Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 3 >> 

1Ale kam Sasaraina! Buí maigi ka talagamui siobá muguru. Aipoí kelé siagaimui sita tai guru lé bulat tuadili simakopé, belé peilé ka sabagei.

2Marei-rei ka sita sangamberitta tagalai kam sele. Tápoi sia geti sitaigalai puseleat ka titiboatnia iaté oniakenen sirimanua simasut pueerú, siagai masijago tubunia ka sikataí.

3Ké taratsat ngu-ngut kuró, bulé taabbit nia ka siobáta, bailiu oi tagalai kam siobáta ka tubunia.

4Tapasíaké lé kam nia boikí ka kapá. Kuanenta tebaí, kapá bulat abeu, momoi ipit-pit nia rusa simapiret. Tápoi kenanen kisé, gurungan sigoisó lé iipóaké puenunganannia, siripot teú bagat simuriaké nia.

5Oto kelé kisedda leú te ka sia jalaita néné, kenanen taitsó nia magoisó, tápoi momoi iumun'aké tubunia, iabeuaké sibabara ka tubunia. Paatu peité kam, tá isoppi imalabó leleu simalio, kalulut sara api sigoisó!

6Ka sia jalai néné, makeré sia api. Pubakkanan pukakataí lé nia, masisalúaké pukakataí ka sangaliot tubutta. Api sibara ka narako lé ikakau masilabó sangamberi purimanuaiatta.

7Patarime-tarimeu ka polak néné, iaté kelé tarimeu simasagbang, umá, tarimeu sipulalatá, samba paiba-iba, momoi itupauup, elé, arapaup'an sirimanua.

8Tápoi ka sia geti jalaira sirimanua néné, bulat tá momoi rapaup nia kasei pá. Bulat sikataí lé nia ka sia jalai néné, bulat sitaiagai perú. Asut'an ka tubunia tuba, sipasimamateiaké.

9Katupakeiatnia jalaita néné, iaté, masisuráaké si Tuhan, samba masisuráaké Ukkuita; tápoi kakkau leú, pakeitangan leú et nia masipateleji saaleita sirimanua, sibaraakenen simakeré ka tubut Taikamanua.

10Ka tubut sara ngu-ngu bela rua tiboiet; iaté tiboiet pusurakat, samba tiboiet pateleiat. Tápoi bulat siripokatnia baí, bulat tá momoi kelé kisedda!

11Elé kipa poi. Ai leú, ka sara bubuakat, mubuggra oinan simaleu, mubuggra leú et oinan simapongit?

12Ale kam Sasarainangku. Tá ibubuaaké ka sia buat Zaitun loinat sileu. Kisedda leú et ka sia anggur, tá ibubuaaké buat sileu. Iageti bubuakat oinan simakaop leú et, tá ibubuggraaké oinan simaleu.

13Ké ai sia ka talagamui simasiku paatuat samba simaerú baga, buítá rapatoilá nia ka paraboatda simaerú; samba ka pasigagalaiakéra simaerú leú, kau sialei repet paatuat samba ka sikut paatuat.

14Tápoi ké geti matutu bagamui, elé mangú-ngú bagamui, samba sarat tubumui lé nupuuukú kam, buí nuumun'aké kam pusisikut paatuatmui néné, aipoí kalulut néné, pabailokmuian katuareman sibulatnia sibara ka Taikamanua.

15Aipoí tá ka tubut Taikamanua aibara sikut paatuat kelé néné. Sibara ka taikapolak lé. Iaté sibara kapubobot-bot akkulára sirimanua, samba sibara ka sanitu lé!

16Kaipa ikuddu putututut baga samba obat masipuukú sarat tubunia, sedda leú te kabaraiat pulamagat samba sene ngamata galajet sikataí.

17Tápoi ka sia geti sisiló sikut paatuat sibara ka pata, muboikí takua nia néné maliná paatuatnia, samba leú iobá paaban, matopit ka paaleiat, sambat mareddet nia ka nga-nga. Masut paatuatnia punununtut baga, samba maigi abara simaerú sigalainia. Tá maré-ré nia ka sisara, samba tá mapatajuat tubunia.

18Kirénangan pueerú néné, iaté sibabara ka buat karamen paabanan, sikarap'akenenda siobá paabanan!


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yakobus 3 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran