka Taikamanua, atupaarep'an te kineneiget ka tubudda taú sipuoni bangsa Jahudi. Oto aratut'akéan ka sia!"

29[Kelé aikua kelé néné si Paulus, kaddiuakérangan kudduat nenda tai Jahudi, ai sia mututui-tui, ai sia pauukle pasasambadda.]

30Rua ngarura burúnia aikuddu si Paulus ka Roma, ka lalep sisewania. Bulat mangká bagania si Paulus masisiló kaooira sipasibabalou nia.

31Tá amagilá nia si Paulus masisegéaké ka tubudda pagalaiat Purimataat Taikamanua, sambat pagalaiat Tuhan Jesus Kristus. Bulat beri sara pasailaat, igalaiaké néné, si Paulus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kisah Para Rasul 28 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran