Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 13 >> 

1Buítá nureddet kam nganganda sapamarenta. Aipoí bulat beri sia sara sapamarenta sitaisiló gege sibara ka tubut Taikamanua. Parenta raeenung'aké sapamarenta kineneiget, iaté parenta sibabara ka tubut Taikamanua.

2Oto sikuat Taikamanua lé te galainia atasaggangi kam, ké tá tareddet kam nga-nganda sapamarenta. Kasei sigalaiaké kelé néné, tá isoppi rasiló ukuman.

3Aipoí ka sia sigalaiaké simaerú, buían ramalotó ka tubudda sapamarenta. Sia sikataí paraboat lé masikakalotóaké sapamarenta. Oto ké ainuoobá kam tá numalotó kam ka tubudda sapamarenta, kau imaerú paraboatmui. Sedda peité raumun kam sapamarenta.

4Aipoí sapagugulet Taikamanua lé sia sapamarenta néné, sigalaiaké katuerukatmui. Tápoi ké tá geti maerú paraboatmui, kau nukalotóaké kam sia. Tá poí siboboi aibara gege ka tubudda rapaukumi sirimanua. Pagugulet Taikamanua lé sia, sipasioorak'aké ukum Taikamanua ka tubudda sirimanua sikataí paraboat.

5Iaté lulunia numarereddet kam ka nga-nganda sapamarenta, tá sarat kalulut taiobámui tuukum, tápoi beri leú et paatuatmui ka baga, aikukua ka tubumui, bulé numareddet kam.

6Nenda leú te lulunia aikabaraji nubabaya kam pajá, aipoí pegawai Taikamanua lé sia sapamarenta néné, sipasigagalaiaké galajet sikokoiakenen.

7Oto baya kam ka tubudda sapamarenta apa simateú bayaet ka tubudda. Baya kam pajá ké siorak pajá peilé kam; samba baya kam cukai ké siorak pucucukai peilé kam. Abeuaké kam sia simateú abeuakenen, samba kau nuhormati kam sia simateú hormatiet.

8Buí nupuutak kam apa pá ka tubudda kasei pá ké tá, sarat siorak ka pununtuat baga ka pasasambamui lé kelé utakmui. Aipoí kasei simanuntu baga ka pasasamba sirimanua, atukapplungan te aragalaiaké nia sangamberi surukat Mose.

9Surukat aratda tai Jahudi, iaté; Buí nupaelet; buí nupamatei; buí nupanangkou; buí imakiddiy bagam ka bibiletda saaleinu sirimanua; sambat sangamberinia pasuru-surukat bagei, atupaloprungan nia; oto bailiu sarangan lé surukat, iaté, "Kau imakaté bagam ka tubudda saaleinu sirimanua, keleú katet bagam kekeu ka tubum."

10Ké manuntu bagadda ka tubudda sabagei, tá ragagalaiaké sikataí ka tubudda. Oto ké apakatéan sia baga kere-keré, asut'an te aragalaiaké nia sangamberi sikuat surukat.

11Iageti ka sangamberinia néné, kam leú anuagaian kam, aailina kineneiget tetrenia nutusuru kam. Aipoí gogoi Taikamanua iarauaké sita, bulat amalegrengan nia ka tubutta kineneiget, belé peilé legrenia ka tetret baunia peilé atamatonem kam baga ka tubut Kristus.

12Tukakapplungan lé te soibó, iageti táan mauuju imapató. Oto kauan taariaké kam mugalai galajet pugepgeman. Buítá tapatarek kam tubutta masipakei pamatei pupatokat.

13Kau lé tagalaiaké kam galajet simateú, kelé sigalaiakenenda sirimanua ka sinágó. Kila-kilangan leú nusabauaké kam beunan punenmui, elé mupuineng. Buí imaolop tubumui, elé ibara galai tubumui kelé sitaiagai arat. Buí nupalabá kam, elé buí imaoro matamui.

14Bulé Kristus'an lé masiteteúaké aponia galaiakenenmui. Samba buí nutut'aké kam galai tubut pusirimanuaat sijo, bulé nusegé'aké kam bagamui mugalai siripot ka pubobotbot akkulá.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 13 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran