Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yakobus 5 >> 

1Ale kam Sasarainamai simakayo! Arep'aké peité kam nganturatku néné. Kauan nupusou kam, elé kauan nupului-lui kam, aipoí mangongorik'an lé kam!

2Amabutéan pukayoatmui. Bibiletmui leú et aigut-gut'an tabbubulut.

3Emas sambat perakmui amakaop'an; kaopnia néné te ibabailiu saksi, ilawan kam samba ikokom tubumui pat pí-pí kelé api. Aipoí anururúaké kam pukayoatmui ka legret iaili gogoi kalepakatnia.

4Tá anubaya kam upadda sipugagalai ka monemui. Oto kineneiget arep'aké kam hoi-hoira! Sia sipasimomonei buat siuremannu, kineneiget ai sia mugegerei masitiddou paromannu, samba gereira néné aiarep'an Taikamanua, Tuhan Sipulugege.

5Bulat amulegeian erúnia puririmanuamui samba anunanam'an kam pusanangan ka polak néné. Tápoi kéan lé ainumomó-móaké kam tubumui ibara jájaket ka gogoi pasijájakat.

6Anupaukumingan kam sia elé anupamateian kam sia sitá anai sele, samba tá aralawan kam.

7Oto kalulut néné, ale kam sasaraina, kau nuom'aké kam nia masiorik pangoringan, teret iaili tetrenia kaoijanan Tuhan! Itsó peité kam om bagadda sipasigagalai mone, rangena ibara buat siuremanda ka monenda, kelé oniakenenda puuktunganda sabeu. Raom'aké rangena ibelé urat ka rura sigoisó samba ka rura sabeu.

8Ialeú et kau imaom bagamui samba kau imaabeu ka paatuatmui, aipoí amalegrengan iaili kaoijanan Tuhan.

9Bá putetetet kam, elé bá pasesele kam katubu, bulé tá iukum'aké kam Taikamanua. Tápoi néné lé repdemenmui! Amalegrengan te nia si Hakim, aipatarek'an tubunia ioi.

10Repdem peité kam kelé ka sia tai nabi sipungangantoman ka onin Tuhan. Maom bagadda samba maron paatuatda masiorik pangoringan. Oto sia te nenda nuuului kam ka kam.

11Atuoniakéan sia simauktuk, kalulut ron paatuatda masiorik. Ialeú et anuarep'an kam puoom bagat Job. Kelé leú siagaimui, tá aisoppi aipanukani nia si Tuhan. Aipoí bulat simakopé nuntut baga samba simakopé erut baga lé nia si Tuhan.

12Oto bulat siabeunia, iaté: Buí nupusuppa, elé ka onin manua, elé ka onin polak, elé ka onin apa páonia. Ké bulatnia "Oo", kuanungan oo, iageti ké bulatnia, "Tá", kuanungan leú et tá; bulé tá iukum'aké kam Taikamanua.

13Ké ai ka talagamui simareu-reu baga, kau rapaniddou ka tubut Taikamanua. Ké ai sia sipuaangká baga, kau rapuurai masiumun'aké Taikamanua.

14Ké ai sia simabesí, kau rasogai sipugagalai ka paamian, bulé ratiddouaké sia simabesí néné, ka tubut Taikamanua. Lepá lokot'akérangan leú et tula, masitulaji nia ka onin Tuhan.

15Oto ké bulat sibara ka tonem bagadda ka tubut Tuhan Jesus baí nia, rasegéaké paniddogatda néné ka tubut Taikamanua, tá isoppi ialeaké nia simabesí néné, Taikamanua. Iageti jo sigalai nia leú, appéakénangan nia.

16Oto kalulut néné, buítá nuseseaké kam jomui ka pasasambamui saalei, samba leú patiddouaké kam katubu ka tubut Taikamanua, bulé ialeaké kam. Aipoí bulat makopé gegenia paniddogatda sirimanua ka tubut Taikamanua, ké mareddet sia ka teú bagania.

17Si Elia ka sia, makeré lé pusisirimanuanta. Kelé aipaniddou ka tubut Taikamanua, bulat tubut sibara ka paatuatnia, bulé tá iaké urat, taibelénangan leú et urat, telu ngarura sitenga burúnia.

18Lepá paniddounangan mitsá ka tubut Taikamanua. Oto akénangan uratnia mitsá manua, pat bara mitsá buat siureman ka mone.

19Ale kam sasarainamai! Ké ai sia sara ka talagamui sitaiobá masitut nganturat Taikamanua, lepá oi sia sabagei masitoiliaké nia mitsá ka tubut Taikamanua,

20repdem kam ka sitususurat ka ruang néné: Sipasitotoiliaké sara sirimanua sijo, bulé ibauaké paatuatnia, nia té sipasibebelaaké sirimanua sijo néné, ka kamateiat, samba leú et kalulut néné, bailiu maiginangan jo tuappéaké. Hormatmai, Jakobus


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yakobus 5 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran