Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 10 >> 

1Lepá tui nia sedda Jesus, ei nia ka laggai Judea samba ka laggai ka silat Oinan Jordan. Iageti ei sia mitsá sirimanua simigi parurú ka matat Jesus. Iageti pangantomannangan sia Jesus, kelé simarei-rei igalaiaké.

2Ka sia tai Parise, amoi leú sia ka sia, ragaba selet tubut Jesus, bulé ioi rajoaké nia. Iageti nou-nourangan nia, Jesus, pelé nga-nganda, "Siripot surukat ka aratta, momoi leú igalak sinanalepnia, sara simanteu?"

3Iageti aleginangan nia Jesus, ikua ka matadda, "Kipa aiparentaaké si Mose ka tubumui?"

4Alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Momoi ragalak sinanalepra, taimanteu, tápoi buítá ragalai boikí surat pagalangan."

5Tápoi kuanangan ka matadda Jesus, "Kalulut kelat paatuatmui lé, aigalai surukat néné si Mose.

6Ka panandaatnia geti, ka tetret aibaraaké sirimanua Taikamanua, aikua sedda, 'Aibaraakéan sia Taikamanua, simanteu sambat sinanalep.

7Iaté lulunia ikakaddiuaké ukkui samba inania simanteu, ilop-lop'aké tubunia ka sinanalepnia, karuadda néné bailiu sara.'

8Oto sia néné táan rua, tápoi sarangan lé.

9Iaté lulunia, sia silop-lop'akenen Taikamanua, tá momoi rapasaraaké sia sirimanua!"

10Kelé arasegé ka lalep, nou-nourangan nia sipasiuluinia, Jesus pagalaiat sitiboinia ka matadda tai Parise.

11Kuanangan ka matadda, "Kasei masigalak sinanalepnia, lepá putalimounangan mitsá ka tainanalep bagei, sipaeelet lé nia, ka sinanalepnia siboikí.

12Kisedda leú tainanalep sigalak taimanteura, lepá putalimourangan mitsá ka taimanteu bagei, sipaeelet leú te nia ka sia."

13Iageti oirangan leú et sipasitataroaké tatoga ka tubut Jesus, bulé irape samba isukat'aké sia. Tápoi arapugoluki lé sia sipasiului Jesus.

14Kelé aiitsó nia Jesus, pugolúnangan leú et, pelé nga-ngania ka tubudda sipasiuluinia, "Obáaké kam sia tatoga raoi ka tubukku! Bá kekera kam sia, sirimanua kelé néné lé poí ibabailiu saladdou paamian Taikamanua.

15Bulé nuagai kam nia! Ké tá kelé tatoga raei ka tubut Taikamanua, bulat tá ibabailiu sia sapaamian Taikamanua."

16Oto lepá aikua néné, Jesus, lakkaiakénangan sia tatoga, kaunangan kabeinia ka utéra sene-senenda, sukat'akénangan leú et sia.

17Aiririu-riuaké puenunganannia Jesus, oi sia sara sipababalau masiailiaké Jesus. Purapponangan ka matat Jesus, pelé nga-ngania, "Guru simatopit, aponia sipasesese galaiakenenku, bulé ioi kuikep'aké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá?"

18Iageti aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matania, "Nukukua koí aku simatopit? Aipoí tá anai bagei simatopit. Sarat Taikamanua lé simatopit, lepá.

19Ai lé nuaagai surukat Taikamanua, sipasikukua, 'Buí nupamatei, buí nupaelet, buí nupanangkou, buí numuneng'aké boko, buí nupataju, hormati ukkui sambat inam.'"

20Iageti kuanangan nia ka sia ka matat Jesus, "Guru, sangamberinia néné, akureddet'an, barana ka silaingekku peilé."

21Oto kinerenangan nia Jesus, manuntunangan bagania, kuanangan ka matania, "Ai peilé sara, tá anugalaiaké. Iaté néné; bulé mei ekeu nusakiaké sangamberinia bibiletnu, lepá ei ekeu masiparubei bulagat sakit bibiletnu nenda ka simagebá, ibara pukayoatnu ka manua. Oto lepá oi ekeu nutut aku."

22Kelé aiarep nia sikuat Jesus néné, bulat tá aisese ka bagania, iageti tui-tui nia sedda, ikaddiuaké Jesus, simakopé kayo lé poí nia, néné.

23Oto kinerenangan leú sia ka sia sipasiuluinia, Jesus, kuanangan ka matadda, "Bulat tá te malabbei ka simakayo, ibailiu sia sapaamian Taikamanua!"

24Tápoi ka sia sipasiuluinia, bulat makisei ka bagadda iarep sikuat Jesus néné. Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kam tatogakku, kirénangan tá tedda malabbei tugurú mupaamian Taikamanua!

25Sangamuneng onta peilé malabbei tugurú ka matat pajjaí, ka tubudda simakayo, ratugurú ka Laggai Taikamanua Sibau."

26Kalulut tiboiet Jesus néné, bara kisei ka bagadda sipasiuluinia, pat patiboddangan pasasambadda masikua, "Ké kisé baí nia, kaseian lé isisiló puaragat?"

27Iageti kinerenangan sia sipasiuluinia Jesus, lepá kuanangan ka matadda, "Kirénangan ka sirimanua, tá momoi! Tápoi ka Taikamanua geti, sangamberinia lé momoi igagalai."

28Kuanangan ka sia si Petrus ka matat Jesus, "Itsó peité, akukaddiuakéan kai sangamberinia, kuoi kai kutut kai ekeu, Tuhan."

29Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, pelé nga-ngania, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: kasei sikaddiuaké lalepnia, kalulut aku, elé kalulut Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua,

30tá isoppi rasiló simigi, saliu peilé sisilóra kineneiget. Isisiló pasasangotu ngaoleat mitsá igit lalep, sasaraina samba samaniu, ina sambat tatoga samba leú mone; beri paoreat leú isisiló. Oto ka gogoi sialu, silórangan purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá.

31Tápoi maigi sia kineneiget siboikí, bailiu sikatei-tei, samba sikatei-tei kineneiget, bailiu siboikí."

32Ai sia mueenung raailiaké Jerusalem, boikíakénangan tubunia Jesus ka sipasiuluinia. Kalulut néné, bara karat bagadda sipasiuluinia. Sipasitutut sia sabagei ka tei-tei leú, bara ka sia lotóra. Lepá sogainangan sia mitsá sipasiuluinia Jesus, rasaraaké tubudda, bulé ipoiliat ka tubudda sipuaaili ka tubunia.

33Kuanangan ka matadda, "Arep'aké kam! Kineneiget aian taaailiaké kam Jerusalem. Rasesegéakéan lé te Togat Manusia ka kabeira tai imam sabeu samba ka kabeira tai guru paamian. Rauukum'ake te nia simateiakenen, lepá segéakérangan nia ka kabeira sipuarat sabulungan.

34Rapalololoi samba raluluji te nia, samba leú mitsá, rapaoorei te nia. Kalepakatnia pattáakérangan nia ka loiná siliktenga. Tápoi ka gogoi sikatelunia, suruakénangan nia mitsá Taikamanua."

35Lepá oi si Jakobus sambat si Johannes, iaté tatogat Sebedeus, ka tubut Jesus. Kuaddangan ka matania, "Ai sara kiddiyet bagamai nugagalai ka tubumai, Guru."

36Kuanangan ka matadda Jesus, "Aponia nukikiddiy kam kugagalaiaké ka tubumui?"

37Iageti alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Néné lé! Aikugegelai kai nukau kai muuddet sara kai kattoetnu, sara kai katsiunu, ké amuuddet'an ekeu ka purimataatnu sipulubeunan."

38Oto kuanangan ka matadda, Jesus, "Tá nuagai kam tiddogetmui. Kipa momoi leú nuló kam ló sibara ka pulokat pangoringan akenen ka tubukku loketku, lepá oi kam nuorik kam oringen enungietku?"

39Alegiddangan nia, pelé nga-nganda ka tubunia, "Momoi." Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kirénangan tedda nuloló kam pulokat pangoringan, akenen ka tubukku loketku, samba oringen enungietku.

40Tápoi masiteteúaké kasei muuuddet kai kattoet, elé kai katsiuku geti, tá aku masiteteúaké. Taikamanua lé masiteteúaké kasei sia kaunen nia muuuddet sedda."

41Kelé araagai nia ka sia sipasiului Jesus sipulu sibabara néné, pugolúrangan leú et ka tubut Jakobus samba ka tubut Johannes.

42Lepá sogainangan sia sipasiuluinia Jesus, kuanangan ka matadda, "Kelé siagaimui, sauté sitaimalotó ka Taikamanua, sarat masipaorei tai rayatda lé ragagalai. Samba siabeu tiboi tubu ka talagadda leú, sarat mugege lé ragagalai ka tubudda tai rayatda.

43Tápoi ka kam geti, buí nuului kam kelé sigalaiakenenda! Kasei siobá muabeu tiboi tubu ka talagamui, buítá ibailiu nia sipuukú kam.

44Ia leú et, kasei siobá muuté ka talagamui, buítá ibailiu nia paguguletmui sangamberimui.

45Kelé ka sia Togat Manusia, tá bulé tapuukú nia aioi, tápoi masipuukú sita lé, samba masibuluaké engania masitebui sirimanua simigi."

46Iageti segé sia ka Jeriko. Kelé aitui-tui Jesus sambadda sipasiuluinia sambat sirimanua simigi rakaddiuaké Jeriko, ai leú sedda sara simapeset mata, ai nia muuuddet ka bet-bet enungan maniddou paroman, iaté sipuoni si Bartimeus, togat Timeus.

47Kelé aiarep katusasabau Jesus tai Natsaret, pugereinangan leú et, ipusoga ka tubut Jesus, pelé nga-ngania, "Jesus Togat Dapid! Kau imakaté bagam ka tubukku!"

48Iageti pugolukiddangan nia sirimanua simigi, asérangan nia ipumeng-meng. Tápoi aituppai lé beunan nga-ngania mugerei, masikua, "Ale Togat Dapid, kau imakaté bagam ka tubukku!"

49Iageti tengennangan ipuenung Jesus, kuanangan ka matadda, "Sogai kam nia ioi sené." Eirangan leú et masisogai simapeset mata néné, kuaddangan ka matania, "Buí imakarat bagam! Konan, aisogai ekeu, Jesus!"

50Iageti ribbaiakénangan saraubánia, olaakénangan murió, einangan leú et masiailiaké Jesus.

51Kuanangan ka matania Jesus, "Aponia nukikiddiy kugagalai ka tubum?" Aleginangan nia simapeset mata, kuanangan ka matat Jesus, "Rop'aké aku, Guru, imakoinong matakku."

52Iageti kuanangan ka matania Jesus, "Kauan toiliakéan ekeu. Kalulut tonem bagam ka tubukku, ale ekeu." Iangan leú et nia, makoinongnangan matania. Iageti ei nia masitut Jesus ka enungan.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 10 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran