Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 16 >> 

1Kupopoiliat lé nia ka matamui sangamberinia néné, bulé buí nusik-sik kam tei-teimui muarat.

2Aipoí rabebelaaké te kam ka uma paniddogat. Samba iaaili te tetrenia, ka bagadda te sipasimamateiaké kam néné, ai lé ragagalaiaké siobat bagat Taikamanua.

3Tápoi ragagalaiaké nia geti kelé néné, kalulut taiagaira lé Ukkui sambat aku.

4Oto kineneiget kupopoiliat'an lé nia ka matamui, baleú iaili tetrenia, repdemmuian kukuakku nia ka matamui." "Tápoi néné geti, tápei akutiboi ka matamui, kalulut ai peilé aku mukukuddu ka talagamui.

5Kineneiget geti memeian lé aku ka tubut sipasikokoiniaké aku; tá te anai ka talagamui néné sipasikukua, kaipa pá kueei.

6Oto kineneiget amureu-reuan kam baga, kalulut kukuakku nia kelé néné ka matamui.

7Tápoi bulat sibulatniate kuanenku néné ka matamui: Bulat ai erúnia ka kam, kaeeiku néné. Ké tá mei baí aku, taioinangan Sipasirorop'aké kam. Ké mei geti aku, koiniakékungan nia ka kam.

8Ké moi nia, iapeité ikolouaké nia ka taikapolak, aponia bulat katukolobat jo, samba aponia obaket bagat Taikamanua, samba aponia ukuman Taikamanua.

9Kolouakénangan ka matadda, taimatonem baga ka tubukku, iaté nenda jo.

10Pakolounangan ka matadda, aku néné simaroipo lé, aipoí memeian lé aku ka Ukkui. Oto táan te nuiitsó kam aku mitsá.

11Kolouakénangan leú et tataddaakéna ipasiukum, Taikamanua, aipoí atuukum'akéan sia siutéaké polak néné.

12Maigi peilé bagei kuanenku ka matamui, tápoi tápei iom tubumui masisiló.

13Tápoi ké geti amoian nia Ketsat néné, iaté sipatoilá ka tubumui pagalaiat tubut Taikamanua bulat sibulatnia, iapeité rop'akénangan kam bulé nuagai kam sangamberinia siobat bagat Taikamanua. Ka sia leú et tá sipabarania sangamberi tiboiet, tápoi apa lé siarepnia ka Ukkui, iaté ititiboi ka matamui, samba tiboinangan leú et ka matamui sangamberinia sipuaaili ka gogoi sibabara.

14Iageti latsat'akénangan leú et aku, aipoí sibabara kaku lé sangamberi sinegéakenennia ka matamui.

15Sangamberinia sibabara ka Ukkui, aku lé sibakkat nia. Iaté lulunia kukukuania ka matamui, sangamberinia siaket Ketsat Sipunenan ka tubumui, sibabara kaku lé."

16"Táan te mauuju taiitsómuian aku; tápoi tá leú mauju mitsá itsómuian aku."

17Iageti patiboddangan pasasambadda sipasiuluinia Jesus, pelé nga-nganda, "Apa páonia ikukua ka matatta: 'Táan mauju taiitsómuian aku, iageti tá leú et mauju mitsá itsómuian aku'? Samba apa páonia ikukua ka matatta: 'Memeian lé aku ka Ukkui'?"

18Oto sarat paisé lé ragagalai, masikua, "Apa katukolobatnia, 'táan mauuju'? Bulat tá taagai apa páonia ikukua!"

19Kelé aiagai nia Jesus iisiakéra ranou-nou nia, kuanangan ka matadda, "Simaruei néné peilé akukua nia ka matamui, 'Táan te mauju taiitsómuian aku, tápoi tá mauju mitsá itsómuian aku'. Elé, tiboiet néné leú nupauukeli kam?

20Bulat kau imatonem bagamui ka sikuakku néné, tá te isosoppi nupusou kam, elé nupugeri kam, tápoi ka sia geti taikapolak mangká lé bagadda. Murereu-reu te kam baga, tápoi pureu-regat bagamui nenda bailiu lé puangkakat baga.

21Kelé galainia imalegre laggóra saina sipususulé lé, bulat reu-reu lé bagania, iaailingan lé poí tetrenia ipangorik. Tápoi lepána lé ipusulé, kalipoginangan pangoringan sioriknia, kalulut angkat bagania pututútut matat sara tatoga sigoisó ka polak néné.

22Oto kisedda te galainia ka kam: Kineneiget mareu-reu bagamui, tápoi momoi te aku kubalou kam mitsá, oto maangkánangan bagamui; bulat beri te sia sara sipasirarau-rau puangkakat baga néné ka bagat paatuatmui.

23Ka gogoi nenda, táan nupanonou-nogi kam apa pá ka tubukku. Oto kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Bulat apa lé nutiddou kam ka tubut Ukkui ka oningku, akénangan nia Ukkui ka tubumui.

24Teret kineneiget, tápei anutiddou kam apa pá ka oningku. Tiddou kam, nusisiló kam, bulé imasut puangkakat bagamui."

25"Sarat ka pasikat lé kutiboi sangamberinia ka matamui. Tápoi iaaili te tetrenia, bulat simakolouan lé kukolouaké nia ka matamui pagalaiat tubut Ukkui.

26Nutitiddou te kam ka tetret nenda ka tubut Ukkui ka oningku; tápoi bulé nuagai kam nia, tá te kutitiddou apa pá ka tubut Ukkui iaké akenennia ka tubumui,

27ai lé poí ipukakateki kam baga Ukkui. Ipukakateki geti kam baga Ukkui, kalulut katet bagamui ka tubukku samba tonem bagamui kababarakku ka Ukkui.

28Kirénangan sibabara ka Ukkui lé aku néné, samba amoian aku ka polak néné. Tápoi kineneiget kukakaddiuakéan lé polak néné, kutoili mitsá ka tubut Ukkui."

29Iageti kuaddangan ka matat Jesus, sipasiuluinia, "Kineneiget simakolouan lé nupanibo ka matamai Tuhan, táan mupapasikat ekeu ka tubumai,

30aipoí ai lé kuaagai kai againu sangamberinia. Táan anai lulunia rapaiseki ekeu kasei pá, ranou-nou apa pá ka tubum Tuhan. Oto bailiu katonemimaian nia kababaram ka Taikamanua."

31Iageti kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Oto amatonem'an leú bagamui kineneiget?

32Repdem kam! Iaaili te tetrenia, elé momoi takua, aiailingan tetrenia, nupasabu kam tubumui. Patoilimuian tubumui ka lalepmui sene-senemui, nukaddiuaké kam aku kupusara. Tápoi tá te musasara aku, aipoí ipaalei aku Ukkui.

33Kutitiboi lé sangamberinia néné ka matamui, bulé imaaban puririmanuamui, kalulut pusaraatmui ka tubukku. Mangongorik lé te kam ka polak néné. Tápoi paom kam bagamui, aipoí akukalaakéan polak néné!"


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 16 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran