Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 15 >> 

1Mamatsep peilé, aparurúan sia tai Mahkamah Puaranan, tai imam sabeu, samba tai bajára tai Jahudi, samba leú tai guru paamian, raolaaké patibo. Kabérangan Jesus, abbitrangan nia, rasegéaké nia ka kabei Pilatus.

2Iageti nou-nounangan Jesus, si Pilatus, pelé nga-ngania, "Bulatnia, rimatadda tai Jahudi ekeu néné?" Aleginangan nia Jesus, kuanangan ka matat Pilatus, "Oo, kelé sikuam."

3Iageti taddaakérangan nia tai imam sabeu masipabara selet tubut Jesus.

4Lepá nou-nounangan nia mitsá si Pilatus, kuanangan ka matania, "Tá koí nuaalegi sikuadda néné? Arep pei te iginia panganduatda, raseleaké ekeu!"

5Tápoi beri sangatakó tá aialegi mitsá nga-ngan Pilatus, Jesus, pat bara kisei ka bagania si Pilatus, ka tubut Jesus.

6Kelé simarei-rei igalaiaké si Pilatus, senen iaili Punen Paska, buitá ibelaaké sara siukum; tápoi siberikabaga lé masiteteúaké, kasei siobára tubebelaaké.

7Ka bagat penjara, ai sara ka talagat siukum, kalulut obára masimateiaké sirimanua, ké bara pulamagat, iaté sipuoni si Barabas.

8Iageti parurúrangan sangamberi sirimanua simigi, masitiddou kai Pilatus, bulé ibelaaké ka sia sara siukum, kelé simatukle tugalaiaké.

9Nou-nounangan sia si Pilatus, pelé nga-ngania ikua ka matadda, "Kipa, nuobá leú kam, kubelaaké ka kam, rimatadda tai Jahudi?"

10Aipoí, aian iaagai si Pilatus, kalulut tutut bagadda ka tubut Jesus lé, aranganduaké nia ka tubunia.

11Tápoi ka sia tai imam sabeu, riu-riu lé rapatubbuji bagadda sirimanua simigi, bulé ratiddou kai Pilatus, ibelaaké ka sia si Barabas.

12Iageti oleakénangan nia mitsá si Pilatus masikua ka matadda sirimanua simigi, pelé nga-ngania, "Oto ké kisedda baí nia, kipangan lé kugagalai ka tubunia ka sia kuanenmui, rimatadda tai Jahudi néné?"

13Iageti pugereirangan leú et sirimanua simigi, pelé nga-nganda, "Pattáaké lé nia, ka loiná siliktenga!"

14Tápoi kuanangan mitsá ka matadda si Pilatus, "Aponia poi jonia?" Iageti pugereirangan simakopé, pelé nganganda, "Pattáaké lé nia ka loiná siliktenga!"

15Oto bulé imaangká bagadda sirimanua simigi, belaakénangan si Barabas, si Pilatus. Iageti koiniakénangan sia rapabóbóki Jesus, lepá segéakénangan Jesus, bulé rapattáaké nia ka loiná siliktenga.

16Iageti abbitrangan Jesus, tai perajurit, ka pengadilan, ka istanat Gubernur. Kuaddangan, bulé rarurú tubudda sangamberidda tai pasukan.

17Kaurangan leú saraubá, simasuan laiket ka tubut Jesus. Tikairangan kiritnia, sibara ka paran-ran loiná sibara rui; lepá lai-laiakérangan nia ka utet Jesus.

18Lepá galairangan paroroat ka tubut Jesus, pelé nganganda ka tubunia, "Kutabé kai ekeu Tuan, Rimatadda tai Jahudi!"

19Iageti lisoddangan uténia tuturá, lujiddangan leú nia, lepá purappoddangan ka matania.

20Oto lepá arapaloloi nia, golokrangan saraubá simasuan laiket ka tubunia, kaurangan mitsá bulat tubut leppeinia. Iageti abbitrangan nia ka gerat, raei rapattáaké nia ka loiná siliktenga.

21Iageti talagat pueenungra, sogoirangan sara situsasabau sedda, kaurangan nia masibairat loiná siliktengan Jesus. (Iaté si Simon tai Kirene, ukkuira tai Aleksander sambat tai Rufus.) Apasese amoi nia barania ka laggaira, masitaget'aké laggai sabeu.

22Iageti abbitrangan Jesus, ka sara kudduat sipuoni, Golgota, katukolobatnia "Kudduat Lakkupat".

23Kaurangan lónia anggur pagalú mur, iaté muno simasingin. Tápoi kelé ainanam nia, taiobánangan iló nia.

24Iageti pattáakérangan nia ka loiná siliktenga. Lepá mitsá parubeirangan bibiletnia. Tápoi sipauktuk'akenen lé aragalai, bulé raagai ikep'akenenda sene senenda.

25Arapattáaké nia ka loiná siliktenga, iaté ka bóbó siba simatsep.

26Ka loiná siliktengania, iaté ka uddut utet Jesus ai araottot'aké sara surat, masikolouaké paluluatnia, aituukum'aké Jesus, iaté: "Rimatadda tai Jahudi".

27Sedda, ai leú sia rua sabagei arapattáaké ka loiná siliktenga, iaté sipasirarau-rau bibiletda sirimanua. Arakuddu ka sia, iaté sara kai kattoet samba sara kai katsiunia.

28[Bulé ipuaili kelé ka sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé: "Arapakeréaké lé nia, kelé sara sirimanua sikataí paraboat."]

29Sia situsasabau sedda, kelé araitsó Jesus, pagilikrangan utéra, rapaloloi Jesus. Belan nga-nganda lé, "Ale, ekeu siobá masiragat Uman Taikamanua, samba sipasiririóaké nia mitsá ka bagat telu ngagogoi,

30betungan peité tubum, bulé ioi nutugorosot ka loiná siliktenga, nubelaaké tubum!"

31Kisedda leú ka sia tai imam sabeu, samba tai guru paamian, arapaloloi leú Jesus, ka sia. Patiboddangan leú pasasambadda masikua, "Bulat kipa pá, sabagei momoi irorop'aké, tápoi tubunia geti ka sia, tá momoi irorop'aké!

32Ké rimatadda tai Israel baí nia, oniakenen, Rimata Sipaarau, kauan peité igorosot'aké tubunia kineneiget ka loiná siliktenga, kuitsó kai nia, ibara tonem bagamai ka tubunia!" Oto beri leú ka sia sipattáakenen ka bet-bet Jesus, arapaloloi leú et nia.

33Iageti tuggé sulu, magep-gepnangan sangaliot laggai, telu ngajam burúnia.

34Oto kasoibokat, pugereinangan Jesus, kuanangan, "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" katukolobatnia, "Taikamanuangku, Taikamanuangku, angoi nukakaddiuaké aku?"

35Ai sia piga pá sikukuddu sedda, kelé araarep katsit Jesus, kuaddangan, "Arep'aké peité kam, ai nia musosoga, isogai si Elia!"

36Tápoi sara geti ka talagadda, kelé aiarep nia, olaakénangan mei masialá romot, sop'akénangan nia ka suat anggur simalagá, iageti ettet'akénangan nia ka ngungun tuturá loiná, totoiakénangan nia ka ngungun Jesus. Aikakau, aikukua, "Edda tangena nia boikí, baleú moi si Elia, masigorosot'aké nia ka loiná siliktenga."

37Lepá pugereinangan Jesus; iageti tatá-aitatá engania.

38Mabiritnangan leú komang kekre ka Uman Taikamanua, silá oi rua, barana ka pata, pat aili ka repé.

39Tápoi ka sia geti si Kapten tentera sipuririó ka matat siliktengan Jesus, aiiigbuk, kipa igagalai itatá engan Jesus. Iageti pusiblangan si Kapten tentera néné, pelé nga-ngania, "Bulat aisesengan, Togat Taikamanua lé nia sinéné!"

40Sedda, ai leú sia piga pá tainanalep sipasiiigbuk sangamberinia sibabara néné, ka sareunan. Ka talagadda tainanalep néné, ai si Salome, si Maria Magdalena, si Maria inan Jakobus sibautubu, sambat si Joses.

41Tainanalep néné te amasitut Jesus, samba amasirop'aké nia, ka tetret ai nia mukukuddu ka Galilea. Samba maigi leú sia sedda tainanalep bagei, sieei masipaaleiaké Jesus ka Jerusalem.

42Kelé aimasoibó, oinangan leú et si Josep sibara ka Arimatea, iaté sara siabeu tiboi tubu ka laddou Mahkama Puaranan. Nia ka sia néné, mariu-riu lé ingenaaké tubunia, iaili tetrenia Purimataat Taikamanua. Gogoi nenda, iaté gogoi Panarengan (kei iaili gogoi Sabbat). Iaté lulunia aigegeaké bagania si Josep mei ka tubut Pilatus, masitiddou tubut Jesus, simamatei.

43(15:42)

44Kelé aiarep nia si Pilatus kamamatei Jesus, bara kisei ka bagania. Iageti koiniakénangan sia, rasogai utéra tai tentera, iiséaké ka tubunia, baleú amaujungan ailangó Jesus.

45Lepána lé aiarep pangasegekat Kapten tentera néné, si Pilatus, iapeité obáakénangan ialá tubut Jesus simamatei néné si Josep.

46Iageti sakinangan komang simabulau simaalit baga Josep. Oto lepá aigorosot'aké tubut Jesus simamatei, si Josep tabut'akénangan komang néné ka tubut Jesus. Lepá rateiakénangan tubut Jesus simamatei néné, ka bagat ratei leleu bukkú sikailú. Iageti guilúnangan sara bukkú sabeu, ikau nia takket ratei.

47Tápoi ka sia si Maria Magdalena sambat si Maria inan Joses, airalelelek'aké, kaipa katugalangan tubut Jesus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran