Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NASB]     [PL]  [PB] 
 <<  Roma 11 : 26 >> 

NASB: and so all Israel will be saved; just as it is written, "THE DELIVERER WILL COME FROM ZION, HE WILL REMOVE UNGODLINESS FROM JACOB."


AYT: Dengan demikian, seluruh orang Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, “Penebus akan datang dari Sion, dan Ia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub.

TB: Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis: "Dari Sion akan datang Penebus, Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari pada Yakub.

TL: Lalu segenap bani Israel akan selamat, seperti tersurat: Bahwa dari Sion akan datang Penyelamat itu; maka Ialah akan menjauhkan segala perkara fasik daripada Yakub.

MILT: dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, sama seperti yang telah tertulis, "Dia yang membebaskan akan datang dari Sion, dan Dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub.

Shellabear 2010: Kemudian seluruh bani Israil akan diselamatkan, seperti telah tertulis, "Dari Sion akan datang Pembebas; Dialah yang akan menjauhkan kefasikan dari Yakub.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kemudian seluruh bani Israil akan diselamatkan, seperti telah tertulis, "Dari Sion akan datang Pembebas; Dialah yang akan menjauhkan kefasikan dari Yakub.

Shellabear 2000: Kemudian seluruh bani Israil akan diselamatkan, seperti telah tersurat, “Dari Sion akan datang Pembebas; Dialah yang akan menjauhkan kefasikan dari Yakub;

KSZI: Kemudian seluruh orang Israel akan diselamatkan, sebagaimana yang telah tersurat: &lsquo;Penyelamat akan datang dari Sion, dan Dia akan menjauhkan kemungkaran daripada Yakub;

KSKK: Ketika itu seluruh Israel akan diselamatkan, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: "Dari Sion akan datang Pembebas, yang akan memurnikan putra-putra Yakub dari segala dosa.

WBTC Draft: Dengan cara itu, semua orang Israel akan diselamatkan. Hal itu tertulis dalam Kitab Suci, "Juruselamat akan datang dari Sion. Ia akan mengusir semua yang jahat dari keluarga Yakub.

VMD: Dengan cara itu, semua orang Israel akan diselamatkan. Hal itu tertulis dalam Kitab Suci, “Juruselamat akan datang dari Sion. Ia akan mengusir semua yang jahat dari keluarga Yakub.

AMD: Dan, dengan cara inilah, seluruh orang Israel akan diselamatkan, seperti yang tertulis dalam Kitab Suci: "Juru Selamat akan datang dari Sion dan Ia akan mengusir semua yang jahat dari keturunan Yakub.

TSI: Pada waktu itu terjadi, Allah akan membuka jalan keselamatan kembali kepada semua orang Israel. Hal itu sesuai dengan perkataan Allah dalam Kitab Suci yang mengatakan, “Juruselamat kalian akan muncul di kota suci— yaitu Yerusalem, dan Dia akan menjauhkan segala kejahatan dari keturunan Yakub.

BIS: Demikianlah semua orang Yahudi akan selamat. Sebab di dalam Alkitab tertulis begini, "Raja Penyelamat akan datang dari Sion; Ia akan menghapuskan segala kejahatan dari keturunan Yakub.

TMV: Beginilah semua orang Israel akan diselamatkan. Di dalam Alkitab tertulis, "Penyelamat akan datang dari Sion, Dia akan menghapuskan segala kejahatan keturunan Yakub.

BSD: Demikianlah Allah akan menyelamatkan semua orang Yahudi. Sebab, di dalam Kitab Suci tertulis begini, “Raja Penyelamat akan datang dari Sion; Ia akan menghilangkan segala kejahatan dari antara orang-orang keturunan Yakub.” Dan Allah berkata,

FAYH: Setelah itu seluruh Israel akan diselamatkan. Ingatkah Saudara akan kata-kata para nabi tentang hal ini? "Dari Sion akan datang seorang Penebus dan Ia akan memalingkan bangsa Yahudi dari kefasikan.

ENDE: Demikian kaum Israel seluruhnja akan diselamatkan seperti ada tertulis: "Dari Sion Penjelamat akan tiba dan akan mendjauhkan segala kedurhakaan dari Jakub".

Shellabear 1912: maka dengan yang demikian segenap bani Israil akan selamat kelak: seperti yang telah tersurat, "Bahwa akan datang Penolong dari Sion; Maka ialah akan menjauhkan hati yang kafir dari pada Yakub:

Klinkert 1879: Maka demikian segala orang Isjrail pon akan salamat, saperti jang terseboet dalam alKitab: "Bahwa dari Sionlah akan datang Peneboes itoe, maka Ijapon akan menoelak segala kadjahatan daripada Jakoeb."

Klinkert 1863: Maka bagitoe segala orang Israil nanti djadi slamat; {Maz 14:7; Yes 27:9; 59:20; Yer 31:31-34; 2Ko 3:16; Ibr 8:8; 10:16} saperti jang tersoerat: "Dari Sion nanti dateng itoe Penoeloeng, maka Dia nanti mengangkat segala kadjahatan dari Jakoeb."

Melayu Baba: dan bgini-lah s-gnap bangsa Isra'el nanti dapat slamat: sama sperti ada tersurat, "Seri Sion nanti terkluar Pnolong itu; Dia-lah nanti jauhkan deri-pada Yakob hati yang ssat:

Ambon Draft: Dan demikijen djuga sa-ganap Isra; el akan depalihara-kan, sabagimana tersurat; 'Deri dalam Sion akan ber-datang Penubus itu, dan membowang kaluwar segs-la kadjahhatan deri atas Ja-kub.

Keasberry 1853: Dungan hal yang dumkianlah sagala orang Israel itu akan dipliharakan: sapurti yang tulah tursurat, Bahwa kluar deri Zion Punulong itu, maka iya kulak akan menghalaukan kajahatan deripada bunih Yakob:

Keasberry 1866: Dŭngan hal yang dŭmkianlah sagala orang Israil itu akan dipliharakan kŭlak, spŭrti yang tŭlah tŭrsurat: Bahwa kluarlah kŭlak deri Zion Pŭnulong itu, maka iya kŭlak akan munghalaukan kŭjahatan deripada bŭnih Yakob.

Leydekker Draft: Maka demikijenlah segala 'awrang Jisra`ejl 'akan ber`awleh chalats, seperti sudah tersurat: Penubus 'itu 'akan datang deri pada TSijawn, dan memalingkan segala susukh deri pada Jaxkhub.

AVB: Kemudian seluruh orang Israel akan diselamatkan, sebagaimana yang telah tersurat: “Penyelamat akan datang dari Sion, dan Dia akan menjauhkan kemungkaran daripada Yakub;

Iban: Nya alai semua orang Israel deka diselamatka magang, munyi ti udah ditulis, "Juruselamat deka datai ari Sion Iya deka muai semua penyai ari peturun Jakop.


TB ITL: Dengan jalan demikian <3779> seluruh <3956> Israel <2474> akan diselamatkan <4982>, seperti <2531> ada tertulis <1125>: "Dari <1537> Sion <4622> akan datang <2240> Penebus <4506>, Ia akan menyingkirkan <654> segala kefasikan <763> dari pada <575> Yakub <2384>. [<2532>]


Jawa: Kalawan patrap mangkono bangsa Israel bakal kapitulungan rahayu kabeh, kaya kang katulisan, wiraose: “Saka ing Sion bakal rawuhe Sang Juru Panebus, Panjenengane bakal nyingkirake sakehing pamblasare Yakub.

Jawa 2006: Kanthi patrap kang mangkono, wong Israèl bakal kaslametaké kabèh, kaya kang katulis, surasané, "Saka ing Sion bakal rawuhé Juru-wilujeng, Panjenengané bakal nyingkiraké sakèhing pamblasaré Yakub.

Jawa 1994: Kaya mengkono enggoné umat Israèl kabèh kaslamataké. Kuwi manut surasané Kitab Suci mengkéné: "Sang Juru Slamet bakal rawuh saka Sion, Panjenengané bakal nyingkiraké sakèhing durakané para turuné Yakub.

Jawa-Suriname: Mengkono kuwi Gusti Allah bakal nylametké bangsa Israèl. Iki pantyèn wis tyotyok karo tembungé nabi Yésaya nang Kitab sing uniné ngéné: “Juru Slameté manungsa tekané sangka swarga, Dèkné bakal mbuwang sakkèhé dosané para turunané Bapa Yakub.”

Sunda: Ku sabab kitu sakabeh urang Israil bakal salamet. Sakumaha ungel Kitab Suci, "Ti Sion bakal sumping Jurusalamet, anu bakal ngaleungitkeun kadorakaan turunan Yakub.

Sunda Formal: Upama eta geus kahontal, pinasti Israil baris disalametkeun, sakumaha cek Kitab Suci: ‘Ti Sion baris sumping Pambebas, sagala kadorakaan ti Yakub baris dieuweuhkeun.

Madura: Daddi reng-oreng Yahudi bakal salamedda. Sabab e dhalem Alketab esebbuttagi sapaneka, "Rato Panyalamet bakal rabuwa dhari Siyon; Salerana maelanga sakabbiyanna kajahadan dhari toronanna Yakub.

Bauzi: Labi ame di lam ame Israel dam ahebu ibi iho faina meedàmu Alat Aho beolo meedam bak lam Aho gi vei mu fa soat vausu fa vei neàdedam di am bak. Ame bak lam dat ahamda Alat vameadaha im aime fa dam bake ahate vameaidahada Yesaya labe aho Alat Vameadaha Im Toedahana laba nehi fet toeme esuhu bak ehe bak. Alat neha, “Ba diamut Yakub labe aho vou faat ladam dam meidavat am dam totbaho labe ibi iho faina meedàmu fa Soat Vausu Fa Vei Neàdemda oluhemu Eho ame dam laba beolo meedam bak lam Eho gi fa vei mo tame. Labi Yakub vou faat ladam dam abo Israel dam labe iho Eho gagoho im modehe vaba voedume fa fai bak meedam bak lam ame Da labe Aho fa faamome sedda tame.

Bali: Kenginan kadi asapuniki indiknya bangsa Israel pacang karahayuang. Sakadi kecap Cakepan Sucine sapuniki: “Sang Juru Rahayu lakar rauh uli bukit Sion, tur lakar ngilangang sakancan kacorahane uli saparisentanan Yakube.

Ngaju: Kalote maka kakare oloh Yehudi kareh salamat. Basa intu huang Surat Barasih inyurat kalotoh, "Raja Panyalamat kareh dumah bara Sion; ie handak mampuas kare kapapa bara turonan Yakob.

Sasak: Siq care saq pade dengan Yahudi gen teselametang. Sẽngaq araq tetulis lẽq dalem Kitab Suci, "Pembẽbas gen rauh lẽman Sion; Ie gen netẽh selapuq kejahatan lẽman keturunan Yakub.

Bugis: Makkuwaniro sininna tau Yahudié salama’i matu. Saba’ ri laleng Kitta’é tarokii makkuwaé, "Arung Pappassalama’é poléi matu ri Sion; naleddai matu sininna ja polé ri wija-wijanna Yakub.

Makasar: lanipasalama’ ngaseng tommi sikontu tu Yahudia. Nasaba’ nia’ tattulisi’ lalang ri Kittaka angkanaya, "Laniaki Karaeng Mappasalamaka battu ri Sion; laNapakabella ngasengi sikontu kaja’dallanna battu ri sossoranna Yakub.

Toraja: Na susito la dipamakarimman nasang tu mintu’ to Israel, susitu disura’ nakua: Dio mai Sion la Nanii sae tu Pela’bak; Iamo la umpale mintu’ kakelokan dio mai Yakub.

Duri: Mangkai joo dipasalama' ngasanmi to to-Yahudi. Nasaba' den diuki' lan Sura' Allataala, nakua Puang Allataala kumua, "Ia to Tomangpasalama' ratu jio mai kota Sion. Iamo la mpamambela kagajatan jio mai bati'na Nabi Yakub.

Gorontalo: Lapato uwito, nga'amila bangusa lo Israel ma poposalamatiyo lo Allahuta'ala. Odelo woluwo loiya lo Allahuta'ala u tula-tuladu to kitabi odiye, ”Monto huludu Siyon to kota lo Yerusalem ma monao mayi tawu ta mo'osalamati. Tiyo ma mohinggi mao nga'amila huhutu moleto monto waliya le Yakob.

Gorontalo 2006: Odieelo mola ngoa̒amila taulo Yahudi mamoa̒ahu. Sababu todelomo Kitabi tulatulade odie, "Olongia Tamoo-poa̒ahua mamei dungga mai monto Sion; Tio mamoluluto ngoa̒amila u moleeto monto wali mai lei Yako.

Balantak: Moko daa koiya'a, giigii' lipu' Israel bo salamatkonon. Gause na Alkitaap isian nitulis koi kani'imari: “Pansalamatkon men ringkat na Sion bo taka. Ia bo panganui gau' men ba'idek na lee' ni Yakub.

Bambam: Iya etam too pole' naongei dipasalama' ingganna to Israel umba susi puha tisuha' illaam Battakada Debata naua: "To dilanti' la mepasalama' la buttu dio mai Sion, anna la ussapui ingganna kakadakeanna pessubunna Yakub.

Kaili Da'a: Jadi ane etu majadi pura-pura tau to Israel wo'u kana rapakasalama. Kajadia etu nosinggawela ante tesa Alatala riara Buku Nagasa iwe'i: "Magau to Mompakasalama kana marata nggari Bulu sion, pade I'a kana mompakalipo pura-pura kaja'ana nggari muli Yakub.

Mongondow: Sahingga im bayongan intau Yahudi posaḷamatonbií sing kom bonu im Buk Mosuci aim pinais nana'a: "Raja Mopoposaḷamat mamangoi nongkon Sion; Sia im momopatbií kom bayongan aid mora'at kong katurunan i Yakub.

Aralle: Noanto yatoo, ingkänna to Israel la dipasalama'. Kadahiang indee situhu' tula'na Puang Alataala yaling di Suha' Masero naoatee, "La sule tempo ang la naongei To Pepasalama' la sule yaho mai di Tanete Sion, anna la umpa'dai kakarakeang di hao mai di peänä'anna Yakub."

Napu: Hangko indo, ope-ope to Yahudi ina tehoremahe hangko i huku dosanda. Ina tepabukei apa au teuki i lalu Sura Malelaha hangkoya. Nauli Pue Ala node: "Hambela tempo, Datu Topehompo ina mesuwu hangko i Bulu Sion, hai mopakarao ope-ope au kadake hangko i pemuleana Yako bona malelaha tuwonda.

Sangir: Ual᷊ingu kawe kerene ute kěbị taumatan Yahudi e sarung masal᷊amatẹ̌. Batụu su ral᷊ungu Winohẹ Susi e mạbawohẹ kere ini, "Datu Mananal᷊amatẹ̌ e sarung duměnta wọu Sion; i Sie sarung mangěmmụ patikụ karal᷊aị bọu hiten Yakub.

Taa: Wali samparia to Israel darapalaes yako ri huku nu dosa. Palaong etu singkonong kojo pei gombo i mPue Allah to ratulis ri raya ntuntuNya, Ia manganto’o, “To Pansompo dama’i yako ndate Sion, pasi Ia damangoko yau kaja’a yako resi wiyaa i Yakub.

Rote: No enok ndia, basa hataholi Yahudi la neukose laso'da. Nana nai Susula Malalaok dale nanasulak nae leo ia, "Neukose, mane Manasoi-Tefa ka, Ana mai neme Sion mai; Neukose Ana kokaheni basa Yakob tititi-nonosin sala-singo nala.

Galela: Ma orasi manga dala yaadoka magena, de o Israelka ma nyawa ona magena yangodu asa Una wasisalamati, imatero maro o kia iqomaka isilefo Awi Jaji ma Bukuka itemo, "Ma sihino onano o Gikimoi Awi nyawano Una moi wahino wasisalamati, ona o Yahudino manga dorou wapiki.

Yali, Angguruk: Israel inap obog toho inindi anggarap eneptuk lit fanowap enebuhu. Atam haharoho imbibahon hag toho teko lahuwon tu, "Windat henebuhu ahun ino o Sionen waruhureg Allah olohotma siyag ane turukon Yakub ubam werehon Aren miyaloho hik isahu.

Tabaru: Koge'enau so dua 'o Yahudioka ma nyawa yoodumu 'asa yakisilaha. Sababu 'o Buku 'Itebi-tebinoka 'isilefoku konee, "Ma Koana 'o Nyawa Wosilaha-laha 'awi 'asali 'o Sionino 'asa woboa. 'Una 'asa waisanga 'o sagala 'ito-torou 'o Yakub 'awi waatino yadi-diai.

Karo: Dage kerina nge pagi kalak Israel ikelini. Bagi lit tersurat i bas Pustaka Si Badia, "Si Engkelini e pagi rehna i Sion nari janah ImasapkenNa me kerina kejahaten kesusuren Jakup." "Nina Dibata,

Simalungun: anjaha marhitei na sonai maluah haganup Israel, songon na tarsurat in, “Na roh ma hun Sion Sipaluah, padaohon-Ni ma hajahaton hun Jakob!”

Toba: Jala i do gabe dalan, asa malua sandok bangso Israel, hombar tu na tarsurat: "Na ro ma sian Sion Sipalua; tamparonna ma hajahaton sian Jakkob!"

Dairi: Nai gabè maluah mo kalak Israel, rembang bagè sitersurat i kin, "Roh mo Raja Sipaluahken i Sion nai; Isasa mo karina kejahaten pemparen si Jakob.

Minangkabau: Bakcando itulah, kasadonyo urang Yahudi ka salamaik. Dek karano di Alkitab ado tatulih nan bakcando iko, "Rajo Panyalamaik ka datang dari Sion; Inyo ka ma apuihkan sagalo karajo jahek, dari katurunan Yakub.

Nias: Aefa da'õ te'orifi dania fefu niha Yahudi. Bõrõ me no tesura bakha ba Mbuku Ni'amoni'õ, "Tohare dania moroi ba Ziona Razo Sangorifi; Iheta fefu wa'alõsõkhi moroi ba nga'õtõ Yakobo.

Mentawai: Iapeité silórangan nia ka sia tai Jahudi puaragat néné. Aipoí aian atusurat'aké ka Buko Sipunenan sipasikukua kisé, "Momoi te nia Rimata Sipaarau sibara ka Sion; iageti posanangan sangamberi jodda sapunuteteu Jakob.

Lampung: Injuk renodo sunyin ulun Yahudi haga selamat. Mani di delom Alkitab tetulis injuk reji, "Raja Penyelamat haga ratong jak Sion; Ia haga ngehapusko sunyin kejahatan jak keturunan Yakub.

Aceh: Meunan kheueh mandum ureuëng Yahudi teuma seulamat. Sabab lam Alkitab na teutuléh lagée nyoe, "Raja nyang ba seulamat teuka nibak Sion; Gobnyan teuma geusampôh banmandum buet nyang jeuhet nibak keuturonan Nabi Yakub.

Mamasa: Nakuamo te lalanna dipasalama' angganna to Israel-e, susi mangka tiuki' illalan Buku Masero nakua: “La lu yao mai Sion To dibassei bayu-bayu la ma'pasalama', la ussapui angganna kakadakeanna peampoanna Yakub.”

Berik: Mwangga jeiserem jep jase fitnaram, Uwa Sanbagiri Jei angtane Israelmana seyafter gase waakentababisini. Taterisi Uwa Sanbagirmana jep ga enggam baatultel: "Mesias angtane aa Jei waakentababisiliserem Jei se jela Siyonwer. Jei se eyebili jega asal-asala Yakubmana etam-etama kapkaiserem gamjon jam ne eyebiyen.

Manggarai: Landing le hitu sanggéd ata Israél te selamak taungs, ného manga tulis: “Oné mai Sion kudut mai Ata Sambé, Hia kudut ledék sanggéd siot da’atd oné mai waé di Yakob,

Sabu: Mina harre ke hari-hari do Yahudi do medae ta helama. Rowi pa dhara Buku Lidara-Likewahhu Deo do hure do bhuke mina hedhe, "Ne Duae Mone-ma'i Mone-golo ne do medae ta dakka ngati Sion, do ta pehai-pehuba ke ri No hari-hari lua apa nga kerewe ngati kolo loro Yakub.

Kupang: Jadi, kalo itu waktu su datang, nanti Tuhan kasi salamat sang samua orang Yahudi dari dong pung sala-sala. Itu sama ke su tatulis dalam Tulisan Barisi bilang, “Nanti ada satu Orang datang, yang kasi salamat sang kotong dari calaka. Dia datang dari gunung Sion, di kota Yerusalem. Dia yang nanti bekin Yakob pung turunan dong bartobat. Te dong ada idop sonde toe sang Beta, deng dong su bale balakang sang Beta pung jalan idop yang batúl.

Abun: Sane kom mone sa, ye Yahudi mwa ne sino bere Yefun Allah nai sok mo An bi rus-i wé kadit sukye gato án ku mo bot gesyos, tepsu ye krom mo Yefun Allah bi sukdu do, "Ye gato ma nai men wé kadit sukye, bere ye ne ma kadit Sion, bere An tot sukibit mwa gato rai Yakub si bi wis-i, ye Yahudi bi pa mwa ne sino.

Meyah: Beda Allah omoskotu rusnok Yahudi rufoukou insa koma jeska rerin mar ongga oska. Jeska runggu gij Mar Efeyi Ebsi sis fob rot oida, "Ofa ongga omoskotu rusnok bera emen jeska rusnok Yahudi. Beda Ofa omosuwa rua ongga Yahudi jeska rerin mar ongga oska si."

Uma: Ngkai ree mpai', hawe'ea to Israel tehore ngkai huku' jeko'-ra. Kajadia' toe, hintotoa hante lolita to te'uki' hi rala Buku Tomoroli' owi. Na'uli' Alata'ala: "Rata mpai' tempo-na, Topetolo' mehuwu ngkai Bulu' Sion, pai' napori hawe'ea kadada'aa ngkai muli Yakub.

Yawa: Arono naije indati Amisye po vatano Israel tenam mapaya awa ayao kakaije rai, mamaisyo Ayao Amisye mo ratoe no wusyinoe rai, Amisye pare: “Akarijo po ayao kakai rapaya indati tipu no Unato Sion, Po Israel maugav ti utavondi ayao mamun mine so rai jakatoe ramu.


NETBible: And so all Israel will be saved, as it is written: “The Deliverer will come out of Zion; he will remove ungodliness from Jacob.

HCSB: And in this way all Israel will be saved, as it is written: The Liberator will come from Zion; He will turn away godlessness from Jacob.

LEB: and so all Israel will be saved, just as it is written, "The deliverer will come out of Zion; he will turn away ungodliness from Jacob.

NIV: And so all Israel will be saved, as it is written: "The deliverer will come from Zion; he will turn godlessness away from Jacob.

ESV: And in this way all Israel will be saved, as it is written, "The Deliverer will come from Zion, he will banish ungodliness from Jacob";

NRSV: And so all Israel will be saved; as it is written, "Out of Zion will come the Deliverer; he will banish ungodliness from Jacob."

REB: once that has happened, the whole of Israel will be saved, in accordance with scripture: From Zion shall come the Deliverer; he shall remove wickedness from Jacob.

NKJV: And so all Israel will be saved, as it is written: "The Deliverer will come out of Zion, And He will turn away ungodliness from Jacob;

KJV: And so all Israel shall be saved: as it is written, There shall come out of Sion the Deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob:

AMP: And so all Israel will be saved. As it is written, The Deliverer will come from Zion, He will banish ungodliness from Jacob.

NLT: And so all Israel will be saved. Do you remember what the prophets said about this? "A Deliverer will come from Jerusalem, and he will turn Israel from all ungodliness.

GNB: And this is how all Israel will be saved. As the scripture says, “The Savior will come from Zion and remove all wickedness from the descendants of Jacob.

ERV: And that is how all Israel will be saved. The Scriptures say, “The Savior will come from Zion; he will take away all evil from the family of Jacob.

EVD: And that is how all Israel will be saved. It is written {in the Scriptures}: “ The Savior will come from Zion; He will take away all evil from the family of Jacob.

BBE: And so all Israel will get salvation: as it is said in the holy Writings, There will come out of Zion the One who makes free; by him wrongdoing will be taken away from Jacob:

MSG: Before it's all over, there will be a complete Israel. As it is written, A champion will stride down from the mountain of Zion; he'll clean house in Jacob.

Phillips NT: Once this has happened, all Israel will be saved, as the scripture says: There shall come out of Zion the deliver, He shall turn away ungodliness from Jacob:

DEIBLER: And then all [HYP] the people of Israel will be saved {God will save all [HYP] the people of Israel}. Then these words that are written {that a prophet wrote} in the Scriptures will …become true/be fulfilled†: “The one who sets his people free will originate from the place where God dwells (OR, from the Jews) [MTY]. Then he will remove the guilt of the Israelite people (OR, descendants of Jacob) [MTY].”

GULLAH: An so den, God gwine sabe all de Israel people. Like dey write een God Book say, “De Sabior gwine come outta Zion, An e gwine tek way all ebil fom de haat ob Jacob chullun chullun.

CEV: In this way all of Israel will be saved, as the Scriptures say, "From Zion someone will come to rescue us. Then Jacob's descendants will stop being evil.

CEVUK: In this way all Israel will be saved, as the Scriptures say, “From Zion someone will come to rescue us. Then Jacob's descendants will stop being evil.

GWV: In this way Israel as a whole will be saved, as Scripture says, "The Savior will come from Zion. He will remove godlessness from Jacob.


NET [draft] ITL: And <2532> so <3779> all <3956> Israel <2474> will be saved <4982>, as <2531> it is written <1125>: “The Deliverer <4506> will come out <2240> of <1537> Zion <4622>; he will remove <654> ungodliness <763> from <575> Jacob <2384>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Roma 11 : 26 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2021
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran