Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 17 >> 

1Lepána lé aikua néné Jesus, teilanangan manua, paniddounangan leú et ka tubut Ukkui, pelé nga-ngania, "Aiailingan te tetrenia, Ukkui. Latsat'akéan nia Togam, bulé ilatsat'aké ekeu kekeu Togam, Ukkui.

2Anukauan poí gege ka tubut Toga, kalulutda sangamberi taikapolak, bulé ikau purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá, ka tubudda sangamberi sirimanua, sikau Ukkui ka tubunia.

3Oto néné te purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá; bulé raagai ekeu Ukkui, samba bulé raagai leú nia ka sia Jesus Kristus sikoiniakenennu, Ukkui.

4Akulatsat'akéan ekeu Ukkui, ka pasilelepáakéku galajet sinegéakenenu ka tubukku.

5Ale Ukkui, latsat'akéan aku kineneiget ka tubum Ukkui, iaté pulatsanan siikep'akenenku ka tetret ai peilé aku ka tubut Ukkui, einangan tá babara polak néné.

6Akupatoiláan ekeu, Ukkui, ka tubudda taikapolak néné, iaté sia siakénu kaku. Ekeu lé sibakkat sia, Ukkui, oto anuakéan sia ka tubukku, samba arareddet'an nga-ngam, Ukkui.

7Kineneiget araagaian, sangamberinia siakénu kaku, Ukkui, ka tubum lé aibara.

8Akusegéakéan ka tubudda tiboiet siakénu kaku, Ukkui; oto arasilóan. Oto araagaian bulat kababarakku ka Ukkui, samba amatonem'an bagadda pueekeu nia Ukkui, amasikoiniaké aku.

9Oto kutiddouaké sia. Tápoi tá siaili taikapolak néné kupaniddou, tápoi siaili sia lé sangamberi siakénu kaku, aipoí ekeu lé sibakkat sia, Ukkui.

10Aipoí sangamberinia bakkatku, bakkatnu leú et kekeu, Ukkui; samba leú et sangamberinia sipuoni bakkatnu, bakkatku leú et kaku. Oto atulatsat'akéan aku ka talagadda.

11Oto momoian aku ka tubum kineneiget Ukkui. Táan mukukuddu aku mitsá ka polak néné; tápoi ka sia geti ai peilé sia mukukuddu ka polak néné. Ale, Ukkui Sipunenan! Jago sia ka geget onim Ukkui, iaté oni siakénu kaku, bulé rapusara, kelé ekeu Ukkui samba aku kaku, sara lé sita ka sita.

12Ai peilé aku ka talagadda, akujagongan sia ka geget onim Ukkui, iaté oni siakénu kaku. Akujagongan sia, bulat beri sia sara simalilimai, sarat sarania lé simateú malimai, bulé kalulut nenda, puailinangan kelé ka sitususurat ka bagat Buko Sipunenan.

13Kineneiget momoian aku ka tubum, Ukkui. Kutitiboi lé sangamberinia néné, ai peilé aku mukukuddu ka polak néné; bulé imamuiné raagai puangkakat bagakku.

14Akusegéakéan sangamberinia tiboietnu, Ukkui, oto bailiu malagánangan bagadda taikapolak ka tubudda, aipoí tá taikapolak sibakkat sia, kelé aku kaku néné, tá taikapolak sibakkat aku.

15Tá kutitiddou bulé nualá sia ka polak néné, tápoi bulé nujago lé sia ka tubut si Jo.

16Makeré lé galainia kaku, taibabakkatina aku polak néné, kisedda leú te ka sia, taibabakkatina sia polak néné.

17Bailiuaké sia néné, Ukkui, bulat bakkatnu, kilibet bagam siripot katuroipoat, aipoí tiboietnu lé poí katuroipoat.

18Kelé kokoiniakénu aku kaku ka polak, kisedda leú te kaku kukoiniaké sia ka polak néné.

19Kalulutda néné, buluakékungan tubukku bailiu bakkatnu kilibet bagam, Ukkui, bulé ibailiu leú sia ka sia néné, kilibet bagat Ukkui, kalulut katuroipoat.

20Tápoi tá saratda néné kutitiddouaké. Beri leú et sia simatonem baga ka tubukku, kalulut katuareman sinegéakenenda leú, kutitiddouaké.

21Kutiddou ka tubum Ukkui, bule rapusara ka sia sangamberidda, kelé tapusara ka sita ruatta, Ukkui. Bulé musara sia sangamberidda ka tubutta, imatonem bagadda taikapolak kokoiniakénu aku.

22Akulatsat'akéan sia siripot siakénu, kaku Ukkui, bulé rapusara, kelé tapusara ka sita ruatta.

23Aku ka tubudda, iageti ekeu kekeu Ukkui ka tubukku, bulé bulat rapusara sipulelelek. Raagai nia taikapolak kokoiniakénu aku Ukkui, samba bulé raagai nia pukakatekim sia baga, kelé katet bagam ka tubukku kaku.

24Ale, Ukkui, simakiddiy ka bagakku, bulé sia siakénu kaku néné, kaipa kukuddu, ai leú et sia ka sia, bulé raitsó pulatsananku, iaté pulatsanan siakénu ka tubukku, kalulut katet bagam ka tubukku, ainangan tápei babara polak néné.

25Ale, Ukkui simaroipo baga! Tá raagai ekeu taikapolak néné. Tápoi aku geti kaku, kuaagai ekeu. Samba sia leú et ka sia néné, raagai pueekeu nia amasikoiniaké aku.

26Akupaagaian onim, Ukkui ka tubudda, samba riu-riu lé kugalaiaké nia néné, bulé nuntut bagam ka tubukku, Ukkui, riu-riu ikuddu ka bagat paatuatda, samba aku kaku leú et musara ka tubudda."


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 17 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2022
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran