Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 2 >> 

1Ale kam Sasarainangku! Siripot sipuoni simatonem baga ka tubut Tuhan Jesus Kristus, Tuhan Sipulubeunan, buí nupabaggei kam sirimanua, kalulut masiitsó sirimanuania.

2Aipoí ké moi sia sara simakayo sibara sip-sip emas, samba sipuleleppei simalainge ka parurukatmui, lepá oi sia mitsá ka sia sipuleleppei leppei pabiri-birit,

3bailiu simakayo peilé makopé nuhormati kam. Kuamui lé ka matania, "Sené puuddet kam ka kam, Tuan, ka uddenan simalainge." Tápoi ka tubudda geti ka sia simagebá, kuamui lé, "Rióaké ekeu sedda," elé, "Seddangan té nupuuuddet ka bagat lalep."

4Ka sigalaiakenenmui néné, anupabaggeian kam sia saalei pasasambamui. Siripot sipinaatumui sikataían lé anupakei kam masinilai sirimanua.

5Repdem kam sikuakku néné, ale kam Sasaraina kilibet bagakku! Simagebá ka polak néné, aipiliyan sia Taikamanua bailiu simakayo ka putotonem baga ka tubut Tuhan Jesus. Sia té ibabailiu sapaamian Taikamanua, kelé sipinalelek Taikamanua ka tubudda simakaté baga ka tubunia.

6Tápoi nupalololoi lé kam sia simagebá. Oto simakayo lé ipaoorei kam samba ipagigirit kam, rataroaké kam ka pengadilan!

7Sia té masipaloloi oni simalatsat, sisilómui sibara ka Taikamanua!

8Simaerú te sigalaiakenenmui néné, ké nugalaiaké baí kam surukat Taikamanua siripot sitususurat ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Kau imakaté bagam ka tubudda saaleinu sirimanua, kelé katet bagam kekeu ka tubum."

9Oto ké nupabaggei kam saaleimui sirimanua kalulut masiitsó sirimanuania, anugalaian kam jo. Siripot surukat Taikamanua, kam néné tuoniaké sipasabau surukat.

10Sia sipasabau sara ka talagat surukat Taikamanua, tukuangan lé nia, arapasabauan sangamberinia.

11Aipoí sia sipasikukua, "Buí nupaelet," sia leú et masikukua, "Buí nupamatei." Oto kenanen tá apaelet kam, tápoi anumateiakéan kam sirimanua; oto anupasabauan leú et kam surukat.

12Oto buítá kélé aituaadili ekeu siripot surukat Taikamanua sipasiuujaaké sirimanua, nupanibo samba nugalaiaké apa pá galajetnu.

13Aipoí ka sia Taikamanua, bulat tá ipukakateki sia baga, sitá anai katet baga ka tubudda sirimanua. Tápoi nuntut bagat Taikamanua peilé abeu ka ukuman!

14Ale kam Sasaraina! Aponia uktukra sipasikukua, "Simatonem baga ka tubut Tuhan Jesus lé aku néné," ké tá ipatoilá putotonem bagania néné ka sigalaiakenennia? Momoi leú pá irop'aké nia tonem baga kelé néné?

15Ké ai baí sara sasarainamui, elé sara maniumui tá anai leppei pakeietnia, elé sitaimaigi kan ka purimanuaiatnia senen gogoi.

16Apangan lé lulunia nukukua kam ka matadda, "Kauan pakeian kam leppei simakeppu baga, imaoloi bagamui, elé nukua kam, kauan pukom'an kam pat ektek!", ké tá nukau kam ka tubudda ibara pakeietda ka purimanuaiatra?

17Oto kisedda leú te ka sia putotonem baga kai Tuhan Jesus, ké tá tupatoilá nia ka pasigagalaiaké, tá anai katukaunan nia.

18Kupaatu ai sia sipasikukua, "Ai sia sipasisisiddoni putotonem bagania kai Tuhan Jesus; tápoi ai leú et sia sipasisisiddoni sigalaiakenennia." Oto, "Patoilá peité kam ka tubukku, kipa rapaeerú sirimanua ibara tonem bagadda tápoi tá airagagalaiaké siripot putotonem bagadda, iageti patoilákungan kaku sigalaiakenenku siripot kababarania tonem bagakku."

19Matonem tebaí bagamui sarat sara lé Tuhan, elé? Tápoi beri leú et ka sia paketsa-ketsat sikataí leú et, matonem bagadda, bulat pat geret tubudda, kopet kataí lotóra!

20Bulat sitaiagai paatuat lé kam néné! Kipa, nubebesíaké peilé kam tupatoilá ka tubumui tatat lulunia mutonem baga sitaigagalaiakenen?

21Repdem peité kam, kelé ka sia taikebbukatta si Abraham. Lulunia aisiló nia Taikamanua, kalulut sigalaiakenennia ka tetret aibuluaké togania si Isak, ka Taikamanua ka pasibuluat.

22Oto sené, amatoiláan putotonem baga ka tubut Tuhan Jesus néné, buítá tapatoilá kam nia ka pasigagalaiakéta nia, bulé bulat imasut ituenung'aké putotonem baga néné.

23Néné maipó kelé ka sikuat Buko Sipunenan, "Kalulut tonem bagat Abraham ka tubut Taikamanua, bailiu silónangan nia Taikamanua, kelé sara sipasigagalaiaké siobat bagat Taikamanua." Iaté lulunia aituoniaké nia si Abraham néné, "Suruak Taikamanua."

24Oto amakolouan kineneiget, kalulut sigalaiakenenda lé isisiló sia Taikamanua, tá sarat kalulut tonem bagadda ka tubunia.

25Repdem leú kam kelé ka sia kai Rahab, sara sinanalep simaolop tubu. Aisiló nia Taikamanua kalulut sigalaiakenennia; iaté aisiló tairauma sibara ka tai Israel sipasitataiko laggai Kanaan ka lalepnia, samba airop'aké sia bulé ratui-tui rakaddiuaké laggai ka enungan bagei.

26Kelé ka sia tubu néné, ké tá anai ketsat, tubu néné simamatei lé. Ialeú et ka sia tonem baga, ké tá tugalaiaké, bailiu tonem baga néné simamatei lé.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yakobus 2 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran