Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 12 >> 

1Ai pei enem ngagogoi, iaili tetrenia Punen Paska, ei nia Jesus ka laggai Betania, ka kudduat Latsarus sisuruakenennia ka simamatei.

2Raumandangan nia Jesus sedda; oto si Marta te amasipasikeli sia. Iageti puuddetrangan tai Latsarus sambadda tairauma sabagei, masipaaleiaké Jesus mukom.

3Lepá oinangan leú et ka sia si Maria, ai ka kabeinia sitenga liter iginia tula narwastu simasingin, simakopé kepput saki. Uruakénangan nia ka reret Jesus; lepá posaakénangan alainia ka reret Jesus. Iageti masinginnangan leú et sangaliot bagat lalep, beu tula simasingin néné.

4Tápoi kuana lé nia ka sia si Judas Iskariot, iaté sara sipasiului Jesus, sipajonia ka gogoi sibabara,

5"Ale, tá koí atusakiaké lé, tula simasingin néné, telu ngotu ngaperak iginia, bulé itupauruaké bulagat sakinia néné, ka simagebá?"

6Ikukua kelé néné geti ka sia si Judas, tá kalulut letsei ka bagania ka tubudda simagebá; tápoi pananangkou nia lé; sarapei bagei bulat amareireian ka tubunia, ipakomi bulagat kas, samba bulagat sikukuddu ka tubunia.

7Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Bá sasaila kam nia, sinanalep néné! Masipatarek kei iaili tetrenia iturateiaké aku lé igagalai néné.

8Aipoí ai lé turerere kababaradda ka sia simagebá ka talagamui; tápoi aku geti kaku, tá mariu-riu kukuddu ka talagamui."

9Kelé araagai nia sirimanua simigi kababarat Jesus ka Betania, eirangan leú et sedda. Tápoi bulat arabesíaké geti mei sedda, tá sarat kalulut kababarat Jesus, tápoi obára leú masiitsó si Latsarus sisuruakenennia ka simamatei.

10Lulut néné leú te, raiisiaké ramateiaké nia ka sia si Latsarus, tai imam sabeu.

11Aipoí kalulut Latsarus néné, maigiddangan tai Jahudi sipasikakaddiuaké sia, aramatonem baga ka tubut Jesus.

12Kelé aimamatsep, arepdangan nia, ka sia sangamberidda siooi mupunen Paska, kaooi nia Jesus ka laggai Jerusalem.

13Iageti ei sia masialá rorot poula, pulatsanan; lepá ailiakérangan nia, bulé raroroi nia. Ai sia memei airasosogaaké, "Umun kam Taikamanua! Tupanunukani te nia siooi ka onin Tuhan. Tupanunukani te nia Rimatadda tai Israel!"

14Iageti alánangan sangamuneng kalidei sikabbaugat, Jesus; janang nia ka tei-teinia. Bulé ipuaili kelé ka sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, sipasikukua kisé:

15"Buí numalotó kam, ale kam tatogat Sion! Aian te nia momoi Rimatam, sipukakalidei, kalidei sikabbaugat!"

16Tápoi ka tetret nenda, tápei araagai katukolobat sangamberinia néné, ka sia sipasiului Jesus. Teret aitulatsat'aké lé Jesus ka simamatei, iapeité ararepdem nia sigalaiakenenda ka tubunia néné, atusurat'akéan ka Buko Sipunenan.

17Sia sangamberi sipasiigbuk ka tetret aisogai si Latsarus Jesus, ibela ka bagat ratei, samba aisuruaké nia ka simamatei, bulat tá muaari rapungu-nguan'aké nia siitsóra sigalaiakenen Jesus néné.

18Iaté lulunia araei ka tubut Jesus, sirimanua simigi néné, kalulut araarep, nia lé amasigalai pukerengan néné.

19Kuadda lé nia ka sia pasasambadda tai Jahudi, "Táan taagai kam peruketta! Itsó peité kam, sangaliot polak'an lé amei masitut nia!"

20Ka talagadda sieei mupunen Paska ka Jerusalem ka tetret nenda, ai sia piga pá tai Junani.

21Iageti eirangan leú et ka tubut Pilipus, kuaddangan ka matania, "Ale Saraina, ké momoi baí nia, anurop'akéan kai; aipoí aikukikiddiy kai paaili ka tubut Jesus." (Nia poí ka sia si Pilipus néné, sibabara ka Betsaida ka propinsi Galilea lé nia.)

22Iageti ei nia ka tubut Andareas, masisegéaké isiatda tai Junani néné, lepá ei sia ruadda masisegéaké ka tubut Jesus.

23Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Aiailingan te tetrenia itulatsat'aké Togat Manusia.

24Bulat sibulatnia te sikuakku néné ka matamui: Ké tá tukarap'aké sangambé buat gandum ka polak bulé ianau nia, sangambénangan té nenda, lepá. Tápoi ké aianauan geti ngambet gandum nenda, iapeité ibara buania simigi.

25Kasei simanuntu baga ka engania, nia té malilimai purimanuaiat. Tápoi kasei simalagá baga ka engania ka polak néné, nia té masipasisikeli purimanuaiatnia, siaili ka purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá.

26Kasei siobá mupagugulet ka tubukku, kau itut aku; bulé kaipa kukuddu, ai leú et sia sedda ka sia sapaguguletku. Aipoí bulat ihohormati te sia Ukkuiku, sangamberi siobá mupagugulet ka tubukku."

27"Apangan lé páonia, kukukua kineneiget? Aipoí, ai lé murerekké bagakku. Kiséan lé pá kukukua, 'Belaakéan lé aku Ukkui, ka tetre pasisiboat néné'? Tápoi mitsá, akuoi tebaí ka polak néné, masienungi tetre pangoringan lé.

28Oto ale, Ukkui, patoiláan pulatsanannu!" Iageti maarepnangan nga-ngan Taikamanua, pelé nga-ngania, "Akupatoiláan pulatsananku; oto ai leú kupatoilá nia mitsá."

29Iageti kelé araarep nga-nga néné, sia sikukuddu sedda, kuaddangan nia, "Néné, gululuu nga-ngan leleggu!" Tápoi ai leú sia sabagei amasikua, "Taá! Ai lé ipatitiboaké nia malaika!"

30Tápoi kuana lé ka matadda Jesus, "Kalulumui lé te, aimaarep nga-nga néné; tá kalulukku.

31Aiailingan te tetrenia ihakimi sia Taikamanua, taikapolak néné; samba kineneiget'an te isisikkáaké sia ka uddenan purimataatda, Taikamanua, sauté ka polak néné.

32Tápoi aku geti kaku néné, ké atubuak'akéan aku ka polak néné, tiktikkungan sia sangamberi sirimanua ka tubukku."

33Ikukua néné geti, Jesus iaté masipatoilá kipa enungnia imatei.

34Iageti kuaddangan ka matania sirimanua simigi, "Aikua ka Buko Surukatmai ka kai, mariu-riu lé ipurimanua ka sia Rimata Sipaarau. Nukukua koí ka matamai, tububuak'aké nia Togat Manusia ka polak? Kasonia poi takukua Togat Manusia?"

35Tápoi kuana lé nia ka sia Jesus, ialegi nga-nganda, "Táan te mauuju ikuddu pató néné ka talagamui. Oto kau nupuenung kam ka tetret ai peilé nia mukukuddu pató néné ka talagamui, bulé buí isaggemi kam pugep-gepman. Aipoí sia sipueenung ka gep-gep, tá raagai kaipa raeei.

36Oto kau imatonem bagamui ka tubut pató néné, ka tetret ai peilé nia mukukuddu ka talagamui, bulé ibailiu kam tatogat pupatokat." Lepá aikua néné Jesus, tui nia sedda. Táan iobá ipatoilá mitsá tubunia ka tubudda.

37Aipoí kenanen amaigingan araitsó kerek sigalainia, tápoi bulat beri tonem bagadda ka tubunia.

38Bulé ipuaili kelé ka sikuat Nabi Jesayas, sipasikukua kisé: "Ale Tuhan, kasoniangan lé matonem baga ka simuneng'akenenmai? Kasei ka tubungan lé itupatotoilá geget Tuhan?"

39Iaté lulunia tá imatotonem bagadda, aipoí beri ka sia si Jesayas aikuangan leú et, "Aikua Taikamanua,

40'Kusasapui te matadda, samba kukekeláaké te paatuatda; bulé tá imakoinong matadda, samba bulé buí imakolou ka bagadda. Bui ratoili ka tubukku, bailiu aleakékungan leú sia.'"

41Aikua kelé néné geti si Jesayas, kalulut aiitsóan poí ka sia pulatsanan Jesus. Iaté lulunia ititiboi nia ka sia pagalaiat tubut Jesus néné.

42Tápoi kenanen kisedda, maigi leú sia simatonem baga; elé beri leú ka talagadda tai bajára tai Jahudi leú, ai leú et sia simatonem baga ka tubut Jesus. Tápoi tá maró bagadda rapatoilá tonem bagadda néné, kalulut lotóra ka tai Parise, babara tá raoobáaké ratugurú ka uma Parurukat.

43Aipoí raumun sia sirimanua peilé abeu ka paatuatda, belé peilé obára katuumun sibara ka Taikamanua.

44Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kenanen baí aku arakatonemi baga, tápoi tá te aku arakatonemi; sipasikokoiniaké aku lé arakatonemi baga.

45Samba sipasiiitsó aku, aiitsóan leú te nia sipasikokoiniaké aku.

46Masipatóaké taikapolak te néné akuoi, bulé sangamberi simatonem baga ka tubukku, tá mukukuddu sia ka simagep-gep.

47Oto kasei sipasiaarep tiboietku, tápoi tá rarereddet, tá aku iuukum'aké sia. Aipoí kaooiku ka polak néné, tá masihahakimi taikapolak, tápoi masipaarau sia lé.

48Ialeú et sia simamit baga ka tubukku samba sitaiobá masiarepi ngantomanku, aian sia sipasihahakimi sia. Aipoí ngantoman sitiboakenenku néné te, ihahakimi sia, ka Gogoi Sialu.

49Tiboiet sitiboakenenku néné, tá sibara ka teú bagakku; tápoi Ukkui sipasikokoiniaké aku lé amasipangantru aku, apa kukukua ka tubumui, elé apa kusesegéaké ka matamui.

50Aipoí aku kaku néné, ai lé kuaagai, surukat Taikamanua néné, iaté sibaraaké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá lé. Oto iaté lulunia bulat kusesegéaké nia ka matamui kelé singantruakenen Ukkui ka tubukku."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 12 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran