Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [MENTAWAI]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 6 >> 

1Piga pá burúnia, ei nia Jesus, ka silat Paot Galilea, sipuoni leú Paot Tiberias.

2Kelé aisegé sedda, bulat maigi sia amei masitut nia, kalulut araitsóan poí kerek sigalainia masialeaké simabesí.

3Iageti panatranangan Jesus ka leleu, pukuddurangan sedda sambadda sipasiuluinia.

4Ka tetret nenda, amalegrengan iaili Punen Paskadda tai Jahudi.

5Kelé aipaingo matania Jesus, itsónangan sia sirimanua simakopé igi, siooi masiailiaké nia. Iageti kuanangan ka matat Pilipus, Jesus, "Kaipa siagainu taeei masisaki kan, bulé tapakom sia sirimanua simigi néné?"

6[Kenanen ikukua kelé néné Jesus, ka matat Pilipus, tápoi ai lé iaagai galaiakenennia; obána lé isibo pupaatuanan Pilipus.]

7Tápoi kuana lé nia ka sia si Pilipus ka matat Jesus, "Bulat kenanen tasaki roti rua ngotu ngaperak igit sakinia, tá leú et iaaili sia nuntudda néné, kenanen baí takau pagogoisó sia."

8Iageti kuanangan ka sia sara sipasiului Jesus, sipuoni si Andareas, sarainan Simon Petrus, ka matat Jesus,

9"Ai sené, sara tatoga sigoisó, ai lima ngaaggro roti aiabbit sambat rua ngamuneng iba. Tápoi apangan lé lulunia tukau nia ka simigi, iaailingan leú pá sia goisó néné?"

10Tápoi kuana lé nia ka matadda, Jesus, "Kiséan lé, kuangan lé kam ka matadda rapuuddet." Sedda maturu-turu. Oto ka turu-turu lé rapuuddet. Oto sarat taimanteu, ai sia lima ngaribu igidda.

11Iageti alánangan nia roti néné Jesus, kuanangan surá ka tubut Taikamanua. Lepá parubeinangan nia ka sirimanua simigi. Lepá mitsá parubeinangan leú et iba; iageti pukomrangan leú et, bulat pak segé ektekra.

12Kelé aisegé ektekra mukom, kuanangan ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Rurúaké kam sipulelegei; bui ibara beri sara simalilimai."

13Iageti rurúakérangan legeira sibara ka silima ngaaggro roti, ai pulu rua ngagarágá iginia, sarat sisusun sangamberinia.

14Oto kelé araitsó nia sirimanua simigi kerek sigalai Jesus néné, kuaddangan, "Bulat sinénéan te, sara Nabi ngenaetta siooi ka polak!"

15Iageti kelé aiagai nia Jesus, bebesíakéra rakau nia rimatadda, tui-tui nia iei ka leleu, iareuaké tubunia ka tubudda.

16Kelé aimasoibó, gorosot sia sipasiuluinia Jesus ka paó.

17Janang sia ka bagat abak, iageti talipokiddangan paó, raailiaké laggai Kapernaum. Pat segé soibónia, tápei amei Jesus masiailiaké sia.

18Ka tetret nenda, aian itataddaaké imaonu, kalulut iboroi nia rusa simapiret.

19Pat malegre lima elé enem ngakilometer reunannia arapuabak, itsórangan aiaailiaké sia Jesus, ai nia mueenung ka uddut oinan. Bulat seget kopet kataí lotóra.

20Iageti tekánangan sia Jesus, pelé nga-ngania ka tubudda, "Bá malolotó kam, aku lé!"

21Oto alárangan nia Jesus sipasiuluinia ka bagat abak, ka angkat baga; iageti táan amauju, segé sia ka ailiakenenda.

22Oto kelé aimamatsep, agairangan nia sirimanua simigi sitaitutui-tui peilé sedda, sarat sara lé abak sikukuddu sedda. Raagai sarat sipasiului Jesus lé amutuitui sedda, tápoi ka sia geti Jesus, tá amei nia masitut sia.

23Lepá mitsá jolou sedda piga ngaabak pá sia sibabara ka Tiberias, iaté ka bet-bet pukomanda roti, lepat aikua surá Jesus ka tubut Taikamanua.

24Kelé araitsó tatat Jesus sambat sipasiuluinia sedda, janang sia mitsá ka bagat abak nenda leú et, ei sia ka laggai Kapernaum masigaba Jesus.

25Kelé araaili Jesus ka silat paó, kuaddangan ka matania, "Ale, pigamoi anusegé kam sené, Guru?"

26Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Ale, tá te bulat kalulut kolou ka bagamui ka kerek sigalaiku ka matamui, nugagaba kam aku; tápoi kalulut ektekmui lé mukom roti.

27Bá momomoaké kam tubumui mugalai bulé ibara kan simatataket samba simabuteket. Tápoi kau lé numomoaké kam tubumui mugalai, bulé ibara ka kam kan sitaimabuteket, sibaraaké ka kam purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá. Togat Manusia lé masiaaké ka kam kan néné, aipoí aipauddet'an nia Ukkui Taikamanua."

28Oto pelé nga-nganda ka tubunia, "Oto, kipa kupaeerú kai, bulé ioi kugalaiaké kai siobat bagat Taikamanua?"

29Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Néné lé ikikiddiy Taikamanua galaiakenenmui, iaté: kau imatonem bagamui ka tubut sikoiniakenen Taikamanua."

30Oto belan nga-nganda lé ka sia ka matat Jesus, "Oto ké kisedda baí nia, aponia toggaiat nuaaké itsoketmai, bulé imatonem bagamai ka tubum? Aponia nugagalaiaké?

31Aipoí kelé ka sia ka taikebbukatmai, arakom manna ka simatangeu, kelé ka sitususurat ka bagat Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Ikau kanda roti sibara ka manua.'"

32Iageti kuanangan ka matadda, Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Ukkuiku lé masiaaké kanmui roti bulat sibulatnia sibara ka manua; tá si Mose.

33Aipoí oniakenen roti siaket Taikamanua, iaté nia situgogorosot barana ka manua, sipasiaaké purimanuaiat ka taikapolak néné."

34Pelé nga-nganda masikua ka matania, "Oto, kau mariu-riu nuaké nia ka kai roti néné."

35Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Aku néné te roti purimanuaiat. Oto kasei siooi kaku, táan malalaje nia mitsá, teret buru-burú. Ialeú et kasei simatonem baga ka tubukku, táan maooggou nia mitsá, teret buru-burú."

36"Tápoi kelé paoleetku leú et simarei-rei ka matamui, kenanen aian nuiitsó kam aku, tápoi bulat beri tonem bagamui ka tubukku.

37Aipoí sia sangamberi siaket Ukkui ka tubukku lé, momoi ka tubukku. Tá kukekera sia senen siooi ka tubukku.

38Tá te masigalai siobat bagakku sarakku, akuoi barakku ka manua, tápoi masigalaiaké siobat bagat sipasikokoiniaké aku lé.

39Oto néné lé siobat bagai sipasikokoiniaké aku, iaté: bulé tá kupalimai sia beri sara, sangamberi siakénia ka tubukku; tápoi bulé kususuruaké lé sia ka Gogoi Sialu.

40Aipoí néné te siobat bagat Ukkuiku: Bulé sangamberidda sipasiiitsó Toga samba simatonem baga ka tubunia, masiikep'aké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá; iageti ka Gogoi Sialu, suruakékungan sia mitsá."

41Oto kalulut kukuana ka matadda Jesus, "Aku te néné roti sibara ka manua", taddaakérangan leú et nia rapungunyú masipaisit kuanenda ka sia tai Jahudi ka tubut Jesus.

42Pelé nga-nganda, "Kipa, tá poi nia néné Jesus, togat Josep? Ai lé kuaagai kai ukkui samba inania! Maró koí bagania masikua ka matatta kababara nia ka manua?"

43Tápoi kuana lé nia ka matadda Jesus, "Bá pungu-ngunyú kam.

44Aipoí beri sia sara simaró baga moi ka tubukku, ké tá itaroaké sia Ukkui, sipasikokoiniaké aku. Iageti kasei siooi ka tubukku, suruakékungan leú et sia ka Gogoi Sialu.

45Beri ka bagat Bukodda tai Nabi leú, ai atusurat'aké kisé, 'Ipangangantru te sia Taikamanua, sangamberi sirimanua.' Oto sangamberi sipasiaarep nganturat Ukkui, samba sipasigegelai ka tubunia, iaté momoi ka tubukku.

46Tápoi tá te masikua aian sia sipasiiitsó Taikamanua. Aipoí sarat sara nia peilé sibabara ka Taikamanua, amasiitsó Ukkui.

47Oto bulé nuagai kam nia: Simatonem baga ka tubukku lé masibabakkati purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá.

48Aku té né roti purimanuaiat.

49Taikebbukatmui siburú arakom manna ka simatangeu; tápoi amatei leú et sia ka sia.

50Tápoi tá kisedda galainia ka sia roti sibabara ka manua; kasei sikom roti néné, táan mamatei nia, burú.

51Aku té néné roti sibabara ka manua; roti purimanuaiat. Sikom roti néné, muririmanua teret buru-burú. Aipoí akkuláku lé roti, akenenku sipurimanuaji sirimanua ka polak néné."

52Kelé araarep nia tai Jahudi sikuania néné, paukleddangan leú et pasasambadda. Belan nga-nganda lé masikua, "Kipa ka sia néné, iaké akkulá nia ka tubutta bulé takom kam nia?"

53Iageti kuanangan ka matadda Jesus, "Kau imatonem bagamui ka sikuakku néné: Ké tá nukom kam akkulat Togat Manusia, samba ké tá nuló kam logaunia, bulat buji bagamui nupurimanua kam sipulelelek.

54Oto kasei sikom akkuláku samba siló logauku, iaté masibabakkati purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá; iageti suruakékungan nia, ka Gogoi Sialu.

55Akkuláku lé poí bulat kan, samba logauku lé poí bulat ló.

56Oto kasei sikom akkuláku samba siló logauku, riu-riu lé patabbaratda ka tubukku, samba aku leú kaku riu-riu lé aku ka tubudda.

57Ukkui sipuririmanua nenda te amasikoiniaké aku. Samba aku kaku leú et, ka Ukkui lé kupuririmanua. Oto kisedda leú te ka sia sikom akkuláku, ka tubukku leú te ibabara purimanuaiatda.

58Néné peité roti sibabara ka manua: tá kelé roti sikomra taikebbukatmui siburú. Aipoí lepá arakom roti nenda, amatei leú et sia. Tápoi sikom roti néné geti, riu-riu lé rapurimanua, teret buru-burú."

59Aikua sangamberinia néné Jesus, iaté ka tetret ai nia mungangantoman ka uma parurukat, ka laggai Kapernaum.

60Maigi sia ka talagadda sipasiuluinia, kelé araarep tiboiet sikuat Jesus néné, kuaddangan ka matania, "Malippat'an lé tiboiet néné. Kaseian lé iobá piú iarep nia!"

61Kirénangan ai lé iaagai Jesus pungu-ngunyúkidda nia sipasiuluinia kalulut sikuania néné. Kalulut néné, kuanangan ka matadda sipasiuluinia, "Kipa, taleú amabelé leú bagamui ka kam ka tiboietku néné?

62Apa babara ké nuitsó baí kam itoili mitsá Togat Manusia ka kudduatnia siboikí?

63Kalulut Ketsat Sipunenan lé rapuririmanua sirimanua. Tá anai lulunia puroronda sirimanua. Ngantoman sitiboakenenku ka matamui néné, tiboiet Ketsat Sipunenan lé; elé tiboiet sibaraaké purimanuaiat lé.

64Tápoi kenanen kisedda, ai peilé kam, ka talagamui néné, sitaimatonem baga ka tubukku." [Aipoí ka panandaatnia peilé, aian iaagai sia Jesus, kasonia sitaiobá masikatonemi nia baga, samba kasonia masipajojo nia.]

65Iageti kuanangan mitsá ka matadda Jesus, "Iaté lulunia kupopoiliat nia ka matamui, bulat beri te sia sara simaró baga moi ka tubukku, ké tá kalulut Ukkui."

66Oto ka tetret nenda, maigi sia sipasiuluinia amasikaddiuaké Jesus; táan raobá masitut nia.

67Iageti kuanangan ka matadda ka sia sipasiuluinia sipulurua, Jesus, "Kipa, taleú nukakaddiuaké leú kam aku ka kam?"

68Oto belan nga-ngania lé ka sia si Simon Petrus, "Kasei ka tubungan lé kueei kai ka kai, Tuhan? Tiboietnu lé poí, Tuhan, sibaraaké purimanuaiat sipulelelek samba sitaitatatá.

69Bulat amatonem'an bagamai ka tubum, samba amakolouan ka bagamai, ekeu lé Tuhan, sikoiniakenen sipunenan sibara ka Taikamanua."

70Iageti kuanangan mitsá ka matadda sipasiuluinia Jesus, "Tá poi aku amasipiliy kam néné, ka puluruamui? Tápoi ai sara ka talagamui néné iaté, ketsat sikataí!"

71Isasailú Jesus sené, iaté si Judas Iskariot. Aipoí kenanen ai nia ka talagat sipulurua sipasiului Jesus, si Judas néné, ipajo-jo leú et Jesus.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 6 >> 


Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran