Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 9 >> 

1Iageti kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Repdem kam néné! Ai ka talagamui sené kineneiget, tá ranananam kamamatei, teret itsóra ioi Purimataat Taikamanua ka gege!"

2Kelé aitukapplu enem ngagogoi burúnia, abbitnangan sia Jesus, iaté si Petrus, si Jakobus sambat si Johannes, raei saradda ka leleu simakopé buak. Iageti ka mataddangan leú, siliynangan tubunia Jesus.

3Pukinamnangan saraubánia. Tá anai beri sara ka polak néné sipasitatap-tap saraubá, bulat pat uluinangan kelé bulaunia néné.

4Iageti itsórangan nia Jesus, kateludda sipasiuluinia néné, aipatitiboaké si Elia sambat si Mose.

5Kuanangan ka matat Jesus, si Petrus, "Bulat mangká bagatta mukuddu sené, Guru. Eddangan kurióaké kai telu ngambua sapou pugogoiat. Sara kekeu, sara kai Mose, iageti sara mitsá kai Elia."

6Tá aiaagai kuanen nia si Petrus, ai lé poí sia mulolotó kateludda saaleinia.

7Iageti kuneminangan sia tinobut. Maarepnangan nga-nga ka tinobut sipasikukua kisé, "Nia té néné Togakku, kilibet bagakku. Reddet kam nga-ngania!"

8Lepá olaakérangan rapaingo matadda, tápoi táan araitsó sia sabagei, sarat Jesus'an lé sedda.

9Iageti ai sia tugogorosot baradda ka leleu, keraakénangan sia Jesus, kuanangan ka matadda, "Buí tebaí nupoiliat kam nia ka sabagei siitsómui néné, ké tápei atusuru Togat Manusia ka simamatei."

10Oto reddetdangan leú nia sikuat Jesus ka matadda. Tápoi sia ka talagdda néné, riu-riu leú rapatiboji aponia katukolobat sikuat Jesus, "itusuru ka simamatei".

11Iageti nou-nourangan leú nia sipasiuluinia, pelé nga-nganda, "Angoi rakukua nia tai guru paamian, buítá moi nia boikí si Elia?"

12Kuanangan ka matadda Jesus, "Kirénangan tedda buítá moi nia boikí si Elia, ipaerú sangamberinia. Oto kipa ka sia ka Togat Manusia? Apa lulunia ioorik migi paoreat samba paloloiat, kelé sitususurat ka Buko Sipunenan?

13Tápoi aku geti masikua ka matamui: amoian nia si Elia. Tápoi aragalai lé siobára ka tubunia, kelé leú ka sitususurat ka Buko Sipunenan, pagalaiat tubunia."

14Kelé aitoili mitsá Jesus sambat sipasiuluinia sitelu, raei rarurú tubudda mitsá sambat sipasiuluinia sabagei, itsórangan sirimanua simigi siparururú sedda, ai sia pauukle tai guru paamian ka tubudda sipasiului Jesus.

15Kelé araitsó Jesus, makiseinangan ka bagadda, pabalaurangan leú et, raei raroroi nia.

16Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, "Aponia nupauukeli kam sambamui tai guru paamian?"

17Aleginangan nia sara ka talagadda, pelé nga-ngania, "Guru, amoi aku masitaroaké togakku ka tubum. Aioú-oúan nia kalulut ipasaileu nia ketsat sikataí.

18Bulat ké ibesiki nia ketsat sikataí, parapdamnangan leú et tubunia ka polak, iageti bela bubut ka ngungunia, patangatnangan sotnia, pusironnangan leú et sangaliot tubunia. Akukuangan ka tubudda sipasiuluinu Ukkui, bulé rarop'aké rausiaké nia ketsat sikataí néné, tápoi tá amoi arausiaké nia."

19Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat kipa lé pá kam néné! Bulat tá anai tonem bagamui ka tubukku. Kipangan lé burúnia kukuddu ka talagamui, kupaom bagakku ka tubumui? Abbit kam nia sené toga!"

20Oto abbitrangan nia toga nenda, ka matat Jesus. Kelé aiitsó Jesus, ka sia ketsat sikataí néné, pusironnangan tubut toga, paboddotnangan tubunia, pat belé nia ka polak. iageti bela bubut ka ngungunia.

21Iageti nou-nounangan ukkui toga néné, Jesus, kuanangan ka matania, "Kipangan burúnia, aibara ka tubut toga kelé néné?" Aleginangan nia ukkui toga, kuanangan ka matat Jesus, "Kapusulekatnia peilé!"

22"Amarei-reian itukkluaké nia ketsat sikataí ka api, samba ka oinan igelai imateiaké nia. Oto ké momoi baí nia Ukkui, anurop'akéan nia. Bulat kau imakaté bagam ka tubumai, ukkui, nurop'aké kai!"

23Tápoi pelé ngangan Jesus ka tubunia, "Kipa baí anukua? Ké momoi baí nia? Sangamberinia momoi tugalai, ké matonem bagamui ka tubut Taikamanua!"

24Iageti pugereinangan ukkui toga néné, kuanangan ka matat Jesus, "Matonem bagakku, Tuhan, ka Taikamanua; sarat gulainangan lé nurorop'aké, bulé ituppai peilé ronnia tonem bagakku!"

25Kelé aiitsó raoi sirimanua simigi, Jesus, rapurut nia, kuanangan ka matat ketsat sikataí, "Ketsat sipaoú-oú samba sipatakkep sirimanua, kubelaaké ekeu ka tubut toga néné, samba buían nutugurú mitsá ka tubunia!"

26Iageti pugereinangan leú et ketsat sikataí néné, pangit-ngitnangan nia, lepá belanangan leú et ka tubut toga néné. Ituitsó tubut toga néné, bulat kéan lé simamatei, pat kuaddangan nia sangamberidda sipasiiitsó, "Ailangóan nia!"

27Iageti omet'akénangan kabei toga néné Jesus, isuruaké nia. Oto tusurunangan leú et.

28Kelé aitoili Jesus ka lalep, ei sia saradda sipasiuluinia ka tubut Jesus, ranou-nou nia, pelé nga-nganda, "Tá koí momoi ka kai kuusiaké kai nia ketsat sikataí néné?"

29Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Ketsat sikataí kelé néné geti, kenanen kipa tagalai tausiaké nia, bulat tá irereddet, burú. Sarat paniddogat lé momoi masiusiaké."

30Lepá tui nia Jesus sambat sipasiuluinia, rariu-riuaké puenungananda ka Galilea. Tápoi tá iobá Jesus raagai kudduatnia,

31ai peilé poí ipangangantoman sipasiuluinia. Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia, Jesus, "Rasesegéaké te Togat Manusia ka kabeira sirimanua. Lepá mateiakérangan nia. Tápoi ka gogoi sikatelunia, suruakénangan nia mitsá Taikamanuana!"

32Bulat tá araagai kolou nia singantruakenen Jesus ka tubudda sipasiuluinia. Tápoi malotó sia raiséaké nia ka tubunia.

33Lepá segé sia ka Kapernaum. Kelé arasegé ka lalep, nou-nounangan sia sipasiuluinia, Jesus, kuanangan ka matadda, "Aponia nupauukeli kam ai sita mueenung simaruei néné?"

34Beri sia sara sipasiaalegi nga-ngania, kalulut apaukle poí sia ragaba kasei sia oniakenen siabeu tiboi tubu.

35Kelé aipuuddet Jesus, sogainangan sia kapuluruadda sipasiuluinia. Kuanangan ka matadda, "Kasei siobá munomor sara, buítá ibailiu sikatei-tei, samba buítá ibailiu nia sipuukú sangamberi sirimanua."

36Lepá alánangan sara toga Jesus, rióakénangan nia ka matadda. Lakkaiakénangan nia toga néné Jesus, kuanangan ka matadda sipasiuluinia,

37"Kasei sipasiaalá sara tatoga kelé néné, kalulut aku, aku lé te galainia aialá. Ialeú et sipasiaalá aku, tá te sarat aku aialá, tápoi sambat Taikamanua sipasikokoiniaké aku leú te aialá."

38Iageti kuanangan ka matat Jesus, si Johannes, "Guru, ai sia sara akuitsó kai aiuusiaké sanitu ka onim, Ukkui. Kalulut néné, ei kai kukeraaké kai nia, aipoí nia néné, tá aleita."

39Tápoi kuana lé ka matania, Jesus, "Bá kekeraaké kam nia ipasiusiaké sanitu. Tá poí anai sia atuagai sipasigagalai kerek ka oningku, lepána lé igalai nia, paloloinangan aku.

40Aipoí kasei sitaisaggangi sita, sia té nenda saaleita.

41Repdem kam sikuakku néné! Kasei sipasiaaké lómui, kalulut puoonimui sipasiului Rimata Sipaarau, bulat tá isosoppi isiló upania."

42"Kasei sipapepe pupaatuananda sara taigoisó néné, pat taimatonemnangan bagadda ka tubukku, bulat maerú peilé tutiggot'aké tali ka lolokkatnia, iageti alá bukkú panundukat gandum saonia, ribbaiaké ka bagat koat.

43Ké kabeinu itubbui ekeu mugalai jo, tippúnungan nia kabeinu nenda! Aipoí maerú peilé sisangasilá kabei ekeu, nupukuddu ka bet-bet Taikamanua, nutugurú siruangasilá kabei ka api narako, ka api sitaipepé.

44[Sedda, api tá pepé. Kisedda leú ka sia leitínia, tá leú et mamatei.]

45Samba ké rerem itubbui ekeu mugalai jo, tippúnungan nenda rerem. Aipoí maerú peilé sisangasilá rere ekeu, nupukuddu ka bet-bet Taikamanua, nutugurú sirua ngasilá rere ka api narako.

46[Sedda, api tá pepé. Kisedda leú et ka sia leitínia, tá leú et mamatei.]

47Ké matam itubbui ekeu mugalai jo, kioknungan nia matam nenda! Aipoí maerú peilé sisangasilá mata ekeu, nukuddu ka Laggai Taikamanua Sibau, nutugurú sirua ngasilá mata turibbaiaké ka bagat narako.

48Sedda, api tá pepé, kisedda leú et ka sia leitínia, tá leú mamatei,

49Aipoí sangamberi sirimanua tupaliliná ka api, kelé ka sia buluakenan tupaliná ka garap.

50Ka sia garap, maerú. Tápoi ké maleu baí garap néné, momoi peilé pá itukalóaké mitsá? Oto kam ka kam, buítá kelé garap. Kau nupusara kam ka aban baga."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Markus 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran