Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [NET]     [PL]  [PB] 
 <<  Markus 12 : 10 >> 

NETBible: Have you not read this scripture: ‘The stone the builders rejected has become the cornerstone.


AYT: Belum pernahkah kamu membaca ayat Kitab Suci ini: ‘Batu yang ditolak oleh tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru.

TB: Tidak pernahkah kamu membaca nas ini: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru:

TL: Belumkah kamu membaca nas ini: Bahwa batu yang dibuangkan oleh segala tukang rumah, itu sudah menjadi batu penjuru;

MILT: Tidakkah kamu juga membaca nas ini: Sebuah batu, yang telah para pembangun tolak, dia telah dijadikan kepala penjuru.

Shellabear 2010: Belum pernahkah kamu baca tulisan ini, ‘Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.

KS (Revisi Shellabear 2011): Belum pernahkah kamu baca tulisan ini, Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.

Shellabear 2000: Belum pernahkah kamu baca tulisan ini, ‘Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.

KSZI: Belum pernahkah kamu baca di dalam Kitab Suci: &lsquo;&ldquo;Batu yang dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru;

KSKK: Dan Yesus menambahkan, "Belumkah kamu baca nas Kitab Suci ini: Batu yang dibuang oleh tukang-tukang telah menjadi batu sendi.

WBTC Draft: Kamu tidak membaca Kitab Suci? 'Batu yang dibuang oleh tukang-tukang, telah menjadi batu penjuru.

VMD: Kamu tidak membaca Kitab Suci? ‘Batu yang dibuang oleh tukang, telah menjadi batu penjuru.

AMD: Kamu tentu pernah membaca bagian ini dalam Kitab Suci: 'Batu yang dibuang oleh tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru.

TSI: Yesus berkata lagi kepada mereka, “Kalian sudah membaca Firman Allah, bukan?! Karena ada tertulis, ‘Batu yang dianggap tidak berguna oleh tukang-tukang bangunan, sudah dijadikan Allah sebagai batu fondasi yang utama.

BIS: Kalian tentunya sudah membaca ayat ini dalam Alkitab, 'Batu yang tidak terpakai oleh tukang-tukang bangunan sudah menjadi batu yang terutama.

TMV: Tentu kamu sudah membaca ayat ini di dalam Alkitab, ‘Batu yang dibuang oleh pembina bangunan telah menjadi batu yang paling utama.

BSD: Lalu Yesus berkata lagi, “Kalian pasti sudah membaca ayat ini dalam Kitab Suci: ‘Batu yang dibuang oleh tukang bangunan sudah menjadi batu yang terutama.

FAYH: Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini dalam Kitab Suci? 'Batu yang dibuang oleh tukang-tukang batu ternyata batu penjuru, yaitu batu yang paling berharga pada bangunan itu.

ENDE: Belumkah kamu batja sabda Alkitab ini: Batu jang telah dibuang oleh para pembangun, dialah jang mendjadi batu sendi:

Shellabear 1912: Maka belumkah kamu membaca surat ini? "Bahwa batu yang dibuang oleh segala tukang, yaitu sudahlah menjadi kepala penjuru:

Klinkert 1879: Maka belomkah kamoe membatja soeratan ini: "Adapon batoe jang diboewang olih segala toekang, ija-itoe telah mendjadi kapala pendjoeroe;"

Klinkert 1863: Apa kamoe tidak taoe membatja toelisan ini: "Itoe {Maz 118:22; Yes 28:16; Mat 21:42; Luk 20:17; Kis 4:11; Rom 9:33; 1Pe 2:6} batoe, jang soedah diboewang dari toekang jang bekin roemah, ija-itoe soedah djadi kapala hoedjoeng;"

Melayu Baba: Blum-kah kamu bacha ini kitab pun? 'Batu yang sgala tukang sudah buangkan, Itu-lah sudah di-jadikan kpala pnjuru:

Ambon Draft: Sudahkah kamu tijada batja suratan ini: "Batu itu, jang awrang perusah sudah bowang, itu sudah djadi batu kapala dijku;

Keasberry 1853: Maka tiadakah kaum mumbacha kitab? Adapun batu yang ditolakkan ulih tukang mumbuat rumah itu, iya itu munjadi kupala punjuru:

Keasberry 1866: Maka tiadakah kamu mŭmbacha kitab? Adapun batu yang ditolakkan ulih tukang mŭmbuat rumah itu, iya itu mŭnjadi kŭpala pŭnjuru.

Leydekker Draft: Bukankah lagi kamu sudah membatja 'Elmektub 'ini? batu jang 'awrang per`usah sudah membowang, 'itu djuga sudah djadi 'akan hulu pendjurej.

AVB: Belum pernahkah kamu baca dalam Kitab Suci: ‘Batu yang dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru;

Iban: Kati kita nadai udah kala macha dalam Bup Kudus? 'Batu ti ditulak tukang rumah udah nyadi batu ti pemadu beguna.


TB ITL: Tidak <3761> pernahkah kamu membaca <314> nas <1124> ini <3778>: Batu <3037> yang dibuang <593> oleh tukang-tukang <3618> bangunan telah menjadi <1096> batu penjuru <1137>: [<3739> <3778> <1519> <2776>]


Jawa: Apa kowe durung tau maca nas iki: Watu kang dibuwang dening para juru gawe omah iku wis dadi watu kang baku ana ing pojok.

Jawa 2006: Kowé apa padha ora maca tulisan iki, Watu kang ditampik déning para juru gawé omah, iku wus dadi watu pojokan.

Jawa 1994: Kowé rak wis tau maca sing mengkéné: ‘Watu sing ditampik déning ahli gawé omah, jebul watu kuwi sing malah gedhé dhéwé gunané.

Jawa-Suriname: Apa kowé ora tau matya nang Kitab, ayat sing uniné ngéné: ‘Watu sing dibuwang karo sing tukang nggawé omah, malah watu kuwi sing dadi watu wiwitan.

Sunda: Aranjeun tangtu geus maraca ayat Kitab Suci anu kieu: ‘Batu anu teu kapake ku tukang ngadegkeun, ngajadi batu anu pangutamana.

Sunda Formal: Naha maraneh acan maca nu kieu unina: Batu nu geus dipiceun ku tukang tembok teh, geus dijieun batu juru.

Madura: Tantona ba’na la maca ayat reya e dhalem Alketab, ‘Bato se ta’ ekendha’i bi’ kang-tokang bangonan aoba daddi bato se paleng ekaparlo.

Bauzi: Imbo bak. Eho etei uba lab gagoho bak lam abo imbote. Lahana meit Alat Vameadaha Im Toedahana laba im meida nehi toehena nim um aame vi ozobohudehe vaba? ‘Dam num moadam dam labe, “Faite,” lahame mu vooho ke lam fa feà Dateli bisi num mome teudem ke am bak.

Bali: Apa jerone tusing taen mamaca ane di Cakepan Sucine, buka kene: ‘Batune ane kakutang baan tukang-tukang batune, ento dadi tongkok asu, nah ento batu dasar ane paling pentinga?

Ngaju: Batantu keton jari mambasa ayat toh huang Surat Barasih, 'Batu je dia ihapan awi kare tukang pangun jari manjadi batu je mambatang.

Sasak: Side pade pasti sampun bace ayat niki lẽq Kitab Suci, 'Batu saq tetetẽh siq tukang bangunan sampun jari batu saq paling utame.

Bugis: Tentu purani mubaca iyaé aya’éwé ri laleng Kitta’é, ‘Batu iya dé’é napakéi sining tukang bangunangngé mancajiwi matu iya mapongngé.

Makasar: Tantu le’ba’mi nubaca anne aya’ niaka ri Kittaka angkanaya, ‘Batu tenaya napakei tukang-tukang batua a’jarimi batu majarre’na bangunanga.

Toraja: Tae’raka mibasai te kada iate lan mai Sura’ Madatu kumua: Iatu batu natibe pande mendadi batu petau;

Duri: Tantu denmo mibacai tee aya' lan Sura' Allataala to mpauna' kumua, 'Ia to batu naca'bean pande bola, menjajimo batu ariri petuo.

Gorontalo: Ti Isa loloiya poli ode olimongoliyo odiye, ”Tantu timongoli ma helopobaca ayati u tula-tulade to kitabi odiye, ’Botu u pilomai lo ta hepomeseliya ma lowali botu u ohunaliyo da'a.

Gorontalo 2006: Timongoli tantuulio malo pobaca ayati odie todelomo Kitabi, 'Botu udiila ilopomakea lo papaa-niyaalo hudungu malowali botu ulaba-labaalo mopiohu.

Balantak: Kuu sabole nambasamo na Alkitaap, Watu men ia balo'konmo tukang nosidamo watu tuko men bo pandasi.

Bambam: Tä' daka' tiko deem umbata illaam Battakada Debata naua: ‘Indo batu natibe tukam, ia leko' di diala dipobatu longkahhim.

Kaili Da'a: Natantumo nibasa komi tesa riara Buku Nagasa to nanguli iwe'i: 'Watu to nitajiaka ntopowia sapo watu etumo to najadi palo mpondasi to neliu nggaroso.

Mongondow: Bo tantuí kinobaca'an bidon monimu in ayat tana'a kom bonu im Buk Mosuci, 'Batu inta diaí pinakeí im mogogaid kom bangunan nobaliídon batu inta totok im moponting.

Aralle: Darakate' puha umbata ang yaling mai di Suha' Masero didioku naoatee, 'Batu ang puha natibei tukang, setonganna mendahi batu ang handang dipahallu.

Napu: Bara mani pae nibasa lolita ide i lalu Sura Malelaha au manguli node: 'Watu au ratende topoaro sou, watu iti au mewali pohudaa sou.

Sangir: I kamene nal᷊ahẹu seng bọu němpẹ̌basa ayetẹ̌ ini su ral᷊ungu Bukẹ̌ Susi e, 'Batu kụ ta nipakẹ u tukang e, ini e nakoạ batu pinẹ̌bukuange.

Taa: Wimba, komi bara tawa re’e mangabasa gombo to ratulis nja’u raya ntuntu i mPue Allah? Gombo etu ligi mangkonong Makole parajanji i mPue Allah, Ia raporapaka ewa watu, wali gombo to ratulis etu manganto’o, ‘Re’e tau to mangawangu banua watu, tau etu mangantaji yau songu watu apa sira mampobuuka watu etu taa masipato rapake ri banua etu. Pei i Pue Allah mamporani watu etu semo to rapake mangawangu banua etu, see naka watu etu rapake muni. Wali i Pue Allah mangampake watu etu panewa watu etu semo to mawali yau watu to bae kojo batuanginya ri banua to etu.

Rote: Tao leo bee o, emi lees basa Susula Malalao ka lalanen esa nde ia nae, 'Batu fo tuka uma la ta pake fa na, ana da'di batu fo makasososak so.

Galela: Ngini ningodu lo niabaca qabolo de niawosaka o gimina manena o Gikimoi Awi Jaji ma Buku ma rabaka, 'O teto o tukang yahoholu de yapapakewa magena done asa isiaka de idadi o tahu ma sosoqe ma teto ma nonoma.

Yali, Angguruk: "Allah wene indam haharoho imbibahon Anden iminon tu holtikip fug? 'Helep elehet wituk inaben helep eke siyag ulug hik isarusa. Hik isaruson ino elehet ubule atisi.

Tabaru: Ngini ma raiokau niabacakau ma bo-bula naneda 'o Buku 'Itebi-tebini ma dodaka: ''O teto gee kaya'umokou 'o woa yodi-diai, 'idadi ma ba-bangini ma guata.

Karo: Ma nggo kin iogendu i bas Pustaka Si Badia, 'Batu si iambekken tukang e kap jadi batu palas.

Simalungun: Ai seng ongga ibasa nasiam hata na tarsurat on, ʻBatu, na niambukkon ni tukang rumah, ai do gabe batu palas parsuhi.

Toba: Ndang dung dope dijaha hamu hata ni surat on: "Ia batu na binolongkon ni angka pande bagas i, nunga i gabe batu parsuhisuhi.

Dairi: Tentu enggo pennah ijaka kènè ayat sitersurat i Bibèl bagèen, Batu sinipitakken tukang bages idi enggo gabè batu persoki.

Minangkabau: Angku-angku tantu lah mambaco ayaik nan bakcando iko, nan tatulih di Alkitab, 'Batu nan indak tapakai dek urang tukang, lah manjadi batu sandi nan tarutamu.

Nias: Tatu no mibaso ayati da'e ba Mbuku Ni'amoni'õ, 'Kara si lõ lafake sotomo no tobali kara sabõlõ moguna.

Mentawai: Anubatsangan kam sitususurat ka Buko Sipunenan, sipasikukua kisé, 'Bukkú siribbaiakenenda tai tukang aibailiuan nia bukkú bongen bakkat inan arigi.

Lampung: Keti tantuni radu ngebaca ayat inji delom Alkitab, 'Batu sai mak tepakai ulih tukang-tukang bangunan radu jadi batu sai terutama.

Aceh: Gata teuntée ka lheueh gata beuet ayat Alkitab nyang teutuléh lagée nyoe, ‘Batée nyang hana jipeuguna lé utôh-utôh rumoh ka jeuet keu batée nyang keuphon.

Mamasa: Ta'raka dengan mubaca illalan Buku Masero nakua: ‘Batu pantibeanna tukan, diala dipobatu lentong.

Berik: Aamei bunarsusfer imsama gerabistena ayata aaiserem aa jes tulisulum Taterisi Uwa Sanbagirmanaiserem jebe enggame: 'Angtane jena aa jei ne eyebilirim, tuna jei aa jes ne taptasiwilirim, tuna jeiserem mes etamwena igsusfe.

Manggarai: Toé de’it baca le méu go’ét ho’o ko: ‘Watu hiot oké le tukang, poli ciri watu landuk laingn:

Sabu: Do bhara tatu ke, do alla ke ri mu peajhe ne kewahhu do nadhe pa dhara Buku Lidara-Likewahhu Deo. 'Ne wowadu do dho pake ne ri tuka-tuka wowadu alla ke pejadhi ta wowadu kepue.

Kupang: Kotong samua su dapa baca dari Tuhan Allah pung Tulisan Barisi bilang, ‘Ada satu batu yang tukang dong su angka buang. Ma sakarang itu batu su jadi batu alas.

Abun: Nin baca sukdu kwa ré mo Yefun Allah bi sukdu mó bado, nde tó e? Sukdu ré ki do, 'Jok gato yé nggo nu su ne, su ketke yé bariwa, án nut do ibit re, ri ma sa yé nai jok ne tepsu jok gato ndo wai wa yé nggo nu ne su o re.

Meyah: Beda Yesus agot deika gu ebirfager Yahudi insa koma oida, "Iwa idou ah keingg rot mar ongga runggu gij Mar Efeyi Ebsi rot Didif sis fob. Mar koma agot oida, 'Rusnok ongga rii mod bera rukoja Mamu ahais egens koma fogora rij jeska fob. Tina mamu koma bera enjerek mamu ongga ofoufem ekirsa nou mod koma nomnaga.

Uma: Tantu nibasa-mi lolita Buku Tomoroli' to mpolowa pesapuaka-ni hi Aku', hewa toi moni-na: 'Watu to ratadi topowangu tomi, watu toe lau-mi to jadi' poko parawatu.

Yawa: Wabeanimaibe wananta Ayao Amisye so raije jewen? Mare: ‘Orame somamo vatano wo yavare ranari wonayo rai ti wo ramauta vayave. Weramu omirati oramo manasyin dave Amisye po ratayao indamu yavare rausea nteto rai mo raijar matuve.


NASB: "Have you not even read this Scripture: ‘THE STONE WHICH THE BUILDERS REJECTED, THIS BECAME THE CHIEF CORNER stone;

HCSB: Haven't you read this Scripture: The stone that the builders rejected--this has become the cornerstone.

LEB: Have you not read this scripture: ‘The stone which the builders rejected, this has become _the cornerstone_.

NIV: Haven’t you read this scripture: "‘The stone the builders rejected has become the capstone;

ESV: Have you not read this Scripture: "'The stone that the builders rejected has become the cornerstone;

NRSV: Have you not read this scripture: ‘The stone that the builders rejected has become the cornerstone;

REB: “Have you never read this text: ‘The stone which the builders rejected has become the main corner-stone.

NKJV: "Have you not even read this Scripture: ‘The stone which the builders rejected Has become the chief cornerstone.

KJV: And have ye not read this scripture; The stone which the builders rejected is become the head of the corner:

AMP: Have you not even read this [passage of] Scripture: The very Stone which [after putting It to the test] the builders rejected has become the Head of the corner [Cornerstone];

NLT: Didn’t you ever read this in the Scriptures? ‘The stone rejected by the builders has now become the cornerstone.

GNB: Surely you have read this scripture? ‘The stone which the builders rejected as worthless turned out to be the most important of all.

ERV: Surely you have read this in the Scriptures: ‘The stone that the builders refused to accept became the cornerstone.

EVD: Surely you have read this Scripture: ‘The stone that the builders did not want became the cornerstone.

BBE: Have you not seen this which is in the Writings: The stone which the builders put on one side, the same was made the chief stone of the building:

MSG: Read it for yourselves in Scripture: That stone the masons threw out is now the cornerstone!

Phillips NT: Have you never read this scriptureThe stone which the builders rejected, The same was made the head of the corner;

DEIBLER: Now think carefully about these words, which you have read in the Scriptures: ‘The men who were building the building rejected one stone. But others put that same stone in its proper place, and it has become the most important stone in the building [MET]!

GULLAH: Fa sho, oona done read wa dey write een God Book say, ‘De stone wa de people wa da build say ain wot, dat stone de one wa portant mo den all de oda res, fa true.

CEV: You surely know that the Scriptures say, 'The stone that the builders tossed aside is now the most important stone of all.

CEVUK: Surely you know that the Scriptures say, ‘The stone that the builders tossed aside is now the most important stone of all.

GWV: Have you never read the Scripture passage: ‘The stone that the builders rejected has become the cornerstone.


NET [draft] ITL: Have you <314> not <3761> read <314> this <3778> scripture <1124>: ‘The stone <3037> the builders <3618> rejected <593> has become <1096> the cornerstone <2776> <1137>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

Studi lengkap, lihat: Alkitab SABDA.

 <<  Markus 12 : 10 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel