Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 3 >> 

1Ka rura sikapululimania ipurimata si Kaisar Tiberius, gubernur ka propinsi Judea, iaté si Pontius Pilatus. Kai Herodes ipuririmata iaté ka propinsi Galilea. Sarainania si Pilipus ipuririmata ka wilayah Iturea sambat ka Trakonitis, tápoi kai Lisanias geti ipuririmata iaté ka Abilene.

2Imam sabeu ka tetret nenda iaté si Hannas sambat si Kayapas. Oto ka tetret nenda te, aikua kuanennia Taikamanua ka tubut Johannes, togat Sakarias, ka simatangeu.

3Iageti gejenginangan nia si Johannes, sangaliot laggai ka bet-bet Oinan Jordan, masisegéaké katuareman simaerú sibara ka Taikamanua. Pelé nga-ngan Johannes, "Bauaké kam paatuatmui, samba buítá turaú kam, bulé iappéaké jomui Taikamanua."

4Kelé sitususurat ka bukot Nabi Jesayas, sipasikukua: "Maarep nga-nga sipusosoga ka simatangeu, 'Patarek kam enungan Tuhan, pagaktuk kam pusilaiatnia.

5Papele-peleu, buítá tutabbui, palele-leleu sambat patina-tinambu, buítá tupagaktuk. Enungan pakoilu-koilut, buítá tuparoipo, samba enungan pabukklu-bukklu, buítá tupaosai.

6Raiitsó te taikapolak paaarauna sia sirimanua, Taikamanua!'"

7Oto maigi sia amei ka tubut Johannes, bulé iraú sia ka sia. Iageti kuanangan ka matadda si Johannes, "Bulat sirimanua sikataí paraboat lé kam néné! Kasei amasikua ka matamui, kaooinia nukatsliaké kam tubumui, ka ukuman Taikamanua, ka gogoi sibabara?

8Patoilá kam ka puparaboananmui, katubabaunia paatuatmui! Buí nuatsiaké kam putataikebbukatmui nia si Abraham. Bulé nuagai kam nia: Beri ka bukkú néné, momoi ibaraaké sapunuteteu Abraham, Taikamanua!

9Atupatarek'an te baliok masitadde loiná bulat pat alá ungatnia. Oto sangamberi loiná sitaibuaaké bua simaerú, tutatadde lé, itugiggik'aké ka api."

10Iageti kuaddangan nia ka matat Johannes, "Oto aponia galaiakenenmai?"

11Kuana lé nia si Johannes ka matadda, "Kasei sibara rua leppei, kau ikau sara, ka tubudda sitá leppei; samba kasei sibara kan, kau iparubei nia"

12Ka sia sipuukú pajá leú et, amei leú sia ka tubut Johannes, bulé iraú sia ka sia. Kuaddangan ka matat Johannes, "Ka kai leú, guru, apa kugagalai kai ka kai?" Iageti kuanangan ka matadda si Johannes, "Báan rararat kam tiddogetmui, masisabauaké siripot igit siloketmui."

13Beri leú ka sia tai perajurit, amei leú sia ka tubut Johannes. Arakua ka sia, "Oto kipa ka kai? Aponia ka kai kugagalai kai?"

14Iageti kuanangan ka matadda ka sia si Johannes, "Bá papopot-poni kam pukayoatda kasei pá, samba leú et bá pararauragi kam bibiletda sirimanua, kalulut nupabara kam selet tubudda. Metnangan sarat gajimui nukaroni kam baga, lepá!"

15Ka tetret nenda taddaakérangan sirimanua simigi masipatup-tup ka bagadda, masikua, taleú pá niangan né Rimata Sipaarau, ngenaakenenda.

16Oto iaté lulunia, aikua ka matadda sangamberidda si Johannes, "Aku kaku geti, oinan lé kuraraúaké ka tubumui. Tápoi momoian lé te nia sisaliu beunan tiboi tubukku peilé. Bulat beri masirugut talit tarangaínia, tá mateú aku. Iageti raúnangan kam Ketsat Sipunenan sambat api.

17Ka kabeinia ai sasat-sat, masisósó gandum, pat liná. Oto gandum, irurúaké ka bagat sapou, tápoi kulitnia geti irurúaké, itugiggik'aké ka api sitaipepé!"

18Oto maigi ngamataat galai pungangantomannia si Johannes, masipangantru sia, ka tetret aiparararat Katuareman Simaerú.

19Tápoi kai Herodes geti, iaté rimata ka propinsi Galilea, aipaanuji lé nia si Johannes, kalulut putatalimou nia kai Herodias, sinanalep sarainania, si Pilipus, samba leú kalulut jo bagei sigalaiakenennia.

20Tápoi aituppai lé kopet kataí paraboatnia, si Herodes, kalulut aigurúaké si Johannes ka bagat penjara.

21Lepá airaú sia, ka sia sangamberidda, si Johannes, raúnangan leú et Jesus. Oto talagat paniniddou nia, tubukánangan manua,

22iageti tugorosotnangan Ketsat Sipunenan kelé mutubu marpati, leú ka tubut Jesus. Maarepnangan leú et nga-nga sipasikukua, "Togakku te ekeu, kilibet bagakku samba obaket bagakku."

23Oto ka tetret aitaddaaké mugalai galajetnia Jesus, aian malegre telu ngapulu ngarura beunannia. Arakua sirimanua, nia néné, togat Josep, elé togat Eli,

24togat Mattat, togat Lepi, togat Malki, togat Janai, togat Josep,

25togat Matika, togat Amos, togat Nahum, togat Esli, togat Naggai,

26togat Maat, togat Matika, togat Simei, togat Josek, togat Joda,

27togat Johanan, togat Resa, togat Serubabel, togat Sealtiel, togat Neri,

28togat Malki, togat Adi, togat Kosam, togat Elmadam, togat Er,

29togat Jesua, togat Elieser, togat Jorim, togat Mattat, togat Lepi,

30togat Simeon, togat Jehuda, togat Josep, togat Jonam, togat Eliakim,

31togat Melea, togat Mina, togat Matata, togat Natan, togat Dapid,

32togat Isai, togat Obed, togat Boas, togat Salmon, togat Nahason,

33togat Aminadab, togat Admin, togat Arni, togat Esron, togat Peres, togat Jehuda,

34togat Jakob, togat Isak, togat Abraham, togat Tera, togat Nahor,

35togat Serug, togat Rehu, togat Peleg, togat Eber, togat Salmon,

36togat Kenan, togat Arpaksad, togat Sem, togat Noak, togat Lamek,

37togat Metusala, togat Henok, togat Jared, togat Mahalael, togat Kenan,

38togat Enos, togat Set, togat Adam, samba togat Taikamanua.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran