Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 6 >> 

1Barania sedda, pariu-riunangan itoili Jesus sambadda sipasiuluinia, ka laggai puuragatnia.

2Einangan leú et Jesus mungantoman ka gogoi Sabbat, ka uma paniddogat. Maigi sia siparururú sedda. Bulat makopé kisei ka bagadda raarep ngantoman Jesus. Oto pelé nga-nganda, "Kaipa te aisese nia ka sia sangamberinia néné? Pusoppinan apa páonia ka tubunia? Kipa te ipaeerú ibaraaké kerek?

3Tá poi nia né situkang loiná, togat Maria, sarainan Jakobus, Joses, Judas, sambat sarainan Simon? Beri leú et samaniunia, sené leú et rakukuddu." Oto kalulut néné, taiobárangan rasiló nia.

4Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kaipa laggai sarat mahormat sia ka tubut sara nabi, tápoi taikalaggaiatnia, sasarainania elé sikalalepnia sambat tatogania geti, tá rahohormati nia."

5Bulat beri sara kerek aigalai sedda Jesus, sarat piga lé pá sia simasakit airapeaké kabeinia ka tubudda ialeaké sia.

6Oto kisei lé ka bagania iitsó taimatonem bagadda ka tubunia. Lepá nenda, ei nia Jesus ka palagga-laggai simalegre sedda, mungantoman.

7Iageti sogainangan sipasiuluinia kapuluruadda, Jesus, koiniakénangan sia parurua ka tubu. Kaunangan ka tubudda gege masiusiaké paketsa-ketsat sikataí.

8Pangantrunangan sia, pelé nga-ngania, "Buí nuabbit kam apa pá, panarenganmui ka puenunganan. Sarat tuturá lé nuabit kam, lepá. Buí nuabbit kam balutmui samba suppit paniddoumui panguruat, elé bulagat.

9Pusipatu kam, tápoi buí nuabbit kam rua leppeimui."

10Samba aikua bagei ka matadda, "Ké tugurú kam ka sara lalep, seddangan té nukukuddu kam teret ailina katui-tuiatmui.

11Iageti ké anusegekingan kam sara kudduat, tápoi sia sikukuddu sedda tá raobá rasiló kam, elé tá raarepi tiboietmui, tui kam nukaddiuaké kam kudduat nenda. Iageti só-sóakémuian ngaí ka reremui, kelé sara toggaiat uukum'akéna sia Taikamanua, kalulut taiobára masiarep ngantomanmui!"

12Iageti eirangan leú et kapuluruadda sipasiului, Jesus. Pungantomandangan leú et, masisegéaké, buítá rabauaké paatuatda sirimanua.

13Oto bulat maigi ketsat sikataí arausiaké sipasiului Jesus, palokotrangan tulat zaitun ka simabesí, aleakérangan leú et sia.

14Iageti mararatnangan katuareman sangamberi sibabara néné, pat againangan nia ka sia Rimata Herodes. Aipoí onin Jesus araagaian ka senen laggai. Oto ai sia sipasikukua, "Amurimanuangan nia mitsá si Johannes Sipasiraraú! Iaté lulunia ibabara ka tubunia gege, masigalaiaké kerek néné."

15Tápoi arakua geti sabagei, "Si Elia lé nia." Iageti ai leú sia sabagei sipasikukua, "Nabi lé nia, makeré kelé galai tubut sara nabi siburú."

16Oto kelé aiarep nia ka sia si Herodes, kuanangan ka sia, "Kirénangan tedda si Johannes Sipasiraraú néné, sikuakku siburú ratippú lolokkatnia. Amurimanuangan nia mitsá kineneiget!"

17Aipoí siburú aikoiniaké sia tai tenterania si Herodes ralabá si Johannes, rakau nia ka bagat penjara. Tápoi aigalaiaké geti nia kelé néné si Herodes, ka tubut Johannes Sipasiraraú, kalulut galai tubunia ka tubut eirania si Herodias, sinanalep sarainania si Pilipus. Aialá eirania si Herodias bailiu sikalalepnia,

18amareireian iaséaké nia si Johannes si Herodes néné, ikua ka matania, "Tá momoi nupalalep'aké sinanalep sarainam!"

19Kalulut néné te ipulu-lumun si Johannes si Herodias, tápoi tá momoi igagalaiaké golú si Herodias, kalulut ikeraaké nia si Herodes.

20Aikoiniakean poí sia tai tenterania si Herodes, rajago sipulelelek si Johannes buí rapageu-geu nia ka bagat penjara, kalulut lotó nia ka tubut Johannes. Ai lé poí iaagai simaerú paraboat lé nia si Johannes néné, sikoiniakenen Taikamanua pei bagei. Samba leú bagei, bulat iobá bagania si Herodes masiarep tiboiet Johannes, kenanen baí kalulu nia, taimasanangnangan paatuatnia.

21Tápoi lepá bara sara oggak simaerú kai Herodias bulé ialá sili ka tubut Johannes, iaté ka ipot punen pasirepdeman putútukat matat Herodes. Oto ka tetret nenda baraakénangan punen si Herodes, iaté punenda sambadda sauté simabuak tiboi tubu ka purimataatnia, tai perwira samba sia karoniet siberikabaga ka Galilea.

22Iageti puturúnangan leú et togat Herodias siokkó ka punen. Bulat angká lé bagat Herodes sambat tairaumania masiitsó againa muturú. Oto kuanangan nia ka matat siokkó sipututurú néné si Herodes, "Apa nuobá, tiddounungan nia ka tubukku. Iageti akékungan nia sangamberinia kekeu!"

23Oto pusiblanangan leú et si Herodes ka tubut siokkó néné sisuppaakenen, pelé nga-ngania, "Bulat apa lé nutiddou, akékungan leú et nia kekeu. Kenanen elé sangasilá purimataatku néné pá, nutiddou!"

24Iageti bela nia boikí siokkó néné ireréaké nia ka tubut inania si Herodias. Pelé nga-ngania, "Aponia ina sipasesese ka bagam tiddogetku?" Oto kuanangan ka matania inania, "Utet Johannes Sipasiraraú lé nutitiddou."

25Iageti olaakénangan nia siokkó mei ka tubut Herodes, kuanangan ka matania, "Paniddogatku ka tubum, bulé nuaké kaku kineneiget, utet Johannes Sipasiraraú, ka bagat mangkó!"

26Bulat kelé aiarep nia si Herodes, paniddogatnia siokkó néné, mareu-reunangan bagania simakopé. Tápoi tá momoi itátáaké paniddogat néné, amusuppangan poí nia ka matadda tairaumania.

27Oto kuanangan ka tubut sara tenterania, bulé ialá utet Johannes Sipasiraraú. Iageti einangan leú et si perajurit, ka penjara, tippúnangan lolokkat Johannes.

28Abbitnangan utet Johannes ka bagat mangkó, kaunangan nia ka tubut siokkó néné. Oto ka sia siokkó néné mitsá, kaunangan nia ka tubut inania.

29Kelé araarep nia sipasiului Johannes sibabara néné, eirangan leú et masialá tubut Johannes simamatei, rateiakérangan nia.

30Iageti toili sia mitsá sipasiului Jesus sikoiniakenennia, taddérangan mitsá tubudda ka bet-bet Jesus. Nunuakérangan sangamberinia sigalaiakenenda samba singantoman'akenenda, ka tubut Jesus.

31Bulat maigi sia sedda, siooi, situtui-tui, pat taioinangan ipukom ka sia Jesus sambat sipasiuluinia. Oto lepá kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Sita kam ka simatangeu, tá sarai kam tubutta, ioi nuariaké kam tubumui goisó."

32Iageti tui sia muabak, raei ka simatangeu.

33Tápoi maigi sia sipasiiitsó aratui-tui sedda, samba raagai sia. Oto tui sia ka sia sangamberidda sipulalaggai sedda, sipusisila. Kopet olat bagadda rasegé, pabalaurangan leú et raboikíaké tubudda ka tubut Jesus sambat sipasiuluinia.

34Kelé aitujanang Jesus ka kapí, itsónangan sirimanua simigi. Oto makaténangan bagania ka tubudda, kéan lé poí biri-biri sitaipuukuket lé sia. Taddaakénangan leú ipangantoman sia, Jesus, sene ngamata obaket bagat Taikamanua.

35Ka soibokat, kuaddangan ka matat Jesus, sipasiuluinia, "Aian masosoibó sulu, paobánangan pei bagei kudduatta sené, simatangeu lé.

36Merú peilé, nukua ka matadda, ratui-tui, raei masisaki kanda ka palagga-laggai simalegre sené."

37Tápoi alegina lé nia Jesus, "Kam'an lé ipakokom sia." Oto kuaddangan nia sipasiului Jesus, "Kipa taleú kai lé memei manaki kan simemet rua ngotu ngaperak, masikau kanda tai néné?"

38Iageti nou-nounangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Ai piga ngaaggro rotimui ka kam? Itsó peité kam." Lepá araitsó nia, kuaddangan ka matat Jesus, "Ai lima ngaaggro roti, bara rua ngamuneng iba."

39Iageti kuanangan ka matadda sangamberidda, Jesus, bulé rapuuddet ka turu-turu, tápoi rakuddu sibagguak tubuna.

40Oto puuddetrangan simalelek, sibagguak tubuna. Sangabagguak, sangotu sia igidda. Tápoi ai leú et sia lima ngapulu igidda sangabagguak.

41Iageti alánangan lima ngaaggro nia roti samba rua ngamuneng nia iba, teilanangan manua, kuanangan surá ka Taikamanua. Lepá paabbónangan nia, kaunangan nia ka sipasiuluinia, raparubei nia ka sirimanua simigi. Sambat iba leú, siruangamuneng parubeirangan nia ka tubudda sirimanua simigi.

42Iageti pukomrangan, bulat pat segé ektekra.

43Oto rurúakerangan nia sipulelegei, sipasiului, Jesus, ai pulu ruangagarágá iginia, sarat sisusun.

44Ai sia lima ngaribu igidda taimanteu, sipukokom.

45Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, raei boikí muabak, mutalipó ka silá ka laggai Betsaida, pangenan ikua ka matadda sirimanua simigi, ratoili ka laggaira.

46Kurukra sirimanua simigi, sakai Jesus ka leleu maniddou.

47Kelé aimasoibó, aian nia ka talagat paó ka sia abakra sipasiuluinia. Tápoi ka sia geti Jesus, ai peilé nia ka kapí.

48Kelé aiitsó sia sipasiuluinia besit tubudda muluga masisosro rusa, elé ka bóbó epat ka patokat, ei nia Jesus iailiaké sia, muenung ka uddut oinan. Riu-riuakénangan ipuenung Jesus. Lepá galainangan ipuenung kelé baí isasabauaké lé sia.

49Kelé araitsó nia ipuenung ka uddut oinan, ka bagadda lé te sanitu,

50Pat katsiakérangan nia kopet lotóra. Araitsóan poí nia sangamberidda; oto tugégérangan leú et simakopé. Pelé ngangan Jesus ka tubudda, "Bá pulalamau kam! Aku lé. Bá malolotó kam!"

51Iageti sakai nia Jesus ka bagat abakra. Oto ka sia rusa leú, ari-aipuari. Oto kisei lé ka bagadda sipasiuluinia.

52Aipoí kerek Jesus ka silima roti, tápei amakokolou ka bagadda. Aipoí bulat mabesí isak-sak ka bagadda.

53Iageti kelé aratusappai ka silat paó, jolouakérangan abakra ka kapit Genetsaret.

54Kelé aratujanang ka kapí, agairangan pu-Jejesus nia, amoi.

55Oto pabalaurangan leú et, masisegeaké ka sangaliot laggai. Iageti taddaakérangan masitaroaké simabesí ka bagat peremanda ka matat Jesus. Samba ké raarep rakua kababarat Jesus ka sara kudduat, eirangan leú et sedda, masitaroaké simabesí.

56Bulat kaipa lé iei Jesus, ka laggai sigoisó, elé ka laggai sabeu, elé ka laggai bulat sigoisó, riu-riu lé raailiaké nia; iageti taroakérangan simabesí ka tana lapang. Besíakérangan nia simakopé ka tubut Jesus, bulé iobáaké sia simabesí, rarape saraubat Jesus, kenanen sipujajainangan lé. Oto sangamberi sipasirarape simajai saraubat Jesus, ale besíra.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran