Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 8 >> 

1Tá amauju, oi sia mitsá sangamungkuat sirimanua simigi parurú. Kalulut tatat kanda, sogainangan sipasiuluinia, Jesus, kuanangan ka matadda,

2"Bulat makaté bagakku, ka tubudda sirimanua simigi néné. Aiailingan telu ngagogoi burúnia, arapaalei aku sené. Oto kineneiget asapprungan kanda.

3Ké kukua ka matadda ratoili taipukokom, tá isoppi ramatei laje ka enungan. Sarapei ka talagadda néné, ai sia simareunan laggai."

4Tápoi alegidda lé nia ka sia sipasiuluinia, rakua ka matat Jesus, "Kaipa tagagaba kam kan, ka simatangeu néné, ioi tumemeti siripot nuntudda sangamberidda néné?"

5Iageti nou-nounangan sia mitsá sipasiuluinia, Jesus, pelé ngangania, "Ai piga ngaaggro roti anuabbit kam?" Alegiddangan nia, "Ai pitu ngaaggro, iginia."

6Iageti kuanangan ka matadda sirimanua simigi, Jesus, bulé rapuuddet ka polak. Lepá alánangan kapitunia roti, kuanangan surá ka Taikamanua, lepá paabbónangan nia, kaunangan nia ka sipasiuluinia, bulé raparubei nia ka sirimanua simigi. Oto taddaakérangan leú et nia sipasiuluinia masiparubei.

7Iba leú, ai piga ngamuneng pá pagoiso-goisó. Iageti kuanangan surá ka Taikamanua kalulut iba néné, lepá kaunangan nia ka tubudda sipasiuluinia, bulé raparubei iba néné ka sirimanua simigi.

8Iageti pukomrangan leú et, pat segé ektekra. Ai sia epat ngaribu igidda sipukokom. Lepá rurúakérangan nia sipulelegei, sipasiuluinia, ai pitu ngagarágá iginia sarat sisusut. Iapeité aiobáaké sia, Jesus, ratoili ka laggaira.

9(8:8)

10Tápoi ka sia geti Jesus sambat sipasiuluinia, ka abak lé araei, raailiaké ka Dalmanuta.

11Ai sia piga pá tai Parise amei ka tubut Jesus, paukle ka tubunia, bulé ragaba selet tubunia, ioi rajoaké nia. Nánárangan Jesus, igalai kerek sibara ka manua, ibara itsoketda, masipatoilá pukaka-Taikamanuana aibara.

12Iageti aleginangan sikuadda Jesus, ka bagat reu-reu baga, pelé nga-ngania ka tubudda, "Apa lulunia rananáná aku sangareddenan néné, bulé kugalai kerek sibara ka manua? Tá! Tá kugagalai katuaggaiat kelé néné ka tubudda!"

13Iageti kaddiuakénangan sia Jesus, sakai nia ka bagat abak, putalipónangan leú et ka silat paó.

14Oto arakalipogi raabbit roti simigi, sipasiului Jesus. Sangaaggro lé rotidda ka bagat abak.

15Iageti kuanangan Jesus ka matadda sipasiuluinia, "Suk-suk kam tubumui ka ragidda tai Parise samba leú et ka ragit Herodes."

16Oto taddaakérangan nia ka sia sipasiuluinia, rapaukeli sikuat Jesus ka matadda. Pelé nga-nganda, "Kalulut taiaabbitta lé pá roti, ikukua ka matatta kelé néné, Jesus."

17Tápoi aiaagai Jesus paukelietda, sipasiuluinia. Kalulut néné, kuanangan ka matadda, Jesus, "Nupauukeli kodda kam tatá nia rotimui? Tápei ainuaagai kam, elé tápei aimakokolou ka bagamui sikuakku ka matamui? Ia né bulat taiailina paatuatmui masipaatu?

18Siboboian lé kababarat matamui -- tá koí nuiitsó kam? Siboboian lé kababarat talingamui -- tá koí nuaarep kam? Kipa, tá ainurerepdem kam,

19sipaabbóku lima ngaaggro roti, masipakom lima ngaribu sia igidda? Ai piga ngagarágá legeira, sirurúakenenmui?" Iageti alegiddangan nia, pelé nga-nganda, "Ai pulu rua ngagarágá iginia."

20Iageti kuanangan nia mitsá ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Akupaabbó roti masipakom epat ngaribu sia igidda, ai piga ngagarágá legeira, anururúaké kam nia?" Alegiddangan nia, "Ai pitu ngagarágá iginia."

21Kuanangan ka matadda Jesus, "Oto kipa, tápei leú ikokolou ka bagamui."

22Iageti segé sia ka Betsaida. Lepá oi sia sipasitataroaké simapeset mata, ka tubut Jesus. Tiddourangan bulé irapeaké kabeinia ka tubut simabesí néné, ialeaké nia.

23Oto alánangan kabei simapeset mata néné Jesus, abbitnangan nia raareuaké tubudda goisó ka laggai. Lepá lujinangan matat simapeset mata néné, Jesus, rapenangan matania, kuanangan leú ka matania, "Aian leú nuiitsó goisó apa pá, kineneiget?"

24Iageti ipóakénangan matania ka gerat, kuanangan, "Oo, aian kuiitsó goisó, rapainga tubudda sirimanua, tápoi kelé mutubu loiná peilé kuitsó sia."

25Lepá rapenangan mitsá matat simapeset mata néné, Jesus. Oto ka sia néné, bulat besíakénangan ipaitsó, teret ka tubunia. Iageti erú-aimaerú matania, samba bulat toilá iitsó nia sangamberinia.

26Lepá kuanangan ka matania Jesus, "Toiliakéan ekeu. Tápoi báan eei ka laggai kudduatnu siboikí."

27Iageti einangan leú et Jesus sambadda sipasiuluinia, masigejengi sangaliot laggai Kaisarea Pilippi. Ai sia mueenung, nou-nounangan sia sipasiuluinia, Jesus, kuanangan ka matadda, "Siripot siarepmui ka kam, ka nga-nganda sirimanua, kasei ka sia rakukua aku néné?"

28Alegiddangan nia, pelé nga-nganda ka tubunia, "Ai sia sipasikukua ekeu, si Johannes Sipasiraraú; ai leú sabagei sipasikukua, ekeu néné si Elia. Tápoi ai leú et sia sabagei sipasikukua, ekeu néné iaté sara nabi."

29Iageti kuanangan ka matadda ka sia Jesus, "Tápoi kam ka kam, kasonia nukukua kam aku?" Pelé ngangan Petrus ka sia, ikua ka matat Jesus, "Ekeu geti kekeu, Rimata Sipaarau lé ekeu!"

30Iageti keraakénangan sia sipasiuluinia Jesus, buí ratiboi pagalaiat tubunia ka sabagei.

31Kappluna lé néné, taddaakénangan itiboi ka matadda Jesus, oorikna Togat Manusia sene ngamata paoreat, sibara ka tai bajá gareja, ka tai imam sabeu samba sibara ka tai guru paamian. Ramamateiaké te nia, tápoi isusuruaké te nia mitsá Taikamanua ka gogoi sikatelunia.

32Bulat simakolou lé itiboi sipuaaili ka tubunia néné Jesus, ka matadda sipasiuluinia. Oto kalulut néné, alánangan kabei Jesus si Petrus, abbitnangan nia raei ruadda ka bébé, iaséaké nia.

33Iageti pitsanangan sipasiuluinia Jesus, anunangan si Petrus, kuanangan ka matania, "Kenan katui-tui sené, Sipatutubbui Baga! Aipoí tá siripot sipinaatut Taikamanua nupaaatu; tápoi siripot sipinaatut sirimanua simaerú ka sia lé nupaaatu!"

34Lepá sogainangan sirimanua simigi Jesus, rataddé tubudda sambat sipasiuluinia. Kuanangan ka matadda, "Kasei siobá masitut aku, kau ragalak'aké galajet puuktunganda saradda, samba kau rabairat siliktenganda, samba kau mariu-riu ratut aku.

35Aipoí kasei ikera engania, nia te malilimai purimanuaiat. Tápoi kasei sibuluaké tubunia, kalulut aku, samba kalulut Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, nia té masisesese purimanuaiat.

36Aponia uktuknia sirimanua, kenanen baí moi iikep'aké sangaliot polak néné, ké ai lé malilimai purimanuaiatnia?

37Momoi poi itupasiliaké purimanuaiat néné ka tubut apa pá?

38Kasei maila masimuneng'aké aku sambat ngantoman siniboiku ka matadda reddenan simakelá paatuat samba sikataí paraboat néné; maila leú te nia ka sia Togat Manusia masimuneng'aké sia, ka kaoijanannia ka gogoi sialu, ka pulatsanan Ukkuinia sambat samalaika sipunenan."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 8 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran