Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 18 >> 

1Lepá tiboinangan sara pasikat ka tubudda sipasiuluinia, Jesus, masipangantru sia, bulé tá itek-tek rapaniddou samba buí ramabelé baga.

2Pelé nga-ngania, "Ka sara laggai, ai sara hakim sitaimalotó ka tubut Taikamanua, samba bulat beri letsei ka bagania ka tubudda kasei pá.

3Iageti ka laggai nenda leú et, ai sara silumang, piga ngamitsáan pá aiei ka tubut hakim néné, masitiddou bulé irop'aké nia ka pakaronia. Kuanangan ka matat hakim néné, silumang, 'Rop'aké aku, masialegi nga-nganda pakaroakenenku.'

4Piga pá burúnia, tá aiobá irop'aké silumang, si hakim néné. Tápoi lepá paatunangan nia si hakim néné ka bagat paatuatnia, kuanangan, 'Kenanen baí tá malotó aku ka tubut Taikamanua, samba tá maletsei ka bagakku ka tubudda kasei pá,

5tápoi kalulut taipuaari nia ioi masipageu-geu aku, oto maerú peilé kurop'aké pakaronia. Aipoí ké tá kisedda kugalai, bailiu tá muaari ioi masigejaaké bagakku.'"

6Iageti kuanangan ka matadda si Tuhan, "Lelek'aké peité kam sikuat hakim sitaimaroipo baga néné!

7Oto tá pá irorop'aké sia sapaamiannia Taikamanua, sipaniddogi nia sinágó samba sinoibó? Iooreaké pá irop'aké sia?

8Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné! Bulat beri uju irop'aké sia ka pugejaat bagadda! Tápoi ké moi baí Togat Manusia, isesese peilé pá sia simatonem baga ka tubunia ka polak néné?"

9Iageti tiboinangan leú et pasikat, Jesus, siorak ka tubudda siputatá sabagei, tápoi rakua peilé tubudda sarat sia lé simaerú.

10Pelé nga-ngania, "Ai sia rua sieei maniddou ka Uman Taikamanua. Iaté, sara tai Parise, samba sara sipuukú pajá.

11Oto puriónangan sarania ka sia si Parisena, paniddounangan leú et, pelé nga-ngania, 'Oi Taikamanua, bulat surá lé kukua ka tubum, aipoí aku kaku néné, tá makeré aku, kelé sirimanua sabagei; simaalau baga, simapajoat, elé sipaeelet. Kukukua surá néné, kalulut taimakeréku ka tubunia nanda sipuukú pajá.

12Sangamenggui, rua ngamitsá kupupuaso, samba leú et aikupangu-nguruat'aké ka tubum sepersepulu sangamberi puuktungan sinesekku.'

13Tápoi ka sia geti sipuukú pajá, ka sareunan lé ipuririó, bulat beri masiteila manua, tá maró bagania. Ai lé ipoposai bagania aikukua, 'Oi Taikamanua, kau imakaté bagam ka tubukku, sirimanua sijo néné!'"

14Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné; kelé aratoili ka lalep, sipuukú pajá lé aisiló Taikamanua, tá Si Parisena. Aipoí sangamberi sibuak'aké tubuna, iparerepé lé sia Taikamanua; samba leú et sangamberi siparepé tubuna, tububuak'aké lé."

15Iageti eirangan leú et sipasitataroaké tatoga ka tubut Jesus, bulé irape sambat isukat'aké sia. Tápoi kelé araitsó nia sipasiuluinia, pugolukiddangan leú et sia.

16Oto sogainangan sia tatoga nenda Jesus, kuanangan ka matadda sipasiuluinia, "Obáaké kam sia tatoga raoi kaku! Bá kekera kam sia. Aipoí sia kelé néné lé ibabailiu sapaamian Taikamanua.

17Bulé nuagai kam nia! Ké tá kelé tatoga rapaerú, raei ka matat Taikamanua, bulat tá ibabailiu sia sapaamian Taikamanua."

18Iageti kuanangan ka matat Jesus, sara sautéra tai Jahudi, "Ale Guru simatopit, aponia simateú galaiakenenku, bulé kuikep'aké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá?"

19Tápoi kuana lé ka matania Jesus, "Nukukua kodda aku simatopit? Aipoí tá anai kuanen simatopit, sarat Taikamanua lé, lepá.

20Ai lé turerere againu surukat Taikamanua, kelé: 'Bá paeelet, buí nupamatei, buí nupanangkou, buí numuneng'aké boko, samba leú, kau nusurú ukkui sambat inam.'"

21Iageti kuanangan ka matat Jesus, "Silainge peilé aku, akureddet'an sangamberinia surukat néné."

22Oto kelé aiarep nia Jesus sikuania néné, kuanangan ka matania, "Ai peilé sara simateú galaiakenennu iaté: kenan lé nusakiaké sangamberinia bibiletnu, lepá panguruat'akénungan nia nenda bulagat sakit bibiletnu, ka simagebá, bulé nusiló pukayoat sibara ka manua. Lepá oi ekeu nutut aku."

23Oto kelé aiarep nia sikuat Jesus néné, bara reu-reu bagania, bulat simakayo lé poí nia.

24Ai lé iaagai purereu-reu nia baga, Jesus. Lulut néné kuanangan nia, "Bulat mabesí te ratugurú simakayo ka paamian Taikamanua!

25Onta peilé te malabbei tugurú ka matat pajjaí, ka tubudda simakayo, ratugurú ka Laggai Taikamanua Sibau."

26Oto kuaddangan nia ka sia sangamberi sipasiaarep sikuat Jesus néné, "Ké kisedda baí nia, kaseian lé masisisiló puaragat?"

27Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Sitaiooi ragalaiaké sirimanua, momoi ka Taikamanua!"

28Lepá kuanangan nia ka sia si Petrus ka matat Jesus, "Itsó peité! Pat kaddiuakémaian sikalalepmai sambat tatogamai, kutut kai ekeu."

29Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné! Sangamberi sikaddiuaké lalepnia, sinanalepnia, sasarainania, saukkui samba sainania, elé tatogania, kalulut puukúra galajet Taikamanua,

30bulat tá magugulai iaké silinia Taikamanua ka tubudda kineneiget; samba ka gogoi sibabara mitsá, silórangan purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá."

31Iageti rurúakénangan sia sangamberidda sipasiuluinia Jesus saradda, kuanangan ka matadda, "Arep'aké kam sikuakku néné! Taeei kam kineneiget iaté ka laggai Jerusalem. Sedda te ipuaaili sangamberinia sinurat'akenenda tai nabi pagalaiat tubut Togat Manusia.

32Rasesegéaké te nia ka kabeira sipuarat sabulungan, bulé raasá, rapaloloi samba raluji nia.

33Iageti paoreirangan nia samba mateiakérangan leú et nia. Tápoi ka gogoi sikatelunia, suru nia mitsá ka simamatei."

34Tápoi bulat beri kolouna ka bagadda sipasiuluinia sangamberinia néné. Ai lé poí tupakekele ka tubudda katukolobat sangamberi sikuania. Tá raagai rakeruji saúsaket tiboietnia.

35Kelé aimalegre Jesus ka laggai Jeriko, ai sedda sara simapeset mata, ai nia muuuddet ka bet-bet enungan, masitiddou paroman.

36Oto kelé aiarep aratusabau sirimanua simigi, nou-nounangan sia, pelé nga-ngania, "Aponia sibabara?"

37Iageti kuaddangan nia ka matania, "Atusabau Jesus tai Natsaret."

38Oto pugereinangan leú et simapeset mata néné, pelé nga-ngania, "Ale Jesus togat Dapid! Kau imakaté bagam ka tubukku!"

39Iageti pugolukiddangan nia sia sieei boikí, rakua ipumeng-meng. Tápoi aituppai lé ron aipugerei, pelé nga-ngania, "Ale Togat Dapid, kau imakaté bagam ka tubukku!"

40Oto puarinangan leú et Jesus, kuanangan ka matadda bulé raabbit simapeset mata néné ka tubunia. Kelé aisegé, kuanangan ka matania Jesus,

41"Aponia nukikiddiy kugagalaiaké ka tubum?" Kuanangan ka matat Jesus, "Bulé imakoinong matakku, Tuhan."

42Lepá kuanangan ka matania Jesus, "Ké kisedda baí nia, kauan imakoinong matam! Matonem poí bagam ka tubukku, ale besínu."

43Iangan leú et tetrenia, makoinongnangan matania. Iageti einangan leú et masitut Jesus, samba umun'akénangan Taikamanua. Kelé araitsó nia sirimanua simigi sigalai Jesus néné, umun'akérangan Taikamanua sangamberidda.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 18 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran