Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 9 >> 

1Bulat sibulatnia te sikuakku néné, kalulut bakkat Kristus lé aku néné. Tá kubobokoí. Aipoí pupaatuananku ka baga sipinalulut Ketsat Sipunenan, masiparoron aku mitsá masikua bulat pububulatnia sikuakku néné.

2Bulat makopé reu-reu bagakku, samba bulat aiorik'an bagakku

3kalulut galai tubudda sasarainangku sisangabangsa kai néné. Pat obákungan ipateleji aku Taikamanua, elé ipasaraaké aku ka tubut Kristus.

4Aipoí sia néné sapaamian sipiliy Taikamanua, samba aibailiuakéan sia bakkat tatogania, samba patoilánangan leú et ka tubudda pulatsanannia. Galainangan pakerekat baga ka tubudda, lepá kaunangan ka tubudda surukat puaarat. Ngantrunangan leú et sia kipa rapaeerú maniddou, samba arasilóan leú et sangamberi patonekatnia.

5Sia néné, iaté sapunuteteura taikebbukatta. Ka sia Kristus néné, siripot ka pusirimanuaat, sibara ka bangsadda lé nia. Nia lé mabuak ka sangamberinia. Oto tuumun'aké lé Taikamanua teret buru-burú! Amen.

6Tápoi tá te masikua, patonekat Taikamanua néné táan aitueenung'aké; tápoi tá sangamberidda sipuoni bangsa Israel néné, bailiu sapaamian sipilit Taikamanua.

7Elé tá sangamberidda sapunuteteu Abraham muoni tatogat Taikamanua. Aipoí ai patonekat Taikamanua sikuania ka tubut Abraham, kisé, "Sarat sapunuteteu Isak lé tuooniaké sapunuteteunu."

8Oto sia sapunuteteu Abraham, oniakenen tatogat Taikamanua, iaté sarat sia lé sapunuteteunia sipututú-tú mata kalulut patonekat Taikamanua, tápoi tá sangamberidda sapunuteteunia.

9Aipoí kisé lé aikua patonekat Taikamanua, "Ipot ka sara tetre, oi aku, samba itutú-túaké te ka sia si Sara, sara toga simanteu."

10Iageti mitsá aikua Taikamanua, Itutú-túaké te si Rebekka rua sia tatogania sibara ka tubut sara ukui, iaté si Isak taikebbukatta.

11Ainangan tá mututú-tú matadda ruadda, aikokoiakéan piliyetnia Taikamanua ka gogoi sibabara. Ipasipiliy poí ka sia Taikamanua, tá masiitsó apa momoi ragalaiaké, tápoi masitut pasogaiat Taikamanua lé. Aipoí ainangan tá raagai masigalaiaké simaerú elé sikataí tatogat Rebekka néné,

12aikuangan ka matat Rebekka, Taikamanua kisé, "Sikebbukat lé mupapagugulet ka tubut bagi."

13Beri ka Buko Sipunenan leú et, ai akua Taikamanua kisé, "Kai Jakob lé makaté bagakku, tápoi kai Esau geti malagá bagakku ka tubunia."

14Oto kipangan lé takukua kam kineneiget? Tá pá maroipo ukumnia Taikamanua? Kirénangan tedda maroipo lé ukumnia Taikamanua!

15Aipoí aikua ka matat Mose, Taikamanua, kisé, "Kupatotoilá te panguruat katet bagakku ka tubudda siobáku kupatoilá panguruat katet bagakku, samba kupatotoilá te punununtut bagakku ka tubudda siobáku kupatoilá ka tubuda punununtut bagakku."

16Oto teú bagania ka sia Taikamanua, tá siripot teú bagadda sirimanua, elé siripot ka sigalaiakenenda sirimanua, tápoi sarat erut bagat Taikamanua lé, ka tubudda sipiliynia.

17Ka Buko Sipunenan leú ai atusurat'aké kisé, "Aikua Taikamanua ka matat Rimatadda tai Misir, 'Kubabailiuaké te ekeu rimata, tápoi sarat kalulut néné lé itukakau ekeu, bulé kalulut ekeu, patoilákungan gegekku sambat agairangan aku sangamberi taikapolak.'"

18Oto ké iteúaké Taikamanua ipununtuki baga sara sirimanua, pununtukinangan nia baga; tápoi ké iteuaké imakelá paatuat sara sirimanua, makelánangan leú et paatuatnia.

19Oto ale kam Sasaraina, nukukua te kam ka matakku kisé, "Ké kisedda baí galainia, isesele'aké peilé kodda sia sirimanua Taikamanua? Tá pá beri sia sara sirimanua simaró baga masitá-táaké teú bagat Taikamanua?"

20Tápoi ale kam Sasaraina! Sirimanua lé kam. Tá momoi imaró bagamui masialegi nga-ngan Taikamanua! Momoi leú pá ka sia kudduat ogó iiséaké sipasigagalai nia, ikua, "Kisé koí anugalai putubuatku néné?"

21Tá pá momoi ka sia sipugagalai kudduat ogó néné, igalai siobánia ka tubut polak galajet kudduat ogó néné? Ka sangatappá polak, momoi igalai rua ngamata kudduat ogó; sara simaerú sara mitsá tá bulat simakaerú.

22Kisedda leú te igagalaiaké ka sia Taikamanua. Ai paatuatnia Taikamanua masisegé'aké golúnia elé ipatoilá gegenia. Tápoi kenanen kisé, ai leú ipaom bagania ka tubudda ukumen kalulut babaraakéra golúnia.

23Iageti mitsá, ai leú et paatuatnia Taikamanua masipatoilá ka tubutta puuktungan simakopé igi siuruakenennia ka sita simanuntut bagania. Aipatarek'an sita Taikamanua masisiló puuktungan néné.

24Oto sita te néné sinogainia, tá sarat sia sipuoni bangsa Jahudi, sambat sia sabangsa bagei leú et.

25Aipoí ka bukot Nabi Hosea, leú, ai aikua Taikamanua kisé, "Sia oniakenenku tá sikaumangku, bailiuakékungan sia, 'Sikaumangku'. Bangsa oniakenenku tá simanuntut bagakku, oniakékungan sia, 'Simanuntut bagakku'.

26Sambat ka kudduat pasikuananda ka tubut sirimanua, 'Tá sikaumangku kam néné,' sedda te itukukua sia tatogat Taikamanua sipuririmanua."

27Ka sia Nabi Jesayas leú bulat maron aikua ka tubudda bangsa Israel, kisé, "Kenanen kéan lé nuntut ngaí igidda tai Israel, tápoi bulat goisó lé sia isisiló puaragat;

28aipoí táan mauuju iorak'aké si Tuhan ukum ka tubudda sangamberi taikapolak."

29Samba aikua leú mitsá ka sia si Jesayas, kisé, "Bulat ké tá baí iinou sapunuteteuta, Taikamanua Sipulugege, aibailiuan sita ka sita kelé Sodom sambat Gomora."

30Oto katumuinekatnia kisé lé: Ka sia sabangsa bagei taú sipuoni Jahudi, tá airabebesíaké imaerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua. Tápoi kalulut tonem bagadda, bailiu paerúnangan mitsá Taikamanua patabbaratda ka tubunia.

31Tápoi ka sia geti tai Jahudi, bulat airabebesíaké rareddet surukat, bulé imaerú mitsá patabbaratda ka tubut Taikamanua. Tápoi bulat beri sesedda nia.

32Apa pá lulunia tá rasesese nia? Tá poí ka tonem bagadda ka tubut Taikamanua ragagalaiaké néné, tápoi bulat sibesíakenenda lé saradda. Kalulut néné, belé sia, aitusoksok reredda ka tubut, "Bukkú Katusoksongan".

33Oto pagalaiat bukku néné, ai atusurat'aké ka bagat Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Lelek'aké kam néné: Akugalak'akéan ka Sion sara bukkú katusoksongan reredda sirimanua; iaté sara bukkú sabeu, sikau kabelekatda sirimanua. Tápoi simatonem baga ka tubunia geti bulat tá tupabubuji bagadda."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 9 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran