Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 15 >> 

1Oto sita oniakenen bulat sikatonemi katonemietta, kau tapaom kam bagatta ka tubut sitaipaoorak ka bagadda sia simagulai putotonem baga. Buí sarat tubutta saratta le' tasasanang'aké kam.

2Tápoi bulé senenta masikau puangkakat bagadda ka sia saalei sikeré tonem baga, sibailiu katuerukatnia, bulé ituppai puroron tonem bagania.

3Aipoí beringan ka sia Kristus, tá aipaatu pusanangan nia sarania. Ai atusurat'aké ka Buko Sipunenan sipasikua kisé, "Atusappóakéan ka tubukku sangamberinia paloloiat ka tubum."

4Sipangantru sita lé poí sangamberinia tiboiet Taikamanua sitususurat ka bagat Buko Sipunenan néné. Aipoí nganturat sisilóta sibara ka Buko Sipunenan, sikau sita muom baga, elé masiparon sita lé, pat oi tapukaronan kam baga ka tubut Taikamanua.

5Bulé Taikamanua sipaom bagadda sirimanua, elé sipusuibi bagadda sirimanua, irop'aké kam, ibara ka kam keret baga, nuului kam galai tubut Jesus Kristus.

6Bulé keret bagamui sangamberimui néné, umun'akémuian Taikamanua, Ukkui Tuhanta Jesus Kristus.

7Oto kalulut néné, kutiddou ka tubumui, bulé pasiló kam katubu pasasambamui, tápoi kau bulat sibara ka angkat baga, kelé leú et aisiló kam ka kam Kristus, bulé nuumun'aké kam Taikamanua.

8Néné lé repdemenmui, aipasikelingan sia Kristus tai Jahudi, masipatoilá topitnia Taikamanua masisut'aké pakerekat bagania ka tubudda sapunuteteuta siburú.

9Samba Jesus leú et kalulut erut bagania ka tubudda sabangsa bagei, kaunangan sia masiumun Taikamanua. Ka Buko Sipunenan leú et ai atusurat'aké kisé, "Oto kalulut néné, umun'akékungan ekeu ka talagadda sabangsa-bangsa, uraiakékungan urai pusurakat masiuraji onim."

10Ai leú et bagei atusurat'aké ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Puangká kam baga sambamui sikauman Taikamanua sipiliy, alé kam sabangsa-bangsa!"

11Samba ai leú et mitsá sipasikukua, "Umun kam Taikamanua kam sangamberi bangsa, bulé sangamberi sirimanua masiumun'aké nia!"

12Ka sia leú et si Jesayas, aikua, "Babara te ka punuteteu Isai siuté'aké bangsa-bangsa; ka tubunia lé rapukakaronan sangamberi bangsa."

13Ka tubut Taikamanua lé nueei kam mukaronan. Bulé nia masisut'aké ka bagat paatuatmui, elé masisut'aké erut puririmanua ka tubumui, kalulut tonem bagamui ka tubunia, bulé kalulut geget Ketsat Sipunenan, tuppainangan ron pukakaronanmui ka tubut Taikamanua.

14Ale kam Sasaraina! Bulat aikukakatonemi baga iginia simaerú ka tubumui. Beri kam leú et ka kam, nuagai kam sangamberinia; momoi nupangantru kam katubu pasasambamui.

15Tápoi pabage-bagei geti bulat kuron'aké kukua nia ka matamui ka suratku néné, kalulut aiakéan Taikamanua ka tubukku galajet néné.

16Aibailiuakéan aku, Taikamanua pagugulet Jesus Kristus, koiniakenennia masipangantoman taú sipuoni tai Jahudi. Oto aku néné kelé imam lé, sipakakra Katuareman Simaerú sibara ka Taikamanua, bulé ibailiu sia taú sipuoni tai Jahudi néné buluakenen ka tubut Taikamanua, sioi isiló Taikamanua. Bulé Ketsat Sipunenan ibailiuaké sia néné buluakenen simakokoi bakkat Taikamanua.

17Oto kalulut amusarangan poí aku ka tubut Jesus Kristus, bailiu umunkungan tubukku ka galajetku, masipuukú Taikamanua.

18Simarot bagakku kutitiboi sené, iaté sarat pagalaiat sigalaiakenen Kristus, ka sigalaiakenenku lé, iaté masitubbui sia bangsa taú sipuoni tai Jahudi néné, mureddet ka tubut Taikamanua; ka sigalaiakenenku ka titiboat samba ka pasigagalaiaké;

19sialei pukerengan sambat kiseiet sabeu, sigalaiakenen Ketsat Sipunenan. Akupakakrangan sangamberinia Katuareman Simaerú, pagalaiat Kristus néné, ka tubudda sirimanua; tutaddaaké barania ka Jerusalem, pat aili ka Ilirikum.

20Ai lé kubebesíaké mei masipakakra Katuareman Simaerú néné, ka tubudda sitaipasiaarep peilé pagalaiat Kristus. Aipoí kaku néné, tá kuobá masigalai galajet ka uddut bongan sigalaira sabagei.

21Ka Buko Sipunenan ai atusurat'aké kisé, "Raiitsó te sia sitaipasisisiló peilé, Katuareman Simaerú pagalaiat Kristus néné; elé raagai te kelounia, sia sitaipasiaarep peilé."

22Iaté lulunia marei-rei ibara pasailaatnia kuoi kubalou kam.

23Tápoi kineneiget geti alepáan galajetku ka palagga-laggai. Bulat piga ngarurangan pá burúnia akuisiaké kubalou kam.

24Kiséan lé tagagalai, atusabauan geti kai kuei kai masibalou tai Spanyol, ari kai goisó sedda. Bulat aikukakaroni baga tapaaili kam sedda, tapuangká kam baga sambatta. Iageti bulat ai leú te kukakaroni baga, nurop'aké kam aku kapuenungananku masiailiaké laggai Spanyol.

25Tápoi kineneiget geti memei peilé aku ka Jerusalem masitaroaké paroman ka tubudda sapaamian Taikamanua sedda.

26Aipoí apakeréan bagadda sapaamian Makedonia sambat paamian Akaya masirop'aké saaleira simagebá ka talagat paamian Taikamanua ka laggai Jerusalem.

27Bulat ka angkat baga lé arateúaké nia rarop'aké sia. Kirénangan tedda mateú lé rarop'aké sia sasarainanda simagebá ka laggai Jerusalem. Aipoí ka sia taú sipuoni tai Jahudi, ka tai Jahudi lé arasiló panukanan. Oto mateú lé ka sia taú sipuoni tai Jahudi néné, rarop'aké tai Jahudi, rapauruaké panukanan sisilóra, iaté pukayoatda.

28Oto ké atukapplungan baí kugalai galajetku néné, iaté masitaroaké paroman sirurúakenenda néné, ka tubudda sapaamian ka Jerusalem, iapeité oi aku ka laggaimui katusabagatku kuailiaké laggai Spanyol.

29Ké moi aku kubalou kam, abbitkungan ka kam panukanan simakopé igi sibara ka tubut Kristus.

30Oto ka onin Jesus Kristus Tuhanta, samba ka nuntut baga siaket Ketsat Sipunenan, moi aku ka tubumui kunáná kam, bulé kam leú et ka kam nurop'aké kam aku tapaniddou kam simakeré ka tubut Taikamanua bulat sibara ka muinet paatuatmui, nusopo kam aku.

31Tiddouaké kam aku, bulé kubela ka kabeira sitaimatonem baga, sikukuddu ka laggai Judea. Elé bulé galaiakenenku néné, iaté masitaroaké panguruat ka Jerusalem, rasiló sapaamian Taikamanua sedda, ka angkat baga.

32Oto ké aiteúakéan baí Taikamanua iaili tetrenia kuoi, oi kuoi sedda ka angkat baga. Sedda bara pusuibiat bagakku kukuddu ka talagamui.

33Bulé Taikamanua, sipasikeli puririmanuan sirimanua, masipaalei kam sangamberimui. Amen.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 15 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran