Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 2 : 5 >> 

Mentawai: Tápoi ai lé nukekeláaké kam paatuatmui, elé tá nusisiliy kam paraboatmui. Oto kam lé ipasasané ukumanmui ka Gogoi Sialu, ké iaili tetrenia ipatoilá golúnia samba iorak'aké ukuman simaroipo ka tubumui Taikamanua.


AYT: Namun, karena sikap keras kepalamu dan hatimu yang tidak mau bertobat, kamu sedang mengumpulkan bara murka atas dirimu sendiri untuk murka, pada saat nanti penghakiman Allah yang benar dinyatakan.

TB: Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.

TL: Tetapi menurut degilmu dan hati yang tiada mau bertobat, engkau menghimpunkan kemurkaan ke atas dirimu untuk hari murka dan kenyataan hukum Allah yang adil.

MILT: Namun berhubung dengan keras kepalamu dan hati yang tidak bertobat, kamu sedang menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari kemurkaan dan penyingkapan pengadilan Allah (Elohim - 2316);

Shellabear 2010: Tetapi dengan sikap keras kepalamu dan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau sedang menimbun murka bagi dirimu sendiri sampai saatnya murka dan hukuman yang adil dari Allah dinyatakan.

KS (Revisi Shellabear 2011): Tetapi dengan sikap keras kepalamu dan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau sedang menimbun murka bagi dirimu sendiri sampai saatnya murka dan hukuman yang adil dari Allah dinyatakan.

Shellabear 2000: Tetapi dengan sikap keras kepalamu dan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau sedang menimbun murka bagi dirimu sendiri sampai saatnya murka dan hukuman yang adil dari Allah dinyatakan.

KSZI: Dengan hati batumu yang tidak bertaubat, kamu mengumpul musibah kemurkaan Allah yang akan menimpamu pada hari kemurkaan dan ternyatanya hukuman Allah yang adil.

KSKK: Jika hatimu menjadi keras dan tidak mau berubah, maka kamu akan menumpuk bagi dirimu siksa pada hari penghakiman, ketika Allah akan tampak sebagai hakim yang adil.

WBTC Draft: Namun, engkau orang yang keras kepala dan menolak untuk bertobat. Engkau sedang membuat hukumanmu sendiri menjadi semakin besar. Engkau akan mendapat hukuman pada hari Allah menyatakan kemarahan-Nya. Pada hari itu semua orang akan melihat penghakiman Allah yang adil.

VMD: Namun, engkau orang yang keras kepala dan tidak mau bertobat. Engkau sedang membuat hukumanmu sendiri menjadi semakin besar. Engkau akan mendapat hukuman pada hari Allah menyatakan kemarahan-Nya. Pada hari itu semua orang akan melihat penghakiman Allah yang adil.

AMD: Tetapi, karena kamu keras kepala dan hatimu tidak mau bertobat, maka kamu sedang menumpuk murka yang akan menimpa dirimu sendiri pada hari penghakiman. Karena, hari Penghakiman Allah pasti akan datang.

TSI: Tetapi kamu mengeraskan hatimu dan tidak mau bertobat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sedang menjatuhkan hukuman yang lebih berat bagi dirimu! Pada hari Allah menyatakan kemarahan-Nya, semua orang akan melihat bahwa hukuman Allah itu adil!

BIS: Tetapi kalian keras kepala dan tidak mau berubah. Oleh sebab itu kalian sendirilah yang membuat hukumanmu menjadi bertambah berat pada Hari Kiamat, bila Allah menyatakan murka-Nya dan menjatuhkan hukuman yang adil.

TMV: Kamu degil dan keras kepala. Oleh itu, kamu sendiri yang menjadikan hukuman kamu semakin berat pada Hari Kiamat apabila Allah menyatakan kemurkaan-Nya dan menjatuhkan hukuman yang adil.

BSD: Tetapi, kalian keras kepala dan tidak mau berubah! Pada Hari Kiamat Allah akan menunjukkan bahwa Ia marah sekali dan akan menjatuhkan hukuman dengan adil. Nah, pada hari itu hukumanmu akan bertambah berat! Kalian sendirilah yang menyebabkan hal itu.

FAYH: Tetapi Saudara tidak mau peduli. Dengan demikian, Saudara seakan-akan menumpukkan hukuman dahsyat bagi Saudara sendiri, karena Saudara mengeraskan hati dan tidak mau berpaling dari dosa. Pada Hari Penghakiman kelak Allah akan menjadi hakim yang mahaadil bagi semua orang.

ENDE: Tetapi oleh karena ketegaran hatimu dan engkau tidak mau bertobat, maka engkau menghimpun bahan-bahan murka bagimu untuk hari kemurkaan kelak, bila akan dinjatakan keputusan Allah jang adil.

Shellabear 1912: melainkan menurut bagaimana kekerasanmu dan hati yang tiada mau bertobat, seolah-olah engkau menyimpankan kemurkaannya bagi dirimu hingga hari murkanya, yaitu pada hari hukum Allah yang 'adil itu akan dinyatakan;

Klinkert 1879: Maka sakedar hatimoe jang keras dan jang tidak bertobat itoe engkau menimboenkan moerka bagai dirimoe sa'olah-olah soeatoe harta pada hari moerka dan kanjataan pehoekoeman dari Allah jang adil.

Klinkert 1863: Tetapi toeroet hatimoe jang keras dan jang tiada maoe bertobat, angkau {Rom 9:22} koempoelken marah bagi dirimoe, pada masa marah Allah dan pahoekoemannja jang adil itoe nanti dinjataken.

Melayu Baba: ttapi sperti angkau punya kkrasan dan hati yang ta'mau bertobat itu angkau ada simpankan marah kerna diri sndiri sampai hari marah, ia'itu hari bila Allah punya hukum yang adil itu nanti di-nyatakan;

Ambon Draft: Tetapi awleh angkaw pu-nja peri djumawa dan kaka-rasan hatimu, angkaw batam-bon morka bagimu, salaku satu harta besar, berdatang kapada hari morka dan pe-njata; an hukum Allah jangadil.

Keasberry 1853: Hanya angkau turutkan juga sakudar hatimu yang kras dan yang tiada mau taubat itu, dungan munghimpunkan morka Allah bagie dirimu, kapada masa morkanya itu, dan hukumnya yang adil itu akan dinyatakan;

Keasberry 1866: Hanya angkau turotkan juga sŭkŭdar hatimu yang kŭras, dan yang tiada mahu taubat itu, dŭngan mŭnghimponkan morka Allah bagie dirimu sampie kapada masa morkanya itu dan hukumnya yang adil itu akan dinyatakan.

Leydekker Draft: Tetapi 'atas katagaranmu, dan hatimu jang tijada tahu tawbat, 'angkaw berbendakan morka bagi sendirimu datang kapada harij ghadjab, dan kanjata`an hhukum 'Allah jang xadil 'itu:

AVB: Dengan hati batumu yang tidak bertaubat, kamu mengumpul musibah kemurkaan Allah yang akan menimpamu pada hari kemurkaan dan ternyatanya hukuman Allah yang adil.

Iban: Tang laban kita kieh lalu enggai nesal ati, kita nugungka ukum ke diri empu lebuh Hari Pechara, lebuh pengelurus ukum Allah Taala dipandangka.


TB ITL: Tetapi <1161> oleh <2596> kekerasan <4643> hatimu <4675> <2588> yang tidak mau bertobat <279>, engkau menimbun <2343> murka <3709> atas dirimu sendiri <4572> pada <1722> hari <2250> waktu mana murka <3709> dan <2532> hukuman <1341> <0> Allah <2316> yang adil <0> <1341> akan dinyatakan <602>. [<2532>]


Jawa: Nanging marga saka wangkoting atimu kang ora gelem mratobat iku, dadine kowe numpuk bebendu kanggo awakmu dhewe, nganti tumeka ing dinane kababaring bebendu lan pangukume Gusti Allah kang adil,

Jawa 2006: Nanging marga saka wangkoting atimu kang ora gelem mratobat iku, dadiné kowé numpuk bebendu tumrap awakmu dhéwé, nganti tumeka ing dinané kababaring bebendu lan paukumané Allah kang adil,

Jawa 1994: Kowé pancèn padha ndableg lan wangkot ing ati. Srana mengkono kowé mung gawé aboting paukumanmu dhéwé mbésuk ing Dina Kiamat, samasa bebenduné Gusti Allah lan paukumané dipatrapaké.

Jawa-Suriname: Nanging para sedulur, kowé malah pada ndablek lan ora gelem malih klakuané. Kowé malah pada nambahi nesuné Gusti Allah lan nggedèkké setrapanmu mbésuk nèk Gusti Allah bakal ngrutu kabèh wong kaya sak beneré.

Sunda: Tapi aranjeun hareuras hate, barasangkal. Ku sabab kitu nya aranjeun keneh anu nambah beuratna hukuman sorangan dina Poean Allah nganyatakeun wera jeung nerapkeun hukum adil.

Sunda Formal: Jelema anu neugtreug nolak pertobat, eta teh numpukkeun bebendu Allah anu baris mahala ka dirina kalawan jujur tur adil, di mana enggeus mangsana.

Madura: Tape sampeyan cengkal ban ta’ poron aoba. Daddi sampeyan dibi’ se andaddiyagi okomanna sampeyan atamba raja e Are Keyamat, e bakto Allah noduwagi dukana sareng neptebbagi okoman se adil.

Bauzi: Lahana um abo faina meedam bak voom mu odohali meedam damat modem bak. Lahana um ozom vaba? Uho lab voom mu odohali meedam bak labet modi Alat uba ba faki beome vataum bak fa duaedam bak lam um gi vabili meedam damat modem bak. Alat ba diamut dam bakda labe ibi iho meedaha im lam, “Ame dam labe iho git meedào? Neàna meedào?” laham bak lam Aho iademe vamdesu uloodume aime neàdi gagu fi zeam bitom di lam Aho uba faki bisi beome vataum di am bak.

Bali: Nanging pepineh semetone jugul apunggung. Malantaran punika, semeton ngawinang sisip semetone sayan ngagengang, rikala rauh dauh Ida Sang Hyang Widi Wasa nibakang piduka miwah tetepasan Idane sane adil.

Ngaju: Tapi keton batekang atei keton tuntang dia maku hobah. Tagal te keton kabuat ih je mawi hukuman akan arep keton sasar babehat hong Andau Kiamat, amon Hatalla mamparahan kalaite tuntang manukas hukuman.

Sasak: Laguq side pade pagah dait ndẽq mẽlẽ betobat. Keranaq nike side mẽsaq saq miaq hukuman side pade jari sayan berat, sewaktu Allah nyatayang murke-Ne dait mutusang hukuman saq adil.

Bugis: Iyakiya matedde atiko sibawa dé’ mumaélo tappinra. Rimakkuwannanaro alému muto mébbui pahukkungemmu pédé’ tattamba tane’na ri Esso Kiyame’, rékko nappaitanni caina Allataala sibawa patatteppai pahukkungemmu iya adélé’é.

Makasar: Mingka kapala batu ngasengko siagang taerokako ampinrai gau’nu. Jari battu ri kau ngaseng tonji napila’ battala’ hukkungang lanugappaya sallang punna Allo Kiama’, iamintu punna Napa’nyata sallang pangngalarroiNa Allata’ala siagang Napabattu hukkunganNa adeleka.

Toraja: Apa kamakarrasanna penaammu sia noka mengkatoba’, ammu rampunanni kasengkean tu kalemu sae lako allo kasengkeanNa Puang Matua sia kapayananna ukungan malambu’Na,

Duri: Apa membattuk kamu' ammicia' mangpesa'ding. Iamo joo, kamu' bang una mpemabanda'i pangpabalah lako kalemi ke Kiama'mi lino. Ia joo allo napangpekitanni Puang Allataala to kamabirisan-Na na pangpabalah maruruh-Na lako to tolino.

Gorontalo: Bo hila lo tawu ta odito boyito debo tatapu odelo toheto botu wawu dila mohuto motobati. Uwitolo sababuliyo ta odito boyito ma lopoyimoao lo hukumani u pohukumani lo Allahuta'ala oliyo to dulahu ukiyama tou Allahuta'ala ma mopobiloheyi lo kawasa-Liyo mohukumani wolo uadili,

Gorontalo 2006: Bo timongoli baaa̒ngiola wau diila mohuto molomelo. Masababu uito timongoli lohihilaolo talohutu hukuumani limongoli heo̒duhenga mola buheetio to Dulahe Kiama, wonu Allahu Taa̒ala mopoilaalo mai mulukaa-Lio wau mopodehu hukuumani u aadili.

Balantak: Kasee ka' i kuu bolongoli ka' bude' mangkadarai dosamuu, mbaka' i kuu nunturangimo ukuman na wakamuu na ilio pimpipiile'konanna Alaata'ala maso'-Na tia ukuman-Na men kana'.

Bambam: Sapo' aka makahha' penabakoa' anna mokakoa' untihokongam ingganna dosamu, lambi' la sasua'koa' nahua aha' kasallena Puang Allataala illaam indo allo ma'katampasanna. Illaam allo ia too la mahhotto' Puang Allataala sola undu' lollä anna la umpassala ingganna to kadake gau'.

Kaili Da'a: Tapi komi nako'o rara, da'a madota majea. Sabana etu komi mbotomo mantambai katomo nu pesuku to rapawela ka komi ri kaopu nu dunia tempo Alatala mompopokita rau rarana bo mombabutusi potangara ante manoa.

Mongondow: Ta'e mo'ikow totok motogat ing gina bo doií momaḷui kong gogutuí. Daí mangalenya kon tua mo'ikow bidon tontanií i modugang kon roriga in hukuman ko'i monimu kon singgai tumi, aka popo'ontongdon i Allah in toruí-Nya bo hukuman inta moaídil.

Aralle: Dahi, daummakahha' bää'a', solasohong. Daumpatontong loloia' pembabemu ang dolu. Aka' ponna ke umpatontong loloi yato pembabemu, la matingngi liu tahungkummu di allo kakeaha'anna Puang Alataala. Aka' di allo yatoo, la mepahehsa Puang Alataala sitonda kamarohoanna anna la untahungkung ingkänna tau ang membabe karake.

Napu: Mewali halalu, inee matua lalunta, ineeke bara mobaliki babehianta. Lawi ane bara tabaliki babehianta, ina mantimi hukunta i alo pobotusi kahopoa dunia. I alo pobotusi, Pue Ala ina mobotusi ope-ope i kanoto-notoaNa hai mohuku ope-ope tauna au kadake.

Sangir: Kutẹu těmbọ i kamene kawe makakětị dingangu mạdiri měmal᷊ui. Ual᷊ingu ene i kamene hala nakatambang kawěhạe hukumang su Ěllong Kiamatẹ̌ kereu Mawu Ruata e mapakarěntan dal᷊angeh'E ringangu mapakanawong hukumang maadilẹ̌.

Taa: Pei komi mabukul pasi bo’omu majea, see naka kanjo’u-njo’u kabae-bae huku to danurata ngkomi ane ratamo temponya i Pue Allah damangahuku tau to taa mangaya, tempo Ia damangabotus to lino. Tempo etu to lino damangkita kono kojo pangabotus i mPue Allah.

Rote: Tehu emi langa batu ma emi ta nau oebeu dale mala fa. Hu ndia de, emi nde tao mambela seluk emi huhuku ma nai Fai Mate'e ka, metema Manetualain natu'du nasa-melun fo naketu-nala'di tunga matetu na.

Galela: Duma to ngini nia sininga qatogoi so ngini niholu nimatoba de nimatoduba, de Una Awi doosa asa foloi idogo-dogo, sidago ma wangeka done Awi doosa wosimane de o nyawa manga dorou qangodu wafanggali itotiai.

Yali, Angguruk: Siyag ane embesemin puk fug angge hindi sohu roho welahenon ariyen Allah olokap turuk lit alem angginon hinggareg hubam umbat taruk lahenma Allahn unggum fano roho kong tuhu sambil ino Olok ane inam aruhu.

Tabaru: Ma ngini nio'opini de niooluku niomangali. Sababu ge'ena nginiou ma sirete nimadiai 'ania hukumani ma dubuso 'idogo 'o dunia ma do-dogumoka, gee ma Jo'oungu ma Dutu wosidumutu 'awi do'otasa sababu 'o sowono de wokula 'o hukumani 'iloa-loa.

Karo: Tapi mersik ukurndu janah la kam nggit jera. Erdandanken si e kam kap mpepulung pernembeh ate Dibata guna Wari Ukumen e, i ja ukumen Dibata si adil ipetangkas.

Simalungun: Tapi halani hengkeng ni uhurmu ampa uhurmu na so ra mubah in, ipajunjun ho do bam ringis bani ari parsogop ni ringis ai ampa partalar ni uhum ni Naibata na pintor ai,

Toba: Alai dibahen jogal ni roham na so olo muba i, dipagukguk ho do tu dirim rimas di ari hasosonggop ni rimas i, di na gabe patar uhum na tigor i dibahen Debata.

Dairi: Tapi kumarna ukurmu jeggal i, ipegukguk kono ngo mi dirimu pungur Dèbata i ari perhukumen i, enggo kessa ntarar hukum Dèbata sibennar i.

Minangkabau: Tapi angku-angku kareh kapalo, indak namuah barubah. Dek karano itu, angku-angku sandirilah nan mambuwek, ukunan angku-angku batambah barek isuak di Ari Kiyamaik, dikutiko Allah manyatokan bangih-Nyo, sarato jo manjatuahkan ukunan nan adie.

Nias: Ba hiza sabe'e hõgõ ami ba lõ edõna miwu'ai gamuatami. Bõrõ da'õ ya'ami samõsa zangabua'õ hukumami ba Luo Safuria, na Ibe'e gangetula-Nia Lowalangi ba I'etu'õ wanguhuku.

Lampung: Kidang keti keras ulu rik mak haga berubah. Ulihni seno keti tenggalando sai nyani hukumanmu jadi betambah biak waktu Rani Kiamat, kapan Allah nyatako butong-Ni rik ngejatuhko hukuman sai adil.

Aceh: Teuma gata teutab kreueh ulée dan hana gatatem ubah. Ngon sabab nyan gata keudroe kheueh nyang tapeugét huköman gata meutamah geuhon watée Uroe Kiamat teuka, meunyoe Po teu Allah ka geupeuleumah meureuka Gobnyan dan geupeurhot huköman nyang ade.

Mamasa: Sapo makarra' penawakoa' anna mokakoa' mengkatoba', napolalan iko siamoa' untombonan kalemu ara'na Puang Allata'alla la napalambi'iangkoa' ke tallammi lino. Attu iamo too la nangei umpasoa ara'na Puang Allata'alla anna naundu' lollong umpabambanni sangka' to kadake gau',

Berik: Jengga aamei ijama kankanauswena, ane aamei bai nele kapkaiserem jewer ijama irfwenafe. Ane Uwa Sanbagiri waakenaiserem jeber-jeber aa Jei eyebuwenaram, nunu umwef jemserem Jei angtane aa jem waksosisirim, nunu jeiserem Jei jepga kakala Jemna gase gwerauwulsu, ane aamei ga tamtamtala unggwandwasususerem ga isa domolsa nunu jeiserem jeme.

Manggarai: Maik ali cirang de naim hitut toé ngoéng te teser, hau pandé tambang lésu latang te weki rum du leso te toto agil agu wahéng de Mori Keraéng.

Sabu: Tapulara do dhai tarra mu ne keti-ketinga, jhe do dho wae ta lari-anni. Rowi do mina harre ke, ri mu ma miha ne do pemejanne ta perihi mejanni ne lua wolo tu mu pa Lodho Pedakka Rahi Raiwawa, kinga dhai ke Deo ta pedhelo ne lua paddhu nga kete bubu dhara No, jhe pebui ne lua wolo do dho i'a bibhi hebhakka ne.

Kupang: Ma lu ni, kapala batu deng sonde mau dengar! Deng lu sonde mau kasi tenga lu pung sala sadiki ju! Jadi lu ada bekin ko lu pung hukuman tamba barát lai. Te nanti kalo dunya su kiamat, Tuhan mau nilei samua orang pung idop. Deng samua orang nanti tau bilang, Tuhan putus orang pung parkara deng batúl. Itu waktu, Dia hukum barát sang lu, tagal Dia sonde tarima lu pung bekin-bekin.

Abun: Sarewo nin su krat ware, nin dabe go nit teker ware, sane ben sato nin sum sukye mwa wai o wa nin dakai ku mone. Bere nin ku sukye ne su kam gato Yefun Allah ma ndobot men yetu. Bere Yefun Allah ndobot men yetu mwa ne sino sisu ri-roi sor, tepsu suk gato men ben ne. Bere Yefun bi sukmaskwa ne bor mo sukibit gato men yetu ben ne, bere yé mwa ne ku sukye mone or re.

Meyah: Erek koma tina iwa ifos ombrera ojgomu jeska iwa inemeesa joug rot yeyin mar ongga oska guri. Jefeda koma erek iwa imesma mar okum eteb ekirsa gij mona ongga Allah ocunc odou ongga otkonu oska eteb skoita rusnok ongga ruroru mar ongga oska ros. Gij mona insa koma bera rusnok rimek Ofa ofra mar okum eteb keingg rusnok nomnaga ongga rita mar ongga oska erek insa koma si. Noba mar ongga Ofa omotunggom koma bera erek tenten ojgomu.

Uma: Jadi', ompi'–ompi', ane motu'a nono-ta, ane uma tabalii' gau'-ta, motomo mpai' huku'-ta hi Eo Kiama. Nto'u Eo Kiama toe mpai', Alata'ala mpobotuhi omea hante kanoaa'-na, pai' nahuku' hawe'ea tauna to dada'a.

Yawa: Wakoe! Weasanuga matu, waponae wasakinavo wapa ayao kakai raiji! Maisyare omaisyamo weapo mangke Amisye ratutumbe taune wasai, weti Apa mangke indati manakoe wasai arono Apa masyoto po vatane manajo awa udave rai. Masyoto naije Amisye apa pari mangke mamo Po raroron kakavimbe.


NETBible: But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath for yourselves in the day of wrath, when God’s righteous judgment is revealed!

NASB: But because of your stubbornness and unrepentant heart you are storing up wrath for yourself in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God,

HCSB: But because of your hardness and unrepentant heart you are storing up wrath for yourself in the day of wrath, when God's righteous judgment is revealed.

LEB: But because of your stubbornness and unrepentant heart, you are storing up for yourself wrath in the day of wrath and of the revelation of the righteous judgment of God,

NIV: But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God’s wrath, when his righteous judgment will be revealed.

ESV: But because of your hard and impenitent heart you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed.

NRSV: But by your hard and impenitent heart you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God’s righteous judgment will be revealed.

REB: In the obstinate impenitence of your heart you are laying up for yourself a store of retribution against the day of retribution, when God's just judgement will be revealed,

NKJV: But in accordance with your hardness and your impenitent heart you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God,

KJV: But after thy hardness and impenitent heart treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God;

AMP: But by your callous stubbornness {and} impenitence of heart you are storing up wrath {and} indignation for yourself on the day of wrath {and} indignation, when God's righteous judgment (just doom) will be revealed.

NLT: But no, you won’t listen. So you are storing up terrible punishment for yourself because of your stubbornness in refusing to turn from your sin. For there is going to come a day of judgment when God, the just judge of all the world,

GNB: But you have a hard and stubborn heart, and so you are making your own punishment even greater on the Day when God's anger and righteous judgments will be revealed.

ERV: But you are so stubborn! You refuse to change. So you are making your own punishment greater and greater. You will be punished on the day when God will show his anger. On that day everyone will see how right God is to judge people.

EVD: But you people are hard and stubborn. You refuse to change. So you are making your own punishment greater and greater. You will get that punishment on the day when God will show his anger. On that day people will see God’s right judgments.

BBE: But by your hard and unchanged heart you are storing up wrath for yourself in the day of the revelation of God’s judging in righteousness;

MSG: You're not getting by with anything. Every refusal and avoidance of God adds fuel to the fire. The day is coming when it's going to blaze hot and high, God's fiery and righteous judgment.

Phillips NT: Or are you by your obstinate refusal to repent simply storing up for yourself an experience of the wrath of God in the day of his anger when he shows his hand in righteous judgment?

DEIBLER: But instead, by your stubbornly refusing to turn away from your sinful behavior [DOU], you are causing [MET] God to punish you even more severely. He will do that at the time when he shows that he is angry and judges people fairly.

GULLAH: Bot ya haat mo haada den a rock an ya ain wahn fa change ya way. So den, God gwine mek ya suffa eben mo, wen e punish ya on dat day, wen e gwine show how e bex wid people cause dey da do bad. Dat wen e gwine jedge um scraight, fa true.

CEV: But you are stubborn and refuse to turn to God. So you are making things even worse for yourselves on that day when he will show how angry he is and will judge the world with fairness.

CEVUK: But you are stubborn and refuse to turn to God. So you are making things even worse for yourselves on that day when he will show how angry he is and will judge the world with fairness.

GWV: Since you are stubborn and don’t want to change the way you think and act, you are adding to the anger that God will have against you on that day when God vents his anger. At that time God will reveal that his decisions are fair.


NET [draft] ITL: But <1161> because of <2596> your <4675> stubbornness <4643> and <2532> your unrepentant <279> heart <2588>, you are storing up <2343> wrath <3709> for yourselves <4572> in <1722> the day <2250> of wrath <3709>, when God’s <2316> righteous judgment <1341> is revealed <602>!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 2 : 5 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran