Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 11 >> 

1Kunou-nou peite kam: Kipa, taleú airibbaiakéan sia sikaumania Taikamanua? Bulatnia tá! Beri aku kaku, tai Israel lé aku, punuteteu Abraham, sibara ka muntogat Benyamin.

2Tá! Tá airibbaiaké sia sikaumania Taikamanua, sipiliynia baranangan ka panandaatnia peilé. Kelé siagaiatmui leú et siripot sitususurat ka Buko Sipunenan pagalaiat tubut Elia, ainganduaké galai tubudda tai Israel ka tubut Taikamanua, aikua kisé,

3"Ale Tuhan, aramateiakéan sia tai nabim. Samba kudduat buluat buluakenen ka tubum leú et arapakataían. Legeina lé sarakkungan lé; tápoi beringan nenda, aian leú raiisiaké ramateiaké aku kaku."

4Oto kipa aikua Taikamanua masialegi nga-ngan Elia? Oto aikua, "Aian akukeleiaké pitu ngaribu sia igidda. Tápei arabuluji ka sia sabulungan Baal."

5Kisedda leú te kineneiget: Ai sia goisó sipiliy Taikamanua kalulut panguruat katet bagania.

6Tápoi tá te kalulut sigalaiakenenda aipiliy sia Taikamanua, kalulut panguruat katet bagania lé. Aipoí ké kalulut sigalaiakenenda lé baí aipiliy sia Taikamanua, oto táan katet baga sipulelelek ituooniaké katet bagat Taikamanua néné.

7Oto kipangan lé? Tá arasese tai Israel gabaietda. Sia lé sipilit Taikamanua goisó néné amasisese. Ka sia geti sabagei, arakeláaké lé paatuatda ka pasogaiat Taikamanua.

8Aipoí ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé, "Taikamanua lé aibaraaké kelat paatuatda, pat aili teret kineneiget, tápei amaitsó matadda, elé tápei amaarep piúra."

9Ka sia si Dapid leú ai aikua kisé, "Bulé papune-punenda, bailiu kelé lulup-lup, tápoi sia leú et iaalá, samba sibailiu uuggungan, katubulunganda rabelé bulé ramabubu!

10Eddangan nia imagep-gep matadda, bulé tá ioi rapaitsó; elé eddangan nia rapukou-kou tei-tei teret buru-burú."

11Kunou-nou kam mitsá: Kipa, taleú ramakataí lé tai Jahudi, aipuaili kelé néné ka tubudda ka tetret arabelé? Kirénangan tá! Kalulut jodda lé; tápoi abara lé katuaragatda sabangsa bagei, pat sí-sí bagadda tai Jahudi ka tubudda bangsa bagei.

12Kalulut sele sigalaira tai Jahudi, elé taimareddetda ka teú bagat Taikamanua, bailiu panukaninangan sia Taikamanua sabangsa bagei. Sarapeite ké amaerúan mitsá patabbaratda tai Jahudi ka tubut Taikamanua, tá isoppi iaké mitsá ka tubudda Taikamanua panukanan simakopé igi!

13Kineneiget, ka tubumuian lé ale sasaraina sipuoni taú sipuoni tai Jahudi kukukua kuanenku! Burúnia néné, bulat makopé kuabeuaké ka bagat paatuatku galajet, puukuketku siripot puooningku apostelda taú sipuoni bangsa Jahudi.

14Bulat akugeléan imaoro matadda sia bulat tubut sabangsakku, bulé ka sigalaiakenenku néné, oi iarauaké sia Taikamanua sangarubeiat ka talagadda.

15Kalulut taisisilóna sia Taikamanua, bailiu erú mitsá patabbaratda taikapolak ka tubut Taikamanua; sarapeite ké isiló baí sia Taikamanua! Bulat galainia baí, kelé atusuru sia mitsá simamatei!

16Ké atukauan siboikí sangatippú roti ka tubut Taikamanua, oto momoi takua sangamberinia roti, tukakau leú et ka tubut Taikamanua. Ia leú et ké ungat loiná Taikamanua sibakkatnia, oto paran-rannia leú et Taikamanua leú et sibakkatnia.

17Oto piga pá ran zaitun, iaté tai Jahudi atutugglu. Oto ka sinunggulat néné te atuettet'aké ran loinat zaitun leleu, iaté kam néné ale Sasaraina taú sipuoni tai Jahudi. Atuettet'aké kam ka sinuggulat ran néné, bulé nunanam kam sangamberi simaerú sibara ka purimanuaiat puketsananda tai Jahudi.

18Oto buí imamit bagamui ka tubudda ran sinugglu kelé néné. Buí nukalipogi kam nia, kam néné ran lé kam. Aipoí tá te ran masikakau kan ungat, tápoi ungat lé masikakau kan ran.

19Tápoi tá isoppi nukua kam nia ale kam Sasaraina, "Kirénangan tedda tututugglu paran-rannia, bulé ioi ituettet'aké aku kaku ka loinánia!"

20Aisese tedda sikuamui. Tápoi aituribbaiaké sia ka sia kalulut taimatonem bagadda lé, iageti aitusiló kam ka kam, kalulut tonem bagamui lé. Oto buí nuumun'aké kam tubumui kalulut néné; tápoi kau lé ibara lotómui.

21Aipoí beringan tai Jahudi sipuoni bulat ran, tá aibaijí iribbaiaké sia Taikamanua, sarapeite kam néné, buí ikua ka bagamui ibabaijí kam, iribbaiaké kam ka kam Taikamanua.

22Oto sené mitsá momoi taitsó kam kopet pueerúnia Taikamanua, tápoi sené leú et, taitsó ronnia Taikamanua masipaanuji sia sirimanua sijo, tápoi maerú bagania ka tubumui ka kam ale Sasaraina, sarat kau lé nupurimanua kam ka erut bagania. Ké tá kisedda, mandé kam leú et ka kam ribbaiakénangan kam.

23Ialeú et ka sia tai Jahudi, ké raariaké baí mutaimatonem baga, silónangan sia mitsá Taikamanua; ai poí gege ka tubut Taikamanua isiló sia mitsá.

24Kam sipuoni taú tai Jahudi néné, kelé ran loinat zaitun leleu lé kam, bulat ké nusaggangi baí kam galai tubumui, oi ituettet'aké kam ka loinat zaitun sibulatnia, sarapeite sia tai Jahudi sipasikat'akenen ran loinat zaitu bulat sibulatnia. Bulat labbei lé katubut Taikamanua masitoiliaké sia mitsá ka tubut loinat zaitunda leú et.

25Ale kam Sasaraina! Buí nukua kam tubumui anuagaian kam sangamberinia. Aipoí ai sara kiddiyet bagat Taikamanua agaietmui. Tápoi einangan tá raaagai sirimanua. Ai sara kuanenku paagaietku ka tubumui, bulé nuagai kam nia. Iaté: Sangarubeiat tai Jahudi makelá paatuatda. Tápoi galai tubudda kelé néné geti itukakapplu, teret lélé nia igidda sieei ka tubut Taikamanua, sia sipuoni taú tai Jahudi.

26Iapeité silórangan nia ka sia tai Jahudi puaragat néné. Aipoí aian atusurat'aké ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Momoi te nia Rimata Sipaarau sibara ka Sion; iageti posanangan sangamberi jodda sapunuteteu Jakob.

27Kubabaraaké te pakerekat baga néné ka tubudda ka tetret aikuaappéaké jodda."

28Kalulut taiobára nia tai Jahudi masisiló Katuareman Simaerú néné, bailiunangan sia saggak Taikamanua; tápoi aibailiu lé nia puuktunganmui ka kam, ale kam Sasaraina sipuoni taú tai Jahudi. Tápoi kalulut pipiliyna sia Taikamanua, bailiu riu-riu lé ipukateki sia baga Taikamanua, kalulut taikebbukatda.

29Aipoí ka sia Taikamanua, ké aipiliyan sia sirimanua, elé aipanukaningan sia, táan te iaalá mitsá ka tubudda sangamberi sigalaiakenennia.

30Sitaimareddet ka tubut Taikamanua lé kam siburú. Tápoi kineneiget geti, aipoiliat'an Taikamanua bebelaakéna kam kaukuman jomui, kalulut taimareddetra tai Jahudi.

31Oto kisedda leú te ka sia tai Jahudi. Kineneiget tá mareddet sia ka tubut Taikamanua, bulé imatoilá katubebelaakémui ka kam, ka ukuman jomui. Tápoi lepá geti toiláaké bebelaakéna sia ka sia Taikamanua, ka ukuman jodda.

32Aioreaké poí sia Taikamanua sangamberi taikapolak, bulé ikup-kup'aké sia putataimareddet, bulé ipatoilá punununtut bagania ka tubudda sangamberidda.

33Bulat sipususukkra lé pukayoatnia Taikamanua. Bulat simakopé sikut paatuat sambat puaagai lé nia Taikamanua! Kasei te momoi masikeruji siteúakenennia? Kasei te momoi iagai kipa igagalai Taikamanua, igalai galajetnia?

34Ka Buko Sipunenan, ai atusurat'aké kisé, "Kasei momoi masisinogi pupaatuanan Taikamanua? Kasei momoi masikau panganturat ka tubunia?

35Kasonia ataagai kam amasikau apa pá ka tubut Taikamanua? pat ró bagadda masitiddou sili ka tubunia?"

36Taikamanua lé aibaraaké sangamberinia. Ka tubut Taikamanua lé kabaraiat sangamberinia, samba Taikamanua leú et sibakkatnia. Oto tuumun'aké lé Taikamanua teret buru-burú! Amen.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 11 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran