Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 1 >> 

1Néné te Katuareman Simaerú pagalaiat tubut Jesus Kristus, Togat Taikamanua.

2Katuareman Simaerú néné makeré kelé ka sinurat'akenen Nabi Jesayas, sipasikukua kisé, "'Aikua Taikamanua, Nia té néné pakoinietku; Sikoiniakenenku sipuboboikí ka tubum, bulé ipapa enungannu.'

3Maarep nga-nga sipusosoga ka simatangeu, sipasikukua kisé, 'Patarek kam enungan Tuhan; pagaktuk kam enungan enungietnia.'"

4Kelé sitususurat nenda te, aibara ka sia si Johannes ka simatangeu. Iraú sia samba ingantoman'aké Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua. Kuanangan ka matadda si Johannes, "Buítá nubauaké kam paatuatmui samba leú buítá turaú kam, bulé iappéaké jomui Taikamanua."

5Iageti ei sia sangamberi sibabara ka Judea samba sibabara ka Jerusalem masiarep'aké ngantoman Johannes. Seseakérangan leú sangamberi jo sigalaira. Lepá iapeité raúnangan sia si Johannes ka Oinan Jordan.

6Bulut onta lé leppeinia si Johannes. Akkik tengania kulit. Suat mani samba sin lé ikokom.

7Aisegéaké ka ngantomannia si Johannes kisé, "Momoi te sara sirimanua kuruk tei-teiku néné. Nia peilé abeu tiboi tubu ka tubukku. Pat beri mulukkuk masirugut talit tarangaínia, tá mateú aku.

8Aku kaku oinan lé kuraraúaké ka tubumui. Tápoi ka sia geti, Ketsat Sipunenan lé iraraúaké."

9Iageti ka tetret nenda, einangan leú et Jesus, barania ka Natsaret ka propinsi Galilea, oto raúnangan leú et nia si Johannes, ka Oinan Jordan.

10Sakaina lé Jesus ka leleu, itsónangan itubuká manua, iageti tugorosotnangan Ketsat Sipunenan, kelé mutubu marpati, tuleunangan leú et ka tubunia.

11Oto maarepnangan ngangan Taikamanua sipasikukua kisé: "Ekeu te Togakku, kilibet bagakku, samba obaket bagakku te ekeu."

12Lepána lé nenda, tubbuinangan bagat Jesus Ketsat Sipunenan bulé iei ka simatangeu.

13Iageti kuddu nia sedda ka simatangeu, epat ngapulu ngagogoi burúnia, bulé isibo nia Sanitu. Patari-tarimeu simaliá leú, maigi sedda sipaaleiaké nia. Beri ka sia samalaika, airapasisikeli nia.

14Kelé araukum'aké si Johannes ka bagat penjara, ei Jesus ka Galilea, ipaarep sedda Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua.

15Kuanangan ka matadda Jesus, "Táan te mauuju ioi Purimataat Taikamanua. Oto bauaké kam paatuatmui, samba kau imatonem bagamui ka Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua!"

16Aimueenung Jesus ka bet-bet Paot Galilea, itsónangan rua sipasiiiba iaté si Simon ruadda baginia si Andareas. Ai sia mujajalo ka koat, masigaba iba.

17Kuanangan ka matadda Jesus, "Konan kam nutut kam aku, kugelaiaké kam masijalo sirimanua."

18Iageti kaddiuakérangan leú jalodda, ei sia masitut Jesus.

19Riu-riuakénangan ipuenung Jesus, itsónangan leú mitsá sia tairua sabagei, iaté si Jakobus samba si Johannes, tatogat Sebedeus. Ai sia ka bagat abak masisusubbai jalodda.

20Sogainangan sia Jesus. Iageti kaddiuakérangan ukkuira ka abak sambat sia upajietnia, eirangan leú et masitut Jesus.

21Iageti segé Jesus sambat sipasiuluinia ka Kapernaum. Kelé aiaili mitsá gogoi Sabbat, ei nia mitsá Jesus ka Uma parurukatda mungantoman.

22Bulat kisei lé ka bagadda galai pungangantomannia. Berwibawa lé poí ipungantoman, tá kelé rapungantoman ka sia tai guru paamian.

23Ka tetret nenda amei sara sirimanua sipinasaileu ketsat sikataí ka uma parurukat. Pugereinangan leú et,

24"Jesus tai Natsaret, kipa nupaeerú ka tubumai? Taleú masisubuaké kaian né nuooi? Kuagai ekeu: Ekeu te sipunenan sikoiniakenen Taikamanua!"

25Iageti anunangan ketsat sikataí Jesus, kuanangan ka matania, "Meng-meng'aké ekeu! Belaaké ekeu ka tubut sirimanua néné!"

26Oto pangit-ngitnangan nia ketsat sikataí, lepá bela nia ka tubut sirimanua néné, pugereinangan leú et.

27Bulat kisei lé ka bagadda sirimanua simigi, pat patiboddangan pasasambadda masikua, "Aponia néné? Taleú ai lé mitsá gelajet sibau? Ka wibawa samba ka gege aiusiaké ketsat sikataí, samba bulat mareddet nia ketsat sikataí ka nga-ngania!"

28Iageti mararatnangan katuareman sigalai Jesus néné, ka sangaliot Galilea.

29Lepá, tui-tui nia Jesus sedda sambat sipasiuluinia, rakaddiuaké uma parurukat, ei sia ka lalep Simon samba Andareas. Beri leú et ka sia si Jakobus sambat si Johannes, amei leú sia ka sia, masitut sia.

30Ina siputaliku si Simon, aibabara roketnia, ai nia memerep ka pereman. Kelé aitugurú Jesus sambadda sipasiuluinia ka bagat lalep, segéakérangan ka matania puroroket nia ina néné.

31Iageti einangan leú et Jesus ilegreaké tubunia ka tubut ina siputaliku si Simon néné, omet'akénangan kabeinia, ropnangan nia itusuru. Iangan leú et nia tatá roketnia. Iageti taddaakénangan leú ipuukú sia.

32Ka soibokat, abeléan sulu, ei sia sipasiaabbit sangamberi simabesí sambat pinasaileu ketsat sikataí ka tubut Jesus.

33Iageti parurú parurúrangan leú et sangalaggaiatda ka matat lalep kudduat Jesus.

34Oto aleakénangan sia sangamberidda siorik sene ngamata besí, samba maigi leú aiusiaké ketsat sikataí. Bulat tá ioobáaké sia Jesus, rapanibo saketsat sikataí néné, ai lé poi raaagai nia.

35Ka patokat, ai peilé maiiprei manua, atusurungan nia ka sia Jesus, iageti tui nia ikaddiuaké lalep. Ei nia ka simatangeu, ka bet-bet laggai, paniddounangan leú et sedda.

36Iageti eirangan leú et ka sia tai Simon sambadda saaleinia ragaba Jesus.

37Kelé araaili nia, kuaddangan ka matania, "Ai te ragagaba ekeu sangamberidda, Ukkui!"

38Tápoi alegina lé nia Jesus, ikua ka matadda, "Sita kam tariu-riuaké kam puenungananta, taei masigejengi palagga-laggai simalegre sené. Aipoí buítá mungantoman leú aku sedda. Nia poí né lulunia akuoi sené."

39Iageti gejenginangan sangaliot laggai Galilea, Jesus, mungantoman ka senen uma parurukatda, samba usiakénangan leú paketsa-ketsat sikataí.

40Iageti oi sara sibara lubbé simasappó, ka tubut Jesus. Purekkuknangan kuanangan ka matat Jesus, "Ké nuobá baí nia Ukkui, anualeakéan aku."

41Iageti makaténangan bagat Jesus ka tubunia, rapenangan leú nia Jesus, kuanangan ka matania, "Kuobá leú; kauan numale!"

42Iangan leú et jamnia, tatá besínia, malenangan leú et.

43Iageti kuanangan ka matania itui-tui. Tápoi kei mutui-tui nia pangantomannangan nia boikí, kuanangan ka matania,

44"Buí tebaí nutiboi nia ka sabagei. Tápoi ka tubudda tai imam lé nueei, bulé rakua ka matam bulat kamamale nia besínu. Oto siripot katuaale nia besinu, kau panguruat pusurakatnu ka Taikamanua, kelé siripot sikuat Mose, masipatoilá ka sirimanua sabagei, kamamale nia besínu."

45Tápoi kelé aitui-tui, riu-riuakenangan ipungunguan'aké sangamberinia sibabara néné ka senen kudduat. Pat ipakekelengan lé tubunia Jesus, iguruki laggai. Ka laggai simatangeuan lé ieei mukuddu. Tápoi kenanen kisé, tá itetektek raoi ka tubut Jesus sibara ka palagga-laggai raiailiaké nia.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 1 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran