Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 12 >> 

1Iageti parurúrangan sirimanua simigi, bulat okkip lepá, pat papeperáan lé sia rere, kopet igidda. Ai sia parururú sirimanua simigi, kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Suk-suk kam tubumui ka ragidda tai Parise, iaté pagalaiat patajuatda.

2Tá poí anai simalipput tá tupatotoilá, ia leú et, tá anai poí keleat tá tupaagai.

3Sitiboimui sinoibó, tupaaarep nia ka sinágó, samba sikasat'akenenmui ka bagat bilí, tupaaarep te nia ka siberikabaga."

4"Repdem kam néné, ale kam sasuruakku! Buí nukalotóaké kam sia simateiaké tubu, tápoi táan momoi ragalaiaké apa pá bagei ka tubumui.

5Kukuangan lé nia ka matamui, kasei bulat simateú kalotóakenenmui. Iaté, kau nukalotóaké kam Taikamanua! Aipoí ka sia Taikamanua, lepá ipasimateiaké, ai leú et ka tubunia gege masiribbaiaké kam ka bagat api narako. Oto kau imatonem bagamui; bulat buítá Taikamanua lé nukakalotóaké kam, lepá.

6Rua ngasen lé sakin lima ngamuneng pit-pit. Tápoi kenanen kisedda nimpit sakinia, beri sangamuneng tá ikakalipogi, Taikamanua.

7Beringan koí alai ka utémui aiaddengan Taikamanua sangamberinia. Oto buí numalotó kam; aipoí kam peilé makeppu saki ka matat Taikamanua, ka tubut pit-pit!"

8"Repdem kam sipulelelek sikuakku néné: Kasei masimuneng'aké pupapasiuluiku nia, ka matadda siberikabaga, muneng'akénangan leú te nia ka sia Togat Manusia ka matadda samalaikat Taikamanua.

9Tápoi kasei masipakele pupapasiuluiku nia ka matat siberikabaga, ipakekele leú te nia ka sia Togat Manusia ka matadda samalaikat Taikamanua.

10Ké rapaisit kuanenda rasaggangi Taikamanua, momoi peilé iappéaké jodda Taikamanua. Tápoi ké Ketsat Sipunenan'an rapaloloi, táan iaappéaké jodda Taikamanua.

11Ké raabbit kam ka uma paniddogat, bulé raadili kam ka matadda sapamarenta, elé ka matadda sauté, buí imakarat bagamui kipa nukukua kam nualegi kam nga-nganda, elé apa simateú tiboakenenmui.

12Ai leú ipangantru kam Ketsat Sipunenan, ikua kuanenmui ka tetret nenda leú et."

13Ai sara ka talagadda sirimanua simigi amei ka tubut Jesus masikua ka matania, "Ale Guru, kua peité ka matat kebbúku, iaké kaku sangarubeiat bibilet kalimeumai."

14Tápoi alegina lé' nia Jesus, ikau ka matania, "Ale saraina, kasei aikau aku bailiu hakim, elé sipasirurubei bibilet ikep'akenenmui karuamui néné?"

15Lepá kuanangan ka matadda sangamberi siparururú sedda, Jesus, "Pasikeli kam, samba jago kam tubumui, buí imaalau bagamui ka pukayoat. Aipoí tá kalulut pukayoat sipususukkra, rapuririmanua sirimanua."

16Iageti tiboinangan ka matadda Jesus sara pasikat, pelé nga-ngania, "Ai sara simakayo, sibara mone simabuaiet simigi.

17Iageti paatunangan ka bagat paatuatnia simakayo néné, 'Táan mememet sapou pangoirikat buat siuremanku. Oto kipangan lé pá kupaeerú kineneiget?'

18Kelé aipaatu nia mitsá, patiboakénangan tubunia sarania, kuanangan, 'Nen, kiséan lé kupaeerú; sangamberi sapouku siburú ragatkungan nia, lepá rióakékungan mitsá sabeu. Oto sedda te kukokoiríaké sangamberi buat gandumku, sambat bibiletku bagei.

19Lepá kuakkungan ka tubukku, Bulat mauktuk ekeu kina tubu! Anuikep'akéan sangamberinia simaerú. Táan anai kasappuratnia kannu, pat aili piga ngarura pá burúnia. Masiariaké tubungan lé nugagalai kinatubu! Mukom samba mulóan lé nugagalai, nusegéaké bagam murimanua!'

20Tápoi kuana lé nia Taikamanua ka tubunia, 'Ale, ekeu sitaiagai paatuat! Soibó nénéan te numamatei. Oto kaseian lé masiiikep'aké sangamberi pukayoatnu sirurúakenennu?'

21Oto kisedda te muaaili ka tubudda sibesíaké pukayoat sarat puuktungannia sarania, tápoi tá ibebesíaké mukayo ka matat Taikamanua."

22Iageti kuanangan ka matat sipasiuluinia Jesus, "Iaté lulunia kukukua nia ka matamui, 'Buí imakarat bagamui ka purimanuaiatmui, masipaatu, apangan lé nukokom kam, elé apangan lé bibilet pakeietmui.'

23Aipoí enga peilé mateú tupasikeli, ka komen. Elé tubu peilé mateú tupasikeli, ka bibilet.

24Igbuk peité kam puririmanuan kaileá! Taipangu-ngurep, taipasimomonei buat siureman, tá anai gudang elé sapounia. Tápoi aipasisikeli sia Taikamanua! Tá poi kam peilé makeppu saki ka tubut umá!

25Kasei poi ka talagamui néné, kalulut karat bagania ka purimanuaiatnia, oi ituppaiaké goisó nantat purimanuaiatnia?

26Oto ké beringan pagoisokatnia tá momoi nugagalaiaké kam, apangan lé lulunia imakakarat bagamui ka pabage-bagei?

27Igbuk peité kam iputútú ka sia ogó kainaú; taipugagalai lé nia, tá ai nia masibibibli komang. Tápoi beringan Rimata Salomo oniakenen simakayo, tá abara leppeinia kelé laingen ogó néné!

28Ka sia poí papuo-puo ka mone, tú-tú kineneiget, tápoi matsepnia lé, labó, pí. Tápoi kenanen kisé ai leú ipalalainge nia Taikamanua. Oto sarapeite kam néné! Tápoi magugulai peilé tonem bagamui ka tubut Taikamanua!

29Oto buían imakarat bagamui elé ipaingo kam masipaatu apangan lé komenmai, elé apangan lé lómai.

30Pagalaiat kelé néné geti, kelé bulungenda sipuarat sabulungan lé. Aipoí, ai lé iaagai Taikamanua sangamberi simagulai ka kam.

31Tápoi besíaké lé kam ipurimata Taikamanua ka tubumui, iapeité tuppaiakénangan apa pá bagei simagulai ka kam Taikamanua."

32"Kam mungkuat sigoisó, buí numalotó kam! Matarek poí Ukkuimui masiaké ka kam panukanan sibara ka Purimataatnia.

33Sakiaké kam bibiletmui; iageti bulagat sakit bibiletmui nenda, parubeimuian nia ka simagebá. Galai kam dompetmui sitaimamúmuket, iaté pukayoat sikoirí ka manua. Pukayoat néné, sitaioi ratakkou sipananakkou, samba tá ipakakataí nia tabbubulut.

34Aipoí kaipa ikuddu pukayoatmui, sedda leú te ieei paatuatmui!"

35"Kau imatarek tubumui ké bara apa pá sibabara! Samba kau imariu-riu ituakkik tengamui samba iputoro alitomui,

36iului kelé sapagugulet sipasingengena itoili tuanda barana ka punen putalimogat. Kelé itoili situan, luu-luuna lé matatbaliu, bukáakérangan nia.

37Bulat mauktuk te sia sapagugulet, ké iaili sia airangengenaaké tubudda itoili tuanda. Kukuania ka matamui: tá isoppi ipatarek tubunia si tuan, samba ikua ka matadda sapagugulet rapuuddet, iageti kaunangan kanda.

38Bulat mauktuk te sia sapagugulet, ké iaili sia tuanda ai sia matatarek masingena itoili, kenanen elé tengamoi itoili, elé maburú peilé!

39Repdem kam sikuakku néné! Ké ai baí iaagai sibakkat lalep, pigamoi raooi sipananakkou ka lalepnia, tá isoppi ijago nia sipulelelek, bulé tá moi raguruki lalepnia.

40Oto kam ka kam leú et, buítá matarek tubumui, aipoí ka taibabagaiet bagamui lé, ioi ka sia Togat Manusia."

41Iageti isénangan Jesus si Petrus, pelé nga-ngania, "Kaipa Tuhan nuoorak'aké ngantomannu néné, ka tubumai, elé ka tubudda sangamberi sirimanua?"

42Iageti kuanangan ka matania si Tuhan, "Kasei pagugulet simatopit samba simasiku paatuat, pat rióakénangan nia si tuannia bailiu utéra sapaguguletnia sabagei, bulé ikau kanda ké iipó tetret pukoman?

43Bulat mauktuk te nia pagugulet, toilina lé tuannia, ailinangan nia aigagalaiaké galajetnia!

44Bulatnia kukua ka matamui: Tá isoppi isegéaké sangamberi bibiletnia ka tubut pagugulet néné ipasikeli nia.

45Tápoi ké ikua lé ka paatuatnia pagugulet néné, 'Ah, maburú peilé itoili tuanku,' oto pabóbokinangan sia sangamberi pagugulet; iageti pukomnangan samba pulónangan leú et, pat puineng.

46Kataibabagaiet bagania, lotsit-itulotsit tuannia. Oto patoddojinangan nia pagugulet néné si tuannia, kaunangan ka tubunia ukuman kelé ukumanda sitaimareddet ka nga-ngan Taikamanua.

47Aipoí bulat toddojet sikataí besí geti, iaté sia sapagugulet, kenanen airaaagai siobat bagat tuanda, tápoi tá ragagalaiaké.

48Tápoi pagugulet sitaiagai siobat bagat tuannia geti, kenanen igalaiaké sitaipasesese, kuanen simateúan itupatoddoji, bailiu tulungan lé itutoddoi nia goisó, lepá. Aipoí kasei ka tubu isegéaké Taikamanua maigi galajet puukuket, ka tubunia leú te maigi ititiddou Taikamanua, buat sigalaiakenennia. Ialeú et kasei irióaké Taikamanua bulat katonemietnia baga masipasikeli galajetnia, ka tubunia leú te makopé itiddou Taikamanua buat sigalaiakenennia."

49"Kaooiku néné geti, masirusui api ka polak lé. Oto bulat akukiddiyan bulé ipujuluu api néné!

50Aipoí maigi peilé pangoringan sikataí besí bairanenku. Bulat tápei masasanang aku ké tápei muaili néné ka tubukku.

51Bulat ka bagamui lé te masiaké paabanan ka polak akuoi? Tá, tá paabanan, tápoi pasaggangan lé.

52Oto barania kineneiget, ké ai baí sia lima igidda ka bagat sangalalep? tá isoppi rapasaggak katubu; rubeirangan tubudda, telu masisaggangi sia sirua; iageti mitsá, sia sirua masisaggangi sitelu.

53Ukkui masisaggangi tatogania simanteu, ialeú et tatoga taimanteu masisaggangi ukkuira. Kisedda leú et ka sia ina, masisaggangi tatogania tainanalep, ialeú et tatoga tainanalep, masisaggangi inanda. Ina talikuet masisaggangi talikunia sinanalep, ialeú' et ka sia taliku sinanalep, masisaggangi ina talikuet nia."

54Iageti kuanangan ka matadda sirimanua simigi, Jesus, "Ké nuitsó kam ipangaraí tinobut manua ipot ka kabelekat sulu, kuamuian, 'Bebelé lé te urat.' Bulatnia, bebelé urat.

55Ké iagai tubumui ipuboroi rusa sibara ka kayaman, kuamuian, 'Malelegeu te manua.' Bulatnia malelegeu manua.

56Bulat kam néné sipatataju lé kam! Bulat nuagai kam masipatup-tup toggaiat sibabara ka manua samba ka polak. Lepá tá koí nuagai kam masipatup-tup toggaiat pagalaiat sibabara kineneiget?"

57"Angoi tá nuteteúaké kam mugalai simaroipo, ké aikukua ka bagamui sesesena nia sipinaatumui?

58Ké ai sia sigelai masinganduaké kam ka pengadilan, olaaké nuei nupaseseaké nia ka enungan, bulé, ai peilé kam mueenung, lepá nupatiboji kam paukelatmui. Aipoí ké tá kisedda nugalai kam, abbitnangan leú et kam ka tai hakim, iageti taihakim'an ka sia, taroakérangan kam ka kabeira tai polisi. Oto ka sia tai polisi, gurúakérangan kam ka bagat penjara.

59Oto repdem kam sikuakku néné! Bulat táan te bebela kam ka bagat penjara burú, teret kapplu nia nutebui kam utakmui."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran