Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 5 >> 

1Oto kineneiget, apaerúan sita mitsá ka tubut Taikamanua kalulut tonem bagatta ka tubut Jesus Kristus. Iaté lulunia tapuririmanua kam ka aban baga, ka tubut Taikamanua, kalulut Tuhanta Jesus Kristus.

2Kalulut tonem bagatta ka tubut Jesus, bailiu oi atasiló kam nuntut bagat Taikamanua. Oto ka katet baga nenda te tapuririmanua kam ka sita kineneiget. Kalulut néné, kau imangká bagatta, aipoí ai ka sita karoniettta, taiikep'aké poí kam puuktungan sibara ka Taikamanua!

3Iageti mitsá, sita leú et ka sita, kau imangká bagatta kapugejaat bagatta, aipoí ai lé taaagai kam, pugejaat baga néné, masikau sita muom baga,

4samba om baga masikau sita muturoi kenanen bara pasisiboat; samba néné te masibabaraaké pukakaronan baga.

5Bulat tá te ipabubuji bagatta pukakaronan kelé néné, aipoí aitim'akéan paatuatta Taikamanua, nuntut bagania.

6Ai sita malululuk te, aimatei Kristus punu tubutta, iaté ipot ka sara tetre sipasesese, kasiteúakenen Taikamanua, kenanen baí sita néné, oniakenen simareunan ka tubut Taikamanua.

7Beringan kalulut sara sirimanua simaroipo baga, bulat makopé besí rabuluaké enganda punu tubudda sirimanua. Tápoi elé babara leú pá sia siobá masibuluaké tubunia, kalulut sara sirimanua simaerú paraboat.

8Tápoi aipatoilá geti ka sia nuntut bagania Taikamanua ka tubutta, iaté ka tetret aimatei Kristus punu tubutta, ai peilé sita muooni sirimanua sijo.

9Kineneiget geti, apaerúan sita mitsá ka tubut Taikamanua kalulut kamamatei Kristus, oto tá isoppi ikatsliaké sita ka golut Taikamanua, kalulut Kristus.

10Aipoí beringan ai peilé sita tá paeerú ka tubut Taikamanua, aipaaban'an sita ka tubunia kalulut kamamatei Togania, oto bulat sarapeite kineneiget aian sita paeerú mitsá ka tubut Taikamanua, tá isoppi ipaarau sita leú et Taikamanua kalulut puririmanuan Kristus.

11Tápoi bulat sabeunia, mangká bagatta kalulut erut bagat Taikamanua ka sigalaiakenennia simatotoilá ka tubut Kristus. Aipoí kineneiget, kalulut Kristus, bara mitsá patabbaratta simaerú ka tubut Taikamanua.

12Aibara jo ka polak néné, kalulut sara sirimanua. Oto kalulut jo, bara kamateiat. Iageti mararatnangan kamateiat néné ka sangamberi sirimanua, aipoí amajongan sia sangamberidda sirimanua néné.

13Ainangan tápei ikakau kai Mose Taikamanua surukat aratda tai Jahudi, aian turerere kababarania ka sia jo ka polak néné. Tápoi tá itutuntut Taikamanua jodda sirimanua kalulut tápei enai surukat sipinasabaura.

14Tápoi kenanen kisedda, baranangan ka tetret Adam pat aili kai Mose, aikup-kup'akéan sia kamateiat sangamberi sirimanua. Pat beri leú et sia sitaipasiaapaaké surukat kelé ka sigalaiakenennia ka sa si Adam, aikup-kup'akéan leú et sia ka sia kamateiat néné. Ka sia si Adam néné, iaté sara tularat tubunia siooi ka tei-tei.

15Tápoi sia karuadda néné, tá makeré: aipoí panguruat Taikamanua peilé abeu, belé peilé ka sigalaiakenen nia ka sia si Adam, aipasabau surukat. Kalulut pasasabauna surukat sara sirimanua, bailiu maigiddangan sirimanua mamatei. Tápoi sarapeite beunan nia katet bagat Taikamanua, elé panguruat puaragat sikaunia ka tubudda sirimanua simigi, kalulut erut bagat sara sirimanua, iaté Jesus Kristus.

16Panguruat Taikamanua peileú abeu ka tubut jo sigalaiakenen sara sirimanua. Aipoí lepá aipasabau surukat ka sia sara sirimanua néné, bela nga-nga sipasikukua, "amaselengan ekeu". Tápoi kelé aramaigi sigalai jo, oi ka sia panguruat katet bagat Taikamanua sipasikukua, "Tá anai selem".

17Kalulut pasasabauna surukat sara sirimanua, bailiu mararatnangan kamateiat ka senen kudduat, sibara ka sara sirimanua néné. Tápoi sarapeite kopet beunan nia babara kalulut sigalaiakenen sara sirimanua bagei, iaté Jesus Kristus. Kalulunia kaunangan ka tubudda maigi sirimanua, Taikamanua, panguruat sipususukkra, samba kaunangan sia mitsá paerú ka tubut Taikamanua sitá saki; samba rakukup-kup'aké te polak néné, kalulut Kristus.

18Oto ké kipa aituukum'aké sangamberi sirimanua kalulut pasasabauna surukat sara sirimanua, kisedda leú te, kalulut sigalaiakenen sara sirimanua aireddet siobat bagat Taikamanua, bailiu tubelaaké sirimanua ka ukuman jodda, iageti kaunangan ka sia purimanuaiat.

19Samba kelé kipa aramaigi sirimanua majo kalulut sara sirimanua sitaimareddet ka surukat Taikamanua, kisedda leú te kalulut sara sirimanua simareddet ka tubut Taikamanua, bailiu oi rapaerú mitsá sirimanua ka tubut Taikamanua.

20Bulat tubut Taikamanua te amasiaké surukat aratda tai Jahudi néné. Tápoi iapei imakopé rabesíaké nia sirimanua rareddet surukat néné, iapei rapasabau nia, samba iapei ramajo ka tubut Taikamanua. Tápoi, iapei imakopé ramajo sirimanua ka tubut Taikamanua, iapei leú imakaté bagat Taikamanua ka tubudda.

21Oto buítá matei sita kalulut jotta. Tápoi makaté lé bagania Taikamanua ka tubutta, samba aigalai lé enungan bulé imaerú mitsá patabbaratta ka tubunia. Bailiu kalulut amaerúan poí mitsá patabbaratta ka tubut Taikamanua, akénangan leú et purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá ka tubutta kalulut Jesus Kristus Tuhanta.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran