Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 5 : 36 >> 

Mentawai: Lepá tiboinangan ka matadda Jesus, pasikat néné, "Bulat tá te anai sia sipasitatakkop'aké komang leppei simabaú ka leppei simaburú. Ibibirit'aké lé poí leppei sibau. Samba bagei komang sibau sitakkop'akenen néné, tá paloló nia ka leppei simaburú.


AYT: Yesus juga menceritakan perumpamaan ini kepada mereka, “Tidak seorang pun akan merobek sepotong kain dari pakaian yang baru untuk menambal pakaian yang sudah lama. Karena jika demikian, orang itu akan merusak pakaian yang baru, dan kain penambal dari pakaian yang baru itu tidak akan cocok dengan pakaian yang lama.

TB: Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka: "Tidak seorangpun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu.

TL: Maka dikatakan-Nya pula suatu perumpamaan kepada mereka itu, "Bahwa seorang pun tiada yang mengoyakkan secarik kain daripada pakaian yang baharu, ditampalkan pada pakaian yang lama; jikalau sedemikian, yang baharu itu pun koyaklah, dan secarik yang baharu itu juga tiada berpadan dengan yang lama.

MILT: Dan Dia pun mengatakan sebuah perumpamaan kepada mereka, "Tidak seorang pun menambalkan secarik kain dari jubah yang baru pada jubah yang lama. Dan jika tidak, yang baru pun akan robek, dan yang lama tidak cocok dengan secarik kain dari yang baru.

Shellabear 2010: Lalu Isa menyampaikan pula kepada mereka suatu ibarat, sabda-Nya, "Tidak seorang pun menyobek secarik kain dari baju yang baru lalu menambalkannya pada baju yang sudah tua. Karena kalau begitu, maka baju yang baru itu akan sobek dan kain penambal dari baju itu pun tidak akan sesuai dengan baju yang sudah tua.

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu Isa menyampaikan pula kepada mereka suatu ibarat, sabda-Nya, "Tidak seorang pun menyobek secarik kain dari baju yang baru lalu menambalkannya pada baju yang sudah tua. Karena kalau begitu, maka baju yang baru itu akan sobek dan kain penambal dari baju itu pun tidak akan sesuai dengan baju yang sudah tua.

Shellabear 2000: Lalu Isa menyampaikan pula kepada mereka suatu ibarat, sabda-Nya, “Tidak seorang pun menyobek secarik kain dari baju yang baru lalu menambalkannya pada baju yang sudah tua. Karena kalau begitu, maka baju yang baru itu akan sobek dan kain penambal dari baju itu pun tidak akan sesuai dengan baju yang sudah tua.

KSZI: Isa memberitahu juga suatu ibarat kepada mereka: &lsquo;Tiada sesiapapun yang mengoyak secarik kain daripada pakaian yang baru untuk menampalkannya ke atas pakaian lama. Jika demikian, pakaian yang baru itu koyak dan secarik kain yang baru itu tidak sepadan dengan yang lama.

KSKK: Yesus mengatakan juga perumpamaan ini kepada mereka, "Tidak seorangpun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika dilakukannya, yang baru itu juga akan koyak dan pada yang tua itu, kain penambal yang diambil dari yang baru itu tidak akan cocok.

WBTC Draft: Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Katanya, "Tidak seorang pun akan merobek secarik kain dari pakaian yang baru dan menambalkannya pada baju tua. Kalau demikian, dia sudah merusak pakaian yang baru itu. Dan penambal dari pakaian yang baru itu tidak sesuai dengan baju tua.

VMD: Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka, katanya, “Tidak seorang pun akan merobek secarik kain dari pakaian yang baru dan menambalkannya pada baju tua. Kalau demikian, dia sudah merusak pakaian yang baru itu. Dan penambal dari pakaian yang baru itu tidak sesuai dengan baju tua.

AMD: Yesus juga menceritakan perumpamaan ini, “Tidak seorang pun akan merobek baju yang baru untuk menambal baju lamanya yang robek. Ia akan merobek baju yang baru, dan robekannya pun tidak akan cocok dengan baju yang lama.

TSI: Yesus juga memberi dua contoh ini kepada mereka: “Kalau seseorang mempunyai baju lama yang sudah robek, tidak mungkin dia menambalnya dengan kain yang diambil dari baju yang baru. Karena dia tidak mau merusak baju barunya itu, dan kain baru itu tidak akan cocok untuk menambal baju lama itu.

BIS: Lalu Yesus menceritakan kepada mereka perumpamaan ini, "Tidak ada orang yang menambal baju lama dengan sepotong kain dari baju baru. Sebab ia menyobek baju yang baru itu. Lagipula kain penambal yang baru itu tidak cocok dengan baju yang tua.

TMV: Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka, "Tidak ada orang yang menampal pakaian lama dengan secebis kain daripada pakaian baru. Jika dia berbuat demikian, dia akan merosakkan pakaian baru itu; lagi pula kain penampal yang baru itu tidak berpadan dengan pakaian lama.

BSD: Lalu Yesus memberikan contoh-contoh yang mengandung pelajaran berikut ini. Yesus berkata, “Orang tidak akan memotong kain dari sehelai baju yang baru dan menambalkannya pada baju yang lama. Sebab, untuk itu ia harus menyobek baju yang baru itu. Lagi pula kain dari baju yang baru itu tidak cocok dengan baju yang lama itu.

FAYH: Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini: "Tidak seorang pun akan menggunting secarik kain dari pakaian yang baru untuk menambal pakaian yang tua. Sebab pakaian baru itu akan rusak, sedangkan yang tua akan nampak lebih buruk dengan tambalan kain baru!

ENDE: Ia mengutjapkan lagi ibarat ini: Tiada orang menjobek setjarik dari pakaian baru, untuk ditempelkan pada pakaian lama. Kalau begitu maka pakaian baru itu akan kojak, apalagi kain tampal jang terambil dari pakaian baru itu tidak tjotjok dengan jang lama.

Shellabear 1912: Maka dikatakannya pula kepadanya suatu perumpamaan: "Bahwa seorang pun tiada mencari sekeping kain dari pada pakaian yang baru, lalu menampalkan pada pakaian yang lama; kalau begitu niscaya yang baru itu pun koyaklah, dan lagi tampalan kain yang baru itu pun tidak bersetuju dengan yang lama.

Klinkert 1879: Hata, maka dikatakannja poela soeatoe peroepamaan kapada mareka-itoe: Bahwa sa'orang djoea pon tiada, jang mentjarik kain sakeping daripada pakaijan beharoe akan ditampalkan pada pakaijan lama, karena djikalau demikian, kojaklah jang beharoe itoe danlagi tampalan kain beharoe tidak satoedjoe dengan jang lama itoe.

Klinkert 1863: Lagi dikataken Toehan satoe peroepamaan sama dia-orang: Trada satoe orang menambalken pakejan toewa sama sapotong kain baroe; melainken jang baroe robek djoega, dan tambalan dari jang baroe tidak sama dengan jang lama.

Melayu Baba: Dan lagi pun Isa katakan satu perumpama'an sama dia-orang, "T'ada orang koyakkan s-kping kain deri-pada pakaian yang bharu, dan tampalkan atas pakaian yang lama; kalau bgitu yang bharu punya kain pun nanti koyak, dan lagi pun tampalan kain yang bharu itu t'ada s-tuju dngan yang lama punya.

Ambon Draft: Maka katalah Ija lagi pada marika itu satu ande-andean: Barang sa; awrang pawn tijada rabe sapanggal deri satu badju jang baharu akan menampal badju jang lama, kalu tijada, jang ba-haru itu djadi terrabe, dan satampal deri jang baharu itu, tijada baku makan deng-an jang lama itu.

Keasberry 1853: Maka iya burkata pula suatu purumpamaan kapada marika itu; Tiada sa'orang pun munampalkan sa'kuping tampalan bahru kaatas kain lama; maka jangan kulak kumdian kaduanya yang bahru itu munjadikan suatu charek, maka purchah yang ditampalkan itu tiada sa'tuju dungan yang lama itu.

Keasberry 1866: ¶ Maka iya bŭrkata pula suatu pŭrumpamaan kapada marika itu, Tiada sa’orang pun mŭnampalkan sŭkŭping tampalan bahru ka’atas kain lama, maka jangan kŭlak kumdian yang bahru itu mŭnjadikan suatu charek, maka pŭrchah bahru yang ditampalkan itu tiada stuju dŭngan yang lama itu.

Leydekker Draft: Maka lagi dekatakannja sawatu per`upama`an kapada marika 'itu: bahuwa barang sa`awrang tijada tampalkan satampal kajin baharu pada badju jang lama: maka tjara lajin jang baharu 'itu mentjarikh jang lama 'itu, maka satampal deri pada jang baharu 'itu tijada patut dengan jang lama 'itu.

AVB: Yesus memberitahu juga suatu ibarat kepada mereka: “Tiada sesiapa pun yang mengoyak perca kain baru untuk menampalkannya ke atas pakaian lama. Jika dia berbuat demikian, maka dia akan mengoyakkan pakaian baru itu, dan perca kain baru itu tidak akan sepadan dengan yang lama.

Iban: Iya mega madahka siti sempama ngagai sida: "Nadai orang nyarikka chebik ari kain ti baru, lalu nampalka iya ngagai kain ti lama, enggai ke nyarikka kain ti baru, lalu chebik ti baru nya enda sebaka enggau kain ti lama.


TB ITL: Ia mengatakan <3004> juga suatu perumpamaan <3850> kepada <4314> mereka <846>: "Tidak seorangpun <3762> mengoyakkan <4977> secarik kain <1915> dari <575> baju <2440> yang baru <2537> untuk menambalkannya <1911> pada <1909> baju <2440> yang tua <3820>. Jika <1487> demikian <1065>, yang baru <2537> itu juga <2532> akan koyak <4977> dan <2532> pada yang tua <3820> itu tidak <3756> akan cocok <4856> kain penambal <1915> yang dikoyakkan dari <575> yang baru <2537> itu. [<1161> <2532> <3754> <1161> <3361>]


Jawa: Lan maneh Panjenengane iya paring pasemon marang wong-wong mau: “Ora ana wong golek tambalan kalawan nyuwek klambi anyar kanggo nambal klambi lawas. Yen mangkono, kang anyar iku bakal suwek, tur tambalan kang anyar mau ora cocog karo kang lawas.

Jawa 2006: Lan manèh Panjenengané iya paring pasemon marang wong-wong mau, "Ora ana wong golèk tambalan kanthi nyuwèk klambi anyar kanggo nambal klambi lawas. Yèn mangkono, kang anyar iku uga bakal suwèk, tur tumraping sing lawas iku tambalan kang saka suwèkané kang anyar mau ora bakal cocog.

Jawa 1994: Gusti Yésus uga banjur mulang ngagem pasemon, mengkéné: "Ora ana wong sing nggunting sandhangan anyar kanggo nambal klambi sing wis lawas. Yèn ta mengkono, wong mau bakal mung ngrusak sandhangan sing anyar mau, mangka suwèkan sing saka sandhangan sing anyar mau iya ora cocog karo klambi lawas, sing arep ditambal mau.

Jawa-Suriname: Gusti Yésus terus mulangi nganggo gambar. Dèkné ngomong ngéné: “Apa tau ènèng wong nggunting klambi anyar kanggo nambal klambi sing lawas? Mesti ora! Awit klambiné anyar mengko mesti rusak. Karomenèh gombalé anyar ya ora pantes karo klambiné lawas.

Sunda: Geus kitu Yesus maparin misil kieu ka maranehna, "Moal aya anu nambal baju heubeul ku lawon tina baju anyar, sabab kudu nyoehkeun baju anyarna, padahal tambalan tina lawon baju anyar teh moal matak hade kana bajuna anu geus heubeul, samalah bakal mawa soeh deui anu heubeul.

Sunda Formal: Geus kitu, Anjeunna masihan siloka kieu, “Moal aya nu nyoehkeun baju anyar, sosoehanana dipake nambal baju anu geus heubeul. Sabab akibatna, hanas nu anyar disoehkeun, ari heug sosoehanana dipake nambal nu heubeul wet henteu saimbang.

Madura: Isa laju nyareta’agi parompama’an reya ka reng-oreng buru, "Tadha’ oreng nambal kalambi laju ngangguy bit-sebbidanna kalambi anyar. Sabab mon kantha jareya kalambina se anyar tanto esebbit. Ban pole, kaen panambal se anyar jareya ta’ kera cocok ka kalambi se laju.

Bauzi: Labi im lada lam vameadume neàdi Aho neo Yahudi dam labe im tai ahamda zi labe ibi iho vou vahoke usehe im lamti fa Aba Aho etei li vou vahoketedam im gàhàna nimti ulohodesu fa vahem biem bak laba vi ozome neo im totobe nidi nim ab vi fi koadamam. “Meit am sue amu soa dusumda vàusi bumatalemeam làhà ba sue soa dusumda gàhàda amu valo kikeme modi koedehe vabna am zoho fa vi vaitoi ame sue vàuhu bak laba taasu tadem vabak. Meit labi modemeam ame sue gàhàda lam gi vàhàdem bak. Labi laha sue gàhàda zoho vi vaitohona lam ba sue amudate taasu aam di am alihi ba uloho vabak.

Bali: Ida malih ngandika ring sawatek anake punika nganggen pangande asapuniki: “Nenten wenten anak sane ngeset wastra sane anyar jaga kanggen nampel wastrane sane buuk. Yening wenten kadi asapunika, sampun janten wastrane sane anyar punika jaga nguek wastrane sane buuk, samaliha sane anyar punika mula tan anut ring sane buuk.

Ngaju: Palus Yesus manyarita akan ewen paribasa toh, "Jaton oloh manumpang baju je kupit mahapan tantanan benang bara baju je taheta. Basa jete marabit baju je taheta te. Tuntang tinai benang taheta je ihapan manumpang te dia cocok dengan baju je kupit.

Sasak: Beterus Deside Isa nyeriteang tipaq ie pade perumpamean niki, "Ndẽq araq dengan saq nampel kelambi lotoh kadu bakal saq tebait lẽman kelambi saq masih baru. Sẽngaq lamun maraq nike entane, kelambi saq masih baru nike gen roẽk. Dait bakal saq tekadu nampel nike ẽndah ndẽqne cocok kance kelambi saq lotoh.

Bugis: Nainappa nacuritani Yésus pakkalarapangengngéwé, "Dé’ tau téppangngi waju launna sibawa sikenné kaing polé ri waju barué. Saba’ nasapé’i waju baruéro. Kuwaéttopa iyaro pattéppang mabarué dé’ nasicoco’ waju malaungngé.

Makasar: Nampa Nacaritamo pole Isa ri ke’nanga anne pangngebaranga, "Tena tau antampengi baju toana, nakaeng battu ri baju berua napake antampengi. Nasaba’ tantu nakekkeki anjo baju berua. Siagang pole, tantu tena nasicoco’ anjo kaeng pannampeng berua siagang anjo baju toaya.

Toraja: Napokadan duka misa’ pa’pasusian lako tu tau, Nakua: Tae’ ia tau misa’ la usserekki sangserek dio mai sambu’ ba’ru napa’tampiranni sambu’ malusa, apa iake napasusi tau to, naserek pissanmi panampi’ ba’ru tu sambu’ malusa sia iatu panampi’ ba’ru tang sitama sambu’ malusa.

Duri: Nacuritanpa Puang Isa tee pangpasusian nakua, "Te'da tau nca'cean baju baru napangtampiranni lako baju maluse. Nasaba' la mangca'ceanni joo baju baru na ia to kaen petampih baru te'da namelo dikita jio baju maluse.

Gorontalo: Tiyo lopotunggulao lo lumade tuwawu ode olimongoliyo odiye, ”Diyaluwo ngota mao ta mongulantanga idinga ngopita monto bo'o bohu, lapatao idinga boyito pomamboliyo mao bo'o tuwawu ma lotupo. Sababu wonu odito, bo'o bohu boyito ma moantulu wawu idinga u hilama mayi monto bo'o bohu boyito dila mococokiya polambola bo'o ma lotupo.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ ti Isa losilita mao̒ olimongolio pohumaya botie, "Diaaluo tau momambola boo̒ deedelo wolo kaingi ngopita monto boo̒ u bohu. Sababu tio moo̒ kaidingo boo̒ u bohu boito. Donggo poli kaingi u pomambolo u donggo bohu boito diila motuuu̒de wolo boo̒ u deedelo.

Balantak: Kasi i Yesus nuntundunkon timbaani' na ko'ona i raaya'a tae-Na, “Sianta mian men memberaki bokukum u'uru ka' mantampalkon na bokukum men manau'mo. Gause kalu koiya'a, bokukum men u'uru uga' koberak. Ka' toik pantampal men u'uru sian pookakana' tia bokukum men manau'.

Bambam: Mane muala polei mesa pehapangam senga' naua: "Tä' deem tau la ussesse'i baju bakahu mane natampisanni baju malusa. Aka maka' napateem la situmä bäbä indo baju, sesse'um indo baju bakahu anna tä' siam duka' la mapia diita indo baju malusa ditampi' sampim bakahu.

Kaili Da'a: Naopu etu Yesus nombatesa ka ira porapa iwe'i: "Da'a ria samba'a tau manjeri baju to nabouna rapotampalana ka baju to narantana, sabana ane iwetu baju to nabouna etu kana maseri, pade kae rapotampala etu da'a wo'u nabelo rakita ri baju to narantana etu.

Mongondow: Nopaḷut makow kon tua, ki Yesus nongonguman kom porumpama'an tana'a ko'i monia, "Diaíbií in intau inta moduḷampong kon ḷambung nokoyongan takin didit inta berakon nongkon ḷambung mobagu. Sin tantuí ḷambung mobagu tatua in moberakbií domandon. Bo apapa doman didit in ḷambung nobagu tatua diaí bidon nococok in ḷambung inta nokoyongandon.

Aralle: Nalombungngike' pohapanganna Puang Yesus naoatee, "Daete' aha tau la unseu'i kaing ang bakahu anna napakei untampi' sahedorona ang malullu' liung, aka' ponna napanoa, ya' yato kaing ang bakahu la karake anna yato pansehe'ang ang bakahu dai sihatang ditampi'ing yato sahedoro.

Napu: Hai napahawe Yesu ngkora pandiri ide, Nauli: "Bara ara hadua tauna au motampelei badu hae hai hasepa bana au nahepaki hangko i badu au wou. Lawi ane nababehi nodo, ina mahepa pea badu au wou iti. Hai bara wori maroa raita ane hasepa bana au wou ratampeleika i badu au hae.

Sangir: Mase i Yesus nẹ̌běken papinintu ini si sire, "Tawẹu sarang sěngkatau měnděpellẹ̌ lakụ těbe dingangu ririsu lakụ buhu. Batụu i sie kai makaghehẹ lakụ buhu ene. Mase lai hekạ darěpelẹ̌ buhu e tawe nẹ̌kětạ su lakụ těbe.

Taa: Wali yako etu i Yesu rani sira mangansani taa matao ane ada nto Yahudi to masae pei ojo radugangika wo’u anu to bou to Ia mampotundeka. See naka Ia mamporapaka wo’u, Ia manganto’o, “Ane re’e pake to masae pei masia yau, pake etu kita taa mangantampolika kain to yako ri pake to bou. Apa ane kita mangoko kain yako ri pake to bou, kita ojo mampakaja’aka yau pake to bou etu, pasi panampol etu taa sewaju ta’anya pei pake to masae. See naka taa matao mampake kain yako ri pake to bou ane mantampol pake to masae.

Rote: Boema Yesus tuis nakandandaa ka nde ia, "Ta hapu hataholi tana ba'du palaa ka ninik tema bibiak fo ala ho'in neme ba'du beu ka mai fa. Nana ana siba'e badu beuk ndia. Nakalenak bai, tema nanatana beuk ndia, ta nandaa no badu palaa ka fa.

Galela: Qabolo de o Yesus wotemo o ade-ade ngai sinotoli, "O nyawa moi lo pamakewa o baju qamomanalo de asa isitapa de o baro qamomuane. Sababu ma dadapa qamomuane magena isilia sidago o baju qamomanalo magena itola so yaraca, de lo ma dadapa gena o baju qamomanaloka asa panano qatorou.

Yali, Angguruk: ulug hiyag isibareg wirimangge eke hiyag isaruk lit, "Ap ekeyen asum tararag turuk halug sum keron famen hekel lisoho walug sum miningon fam seleben tuk fug teg. Ap inowen ari turuk halug asum keron siyag aruhumu hekel keron ino sum miningon fam wirim teg laruhu fug.

Tabaru: Ge'enaka de 'o Yesus wosijarita 'onaka 'o 'ade-'ade ne'ena, "Komoiwa 'o baju ma sungi ya'etongo de yosipata 'o baju ma siraka. Sababu nako koge'ena, dua ma baju ma sungi ge'ena mita yaracanga 'asa de ma ba-bata ge'ena ma koimakadaenuwa de ma baju ma sira.

Karo: Ituriken Jesus pe sada perumpaman nina, "Labo lit kalak ngerigatken baju si mbaru guna ngerangkapi baju si nggo buruk. Sabap adi bage ibahanna, baju si mbaru ndai pe nggo merigat, janah uis si mbaru e la kabo tengteng jadi pengerangkapi baju si nggo buruk.

Simalungun: Anjaha ihatahon ma sada limbaga bani sidea, “Seng dong halak na ra manrigatkon hiou na baru, laho mandungkapkon ai bani hiou na buruk. Anggo sonai rigat ma hiou na baru ai, anjaha seng homa langkub pandungkap na baru ai bani na buruk ai.

Toba: Dihatahon ma huhut umpama on tu nasida: Ndang adong na olo mangaribahi abit na imbaru laho mandungkaphonsa tu abit naung buruk; ai molo boti, sega ma abit na imbaru i, laos so tangkup pandungkap na imbaru tu na buruk i.

Dairi: Nai isukutken Jesus mo taba kalak i codiin bagèen, "Isè poda uè menggonting gedda rimbaru mahan pendongkap mi gedda sienggo mumuk. Mula bagi ngo ibaing, ncèda ngo oles rimbaru idi janah ma, pendongkap rimbaru idi pè oda cocok mi gedda sienggo mumuk idi.

Minangkabau: Sudah tu Isa Almasih mancuritokan kabake urang-urang tu parumpamoan nan bakcando iko, "Indak ado doh urang nan manumbok baju nan usang, jo sakarek kain dari baju nan baru. Jo caro nan baitu, inyo lah mancabiak-i baju nan baru tu. Dek karano kain panumbok nan baru tu, indak sasuwai doh jo baju nan lah usang.

Nias: Aefa da'õ Itutunõ khõra gamaedola Yesu, "Lõ hadõi niha so mbalo nukha satua faoma nukha si bohou. Na ilau zi manõ, isika nukha si bohou andrõ. Ba lõ gõi fabõbõ mbalobalo si bohou andrõ ba nukha satua.

Lampung: Radu seno Isa nyeritako jama tian perumpamaan inji, "Mak ngedok jelma nambal kawai saka jama kain jak kawai ampai. Sebab ia nyabikko kawai sai ampai udi. Lagi muneh kain penambal sai ampai ano mak cucok jama kawai sai tuha.

Aceh: Dan Isa laju geucalitra ubak awaknyan miseue-miseue lagée nyoe, "Hana ureuëng nyang jitampai bajée brok ngon ija barô. Sabab bajée brok nyan jipriek ija barô nyan. Lom teuma ija sinampai nyang barô nyan hana paih ngon bajée brok nyan.

Mamasa: Ummala polemi mesa pa'rapanan senga' nakua: “Tae' dengan tau la ussesse'i bayu bakaru anna mane tampisanni bayu malusa. Annu la situmang babang, sesse' inde bayu bakarue, tae' toi duka' la mapia diita bayu malusa ditampi' sampin bakaru.

Berik: Jepga Yesus ga jebe seisya taterisi aaiserem ga nasipmini, jega angtane sege towaswebili jei taterisi waakena ibirmiserem Yesus aa jes nasbilirim, jei jam ne dupdupbulyon osiri fwatermanaiserem jebar, taterisi angtane safna Farisimana ane guru aa jes ne nasbilirim. Seisya taterisi ga aas: "Angtane afa fas jei bajunu ibirmi jam bitultefe enggalf, bajunu fwatermana jem waakensof. Afa ga gam, bajunu ibirmi jeiserem jam gam bitsosinirim. Ane sofbiti ibirmi jeiserem jei numu daamfenyan, bajunu fwatermanaiserem jebar.

Manggarai: Tombo kolé Liha ca rapang agu isé: “Toé dé’it manga can ata, hitut wirot caré oné mai baju weru, kudut tumpak oné baju manga. Émé nenggitu hitut weru kolé birety, agu oné baju hitut manga toég duhan caré tumpak hitut wirot oné mai baju werun.

Sabu: Moko ta pedhire ke ri Yesus ne lipehakku do nadhe pa ro, "Bhule dho ddau do kelapu bhajhu do dui ri hekewudi bhalla do wiu ngati bhajhu do wowiu. Rowi do ta hio ke ri no ne bhajhu do wowiu ne. Mina harre lema, bhalla kelapu do wiu ne pekatta dho nga bhajhu do dui ne.

Kupang: Ais ju Yesus kasi satu umpama lai bilang, “Sonde ada orang yang ame kaen baru sapoꞌong, ko tempel pi di baju lama yang tarobe. Te nanti kalo cuci itu baju, kaen tempel yang baru tu batakundur, deng itu baju lama tamba tarobe.

Abun: Yefun Yesus gwat sukamno dik yo sare do, "Men yo nai san det be, ete men bitwa san rok gato syik nde, we men do mus san ne yo, bere san det be ré nit, yo tepsu san rok nde, sane san be tik san rok ne syik sye o re. Sane bere san det rok ibit wai o re. San det gato be ne yo tepsu san rok nde re.

Meyah: Beda Yesus agot rot mar orocunc egeka erek kef oida, "Erek rusnok rineb meifeti ongga efeinah jera meifeti ongga efeyei beda koma enadaij guru. Jeska meifeti ongga efeyei koma emegrina meisoufa ongga efeinah insa koma fogora emebga eteb deika. Noba meifeti ongga efeinah koma bera erek toga jeska meifeti ongga ensis tein.

Uma: Oti toe, Yesus mpo'uli' lolita rapa' toi, na'uli'-raka: "Uma ria tauna to mpotai' hanceu' pontaia' ngkai baju to bo'u pai' natelepei-ki baju to hae. Apa' ane wae, narenta lau-mi baju to bo'u. Pai' uma wo'o mpai' lompe' lence-na pontaia' to bo'u toe hi baju to hae.

Yawa: Yesus po ananeneae kaijinta raura pare, “Ranivara ansuno wusyine inta mpatimu, vemo wamo ansuno wanyine inta raotar raunanto rarijato ansuno wusyino mpatimugoe rai nora. Weaveti wamo ansuno wanyine raotar ti mamaisye ramu, muno ansune vasye wanyino raotaroe mo ansuno wusyine umawe ramaisye ramu.


NETBible: He also told them a parable: “No one tears a patch from a new garment and sews it on an old garment. If he does, he will have torn the new, and the piece from the new will not match the old.

NASB: And He was also telling them a parable: "No one tears a piece of cloth from a new garment and puts it on an old garment; otherwise he will both tear the new, and the piece from the new will not match the old.

HCSB: He also told them a parable: "No one tears a patch from a new garment and puts it on an old garment. Otherwise, not only will he tear the new, but also the piece from the new garment will not match the old.

LEB: And he also told a parable to them: "No one tears a patch from a new garment [and] puts [it] on an old garment. Otherwise, he will have torn the new also, and the old will not match the patch [that is] from the new.

NIV: He told them this parable: "No-one tears a patch from a new garment and sews it on an old one. If he does, he will have torn the new garment, and the patch from the new will not match the old.

ESV: He also told them a parable: "No one tears a piece from a new garment and puts it on an old garment. If he does, he will tear the new, and the piece from the new will not match the old.

NRSV: He also told them a parable: "No one tears a piece from a new garment and sews it on an old garment; otherwise the new will be torn, and the piece from the new will not match the old.

REB: He told them this parable also: “No one tears a piece from a new garment to patch an old one; if he does, he will have made a hole in the new garment, and the patch taken from the new will not match the old.

NKJV: Then He spoke a parable to them: "No one puts a piece from a new garment on an old one; otherwise the new makes a tear, and also the piece that was taken out of the new does not match the old.

KJV: And he spake also a parable unto them; No man putteth a piece of a new garment upon an old; if otherwise, then both the new maketh a rent, and the piece that was [taken] out of the new agreeth not with the old.

AMP: He told them a proverb also: No one puts a patch from a new garment on an old garment; if he does, he will both tear the new one, and the patch from the new [one] will not match the old [garment].

NLT: Then Jesus gave them this illustration: "No one tears a piece of cloth from a new garment and uses it to patch an old garment. For then the new garment would be torn, and the patch wouldn’t even match the old garment.

GNB: Jesus also told them this parable: “You don't tear a piece off a new coat to patch up an old coat. If you do, you will have torn the new coat, and the piece of new cloth will not match the old.

ERV: Jesus told them this story: “No one takes cloth off a new coat to cover a hole in an old coat. That would ruin the new coat, and the cloth from the new coat would not be the same as the old cloth.

EVD: Jesus told them this story: “No person takes cloth off a new coat to cover a hole on an old coat. Why? Because he ruins the new coat, and the cloth from the new coat will not be the same as the old cloth.

BBE: And he said to them, in a story, No man takes a bit of cloth from a new coat and puts it on to an old coat, for so the new coat would be damaged and the bit from the new would not go well with the old.

MSG: "No one cuts up a fine silk scarf to patch old work clothes; you want fabrics that match.

Phillips NT: Then he gave them this illustration: "Nobody tears a piece from a new coat to patch up an old one. If he does, he ruins the new one and the new piece does not match the old.

DEIBLER: Then Jesus told them two parables to show them that those who desire to live according to God’s new message should not be forced to obey the old religious traditions like …fasting/abstaining from food†, and that those who know only the old traditions are not eager to accept new ones [MET]. He said, “People never tear a piece of cloth from a new garment and attach it to an old garment to mend it. If they did that, not only would they be ruining the new garment by tearing it, but the new piece of cloth would not match the old garment.

GULLAH: Jedus tell um a paable fa gii ondastandin. E say, “Nobody gwine teah piece fom nyew cloes fa patch e ole cloes. Ef e do dat, e gwine mek e nyew cloes look bad cause ob de teah. On top ob dat, e ole cloes gwine look bad cause de piece wa e teah fom de nyew cloes ain gwine match de ole cloes.

CEV: Jesus then told them these sayings: No one uses a new piece of cloth to patch old clothes. The patch would shrink and make the hole even bigger.

CEVUK: Jesus then told them these sayings: No one uses a new piece of cloth to patch old clothes. The patch would shrink and make the hole even bigger.

GWV: He also used these illustrations: "No one tears a piece of cloth from a new coat to patch an old coat. Otherwise, the new cloth will tear the old. Besides, the patch from the new will not match the old.


NET [draft] ITL: He <3004> also <2532> told <3004> them <846> a parable <3850>: “No one <3762> tears <4977> a patch <1915> from <575> a <2440> new <2537> garment <2440> and sews <1911> it on <1909> an old <3820> garment <2440>. If <1487> he does, he will have torn <4977> the new <2537>, and <2532> the piece <1915> from <575> the new <2537> will not match <4856> the <3588> old <3820>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 5 : 36 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran