Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NASB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 11 : 11 >> 

NASB: I say then, they did not stumble so as to fall, did they? May it never be! But by their transgression salvation has come to the Gentiles, to make them jealous.


AYT: Jadi, aku bertanya, apakah mereka tersandung supaya mereka jatuh? Sekali-kali tidak! Namun, oleh pelanggaran mereka, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya membuat Israel cemburu.

TB: Maka aku bertanya: Adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak! Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu.

TL: Sekarang kataku: Bahwa akan hal mereka itu terantuk, yaitu supaya mereka itu jatuhkah? Sekali-kali tidak. Melainkan oleh sebab jatuhnya itu tibalah selamat kepada orang kafir, supaya membangkitkan gairah bani Israel.

MILT: Selanjutnya aku berkata, apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh? Tidaklah demikian! Namun oleh kesalahan mereka, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu.

Shellabear 2010: Sebab itu aku bertanya, "Apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh untuk selamanya?" Sekali-kali tidak! Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada orang-orang-orang lain supaya bani Israil menjadi cemburu.

KS (Revisi Shellabear 2011): Sebab itu aku bertanya, "Apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh untuk selamanya?" Sekali-kali tidak! Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada orang-orang-orang lain supaya bani Israil menjadi cemburu.

Shellabear 2000: Sebab itu aku bertanya, “Apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh untuk selamanya?” Sekali-kali tidak! Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada suku-suku bangsa lain supaya bani Israil menjadi cemburu.

KSZI: Oleh itu aku bertanya, &lsquo;Adakah mereka tersandung dan tidak dapat bangun semula?&rsquo; Sama sekali tidak! Sebaliknya, kerana pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, penyelamatan telah datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat Israel iri hati.

KSKK: Maka aku bertanya lagi: Adakah mereka tersandung sampai jatuh? Tentu sekali tidak. Oleh karena mereka tersandung, maka penyelamatan telah datang kepada bangsa-bangsa kafir dan hal ini pada gilirannya menimbulkan kecemburuan Israel.

WBTC Draft: Maka aku bertanya: Ketika bangsa Yahudi jatuh, apakah hal itu membinasakannya? Tidak, tetapi kesalahan mereka membawa keselamatan bagi bangsa yang bukan Yahudi. Hal itu terjadi membuat orang Yahudi merasa iri.

VMD: Maka aku bertanya: Ketika bangsa Yahudi jatuh, apakah hal itu membinasakannya? Tidak, tetapi kesalahan mereka membawa keselamatan bagi bangsa yang bukan Yahudi. Hal itu terjadi membuat orang Yahudi merasa iri.

AMD: Jadi, aku bertanya, "Apakah orang Israel tersandung supaya mereka jatuh selamanya?" Sama sekali tidak! Tetapi, karena pelanggaran mereka, keselamatan dapat sampai kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal itu terjadi supaya orang-orang Yahudi menjadi cemburu.

TSI: Oleh karena itu, tentu ada dari antara kalian yang akan bertanya, “Kalau bangsa Israel sudah tersandung demikian, apakah itu artinya mereka tidak akan pernah diselamatkan?” Sekali-kali tidak! Tetapi akibat dari kesalahan mereka itu, jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang bukan Yahudi menjadi terbuka. Hal itu termasuk dalam rencana Allah, supaya kalau bangsa Yahudi melihat berkat-berkat yang diberikan kepada bangsa yang bukan Yahudi, mereka akan merasa iri hati.

BIS: Saya bertanya lagi: Ketika orang Yahudi jatuh, apakah itu terjadi supaya mereka hancur? Sekali-kali tidak! Tetapi karena mereka berdosa, maka bangsa lain malah diselamatkan, sehingga menyebabkan orang Yahudi iri hati terhadap bangsa lain itu.

TMV: Aku bertanya lagi: Ketika orang Yahudi tersandung, adakah hal ini berlaku supaya mereka jatuh dan tidak bangkit lagi? Sekali-kali tidak! Kerana mereka berdosa, orang bukan Yahudi diselamatkan, supaya orang Yahudi iri hati terhadap mereka.

BSD: Nah, inilah pernyataan saya: Meskipun orang Yahudi jatuh, itu sama sekali tidak berarti bahwa mereka tidak bisa bangun lagi!

FAYH: Apakah ini berarti bahwa Allah telah menolak umat-Nya, bangsa Yahudi, untuk selama-lamanya? Tentu saja tidak! Tujuan-Nya ialah supaya keselamatan-Nya tersedia bagi orang bukan-Yahudi, sehingga orang Yahudi akan iri hati dan juga mulai mengingini keselamatan bagi diri mereka sendiri.

ENDE: Dan aku bertanja: adakah mereka tersandung hingga terlantar? Tak mungkin. Tetapi salah langkah mereka itu telah mendatangkan penjelamatan bagi kaum penjembah dewa-dewa, supaja tjemburu mereka sendiri dibangkitkan.

Shellabear 1912: Sebab itu maka kataku, "Bahwa akan hal kakinya terantuk itu, yaitu supaya ia jatuhkah?" Maka sekali-sekali tidak: melainkan dalam ia terantuk itu datang selamat kepada orang bangsa asing, supaya bani Israil itu cemburuan.

Klinkert 1879: Maka katakoe: Adakah mareka-itoe tersontoh, soepaja mareka-itoe djatoh? Didjaoehkan Allah, melainkan olih djatohnja telah datang salamat kapada orang kapir akan membangkitkan tjemboeroean mareka-itoe.

Klinkert 1863: Dari itoe katakoe: Apa dia-orang soedah tersontoh sopaja djatoh? Didjaoeken Allah; melainken dari sebab djatohnja itoe orang itoe slamat soedah dateng sama orang kafir, sopaja ija-itoelah mendjadiken tjemboeroean orang Israil.

Melayu Baba: Kalau bgitu sahya bilang, "Dia-orang punya terantok itu spaya dia-orang boleh jatoh-kah?" Skali-kali tidak: ttapi dalam hal ksalahan-nya itu slamat sudah datang k-pada orang bangsa-asing pula, spaya boleh bangkitkan chmburuan Isra'el.

Ambon Draft: Djadi b/eta bilang: Sudah-kah marika barangkali tason-toh, sopaja marika itu djatoh? Itu bukan sakali! Tetapi aw-leh kadjatohannja, salamat itu sudah berdatang kapada awrang-awrang chalajik, itu-pawn akan memberi hati ber-ingin pada marika itu (pada awrang-awrang Isra; el.)

Keasberry 1853: Baiklah aku kata, Sudahkah marika itu turantok supaya iya jatoh? Dijaukan Allah: mulainkan dungan kujatohan marika itulah, maka slamat tulah datang kapada orang susat, subab mumbangkitkan chumburan bagie orang Israel.

Keasberry 1866: Baiklah aku kata, Sudahkah marika itu tŭrantok, supaya iya jatoh? Dijauhkan Allah: mŭlainkan dŭngan kŭjatohan marika itulah, maka slamat tŭlah datang kapada orang sŭsat, sŭbab mŭmbangkitkan chŭmbruan bagie orang Israil.

Leydekker Draft: 'Aku berkata kalakh, sudahkah marika 'itu bersontoh, sopaja 'ija djatoh? palijaslah: tetapi 'awleh kadjatohannja chalats 'itu sudah sampej kapada CHalajikh, 'akan mengghajratkan marika 'itu.

AVB: Oleh itu, aku bertanya, “Adakah mereka tersandung dan tidak dapat bangun semula?” Sama sekali tidak! Sebaliknya, kerana pelanggaran yang dilakukan oleh mereka, penyelamatan telah datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat Israel iri hati.

Iban: Nya alai aku nanya: kati sida udah tesangkut ngambika sida enda ulih angkat agi? Ukai! Tang ari penyalah sida, pengelepas udah datai ngagai orang bansa bukai, ngambika orang Israel kepapas.


TB ITL: Maka <3767> aku bertanya <3004>: Adakah mereka tersandung <4417> dan harus jatuh <4098>? Sekali-kali <1096> tidak <3361>! Tetapi <235> oleh pelanggaran <3900> mereka <846>, keselamatan <4991> telah sampai kepada bangsa-bangsa lain <1484>, supaya <1519> membuat <3863> <0> mereka <846> cemburu <0> <3863>. [<3361> <2443>]


Jawa: Kang iku aku takon: Apa wong mau anggone padha kasandhung iku supaya tiba? Babar pisan ora! Nanging awit saka panerake, karahayon banjur tumiba marang bangsa-bangsa liya, supaya padha thukul kumerene.

Jawa 2006: Kang iku aku takon: Apa wong mau anggoné padha kesandhung iku supaya tiba? Babar pisan ora! Nanging awit saka paneraké, karahayon banjur tumiba marang bangsa-bangsa liya, supaya padha mèri.

Jawa 1994: Yèn mengkono aku daktakon menèh: Bangsa Yahudi enggoné padha kesandhung kuwi apa supaya padha nemu karusakan? babar-pisan ora! Nanging sarèhné kita padha nglakoni dosa, mulané keslametan nuli diparingaké déning Gusti Allah marang bangsa-bangsa liya, supaya wong-wong Yahudi padha mèri marang bangsa-bangsa sing padha nampa keslametan mau.

Jawa-Suriname: Para sedulur, apa wong nèk kesandung sampèk tiba kaé terus mengkurep terus? Mesti ora, mesti bakal tangi menèh. Semono uga bangsa Israèl, sakwisé ketampik, mosok ora bisa ketampa menèh? Mesti bakal ditangèkké karo Gusti Allah. Nanging jalaran bangsa Israèl nampik pitulungané Gusti Allah, mulané bangsa liyané sing kelilan pretyaya marang Gusti Allah lan nampa keslametan, supaya bangsa Israèl dadi mèri.

Sunda: Pananya sim kuring, "Waktu urang Yahudi tinggedebug titarajong, naha maranehna tumpur?" Henteu! Malah sina paranaseun dumeh anu disalametkeun teh malah bangsa sejen, da maranehna sorangan mah nyarieun kasalahan.

Sunda Formal: Simkuring sok mikir kieu: Naha pedah maranehna geus lalabuh teh ngandung harti moal bisa marenyat deui? Henteu, lain kitu! Eta mah, lalabuh soteh, pedah ngalalawan. Eta sababna, kasalametan teh diragragkeun ka bangsa-bangsa lian; maksudna, pikeun mapanas maranehna, bangsa Israil tea.

Madura: Kaula atanya pole: E bakto oreng Yahudi gaggar, ponapa kadaddiyan gapaneka emaksottagi sopaja reng-oreng ganeka ancora? Bunten! Tape polana reng-oreng ganeka dusa, kantos bangsa laen se epasalamet, ban bangsa Yahudi arassa ere ka bangsa laen ganeka.

Bauzi: Eho etei lab vameadaha im lam uho meit aime vedi nehi gagoe moio? “Làhà, Yahudi dam labe iho Kristus bake tu vuzehem moudaha labe faina meedàmu Alati ab vaitesu labaha bohu modesda moio?” Lahame eba labi gagomeam làhà eho fa uba gi nehi gagom bak. Vabà! Ba abo vaitesu labaha bohu modesdam vabak. Um ozom vaba? Ame Yahudi dam labe iho Yesus mu vooho labet modi Alat fa Yahudi damat modem vab dam laba ab ozodamam. Aho neha, “ ‘Ame dam labe iho faina meedàmu Eho beolo modem bak lam fa mu soat vausu fa vei neàdedam bak lam meit fa ame dam laba vameadume iho Yesus bake tu vuzeheo? Vuzehem vabao?’ laham bak modi ozose,” lahame ame dam laba ab ahumdi vou faodamam. “Ame Yahudi damat ame bak laba vi aame teidi fa vi taulo àhàkedase,” lahame Alat ahit labihasu meedam bak.

Bali: Sane mangkin tiang mataken sapuniki: “Rikala bangsa Yahudine katanjung punapike ipun labuh kantos nyag?” Sampun janten nenten! Nanging malantaran ipun malaksana dosa, ngawinang karahayuane sampun karauhang ring bangsane sane boya Yahudi, mangdane bangsa Yahudine iri ati marep ring ipun.

Ngaju: Aku misek tinai: Katika oloh Yehudi lawo, en taloh te manjadi mangat ewen hancor? Dia samasinde! Tapi awi ewen badosa, maka bangsa oloh beken haream je inyalamat, sampai mawi atei oloh Yehudi bahiri dengan bangsa oloh beken te.

Sasak: Tiang beketuan malik: Sewaktu ie pade kedampes, napi ie pade harus geriq? Pasti ndẽq! Laguq lantaran ie pade bedose, make bangse-bangse lain malahan teselametang, sehingge ie pade jari talon atẽ tipaq bangse-bangse lain nike.

Bugis: Makkutanasika: Wettunna mabuwang tau Yahudié, kajajiyangngi iyaro kuwammengngi naancuru mennang? Dé’ sises-siseng! Iyakiya nasaba madosai mennang, naripassalama’ bangsa laingngé, nanassabariwi bangsa Yahudié mangémpuru lao ri bangsa laingngéro.

Makasar: Erokka’ pole akkuta’nang: Ri wattunna tu’guru’ tu Yahudia, maka lanri nikellaina panra’ ke’nanga natu’guru’? Tena sikalia! Mingka lanri dorakana ke’nanga, ba’lalo nanipasalama’mo bansa maraenga, sa’genna a’jari akkimburumo bansa Yahudia mae ri anjo bansa maraenga.

Toraja: Iamoto kukua: Iaraka natitodo kumua anna tobang? Inang tae’ ia to! Sangadinna diona katobanganna anna bu’tu kamakarimmanan lako to kapere’, kumua anna pabu’tu kapangimburuanna to Israel.

Duri: Mekutana pole'na': Melolinraka to to-Yahudi dikua nate'damo napuumma'i Puang Allataala? Te'da nasusi joo! Ia to bangsa laen dipasalama', nasaba' dosana to to-Yahudi, dikua anna masere ati to to-Yahudi lako joo bangsa laen.

Gorontalo: Memangi bangusa lo Israel ma leteduo wawu ma lodehu bo dila sambe loantulu. U hepatujuwou loloiya deu timongoliyo ma lodehu, deuwitoyito timongoliyo dila lololimo oli Isa Almasih wawu uwito dusa limongoliyo. Usalamati lonto Allahuta'ala ma tilunggula mota ode bangusa wuwewo sababu dusa limongoliyo boyito. Allahuta'ala ma lotolianga bangusa wuwewo, alihu bangusa lo Israel mowali mohihiya.

Gorontalo 2006: Watia luli lohintu: Tou̒ taulo Yahudi lodehu, wolo uito lotoduo mai alihu timongolio moa̒antulu? Sama-samaata diila! Bo sababu timongolio odusa, yi bangusa wewo tumbao̒ piloa̒ahu, tilinggula loo̒sababu taulo Yahudi lohiihia tobangusa wewo boito.

Balantak: Yaku' mimikirawar soosoodo: tempo lipu' Israel nandawo', raaya'a mbali' se' nosilaka' pataka manau'? Sabole sian! Kasee ka' i raaya'a dosaon, mbaka' lipu' sambana salamatkonon, kada' lipu' Israel masindirkon lipu' sambana.

Bambam: Iya, la susi liungka ia ingganna to Yahudi? Mannassa anna tä'i la susi liu. Sapo' puha umpogau' dosa, nasuhum indo kasalamasam napalulako duka' taianna to Yahudi Puang Allataala anna mala kende' kakembuhuanna lako taianna to Yahudi nasuhum maelo' pole' matappa'.

Kaili Da'a: Jadi sangganipa kupekutana, "Iwenumo? Tau-tau to Israel nanawu riara silaka sampe ri kasae-saena?" Natantumo da'a! Tapi nggari silaka ira tau-tau da'a to Yahudi nombarata loga rapakasalama. Ante manggita kajadia etu tau-tau to Israel kana masiriati ka tau-tau da'a to Yahudi.

Mongondow: liboíonku doman: Wakutu intau Yahudi noḷabuídon, yo degaí nobalií intua simbaí mosia morimumud? De'emanbií natua! Ta'e lantaranbií mosia ain nogaid kom mokobaradosa, manangka intua intau mita ibanea pinosaḷamat, sahingga intau Yahudi no'intoi kom bangusa mita ibanea tua.

Aralle: Dahi, handang mai'di to Yahudi ditibe. Ampo' dai mala tapihki' taoatee la ditibe lambi' sapano-panona. Dasi'da-si'dai mala tapihki' noa yatoo! Aka' to Yahudi dai untuhu'i Puang Alataala, lambi' tau ang tadia to Yahudi mala mampetahpa' dai' di Puang Yesus lambi' dipasalama'. Katämpä'anna pemala tunne' to Yahudi la umponialai tau ang tadia to Yahudi.

Napu: Mewali, bosahe to Yahudi tehube lawi barahe mepoinalai. Agayana inee tapehangu anti katehubenda iti, manawohe duuna kamahae-haea. Bara iti tunggaiana Pue Ala. Anti peewanda to Yahudi, tepakahe tauna au barahe to Yahudi mepoinalai i Pue Yesu duuna tehoremahe hangko i huku dosanda. TunggaiaNa bona i kahopoana, to Yahudi ina mokahinaihe tauna au barahe to Yahudi duuna rapeinao moula pandirinda.

Sangir: Iạ makiwal᷊o lai: Piạ tau Yahudi nanawo, apa ene nariadi tadeạu i sire mawinasa? Mambeng tala wue! Kaiso ual᷊ingu i sire němpẹ̌dosa ute, ěndọbe wansa wal᷊ine nipakasal᷊amatẹ̌, hakịu tau Yahudi e měmpẹ̌sẹ̌singking su wansa wal᷊ine.

Taa: Wali kaborosinya to Israel room tisumpul, pei wimba, tempo sira tisumpul etu sira bara mapuka yau sampe rapakaja’a yau singkasaenya? Taa kojo! Si’a ewa see songka i mPue Allah resi sira. Songka i mPue Allah semo ane yako ri dosa nto Israel see naka tau to si’a to Yahudi rawaika seja temponya darapalaes. Apa ane yako pangkita nto Israel tau to yusa rapalaes, sira damawali kaloo panewa sira darani seja rapalaes.

Rote: Au atane seluk bai: Lelek fo hataholi Yahudi la ala tu'da, ade dede'ak ndia da'di fo ela lakalulutuk do? Ta leondiak fa! Te hu ka nde sala-singo nala, de leoina fe'e kala nde hapu maso'da ka, nalosa hataholi Yahudi la, lape'da dalek neu leoina fe'ek sila la.

Galela: Nagala o nyawa kanaga itemo, "Idodooha nako o Yahudika ma nyawa gena nagala o Gikimoi iwiholuka so ona dede o Gikimoi imakitingaka, maro o nyawa la o ngekoka itagi de kanaga o tetoka isepele, so irubaka de imomi kawa." De ngohi tosango, komagenawa bai! Duma ma ngale o dorou ona yaakaka so o Gikimoi asa wasisalamati o Yahudika ma nyawa yasowo, la ma ngale o Yahudika ma nyawa asa yodoosa onaka sidago ona lo yodupa o Gikimoi wasisalamati.

Yali, Angguruk: Ihi ane fahet nin kapaloho iminon tu: Allahn mondabi ying amag perisimu unuyug kik toho kinangma ying atusa? Eleg-o nori, mondabi ying atusa fug. It kinangma ying atusa ane ariyen o pumbuk winon Allah unuk enepeleg inap wene fanowon holtusa. It tam wene holtusa ane fahet enehummu siyag amuhupteg enele sahaltuk lamuhup.

Tabaru: Ngoi tosanoli: 'Ato 'o Yahudioka yotorouoka sababu yootaka 'o sowonuku? Ma gou-goungu ko'uwa. Duga 'ona koyosingounuwa so ko 'o Yahudiokawa gee yamake 'o laha. So 'o Yahudioka yotaleana 'o nyawa 'ireguka go'ona.

Karo: Nungkun ka aku: Asum kalak Jahudi tertuktuk nai, guling kin ia seh ampar? Tentu lang! Tapi erdandanken kalak Jahudi nggo erdosa, ibereken Dibata kesempaten e man bangsa si deban gelah mengga ate bangsa Jahudi nandangi bangsa si deban e.

Simalungun: On do na huhatahon, “Na sihol tompas do sidea, ase tartolsu? Seng sonai! Tapi panlanggaron ni sidea do gabe haluahon bani halak sipajuh begu-begu, ase marsimburu sidea pasal ai.

Toba: On do hudok: Na naeng tinggang do nasida, umbahen na tartuktuk? Dao ma i! Pangalaosionnasida do gabe haluaan di halak parbegu, anggiat tung mangiburu nasida disi.

Dairi: Mengkuso nola mo aku: Sinderrang geppah kalak Jahudi, asa gabè tumpat ngo? Oda! Tapi kemulihken pengellausiin kalak idi, gabè ipaluah mo bangsa sidèban, asa katerra pè gabè cemburu kalak Jahudi midah bangsa sidèban i.

Minangkabau: Ambo nak batanyo ciyek lai: Dikutiko urang Yahudi bi jatuah, apokoh itu tajadi supayo inyo binaso? Tantu indak! Tapi dek karano inyo badoso, mako banso lain malah disalamaikkan, sainggo manyababkan urang Yahudi bingik kabake banso lain tu.

Nias: Manofu zui ndra'o. Me alau niha Yahudi, hadia, ena'õ tekiko ira wa alua da'õ? Ma'ifu tenga! Hiza bõrõ me si so horõ ira, wa soi bõ'õ ni'orifi, irege afõkhõ dõdõ niha Yahudi ba soi bõ'õ andrõ.

Mentawai: Kunou-nou kam mitsá: Kipa, taleú ramakataí lé tai Jahudi, aipuaili kelé néné ka tubudda ka tetret arabelé? Kirénangan tá! Kalulut jodda lé; tápoi abara lé katuaragatda sabangsa bagei, pat sí-sí bagadda tai Jahudi ka tubudda bangsa bagei.

Lampung: Nyak betanya lagi: Waktu jelma Yahudi tumbak, api ano tejadi in tian hancor? Sekali-kali mawat! Kidang mani tian bedusa, maka bangsa bareh malah diselamatko, sehingga nyebabko ulun Yahudi sesera tehadap bangsa bareh udi.

Aceh: Ulôn tanyong lom: Watée ureuëng Yahudi reubah, peu kheueh nyan na mangat awaknyan hanco? Sagai-sagai hana! Teuma sabab awaknyan meudesya, teuma bansa laén geupeu seulamat, ngon lagée nyan ureuëng Yahudi jeuet keu bingiek até keu bansa laén.

Mamasa: Kendek pekutanangku: La dondon tarru'rika to Yahudi? Tae'. Sapo mangka umpogau' kasalaan, napolalan dipalulako tau senga' kasalamasan anna malara mangungngu' penawa to Yahudi.

Berik: Ai gamjon ajam tenna, angtane Israelmana jei jam gangge janbilirim, gamjon ke gangge irwebili? Ngga, jei bunarsusfer gamjon gangge irwebili, ane taterisi Uwa Sanbagirmana ga gane saribaasini. Jengga fwater galapserem jei Taterisi Uwa Sanbagirmana jam ne sarbiyene, Uwa Sanbagiri Jei gase towaiwulu anggwabura nafsi jam waakentababisife. Angtane Israelmana jei jam sene damtabilirim, ini jemna ga sege uskamswebamini.

Manggarai: Landing hitu aku réi méu: Asa isét Israél, timpoks wiga ampus taungs? Toé nggituy! Maik ali lagé disé, selamak hitu cai oné wa’u banay, kudut pandé jogot isét Israél.

Sabu: Ta kebhali ri ko ya: Ta dhai ta bunu ne do Yahudi he, hakku jadhi mina harre mita ie ke ro ta mae tebho ttei? Adho tu-tu mina harre! Tapulara taga tari do nga lubhu harro nga menyilu ro, moko ddau rai do wala ri ne do nara ne lua helama ne, hakku taga tari do mina harre ke, ta pana dhara ke ne do Yahudi he penaja nga ddau rai do wala do na harre.

Kupang: Jadi beta mau tanya bagini: akurang ko orang Yahudi dong taꞌantok? Dong su jato, ko? Sonde! Ma tagal dong sonde mau dengar sang Tuhan Allah, deng sonde mau parcaya sang Kristus, itu buka jalan kasi orang bukan Yahudi dong ko bisa dapa salamat dari dong pung sala-sala. Deng Dia bekin bagitu, Tuhan mau ko orang Yahudi dong camburu, ais kambali ko iko sang Dia lai.

Abun: Ji ndo mó o do: Ye Yahudi brek kadit Yefun Allah bi os-i ne, sane anato ye Yahudi yo ku os wa kem gesyos nde bado? Ye Yahudi yo ku os wa sok mo Yefun bi rus-i o nde, bado? Nde re. Ye Yahudi su krat, án bariwa án jammo os gato Yefun Allah fro wa án ne re. Sane anato Yefun fro os wa yewis yi sok mo An bi rus-i subere yewis yi kem ndo to kapyo mato kapyo, ete ri ma, ye Yahudi me Yefun nai yewis yi sok mo An bi rus-i anato ye Yahudi maskwa ket yewis yi mone.

Meyah: Jefeda rusnok Yahudi rufoukou rija eseiseifa fob. Tina enadaij nou iwa isujohu rot oida rua nomnaga rimeja eseiseifa ojgomuja guru. Jeska oisouska rudou ongga okoja rot Allah oga fob bera rusnok ongga Yahudi guru rinsma Allah oga ongga oufamofa insa koma fob. Noba rusnok ongga Yahudi guru bera ruroru Allah oga insa koma fob, jefeda rusnok ongga Yahudi rudou ejisei rot rua ongga Yahudi guru.

Uma: Jadi', kaworia' to Yahudi tewinci' apa' uma-ra mepangala'. Aga neo' ta'uli' hewa toi: tewinci'-ra toe, alaa-na monawu' lau-ramo duu' kahae–hae-na. Bela-hawo toe patuju Alata'ala. Ngkai petiboki to Yahudi toe, tauna to bela-ra to Yahudi rapalogai mepangala' hi Pue' Yesus duu'-na tehore-ra ngkai huku' jeko'-ra. Ka'omea-na mpai', mehina-ramo to Yahudi doko' mpotuku' tonco tauna to bela-ra to Yahudi.

Yawa: Vatano Yahudi wanui wonae wanave Kristus aiji, weti Amisye ponae mai kobe rako? Weramu indati jewen! Arono vatano Yahudi makirive Kristus ai, weamo Amisye po varore raugaje vatano Yahudi jewene mansai indamu wanave Kristus ai ti Po mapaya awa ayao kakai rai, wirati indamu vatano Yahudi wananyanyube vatano Yahudi jewene mansai.


NETBible: I ask then, they did not stumble into an irrevocable fall, did they? Absolutely not! But by their transgression salvation has come to the Gentiles, to make Israel jealous.

HCSB: I ask, then, have they stumbled so as to fall? Absolutely not! On the contrary, by their stumbling, salvation has come to the Gentiles to make Israel jealous.

LEB: I say then, they did not stumble so that they fell, [did they]? May it never be! But by their trespass, salvation [has come] to the Gentiles, in order to provoke them [to jealousy].

NIV: Again I ask: Did they stumble so as to fall beyond recovery? Not at all! Rather, because of their transgression, salvation has come to the Gentiles to make Israel envious.

ESV: So I ask, did they stumble in order that they might fall? By no means! Rather through their trespass salvation has come to the Gentiles, so as to make Israel jealous.

NRSV: So I ask, have they stumbled so as to fall? By no means! But through their stumbling salvation has come to the Gentiles, so as to make Israel jealous.

REB: I ask, then: When they stumbled, was their fall final? Far from it! Through a false step on their part salvation has come to the Gentiles, and this in turn will stir them to envy.

NKJV: I say then, have they stumbled that they should fall? Certainly not! But through their fall, to provoke them to jealousy, salvation has come to the Gentiles.

KJV: I say then, Have they stumbled that they should fall? God forbid: but [rather] through their fall salvation [is come] unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy.

AMP: So I ask, Have they stumbled so as to fall [to their utter spiritual ruin, irretrievably]? By no means! But through their false step {and} transgression salvation [has come] to the Gentiles, so as to arouse Israel [to see and feel what they forfeited] and so to make them jealous.

NLT: Did God’s people stumble and fall beyond recovery? Of course not! His purpose was to make his salvation available to the Gentiles, and then the Jews would be jealous and want it for themselves.

GNB: I ask, then: When the Jews stumbled, did they fall to their ruin? By no means! Because they sinned, salvation has come to the Gentiles, to make the Jews jealous of them.

ERV: So I ask: When the Jews fell, did that fall destroy them? No! But their mistake brought salvation to those who are not Jews. The purpose of this was to make the Jews jealous.

EVD: So I ask: When the Jews fell, did that fall destroy them? No! But their mistake brought salvation to the non-Jews. This happened to make the Jews jealous.

BBE: So I say, Were their steps made hard in order that they might have a fall? In no way: but by their fall salvation has come to the Gentiles, so that they might be moved to envy.

MSG: The next question is, "Are they down for the count? Are they out of this for good?" And the answer is a clear-cut no. Ironically when they walked out, they left the door open and the outsiders walked in. But the next thing you know, the Jews were starting to wonder if perhaps they had walked out on a good thing.

Phillips NT: Now I ask myself, "Was this fall of theirs an utter disaster?" It was not! For through their failure the benefit of salvation has passed to the gentiles, with the result that Israel is made to see and feel what they have missed.

DEIBLER: Perhaps someone will ask, “When the Jews sinned by not believing in Christ, did it result in their separating themselves from God permanently?” Then I would reply, No, they have certainly not separated themselves from God permanently! What is happening is that because they sinned, God is saving non-Jews in order to cause the Jews to envy the way he blesses non-Jews and so ask Christ to save them.

GULLAH: So, leh me aks oona noda queshon: Wen de Jew people been stumble, dat mean fa say dey faddown an ain got no chance fa git op gin? No, dat ain true tall! Cause de Jew people sin, God ton ta de people wa ain Jew an sabe um, fa mek de Jew dem jealous ob de people wa ain Jew.

CEV: Do I mean that the people of Israel fell, never to get up again? Certainly not! Their failure made it possible for the Gentiles to be saved, and this will make the people of Israel jealous.

CEVUK: Do I mean that the people of Israel fell, never to get up again? Certainly not! Their failure made it possible for the Gentiles to be saved, and this will make the people of Israel jealous.

GWV: So I ask, "Has Israel stumbled so badly that it can’t get up again?" That’s unthinkable! By Israel’s failure, salvation has come to people who are not Jewish to make the Jewish people jealous.


NET [draft] ITL: I ask <3004> then <3767>, they did <4417> not <3361> stumble <4417> into an irrevocable fall <4098>, did they? Absolutely not <3361>! But <235> by their <846> transgression <3900> salvation <4991> has come to the Gentiles <1484>, to <1519> make <3863> Israel <846> jealous <3863>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 11 : 11 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran