Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NAPU]     [PL]  [PB] 
 <<  Yohanes 8 : 42 >> 

Napu: Nauli Yesu: "Ane tou-tou mpuu Pue Ala Umami, kenipokaahiNa, lawi Iko hangko i Pue AlaNa mai, hai Ikomi au Naposuro. BaraNa mai moula peundeaKu haduduaNgku. MaiNa moula peundeana Pue Ala, lawi Ia au motuduNa.


AYT: Yesus berkata kepada mereka, “Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku karena Aku datang dan berasal dari Allah. Dan, Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dia yang mengutus Aku.

TB: Kata Yesus kepada mereka: "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku.

TL: Maka kata Yesus kepada mereka itu, "Jikalau Allah itu Bapamu, niscayalah kamu mengasihi Aku, karena daripada Allah Aku datang dan Aku ada di sini; karena Aku pun bukan datang dengan kehendak-Ku sendiri, melainkan Ialah yang menyuruhkan Aku.

MILT: Lalu YESUS berkata kepada mereka, "Jika Allah (Elohim - 2316) adalah Bapamu, kamu akan tetap mengasihi Aku, karena Aku telah keluar dan sedang datang dari Allah (Elohim - 2316). Sebab Aku datang bukan dari diri-Ku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus Aku.

Shellabear 2010: Lalu Isa bersabda kepada mereka, "Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, karena Aku datang dan hadir dari Allah. Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri. Dialah yang mengutus Aku.

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu Isa bersabda kepada mereka, "Jika Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, karena Aku datang dan hadir dari Allah. Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri. Dialah yang mengutus Aku.

Shellabear 2000: Lalu Isa bersabda kepada mereka, “Jika Allah adalah Bapamu, niscaya kamu akan mengasihi Aku, karena Aku datang dan hadir dari Allah. Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri. Dialah yang telah mengutus Aku.

KSZI: Isa berkata kepada mereka, &lsquo;Kalaulah benar Allah Bapamu, tentu kamu mengasihi-Ku, kerana Aku datang daripada-Nya, bukan dengan kehendak-Ku sendiri, tetapi diutus-Nya.

KSKK: Jawab Yesus, "Jika Allah adalah Bapamu, maka kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku berasal dari Allah, dan sekarang Aku ada di sini. Dan Aku tidak datang atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Dialah yang telah mengutus Aku.

WBTC Draft: Kata Yesus kepada mereka, "Jika Allah bapamu, maka kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Allah yang mengutus Aku.

VMD: Kata Yesus kepada mereka, “Jika Allah bapamu, maka kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku datang dari Allah. Aku datang bukan atas kehendak-Ku sendiri, tetapi Allah yang mengutus Aku.

AMD: Kata Yesus kepada mereka, “Jika Allah benar-benar Bapamu, kamu akan mengasihi Aku. Sebab, Aku berasal dan datang dari Allah. Aku tidak datang atas keinginan-Ku sendiri, melainkan dari Dia yang mengutus Aku.

TSI: Lalu Yesus berkata lagi kepada mereka, “Kalau benar Allah itu Bapa kalian, pasti kalian akan mengasihi Aku, karena Aku datang dari Dia. Aku datang bukan karena kemauan-Ku sendiri, tetapi Dialah yang mengutus Aku ke dalam dunia ini.

BIS: Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekiranya Allah itu Bapamu, kalian akan mengasihi Aku, sebab Aku datang dari Allah. Aku tidak datang dengan kemauan sendiri, tetapi Dialah yang mengutus Aku.

TMV: Yesus berkata kepada mereka, "Seandainya Allah benar-benar Bapa kamu, tentu kamu akan mengasihi Aku, kerana Aku datang daripada Allah. Aku tidak datang dengan kehendak-Ku sendiri, tetapi Dialah yang mengutus Aku.

BSD: Yesus berkata kepada mereka, “Kalau betul Allah itu Bapamu, kalian akan mengasihi Aku, sebab Aku berasal dari Allah. Dialah yang mengutus Aku ke dunia ini. Aku tidak datang atas kemauan-Ku sendiri.

FAYH: Yesus berkata kepada mereka, "Kalau demikian halnya, kalian tentu mengasihi Aku, sebab Aku datang dari Allah. Aku di sini bukan atas kehendak-Ku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku.

ENDE: Sabda Jesus pula kepada mereka: sekiranja bapamu Allah, tentu kamu mengasih Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Karena Aku tidak datang atas kehendakKu sendiri, melainkan Aku diutus oleh Dia.

Shellabear 1912: Maka kata 'Isa kepadanya, Jikalau kiranya Allah itu Bapamu, niscaya kamu mengasihi akan daku, karena dari pada allah juga aku keluar lalu datang; dan bukannya dengan kehendakku sendiri kedatanganku ini, melainkan ialah yang menyuruhkan aku.

Klinkert 1879: Laloe kata Isa kapada mareka-itoe: Djikalau kiranja Allah itoe bapamoe, nistjaja kasihlah kamoe akan dakoe, karena akoe kaloewar dan datang dari Allah. Boekan akoe datang dengan kahendak dirikoe, melainkan Ija djoega jang menjoeroehkan dakoe.

Klinkert 1863: Lantas kata Jesoes sama dia-orang: Kaloe Allah itoe bapamoe, pesti kamoe tjinta sama akoe; karna akoe soedah kloewar dan dateng dari Allah. {Yoh 5:43; 7:29} Karna boekan akoe dateng dari sendirikoe, melainken Allah jang soedah mengoetoes akoe.

Melayu Baba: Isa kata sama dia-orang, "Jikalau Allah btul Bapa kamu, tntu-lah kamu kaseh sama sahya, kerna sahya sudah kluar dan datang deri Allah; dan sahya bukan datang deri sndiri, ttapi dia-lah sudah hantarkan sahya.

Ambon Draft: Katalah Tuhan Jesus pada marika itn: Kalu-kalu Allah adalah Bapa, kamu tantu djuga kamu akan tjin-ta B/eta sudah datang deri pada Allah dan sudah kaluwar deri padanja; karana sudah tijada Ku-da-tang deri sendiriku, tetapi Ija djuga sudah suroh B/eta datang.

Keasberry 1853: Maka kata Isa pada marika itu, Jikalau Allah, itu Bapamu, nuschaya kamu kasihlah akan daku: kurna aku tulah kluar dan datang deripada Allah; maka bukannya aku datang dungan kahandak diriku, mulainkan iyalah tulah munyurohkan aku.

Keasberry 1866: Maka kata Isa pada marika itu, Jikalau Allah itu ayahmu, nŭschaya kamu kasihlah akan daku, kŭrna aku tŭlah kluar dan datang deripada Allah; maka bukannya aku datang dŭngan kahandak diriku, mŭlainkan Allah tŭlah mŭnyurohkan aku.

Leydekker Draft: 'Arkijen maka bersabdalah Xisaj pada marika 'itu: djikalaw 'Allah 'ada bapa kamu, sudahlah kamu meng`awhij 'aku: karana 'aku 'ini sudah kaluwar, dan datang deri pada 'Allah: karana lagi sudah tijada kudatang deri pada sendiriku, tetapi 'ija djuga sudah menjuroh 'aku.

AVB: Yesus berkata kepada mereka, “Kalaulah benar Allah Bapamu, tentu kamu mengasihi-Ku, kerana Aku datang daripada-Nya, bukan dengan kehendak-Ku sendiri, tetapi diutus-Nya.

Iban: Ku Jesus bejaku ngagai sida, "Enti Allah Taala amat Apai kita, kita tentu rinduka Aku, laban Aku datai ari Allah Taala, lalu diatu Aku bisi ditu. Aku ukai datai nitihka peneka ati {5:43;7:29} Aku Empu, tang Allah Taala ke ngirumka Aku.


TB ITL: Kata <2036> Yesus <2424> kepada mereka <846>: "Jikalau <1487> Allah <2316> adalah <1510> Bapamu <3962>, kamu <5216> akan mengasihi <25> Aku <1691>, sebab <1063> Aku <1473> keluar <1831> dan datang <2064> dari <1537> Allah <2316>. Dan <2532> Aku datang <2240> bukan <3761> atas <575> kehendak-Ku sendiri <1683>, melainkan <235> Dialah <1565> yang mengutus <649> Aku <3165>. [<302> <1063>]


Jawa: Pangandikane Gusti Yesus: “Manawa Gusti Allah iku Ramamu, kowe mesthi padha tresna marang Aku, awit wijilKu lan tekaKu iku saka ing Allah. Apa maneh tekaKu iku iya ora saka karepKu dhewe, nanging Panjenengane kang ngutus Aku.

Jawa 2006: Pangandikané Yésus, "Menawa Allah iku Ramamu, kowé mesthi padha tresna marang Aku, awit Aku mijil saka ing Allah, saiki Aku ana ing kéné. Apa manèh tekaku iku ora saka karepku dhéwé, nanging saka Panjenengané kang ngutus Aku.

Jawa 1994: Gusti Yésus nuli ngandika marang wong-wong mau: "Yèn Gusti Allah kuwi Ramamu temenan, kowé mesthi tresna marang Aku, sebab teka-Ku iki saka kersané Gusti Allah, lan saiki ana ing kéné. Teka-Ku mréné ora saka karep-Ku dhéwé. Gusti Allah sing ngutus Aku.

Jawa-Suriname: Gusti Yésus ngomong: “Semunggoné Gusti Allah kuwi bapakmu tenan, kowé mesti ya trésna marang Aku. Aku iki tekané sangka nggoné Gusti Allah terus mara nang tengahmu. Aku mbréné iki ora sangka karepku déwé, nanging Gusti Allah sing ngongkon Aku.

Sunda: Pilahir Yesus, "Lamun enya Rama maraneh teh Allah, tangtu nyaraah ka Kami, sabab Kami asal ti Allah. Tah ieu Kami, datang teh lantaran diutus ku Mantenna, lain datang karep sorangan.

Sunda Formal: Saur Isa, “Upama enya Rama aranjeun teh Allah, meureun nyaraah ka Kami; da Kami teh medal ti Anjeunna, lain datang niat sorangan, tapi ngemban piutus-Na.

Madura: Isa laju adhabu ka reng-oreng jareya, "Ja’ sakenga Allah reya Ramana ba’na, ba’na tanto taresna ka Sengko’, sabab Sengko’ dhateng dhari Allah. Sengko’ dhateng banne sajjana Sengko’ dibi’, tape Salerana se ngotos Sengko’.

Bauzi: Lahahat Yesusat fa gago, “Um Ai aabot Alat modemeam làhà um gi Eba deelem bak. Nehaha bak. Alat Eba gagu oluhu labe Em niba lehe bak. Em ba Ehemo ozome niba lehe vabak. Gi Alat Ahamo ozome Eba gagu oluhu bak.

Bali: Pangandikan Idane ring ipun: “Yen saja Ida Sang Hyang Widi Wasa Ajin ragane, ragane lakar tresna teken Tiang, sawireh Tiang teka uli Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ane jani Tiang ada dini. Tekan Tiange tusing uli pakenehan Tiange newek, nanging uli Ida ane ngutus Tiang.

Ngaju: Palus Yesus hamauh dengan ewen, "Jaka Hatalla te Bapa keton, keton kareh sinta Aku, awi Aku dumah bara Hatalla. Aku dumah dia mahapan kahandak-Ku kabuat, tapi Ie je manyoho Aku.

Sasak: Beterus manik Deside Isa lẽq ie pade, "Seandẽne Allah nike jari Bapa side pade make side pade pasti gen ngasihin Tiang, sẽngaq Tiang dateng lẽman Allah. Tiang ndẽq dateng siq kemẽlẽq Tiang mẽsaq, laguq Ie saq ngutus Tiang.

Bugis: Nakkeda Yésus lao ri mennang, "Akkalarapanna iyaro Allataala Ambo’mu, muwamaséi-Ka matu, saba’ polé-Ka ri Allataala. Dé’ Upolé sibawa élo ri aléku, iyakiya Aléna ritu iya suroék-Ka.

Makasar: Nakanamo Isa ri ke’nanga, "Ebara’ manggenu anjo Allata’ala, tantu lanukamaseangA’, lanri iNakke battuA’ ri Allata’ala. Teai ero’ KalengKu naKubattu, passangalinna Allata’ala assuroA’.

Toraja: Nakuami Yesu ungkuanni: Iake Puang Matua Ambe’mi, manassa mikamali’Na’, belanna lu dioNa’ mai Puang Matua angKu sae indete; belanna tae’ angKu ma’inaanna kalena sae, sangadinna Ia ussuaNa’.

Duri: Nakua omo Puang Isa, "Ia ke la Puang Allataala Ambe'mi, la mipakamoja'na', nasaba' pole jiona' mai Puang Allataala. Na ratuna' te'da naeloh-Ku', apa Ia ssuana'.

Gorontalo: Ti Isa loloiya mao poli ode olimongoliyo, ”Wonu banari Allahuta'ala ti papa limongoli, tantu timongoli motoliangu-U, sababu Wau lonao mayi lonto Allahuta'ala wawu masatiya Wau woluwo teye. Dila hila-U lohihilawo Wau lonao mayi, bo Tiyo ta lopoahu mayi ola-U.

Gorontalo 2006: Lapatao̒ ti Isa lotahuda ode limongolio, "Humayaalio Allahu Taa̒ala boito ti Paapamu, timongoli mamo tolia̒nga ola-U̒, sababu Wau̒ dungga-dungga mai lonto Allahu Taa̒ala. Wau̒ dungga-dungga mai diila wolo hilaa-U̒ lohihilao, bo Tiolo tamalolao mai ola-U̒.

Balantak: Taeni Yesus, “Kalu se' Alaata'ala iya'a Tamamuu, kuu bo molingu'kon i Yaku', gause i Yaku' ringkat na Alaata'ala. Ka' i Yaku' taka taasi' tongko' pingkira'-Ku, kasee pingkira'-Na men nomosuu' i Yaku'.

Bambam: Iya nauam Puang Yesus: "Maka' la änä'na si'dakoa' Puang Allataala, la ungkamaseimä' tia aka Kao buttu yaboä' mai Puang Allataala. Taia pa'elo' kaleku anna suleä', sapo' pa'elo'na Puang Allataala to ussuaä'.

Kaili Da'a: Nangulimo Yesus ka ira, "Ane Alatala etu Uma komi, komi kana mompotowe Aku, sabana Aku narata nggari ja'ina. Aku da'a narata nantuki dotaku mboto, tapi nantuki dotana to nompakau Aku.

Mongondow: Daí ki Yesus noguman ko'i monia, "Aka ki Allah tua ki Amaímu, yo motabibií im mo'ikow ko'i-Nakoí, sin Aku'oi namangoibií nongkon i Allah. Bo de'emanbií ibog-Ku tontanií in namangoi, ta'e ibogbií i-Nia inta nopotabaí mangoi ko'i-Nakoí.

Aralle: Sika naoa bumintee Puang Yesus, "Ke la inang änä'na si'dakoa' Puang Alataala, ya' tantunte' anna umpakamayaä'. Aka' Kodi' sule yahoä' mai di Puang Alataala; dä' sule aka' pangngelo'ku tobou Kodi', ampo' nasuhung suleä' aka' nasuoä'.

Sangir: Mase Mawu Yesus něhengetang si sire, "Kereu Mawu Ruata e kawe i Amang i kamene ute i kamene kụkěndagẹ̌ben Iạ, u rarěnta-Ku e kai wọu anun Duata. Iạ bal᷊inewe riměnta ual᷊ingu kapulu-Ku hala e, kaiso kawe i Sie něndoloh'u Iạ.

Taa: Wali i Yesu manganto’oka sira, “Ane monso pu’u i Pue Allah Pa’a ngkomi, komi damamporayang Aku. Apa Aku ma’i yako resi i Pue Allah semo, see naka Aku re’i rire. Aku taa ma’i mangalulu songka to si Aku, Aku ma’i napokau i mPue Allah.

Rote: Boema Yesus nafa'das nae, "Leo uni ka emi amam nde Manetualain ndia soona, neukose emi sue-lai Au, nanahu Au mai eme Manetualain mai. Au mamaing ia, Au ta uni Au hihii-nanau mesa nga fa, te au uni Ndia fo manamadenu Au a, hihii-nanaun.

Galela: Kagena de Una wotemo, "Nakoso igogou ngini nitemo nia baba gena o Gikimoi, de igogou ngini asa Ngohi nidodara, sababu Ngohi Ai sihino o Gikimoino sidago o orasi manena lo Ngohi kanena nagasi. Sababu Ngohi tahino, gena to Ngohi Ai edekati masirete qasowo, duma o Baba Gikimoi Una wositatapu de woisulo so Ngohi tahino kanena.

Yali, Angguruk: Ari ibagma Yesusen, "Allah Ninikni peruk lit halug hiren An faher oho hinindi Nasug lalep. Allah ambehen wilip atikikteg tuma waharikik. Namu nindiyen lamin perikikteg waharikik fug, Nikniyen mon Naptisimu waharikik," ibag.

Tabaru: Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau 'onaka, "Nako ma Jo'oungu ma Dutu ge'ena to ngini nia dea, ma raiokau ngini nisibosono ngoi, sababu ngoi toboa ma Jo'oungu ma Dutuno. Ngoi toboa ko de to ngoiwa ma sirete 'ai mau, ma 'una woisuloko.

Karo: Nina Jesus, "Adi tuhu-tuhu kin Dibata Bapandu, tentu keleng atendu Aku, sabap Aku reh i bas Dibata nari janah genduari Aku ringan i jenda. Aku reh labo erdandanken kuasangKu, tapi Ia nge si nuruh Aku.

Simalungun: Nini Jesus ma hubani sidea, “Ambit Naibata do bapa nasiam, holong do uhur nasiam Bangku, ai humbani Naibata do Ahu roh hujon; seng humbani diring-Ku Ahu na roh on, Ia do na marsuruh Ahu.

Toba: Dung i didok Jesus ma tu nasida: Aut ni Debata amamuna, holong ma rohamuna di Ahu. Ai sian Debata do Ahu borhat ro tu on; ai ndang ro Ahu sian roharohangku, Ibana do marsuru Ahu.

Dairi: Nai nina Jesus mo taba kalak i, "Ukum tuhu ngo Dèbata Bapa ndènè, ngkelleng mo nemmu atè ndènè midah Aku, ai tuhu ngo roh bai Dèbata nai Aku. Oda roh Aku arap lemmo-lemmo atèngKu sendiri nai. Ia ngo pasulakken Aku.

Minangkabau: Mako bakatolah Isa Almasih kabake urang-urang tu, "Santano Allah tu, adolah Bapak angku-angku, mako samustinyo angku-angku tu mangasiahi Ambo, dek karano, Ambo datang dari Allah. Ambo datang indak sakandak ati Ambo surang doh, tapi Baliaulah nan ma utuih Ambo.

Nias: Aefa da'õ Imane khõra Yesu, "Na sindruhu Amami Lowalangi andrõ, mi'omasi'õ Ndra'o, bõrõ me sindruhu moroi khõ Lowalangi Ndra'odo. Tenga ba zomasi dõdõ-Gu so Ndra'o. Ya'ia zamatenge Ya'o.

Mentawai: Oto kuanangan ka matadda Jesus, "Bulat ké Taikamanua baí nia Ukkuimui, tá isoppi imanuntu bagamui ka tubukku, aipoí aku kaku néné, ka Taikamanua lé akubara. Tá tenan aku oi, sibara ka teú bagakku sarakku, tápoi nia lé aikoiniaké aku akuoi.

Lampung: Raduni Isa cawa jama tian, "Kik Allah udi Bapamu, keti haga ngasihi Nyak, mani Nyak ratong jak Allah. Nyak mak ratong jama kehaga tenggalan, kidang Iado sai ngutus Nyak.

Aceh: Laju Isa geupeugah bak awaknyan, "Meunyoe bit Allah nyan Bapak gata, gata tagaséh keu Ulôn, sabab Ulôn teuka nibak Po teu Allah. Ulôn hana teuka ngon lakée droe Ulôn, teuma Gobnyan kheueh nyang utus Ulôn.

Mamasa: Ma'kada Puang Yesus lako nakua: “Ia kela Puang Allata'alla tongan ambemua', la mukamaseina' annu to lu yaona' mai Puang Allata'alla. Tangngia pa'kuangku kupolalan sae, sapo nasuana' Puang Allata'alla.

Berik: Jepga Yesus Jei ga aa balbabili, "Wa, afa Uwa Sanbagiri Jei bunarsusfer im Uwaye, gam jega aamei Ai As jam isa nesiktene. Aamei As isa nesiktene, aam temawer Aiba Uwa Sanbagirminiweram jelant, ane namwer ga Ai aaf Ai nwini. Ai Aner Ajam guyon aaf foryafe, jengga As Jeye baftannunt.

Manggarai: Mai taé de Mori Yésus ngong isé: “Émé Mori Keraéng ema de méu, méu te momang Akum; ai Aku mai oné mai Mori Keraéng agu ho’o ga Aku manga cé’é ho’ok. Mai Daku, toé mai le nai Rug, maik ali wuat Diha.

Sabu: Moko ta bhale ke ri Yesus pa ro, "Kita Deo ma ne Ama mu, moko do tatu ka mu ta do ddhei nga Ya, rowi Ya dhe do dakka ngati Deo. Ne dakka ya adho pedutu nga lua ddhei ya miha, tapulara No ke ne do pepue Ya.

Kupang: Ju Yesus kasi tau sang dong bilang, “Ma kalo Tuhan Allah batúl-batúl jadi bosong pung Bapa, pasti bosong sayang sang Beta. Te Beta datang dari Dia, deng Beta ada di sini. Beta sonde datang iko Beta pung mau sandiri. Ma Beta datang, tagal Dia yang utus sang Beta.

Abun: Orete Yefun Yesus ki nai yé ne do, "Yefun Allah anato nin bi Ai it yo, bere nin jimnotku Ji, we Ji ma kadit Yefun Allah re. Ji dakai nai sukjimnut wa Ji ma nde, wo Yefun Allah anato syogat Ji ma mo bur ré.

Meyah: Beda Yesus agot gu rua deika oida, "Erek Allah bera yeyin Ika rot tenten fob ei, beda iwa idou okora rot Didif tein ojgomu. Jeska Didif din jeska Allah, noba dingker jera iwa fob. Didif dinen oisouska disinsa dedin owesa efek guru, tina Allah bera ongga ombk Didif fob.

Uma: Na'uli' Yesus: "Ane bongko Alata'ala mpu'u Tuama-ni, ke nipoka'ahi'-a, apa' Aku' ngkai Alata'ala-a, pai' ohe'i-ama naposuro. Uma-a tumai ntuku' konoa-ku moto. Tumai-a ntuku' konoa-na Alata'ala, apa' Hi'a to mposuro-a.

Yawa: Yesus po raura nanto mansai pare, “Ranivara Amisye pamo wapa Ajae waino ai ratire, weamo weamuinyo Inai, weye risyamo ino no Injayo Amisye ai umba syuje ti ide so. Muno ide irati taune Sya bekere rai ramu, yara Injayo Amisy po inatutir apa bekere rai.


NETBible: Jesus replied, “If God were your Father, you would love me, for I have come from God and am now here. I have not come on my own initiative, but he sent me.

NASB: Jesus said to them, "If God were your Father, you would love Me, for I proceeded forth and have come from God, for I have not even come on My own initiative, but He sent Me.

HCSB: Jesus said to them, "If God were your Father, you would love Me, because I came from God and I am here. For I didn't come on My own, but He sent Me.

LEB: Jesus said to them, "If God were your father, you would love me, for I have come forth from God and have come. For I have not come from myself, but that one sent me.

NIV: Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I came from God and now am here. I have not come on my own; but he sent me.

ESV: Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I came from God and I am here. I came not of my own accord, but he sent me.

NRSV: Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I came from God and now I am here. I did not come on my own, but he sent me.

REB: Jesus said to them, “If God were your father, you would love me, for God is the source of my being, and from him I come. I have not come of my own accord; he sent me.

NKJV: Jesus said to them, "If God were your Father, you would love Me, for I proceeded forth and came from God; nor have I come of Myself, but He sent Me.

KJV: Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.

AMP: Jesus said to them, If God were your Father, you would love Me {and} respect Me {and} welcome Me gladly, for I proceeded (came forth) from God [out of His very presence]. I did not even come on My own authority {or} of My own accord (as self-appointed); but He sent Me.

NLT: Jesus told them, "If God were your Father, you would love me, because I have come to you from God. I am not here on my own, but he sent me.

GNB: Jesus said to them, “If God really were your Father, you would love me, because I came from God and now I am here. I did not come on my own authority, but he sent me.

ERV: Jesus said to them, “If God were really your Father, you would love me. I came from God, and now I am here. I did not come by my own authority. God sent me.

EVD: Jesus said to those Jews, “If God were really your Father, then you would love me. I came from God, and now I am here. I did not come by my own authority. God sent me.

BBE: Jesus said to them, If God was your Father you would have love for me, because it was from God I came and am here. I did not come of myself, but he sent me.

MSG: "If God was your father," said Jesus, "you would love me, for I came from God and arrived here. I didn't come on my own. He sent me.

Phillips NT: "If God were really your Father," replied Jesus, "you would have loved me. For I came from God; and I am here. I did not come of my own accordhe sent me, and I am here.

DEIBLER: Jesus said to them, “If God were your father, you would love me, because I came from God, and now I have come here to this world. My coming was not …because I appointed myself/with my own authority†. He sent me.

GULLAH: Jedus say, “Ef God been oona Fada fa true, oona been gwine lob me. Cause A done come fom God fa come yah. A ain jes come on me own, bot me Fada God sen me.

CEV: Jesus answered: If God were your Father, you would love me, because I came from God and only from him. He sent me. I did not come on my own.

CEVUK: Jesus answered: If God were your Father, you would love me, because I came from God and only from him. He sent me. I did not come on my own.

GWV: Jesus told them, "If God were your Father, you would love me. After all, I’m here, and I came from God. I didn’t come on my own. Instead, God sent me.


NET [draft] ITL: Jesus <2424> replied <2036>, “If <1487> God <2316> were your <5216> Father <3962>, you would love <25> me <1691>, for <1063> I <1473> have come <1831> from <1537> God <2316> and <2532> am now here. I have <2240> not <3761> come <2240> on my own initiative <1683>, but <235> he sent <649> me <3165>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Yohanes 8 : 42 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran