Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NAPU]     [PL]  [PB] 
 <<  Kolose 4 : 12 >> 

Napu: Tabea wori hangko i Epafras, hawina Kerisitu Yesu au hambomboeami. Ia mampekakaengaa liliukau, bona maroho peangkami hai manoto pepoinalaimi moula ope-ope peundeana Pue Ala bona datikau masala.


AYT: Epafras, saudara seimanmu, hamba Kristus Yesus, juga mengirim salam untukmu. Ia selalu bergumul dalam doa demi kamu supaya kamu dapat berdiri teguh dan berkeyakinan penuh dalam segala kehendak Allah.

TB: Salam dari Epafras kepada kamu; ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh, sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah.

TL: Salam kepadamu daripada Epafras yang setanah air dengan kamu, yaitu hamba Kristus Yesus yang senantiasa berusaha mendoakan kamu, supaya tetaplah kamu serta sempurna dan yakin cukup di dalam segala kehendak Allah.

MILT: Epafras, seorang dari antara kamu, hamba Kristus yang selalu berjuang demi kamu dalam doa-doa, menyalami kamu, supaya kamu dapat berdiri teguh, dewasa dan dipenuhi dengan segala kehendak Allah (Elohim - 2316),

Shellabear 2010: Epafras, yang adalah salah seorang dari antara kamu, juga mengirim salam kepadamu. Ia adalah hamba Isa Al-Masih yang selalu dengan sungguh-sungguh mendoakan kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang percaya yang dewasa dan betul-betul yakin serta taat dalam melaksanakan semua yang Allah kehendaki.

KS (Revisi Shellabear 2011): Epafras, yang adalah salah seorang dari antara kamu, juga mengirim salam kepadamu. Ia adalah hamba Isa Al-Masih yang selalu dengan sungguh-sungguh mendoakan kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang percaya yang dewasa dan betul-betul yakin serta taat dalam melaksanakan semua yang Allah kehendaki.

Shellabear 2000: Epafras, yang adalah salah seorang dari antara kamu, juga mengirim salam kepadamu. Ia adalah hamba Isa Al Masih yang selalu dengan sungguh-sungguh mendoakan kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang percaya yang dewasa dan betul-betul yakin serta taat dalam melaksanakan semua yang Allah kehendaki.

KSZI: Epafras, saleh seorang daripada kamu, juga berkirim salam kepadamu. Dia hamba Isa al-Masih dan sentiasa mendoakanmu bersungguh-sungguh, supaya kamu berdiri teguh dalam segala yang dikehendaki Allah.

KSKK: Epafras, seorang dari kamu sendiri, seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, menyampaikan salam kepadamu. Tidak berkeputusan ia berdoa untuk kamu agar kamu menjadi sempurna dan teguh dalam segala sesuatu yang diminta oleh Allah dari padamu.

WBTC Draft: Epafras juga mengirim salam. Ia adalah hamba Kristus Yesus. Ia juga berasal dari kelompokmu. Ia selalu mendoakan kamu supaya kamu bertumbuh dan kerohanianmu menjadi dewasa, dan memiliki semua yang diinginkan Allah untuk kamu.

VMD: Epafras juga mengirim salam. Ia adalah hamba Kristus Yesus. Ia juga berasal dari kelompokmu. Ia selalu mendoakan kamu supaya kamu bertumbuh dan kerohanianmu menjadi dewasa, dan memiliki semua yang diinginkan Allah untuk kamu.

AMD: Epafras, salah satu pelayan Kristus Yesus dari kelompokmu, mengirim salam untuk kamu. Ia terus-menerus berjuang untukmu dalam doa supaya kamu teguh, dewasa secara rohani, dan yakin dalam segala hal yang diinginkan Allah.

TSI: Epafras— yang dari jemaat kalian, juga mengirim salam kepada kalian. Dia juga bertugas sebagai hamba Kristus. Dia selalu bergumul dalam doa untuk kalian— supaya kalian bertahan dan menjadi dewasa dalam hal mengikut Yesus, dan supaya kalian menjadi yakin sekali tentang semua yang Allah kehendaki untuk kalian.

BIS: Salam dari Epafras. Ia juga dari kalanganmu. Ia hamba Kristus Yesus, yang selalu berdoa dengan tekun untuk kalian. Ia minta dengan sangat kepada Allah supaya keyakinanmu menjadi kuat dan kalian betul-betul dewasa, agar kalian dengan sempurna taat kepada kemauan Allah.

TMV: Salam daripada Epafras, seorang lagi daripada kalangan kamu. Dia hamba Kristus Yesus, dan dia sentiasa berdoa dengan tekun bagi kamu. Dia memohon kepada Allah supaya iman kamu teguh, dan kamu betul-betul matang, serta taat kepada kehendak Allah dengan sepenuhnya.

BSD: Salam dari Epafras. Ia berasal dari antara kalian juga. Ia seorang pekerja Kristus, dan selalu mendoakan kalian dengan sungguh-sungguh. Ia memohon kepada Allah supaya kalian semakin percaya, semakin mengenal kemauan Allah dan semakin taat kepada-Nya.

FAYH: Epafras, seorang warga kota Saudara, seorang hamba Kristus Yesus, juga mengirimkan salam. Dengan sungguh-sungguh ia selalu berdoa agar Allah menjadikan Saudara kuat serta sempurna dan menolong Saudara mengetahui kehendak-Nya dalam segala sesuatu yang Saudara lakukan.

ENDE: Salam dari Epafras. Iapun dari umat kamu sendiri, hamba Kristus Jesus jang tak henti-henti berdjuang dalam doa-doanja bagi kamu, supaja kamu tetap tegak dalam iman dan sempurna, lagi bersemangat benar dalam segala-galanja jang mengenai kehendak Allah.

Shellabear 1912: Maka Epafras pun mengirim salam kepadamu, yaitu orang kamu juga, maka ialah seorang hamba 'Isa al-Maseh, dan selalu ia mengusahakan dirinya karena kamu dalam permintaannya, supaya tetap kamu serta sempurna dan berketentuan hatimu dalam segala yang dikehendaki Allah.

Klinkert 1879: Maka Epaperas empoenja salam kapada kamoe, ija-itoe sa'orang daripada kamoe dan hamba Almasih, jang pada sadiakala berlelah dengan mendoakan kamoe, soepaja kamoe berdiri tetap dengan sampoernanja dan dengan langkapnja dalam segala kahendak Allah.

Klinkert 1863: Maka {Kol 1:7; File 1:23} Epafras ampoenja salam sama kamoe, ija-itoe sa-orang dari kamoe, dan hamba Kristoes, jang slamanja radjin dengan memintaken doa akan kamoe, sopaja kamoe berdiri tetep dengan sampornanja dan langkapnja dalem segala kahendak Allah.

Melayu Baba: Ipafras pun kirim tabek k-pada kamu, ia'itu kamu juga punya orang, dan satu hamba Isa Almaseh, dan slalu dia ada usahakan diri-nya kerna kamu dalam dia punya perminta'an, spaya kamu berdiri ttap dngan smpurna dan dngan rasa tntu dalam sgala kahandak Allah.

Ambon Draft: Djadi terkirim tabe; a ka-pada kamu awleh Epafras, jang ada deri antara kamu, sa-awrang hamba Tuhan CHRIS-TOS JESUS, jang pada san-tijasa waktu berparang awleh karana kamu di dalam pemo-honan, sopaja kamu bawleh tinggal tatap dan deganapi di dalam sasawatu kahendak Allah.

Keasberry 1853: Maka Epafras, ampunya sulam pada kamu iya itu sa'orang deripada kamu, hamba Almasih, yang pada sadiakalanya burlulah dungan mumintakan doa bagie kamu, supaya kamu burdiri tutap dungan sampornanya dan langkapnya dalam sagala kahandak Allah.

Keasberry 1866: Maka Epafras, ampunya sŭlam pada kamu, iya itu sa’orang deripada kamu, hamba Almasih, yang pada sadiakalanya bŭrlŭlah dŭngan mŭmintakan doa bagie kamu, supaya kamu bŭrdiri tŭtap dŭngan sampornanya, dan langkapnya dalam sagala kahandak Allah.

Leydekker Draft: 'Epafras memberij salam pada kamu, jang 'ada deri pada khawm kamu, sawatu hamba 'Elmesehh, jang pada sedekala wakhtu balisah rasanja karana kamu dalam bagej 2 sombahjang, sopaja kamu berdirij dengan kalakuwan semporna, dan terlangkap pada sasawatu kahendakh 'Allah.

AVB: Epafras, seorang daripada kamu, juga berkirim salam kepadamu. Dia hamba Kristus Yesus dan sentiasa mendoakanmu bersungguh-sungguh, supaya kamu berdiri teguh dengan penuh keyakinan dan kematangan dalam segala yang dikehendaki Allah.

Iban: Epaphras, iya nya siku raban kita empu, ke nyadi ulun Jesus Kristus, ngirumka tabi basa. Iya seruran bebendar amat besampika kita, ngambika kita nyadi orang ke besai tuai dalam pengarap, lalu nemu semua peneka Allah Taala.


TB ITL: Salam <782> dari Epafras <1889> kepada kamu <5209>; ia seorang dari <1537> antaramu <5216>, hamba <1401> Kristus <5547> Yesus <2424>, yang selalu <3842> bergumul <75> dalam <1722> doanya <4335> untuk <5228> kamu <5216>, supaya <2443> kamu berdiri teguh <2476>, sebagai orang-orang yang dewasa <5046> dan <2532> yang berkeyakinan penuh <4135> dengan <1722> segala hal <3956> yang dikehendaki <2307> Allah <2316>.


Jawa: Salam saka Epafras marang kowe, dheweke asline saka ing antaramu, iku abdine Gusti Kristus Yesus, kang tansah ngganter anggone ndongakake kowe, supaya kowe tetep tanggon, kayadene wong-wong kang diwasa lan kang yakin temenan marang apa kang dadi karsane Gusti Allah.

Jawa 2006: Salam kanggo kowé saka Épafras, kang asalé saka ing antaramu, iku abdiné Kristus Yésus, kang tansah ngganter anggoné ndongakaké kowé, supaya kowé tetep tanggon, kayadéné wong-wong kang diwasa lan kang yakin temenan marang apa kang dadi karsané Allah.

Jawa 1994: Salam saka Épafras, wong sing asalé uga saka enggonmu, sing dadi abdiné Gusti Yésus Kristus. Épafras tansah ndongakaké kowé kabèh klawan tegen. Panyuwuné marang Gusti Allah, supaya kowé dadia teguh, yakin temenan, sarta mbangun-turut marang Gusti Allah.

Jawa-Suriname: Kabar slamet uga sangka sedulur Epafras, sing nyambutgawé kanggo Kristus Yésus uga. Dèkné ya sedulur sangka nggonmu kono. Ngertia nèk sedulur Epafras iki temen ndongakké kowé, supaya kowé bisa mantep ing pengandel lan bisa diwasa ing kasukman. Dadiné kowé bisa ngerti apa sing dikarepké Gusti Allah lan ora namung ngerti, nanging mbok lakoni tenan.

Sunda: Salam ti Epapras anu asalna ti kalangan aranjeun keneh, abdina Kristus Yesus anu tara kendat-kendat mangnedakeun aranjeun. Mantep pisan nenedana ka Allah, mangnyuhunkeun supaya Mantenna nguatkeun jeung nyampurnakeun kayakinan iman aranjeun supaya enya-enya gumusti kana pangersa-Na.

Sunda Formal: Oge salam ti Epapras, abdina Isa Al Masih, nya anu asal ti dulur-dulur keneh. Anjeunna kacida neda-nedana ka Allah, nyuhunkeun supaya iman dulur-dulur dipengkuhkeun, dipaparin kasadaran pikeun tumut ka pangersa Allah.

Madura: Salam dhari Epafras. Settong oreng laenna pole dhari kalanganna sampeyan jugan, se daddi abdina Almasih jugan. Taretan paneka ros-terrosan hoso’ adu’a nyo’onnagi sampeyan; nyo’on epagu-onggu ka Allah sopaja kayakinanna sampeyan epakoko ban sopaja sampeyan daddiya dibasa onggu, sopaja sampeyan samporna atoro’ ka dhabuna Allah.

Bauzi: Labi laha Epafras lam abo Kristus Yesusat aba gagohona meedamda meida lam umti vahi num debu Kolose laba azihida meida nibe laha uba, “Neàte,” lahaho. Ame da Epafras lam gi keàtet uba Kolose dam laba vi ozome Ala bake dihasi tom gagoda. Dihasi tom gagoda. Labihadamda am tame. “Uho ba modem im, ‘Nehasu meedase,’ lahame Alat Aba Aho ozoho bak lam ahebu um ozobohudi neàbodi neha, ‘Lo modem neà bak,’ lahame keàtet laodoamsu meedume neàdi novase,” laham bak laba ozome keàtet dihasi tom gagoda. Labi neo dihasi tom gagoda. Gi labihadam dàt modem bak.

Bali: Pangayu bagia saking Epapras, warga pasamuan semetone, miwah parekan Ida Sang Hyang Yesus Kristus. Ipun tan rered-rered ngastawayang semeton, mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda semeton kapagehang, dados anak sane sampun jati wikan, samaliha andel pisan tur saha nekeng ati ninutin pakarsan Idane.

Ngaju: Tabe bara Epapras. Ie te kea asale oloh bara baris keton. Ie rewar Kristus Yesus, je harajur balakudoa kete-ketep akan keton. Ie balaku nyame-nyame dengan Hatalla mangat kapercayan keton impaabas tuntang keton toto-toto dehen, mangat hapan katinduh-karasih keton toto-toto mamenda kahandak Hatalla.

Sasak: Salam lẽman Epapras. Ie ẽndah salaq sopoq dengan lẽman kalangande. Ie hambe Deside Isa Almasih, saq tetep tekun do'eang side pade. Sanget siqne tunas lẽq Allah adẽq keyakinan side jari kuat dait side pade tetu-tetu dẽwase, adẽq side pade jari sempurne dait taat lẽq pekayunan Allah.

Bugis: Selleng polé ri Epafras. Polé towi ri yelle’mu. Atannai Kristus Yésus, iya tuli massempajangngé sibawa matonget-tongeng untu’ iko. Naéllauwi sibawa masero lao ri Allataala kuwammengngi na atepperemmu mancaji mawatangngi sibawa tonget-tongekko déwasa, kuwammengngi sukkuko matinulu lao ri élona Allataala.

Makasar: Sallang battu ri Epafras. Anne Epafras tau battu antureng tonji. Pajama-jamaNa tongi Isa Almasi, tenaya lanrena tuli ampappala’ doangangko. Sanna’ napala’na mae ri Allata’ala, sollanna pila’ jarre’ tappa’nu siagang a’jari toa tojeng pikkirang rohaninu; sollannu a’jari sukku’ mannurukinnu mae ri ero’Na Allata’ala.

Toraja: Salama’na Epafras mati’ kalemi, iamo misa’ sangtondokmi sia taunNa Kristus, tu tontong mengkulle umpassambayangangkomi, kumua ammi bantang sia matakko sia unnampui kamanassan lan mintu’ pa’poraianNa Puang Matua.

Duri: Sallangna Epafras mati', mesa' to-Kolose, pangjama-Na Puang Isa Almaseh. Te'da napajaii mpellao doangan kamu' sola ngasan, dikua ammisamawatang-watangnamo susi mesa' tomasaranian, ammituli nturu'i to pakkaeloran-Na Puang Allataala.

Gorontalo: Te Epafras ta ngokambunguwa wolimongoli olo, lolawo mayi salamu ode olimongoli. Tiyo wato li Isa Almasih ta lalayita hemojuwangi olimongoli to delomo dualiyo. Tiyo hemohile ode Allahuta'ala alihu imani limongoli mowali molotolo wawu timongoli otutu mowali motota wawu ta'ati to nga'amila kohondaki lo Allahuta'ala.

Gorontalo 2006: Salamu lonto olei Epapras. Tio olo lonto waiti mongoli. Tio wato li Isa Almasi, talaito hemodua̒ mola lou̒ tatapu wau molotolo hilao ode limongoli. Hepilo hilelio wolo tio̒otutua to Allahu Taa̒ala alihu iimani limongoli mowali molotolo wau timongoli tio̒otutua mowali moontapo, alihu timongoli lou̒ wimu-wimumuto ngoa̒amilalo modungohe tou̒ otohilaa lo Allahu Taa̒ala.

Balantak: Epafras men mianmuu uga' niki tundunkon salamna na ko'omuu. Ia papalimang ni Kristus Yesus, men sian otasna mansambayangkon i kuu. Ia mama'ase' na Alaata'ala kada' kaparasaya'anmuu moonggor koi mian men motu'a a pikiranna, ka' i kuu isian kaparasaya'an men tuutuu' koi pingkira'na Alaata'ala.

Bambam: Anna salama'na duka' Epafras, solamu toia' duka' to Kolose anna mesa duka' sabua'na Kristus Yesus. Si napa'kadua-duai liukoa' napa'sambajangam, napelau längäm Puang Allataala anna mala tuttuam matoto' kapeimangammua', anna uhhannuam sola ungkatappa'i ingganna pa'elo'na Puang Allataala.

Kaili Da'a: Pade tabe nggari ja'i Epafras, batua Yesus Kristus nggari ngata komi mboto. I'a tunggai nokarajaa ntomo nomposambaya komi pura-pura ala komi majadi topomparasaya to maroso pade ala komi maroo mantuki pura-pura dota Alatala.

Mongondow: Salam doman nongkon i Epapras. Sia na'a intau doman nongkon sigad monimu. Mosia na'a mogogaid doman kon oaíidan i Kristus inta umuran mosatia im mosambayang sing kopontingan monimu. Sia totok mopo'igum ko'i Allah simbaí mobaliídon moropot ing koyakinan monimu, bo totu-totu'udon moguyang im mo'ikow simbaí totu-totu'u domandon dumudui kon ibog i Allah.

Aralle: Salama'na ta Epafras, mesa sabua'na Kristus Yesus ang sule toe' yaling mai di alla'mua'. Si nasambayangngi lolokoa' sitonda sangkalebu inahanna. Napalau dai' di Puang Alataala anna malai kapampetahpa'ammua' tontong matoho, noa toi la keaka'koa' yaling di ingkänna siamo lambi' mala umpembabe si'da-si'daing pa'elo'na Puang Alataala.

Sangir: Tabeạ bọu anung Epafras. I sie mal᷊aing taumatang kamene. I sie kai mẹ̌tatangkiang si Kristus Yesus, kụ sịdutu mang mẹ̌kẹ̌kal᷊iomaneng maamumang baugi kamene. I sie ghụgahiorọ sěngapam botonge su Ruata tadeạu pěngangimang i kamene matoghasẹ̌ dingangu i kamene e kahěnga-hěngang mahuntimadẹ̌, tadeạu i kamene tinalungbe masatia su kapulun Duata.

Taa: Wali i Epapras, to yako ri lipu ngkomi, ia taa seja mangkalingan komi. Ia seja to papolaong i ngKerisitu, pasi ia sangkani maroso rayanya mampokaikaika komi. Ia mamporapika resi i Pue Allah see Ia mampakaroso pangaya ngkomi pasi mampasilonganaka pansarumaka ngkomi mangkonong samparia pamporani to si Ia.

Rote: Nate'ak neme Epafras. Emi hataholin ndia boe. Kristus Yesus atan ndia fo ana manggate hule-haladoi tataas esa fe emi. Ana noke te'e-te'e neu Manetualain fo ela emi namahehele ma da'di natea-nahele, ma emi mamahele te'e-te'e, fo daenga emi tunga Manetualain hihii-nanaun lala'ena, no matetu-mandaak.

Galela: O Epafras lo, una gena o nyawa moi nginino, una lo o Yesus Kristus Awi leleleani moi asa awi salam wosidingo nginika tanu nimakamake kali. Ma orasi ngini winisisumbayang gena, qangodu ma rabaka kanaga una awi sininga de ma buturuka wogolo o Gikimoika, tanu ngini asa o moi-moi o Gikimoi wodudupa gena qangodu aku nianako igogou, de o kia naga maro Una wodudupa komagena lo asa to ngini nia sininga ma dupa sidago lo niaaka itiai.

Yali, Angguruk: Hun Epafras inowen oho hit fahet eke nori ulug hi heneptuk. At ino henere hit sehelimuwon Yesus Kristus amingmingangge wereg lit hit hinine roho welamag ulug hit fahet likiya hupmu sembahyang uruk lit wereg. Allahn peruk ane fahet hinindi anggat toho wereg lit fano ane turuk lamuhup ulug Allah fam heng turuk.

Tabaru: 'O Epafras mita wosidingoto 'awi tabea nginika. 'Una ge'ena nginino mita. 'Una wile-leleani ma Kristus Yesus, gee de wi singina ma gou-goungu winisilahidoa. 'Una woga'asoko ma Jo'oungu ma Dutuka la 'ania ngo-ngaku 'o Yesusika 'ifoloi 'ikuata de ma gou-goungu koingali-ngaliwau, la ngini niakokimoteke ma Jo'oungu ma Dutu 'awi mau.

Karo: Mejuah-juah nina Epapras. Ia i bas golongenndu nari janah ia nggo jadi si erdahin i bas dahin Kristus Jesus. Rusur kam itotokenna man Dibata alu tutus ate. Ipindokenna man Dibata gelah tetap ukurndu, erpemeteh kam, la monce-once kinitekenndu, bage pe gelah patuh kam i bas si ngena ate Dibata.

Simalungun: Manongos tabi do bani nasiam si Epapras, na roh humbani nasiam, juakjuak ni Kristus Jesus; tongtong do ia maruntol manonggohon nasiam, ase gokan dear nasiam jongjong anjaha atok ibagas haganup, na hinarosuhkon ni Naibata.

Toba: Manongos tabi tu hamu Epapras na sian hamu on, naposo ni Kristus Jesus; na tongtong do ibana marungkil tumangiangkon hamu, asa jongjong hamu rimpas jala margomos ni roha situtu di nasa na hinalomohon ni Debata.

Dairi: Menenges salam ma ngo taba kènè si Epapras, anak kuta ndènè èn ngo ia. Naposo Jesus Kristus ngo ia janah dak tong menodipken kènè, asa hot kènè ntegguh merukur ninganna tetap menguèi Dèbata.

Minangkabau: Salam dari si Epafras. Inyo dari golongan angku-angku juwo. Inyo pisuruah Isa Almasih, nan tatap takun badowa untuak angku-angku. Inyo sabana mamintak sangaik kapado Allah, supayo kayakinan angku-angku kuwaik, sarato sabana-bana lah gadang dalam iman, supayo angku-angku sacaro samparono patuah kapado ka inginan Allah.

Nias: I'owai ami Efafera, soroi mbanuami. Enoni Yesu Keriso ia, si lõ mamalõmalõ mamorege fangandrõ salahimi. I'andrõ sibai khõ Lowalangi, ena'õ abe'e ami ba mo'ahonoa; ba ena'õ gõi faduhu sibai dõdõmi ba zomasi Lowalangi.

Mentawai: Segé leú et salamnia, ka sia si Epapras, ka tubumui. Nia néné leú et, sibara ka mungkuatmui. Nia ka sia néné, pagugulet Jesus Kristus, sitaipuaari maniddou, masitiddouaké kam, ka tubut Taikamanua. Itiddou simakopé ka tubut Taikamanua, bulé memei maroron tonem bagamui samba memei masisikebbukat pupaatuananmui, imamuiné nuretdet kam siobat bagat Taikamanua.

Lampung: Salam jak Epafras. Ia juga jak kalanganmu. Ia jelma sai ngebantu Isa Almasih, sai selalu bedua tekun untuk keti. Ia ngilu nihan jama Allah in keyakinanmu jadi kuat rik temon-temon dewasa, in keti sempurna taat jama kehaga-Ni Allah.

Aceh: Saleuem nibak Epafras. Ureuëng nyoe pi ureuëng gata. Jihnyan namiet Isa Almaseh, nyang sabe meudoá ngon khusyuék keu gata. Jihnyan meulakée ngon meuharab that ubak Allah mangat keuyakénan gata meutamah teuga dan gata biet-biet rayeuk, mangat gata ngon sampoereuna taát ubak keuheundak Allah.

Mamasa: Salama'na duka' Epafras, satondokmua', sabua'na Kristus Yesus. Sinapa'kadua-duai liukoa' napa'sambayangan ammu malara ke'de' matoto' ammu ummorean tongan angganna pa'kuanna Puang Allata'alla.

Berik: Epafras jeime is enggam balbabili, "Kelek, waakenfer sa gwe!" Jei mese ibar safna daamfennam Kolose je, aamei Yesus ijeya tebanaram. Jei awelna Kristus Yesusmana gam gweyibene, ane jei sembayanga im temawer baabetmer jeber-jeber gwebawena. Jei sembayanga enggalf gwebana jega aamei kanaufer gam isa fina, ane aamei waakenfer gam isa sara Yesus Jam tikwebaatiliserem jem temawer, ane aamei Uwa Sanbagiri aa jes bilirim jam eyebife, jeiserem aamei waakenfer ga isa onsobili.

Manggarai: Tabé oné-mai hi Épafras latang te méu; hia cengata oné-mai méu, mendi di Kristus Yésus, ata pépok mtaung oné ngajin, latang te méu, kudut méu mberes kis hesés, ného ata tu’am agu imbi tu’ung oné sanggén cao-ca lorong ngoéng de Mori Keraéng.

Sabu: Lipelangu ngati Epafras. No lema ngati kejie mu. No naannu ri Yesus Kristus, do pee loro nga halla-anni ne hebhajha tu mu. Do pee ke no nga meggai ne ami pa Deo, mita ie ne lua parahajha mu ta ju rui jhe do tarra-tarra ke mu ta do kepai, mita nga keteme ke mu ne pedute ne lua ddhei Deo.

Kupang: Bosong pung tamán Epafras ada di sini, deng dia ada titip salam kasi bosong ju. Dia jadi Yesus Kristus pung orang suru-suru. Dia salalu sambayang ukur kuat kasi sang bosong, deng minta ko Tuhan Allah kasi kuat sang bosong, bekin langkáp sang bosong, deng bekin bosong mangarti batúl-batúl Dia pung mau.

Abun: Epafras ki ndo mo nin. An ré, nin dakai bi ye-i. An ré tepsu Yesus Kristus bi pakwerut. An ki suk su Yefun sisu an mit dik si an onyar dik sisu sangge wa nin petok sor. An ndek mo Yefun Allah wa nin subere nin bi sukjimnut kem pe mo Yefun, tepsu yenggras gato bi sukjimnut kak, subere nin bi sukjimnut brek wokgan kadit Yefun Allah dom nde, ete nin benbot suk mwa ne sino gato Yefun iwa ne.

Meyah: Noba Epafras, ongga ororu Yesus Kristus tein, noba ongga en jeska iwa, ofa tein oisu iwa. Ofa om eiteij gu Allah nou iwa rot ahais ojgomuja. Ofa om eiteij jeskaseda iwa yut joug idou efesi rot ahais ni, jeskaseda idou ebriyi gij Yesus Kristus efen oga ni, noba jeskaseda iroru mar ongga Allah odou ejginaga rot ojgomuja ni.

Uma: Tabe wo'o ngkai Epafras, batua Kristus Yesus to hingka ngata-ni moto. Mosampaya oa'-i mpekakae-kokoi nte nono-na mpu'u, bona moroho pokore-ni pai' monoto pepangala'-ni mpotuku' hawe'ea konoa Alata'ala hante uma ria ruke-na.

Yawa: Epapras po kove ranutu wasai tavon. Opamo vatano nori rati wapa munije inta pije, muno panapatambe Yesus Kristus ai. Opamo anuga ntenami be sambayambe wasai tutir, po Amisye anajo indamu wapa anave matu, wasanuga ntindimu Amisye ai, muno wapo Apa bekere raen dave indamu wabeta rai.


NETBible: Epaphras, who is one of you and a slave of Christ, greets you. He is always struggling in prayer on your behalf, so that you may stand mature and fully assured in all the will of God.

NASB: Epaphras, who is one of your number, a bondslave of Jesus Christ, sends you his greetings, always laboring earnestly for you in his prayers, that you may stand perfect and fully assured in all the will of God.

HCSB: Epaphras, who is one of you, a slave of Christ Jesus, greets you. He is always contending for you in his prayers, so that you can stand mature and fully assured in everything God wills.

LEB: Epaphras, who is [one] of you, greets you, a slave of Christ Jesus always struggling on behalf of you in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God.

NIV: Epaphras, who is one of you and a servant of Christ Jesus, sends greetings. He is always wrestling in prayer for you, that you may stand firm in all the will of God, mature and fully assured.

ESV: Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you, always struggling on your behalf in his prayers, that you may stand mature and fully assured in all the will of God.

NRSV: Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, greets you. He is always wrestling in his prayers on your behalf, so that you may stand mature and fully assured in everything that God wills.

REB: Greetings from Epaphras, servant of Christ, who is one of yourselves. He prays hard for you all the time, that you may stand fast, as mature Christians, fully determined to do the will of God.

NKJV: Epaphras, who is one of you, a bondservant of Christ, greets you, always laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God.

KJV: Epaphras, who is [one] of you, a servant of Christ, saluteth you, always labouring fervently for you in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God.

AMP: Epaphras, who is one of yourselves, a servant of Christ Jesus, sends you greetings. [He is] always striving for you earnestly in his prayers, [pleading] that you may [as persons of ripe character and clear conviction] stand firm {and} mature [in spiritual growth], convinced {and} fully assured in everything willed by God.

NLT: Epaphras, from your city, a servant of Christ Jesus, sends you his greetings. He always prays earnestly for you, asking God to make you strong and perfect, fully confident of the whole will of God.

GNB: Greetings from Epaphras, another member of your group and a servant of Christ Jesus. He always prays fervently for you, asking God to make you stand firm, as mature and fully convinced Christians, in complete obedience to God's will.

ERV: Epaphras, another servant of Jesus Christ from your group, sends his greetings. He constantly struggles for you in prayer. He prays that you will grow to be spiritually mature and have everything that God wants for you.

EVD: Epaphras also says hello. He is a servant of Jesus Christ. And he is from your group. He always prays for you. He prays that you will grow to be spiritually mature (perfect) and have everything that God wants for you.

BBE: Epaphras, who is one of you, a servant of Christ Jesus, sends you his love, ever taking thought for you in his prayers, that you may be complete and fully certain of all the purpose of God.

MSG: Epaphras, who is one of you, says hello. What a trooper he has been! He's been tireless in his prayers for you, praying that you'll stand firm, mature and confident in everything God wants you to do.

Phillips NT: Epaphras, another member of your Church, and a real servant of Christ Jesus, sends his greeting. He works hard for you even here, for he prays constantly and earnestly for you, that you may become mature Christians, and may fulfill God's will for you.

DEIBLER: Epaphras, who is your fellow townsman and who serves Christ Jesus, …says that he is thinking fondly about you/greets you/sends you his greetings†. Epaphras prays earnestly for you very often, that you might be spiritually mature and that you might be fully convinced about {know fully} all that God wills.

GULLAH: Epaphras, wa blongst ta oona group too, an wa da saab Christ Jedus, e da tell oona hey. All de time e da pray fa oona wid all e haat. E da pray dat oona ain neba gwine stop fa trus een God. Oona gwine stand scrong fa um een all ting an know fa sho bout all e wahn.

CEV: Your own Epaphras, who serves Christ Jesus, sends his greetings. He always prays hard that you may fully know what the Lord wants you to do and that you may do it completely.

CEVUK: Your own Epaphras, who serves Christ Jesus, sends his greetings. He always prays hard that you may fully know what the Lord wants you to do and that you may do it completely.

GWV: Epaphras, a servant of Christ Jesus from your city, greets you. He always prays intensely for you. He prays that you will continue to be mature and completely convinced of everything that God wants.


NET [draft] ITL: Epaphras <1889>, who is one of <1537> you <5216> and a slave <1401> of Christ <5547>, greets <782> you <5209>. He is <75> always <3842> struggling <75> in <1722> prayer <4335> on <5228> your <5216> behalf <5228>, so that <2443> you may stand <2476> mature <5046> and <2532> fully assured <4135> in <1722> all <3956> the will <2307> of God <2316>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Kolose 4 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran