Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SB2000]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Timotius 1 : 4 >> 

Shellabear 2000: dan jangan menyibukkan diri dengan cerita yang bukan-bukan serta silsilah yang tak berkesudahan, sebab semua itu lebih mendatangkan perbantahan daripada kelangsungan rencana Allah di dalam iman.


AYT: atau memusatkan perhatian mereka pada dongeng-dongeng dan silsilah-silsilah yang tidak ada akhirnya. Itu justru mendatangkan perdebatan, bukannya menjalankan tugas pelayanan Allah yang dikerjakan oleh iman.

TB: ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka, dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman.

TL: atau mengindahkan ceritera bohong dan silsilah yang tiada berkesudahan, yang mendatangkan orang-orang berbantah-bantah lebih daripada menjaga rumah tangga Allah dengan iman.

MILT: ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penatalayanan Allah (Elohim - 2316) yang ada dalam iman.

Shellabear 2010: dan jangan menyibukkan diri dengan cerita yang bukan-bukan serta silsilah yang tak berkesudahan, sebab semua itu lebih mendatangkan perbantahan daripada kelangsungan rencana Allah di dalam iman.

KS (Revisi Shellabear 2011): dan jangan menyibukkan diri dengan cerita yang bukan-bukan serta silsilah yang tak berkesudahan, sebab semua itu lebih mendatangkan perbantahan daripada kelangsungan rencana Allah di dalam iman.

KSZI: mendengar cerita dongeng dan salasilah yang panjang. Semua itu hanya menimbulkan pertengkaran dan tidak membawa ke jalan Allah yang berasaskan iman.

KSKK: atau menyibukkan diri dengan dongeng-dongeng dan silsilah-silsilah yang panjang-panjang. Hal ini hanya akan menimbulkan pertengkaran, dan tidak berguna untuk memajukan pelayanan yang lebih baik kepada Allah oleh iman.

WBTC Draft: Katakan kepada mereka agar jangan membuang-buang waktu dengan cerita-cerita dongeng dan membuat daftar nama-nama dari keluarga yang tak putus-putusnya. Itu hanya membawa perselisihan. Hal yang seperti itu tidak membantu pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah dilakukan dengan iman.

VMD: Katakan kepada mereka agar jangan membuang-buang waktu dengan cerita-cerita dongeng dan membuat daftar nama-nama dari keluarga yang tidak putus-putusnya. Itu hanya membawa perselisihan. Hal yang seperti itu tidak membantu pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah dilakukan dengan iman.

AMD: Dan, nasihatilah mereka untuk tidak membuang-buang waktu dengan dongeng-dongeng yang tidak berguna dan silsilah panjang yang tidak ada habisnya. Semua itu hanya akan menghasilkan pertengkaran dan bukan mengerjakan rencana Allah yang kita lakukan dengan iman.

TSI: dan untuk membina jemaat agar tidak mempercayai ajaran yang berdasarkan pada legenda rakyat maupun ajaran tentang pentingnya silsilah nenek moyang. Pelajaran seperti itu tidak ada habisnya dan sia-sia saja karena hanya mengakibatkan perdebatan. Lagipula, ajaran seperti itu tidak memimpin jemaat untuk lebih percaya pada ajaran yang benar dari Allah.

BIS: Katakan kepada mereka supaya jangan lagi menaruh perhatian pada dongeng-dongeng dan cerita-cerita asal-usul yang tidak putus-putusnya. Semuanya itu hanya menimbulkan pertengkaran saja, dan tidak memajukan rencana Allah yang hanya dapat dikenal melalui percaya kepada-Nya.

TMV: Suruhlah mereka berhenti mengajarkan dongeng dan senarai nenek moyang yang sangat panjang. Semua itu hanya menimbulkan pertengkaran dan tidak berguna bagi rancangan Allah yang dapat diketahui melalui kepercayaan kepada-Nya.

BSD: Suruhlah mereka berhenti berbicara tentang dongeng dan cerita asal-usul yang panjang itu. Semua itu hanya akan menimbulkan pertengkaran dan tidak akan membuat rencana Allah mengalami kemajuan. Rencana Allah hanya dapat kita ketahui jika kita percaya kepada-Nya.

FAYH: (1-3)

ENDE: Mereka djangan sibuk dengan dongengan-dongengan dan silsilah-silsilah jang tak habis-habis. Hal itu hanja membangkitkan pertengkaran dan tidak menguntungkan bagi pelaksanaan rentjana Allah, berdasarkan iman.

Shellabear 1912: dan jangan ingat akan cerita yang bukan-bukan dan salsilah yang tiada berkesudahan, yang mendatangkan perbantahan lebih dari pada menolong pada penjawatan Allah yang dalam iman itu; maka sekarang pun demikian juga.

Klinkert 1879: Dan menengar akan tjeritera jang boekan-boekan dan akan bilangan katoeroenan jang tidak berkasoedahan dan jang mendatangkan perbantahan lebih daripada membangoenkan ibadat kapada Allah, jang dalam pertjaja.

Klinkert 1863: {1Ti 4:7; 6:20; 2Ti 2:16; Tit 1:14; 3:9} Dan djangan dia-orang dengar sama tjarita jang boekan-boekan, dan sama hitoeng-hitoengan katoeroenan jang trada kasoedahannja, jang mendatengken {1Ti 6:4} perbantahan lebih dari membangoenken ibadat sama Allah, jang dalem pertjaja.

Melayu Baba: dan jangan pdulikan chrita yang bukan-bukan dan surat kturunan yang ta'sudah-sudah, yang bawa perbantahan lbeh deri-pada tolong sama Allah punya pkerja'an yang dalam iman itu; skarang pun bgitu juga.

Ambon Draft: Sedang aku rindu-dendam, akan melihat angkaw, djikalaw aku ingat-ingat akan ajer matamu, sopaja aku depunohi dengan kasuka; an;

Keasberry 1853: Dan jangan pula dungar dungaran akan churita yang bukan bukan, dan deri hal katurunan, yang tiada burkuputusan yang mundatangkan bursual sual lebih deripada ibadat fiedah Allah yang ada dalam iman:

Keasberry 1866: Dan jangan pula dŭngar dŭngarkan akan chŭrita yang bukan bukan, dan deri hal katuronan yang tiada bŭrkaputusan, yang mŭndatangkan bŭrsual sual lebih deripada ibadat kapada Allah yang ada dalam iman yang bŭrfiedah.

Leydekker Draft: Dan djangan 'ija ber`ingat 'akan tutor 2 an, dan babarapa nisbat jang tijada berhingga, barang jang meng`adakan mas`alet 2 lebeh dihulu deri pada perbajikan 'Ilahij, jang 'ada dalam 'iman.

AVB: mendengar cerita dongeng dan salasilah yang panjang. Semua itu hanya menimbulkan pertengkaran dan tidak membawa ke jalan Allah yang berasaskan iman.

Iban: tauka nusui cherita kelulu, enggau betusut, ti semina ngasuh orang bekelikuh ngapa, ukai belajarka pengawa Allah Taala ti semina ulih ditemu ngena pengarap.


TB ITL: ataupun <3366> sibuk <4337> dengan dongeng <3454> dan <2532> silsilah <1076> yang tiada putus-putusnya <562>, yang <3748> hanya menghasilkan <3930> persoalan belaka <2214>, dan bukan tertib hidup <3622> keselamatan yang diberikan Allah <2316> dalam <1722> iman <4102>. [<3123> <2228>]


Jawa: utawa ngelengake dongeng lan sarasilah kang ora ana uwis-uwise, kang mung ngolehake bab-bab kang mung dadi rembug thok, sarta dudu tatanan kaslametan kang diparingake dening Gusti Allah sajroning pracaya.

Jawa 2006: utawa dongèng lan sarasilah kang ora ana entèké, kang olèh-olèhané mung pangangen-angen, sarta dudu tatanan keslametan kang kaparingaké Allah sajroning pracaya.

Jawa 1994: kandhanana supaya aja padha ngudhal dongèng-dongèng lan sarasilahé para leluhur sing ora ana entèké. Kuwi mung marakaké padu, lan ora ana paédahé tumrap rancangané Gusti Allah bab keslametan kang wis kita sumurupi lantaran precaya.

Jawa-Suriname: Aja éntuk mulangi dongèngan-dongèngan bab mbah-mbahané wong Ju, dongèngan sing ora ènèng entèké. Kuwi namung marakké padu, ora tyotyok blas karo sing dikarepké Gusti Allah. Karepé Gusti Allah kuwi, supaya kabèh wong bisa slamet, ya wong sing gelem pretyaya marang Dèkné.

Sunda: Nasehatan, ulah sina ngagugulung deui dongeng-dongeng jeung cukcrukan asal-usul karuhun, anu ngan matak picekcokeun bae, lain mawa kana percaya ka Allah sarta narima kana pikersaeuna-Na.

Sunda Formal: Teges-tegeskeun ka maranehna, geura leungitkeun kituh eta dongeng-dongeng nataan berendelan ngaran karuhun-karuhun anu sakitu panjangna teh; lantaran ngan ngondang pacekcokan wungkul, lain nungtun kana katartiban hirup anu ti Allah, anu kudu dibeunangkeun ku iman.

Madura: Koca’ ka reng-oreng jareya, soro ja’ mekkere ngeng-dungngeng ban ta-caretana sal-usul se tadha’ potossa. Jareya kabbi pera’ matokaran oreng, ta’ mamaju rancanana Allah se pera’ ekataowe kalaban parcaja ka Salerana.

Bauzi: Labi ame dam lam laha im tai ahamda zi labe ihimo imohimti labi im faadaha debu vahokedam di ba taho novam bak ozom vabna lamti labihasu faasi vou vamea usehe im laba iho tu vi ozodume meedam bak lam oho dam laba mali, “Ba a labihadamule,” lahadale. Eho gi neham bak ozome oba labi gagoho bak. Im lamohoda gi dam otesidam bak modi fa duzum imot modem bak. Labi laha iho Kristus bake tu vuzehi meedàmu Alat Aba Aho ozoho bak lam iho ozobohudehena lam ba ame dam labe vi tau meedam vabak. Labiham bake oho gi Efesus laba azi, “Ame dam labe ba a labihamule,” lahame vahokedale.

Bali: Tundenja ia ajaka makejang, apanga ngutang satua-satua ane tan papuara muah babad palelintihan ane dawa-dawa, sawireh unduke ento makejang ngranayang pasogsag, buina tuara nglaksanayang rencanan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane suba tawanga ulihan pracaya teken Ida Sang Kristus.

Ngaju: Sanan akan ewen uka ela tinai manantuani kare sarita horan tuntang kare kesah huroi-rinting kare dewa je jaton baratikas. Taloh handiai te baya mampalembut kalahi bewei, tuntang dia mampamaju rencana Hatalla je tau ingasene mahalau kapercaya Dengae.

Sasak: Badaq ie pade adẽqne ndaq malik ngerẽpotang diriq siq dongẽng-dongẽng dait cerite-cerite asal-usul saq ndẽq araq tutuqne. Selapuqne nike cume nimbulang masalah doang, dait ndẽqne jauq dengan idup tertib lẽq dalem iman lẽq arepan Allah.

Bugis: Powadangngi mennang kuwammengngi aja’na najampangiwi pau-pau rikadongngé sibawa curita-curita assalennaé iya dé’é pettunna. Iya manennaro banna paompo appangéwangeng bawang, sibawa dé’ napamajuwi rancanana Allataala iya bannaé wedding riisseng naolai teppe’é lao ri Aléna.

Makasar: Pakaingaki ke’nanga sollanna tena naparhatikangi anjo carita nipare’-pareka siagang carita pattottorang tenaya la’bu’-la’busu’na. Yangasenna anjo kammaya sangnging pa’beseranji naerang, siagang tena napakamajui jama-jamanNa Allata’ala ia akkullea niasseng tete ri katappakkang bawang mae ri Ia.

Toraja: ba’tu umbudanan ulelean tang tongan sia pangosso’ tae’ upu’na tu umpabu’tu penunnung tang kebattuan losong na iatu ungkaritutui kombongan lan kapatonganan, Napa’pepasanan Puang Matua.

Duri: mmatean too wattunna lako curita tojolo to tangkebattuan na nunnungan nene to te'da cappa'na. Nasaba' ia ngasan joo mpaden mandari kasipekkan na hhalangngi tau nnissen akkatta-Na Puang Allataala mpasalama' tolino. Tomatappa' manda ngkullei nnissenni joo.

Gorontalo: Poleleya mao ode olimongoliyo: Dila mao poipusingiya pilu wawu silita lo sila-sila u dila o pulitiyo. Nga'amila boyito bo mo'otimbulu butola wawu dila ohunaliyo tou mopowujudu lo niyati lo Allahuta'ala moli imani.

Gorontalo 2006: Polelea mao̒ olimongolio alihu timongolio diilalo mopoo̒ tuoto tou̒ totoo-mbiluwalo wau wuwuu-ngguliyalo asalilio mai udiila obunto-buntolio. Ngoa̒amilalo boito bo mopotoodei polohaamawa wambai̒o, wau diila mopolaia̒ lanjana lo Allahu Taa̒ala u bo otaawa motimbulude palacaya to o-Lio.

Balantak: Bantilkon na ko'ona i raaya'a se' aliamomo' mamarasaya uma-uman ka' alia muntundun susunganna puli men sian kapupulanna. Giigii' iya'a tongko' mantakakon poogagaian, ka' sian munsunsungkon sagiana Alaata'ala men sida inti'ion kalu i kita parasaya na Ko'ona.

Bambam: aka indana anggam umpasatutu wattunna untula' toiolo-olo takeguna anna anggam ma'hendem nene liu bäbä. Aka iam indo tula'na si nasitimba'-timba'i hupatau umpalempäi pikkihanna tä' lu lako pattujunna Puang Allataala, indo talambi'unna' umpolalam kamatappasanta.

Kaili Da'a: Pade patuduki ka ira wo'u ne'e mana mompariara tesa-tesa kabali to nipetowali manusia bo tuntu-tuntu ntotu'a nggaolu to da'a ria kaopu-opuna. Tesa-tesa etu aga nompopeumba posinggarau pade da'a nanggeni tau mangginjani nia Alatala. Niana etu aga namala ranjani ante momparasaya i Pue.

Mongondow: Poguman ko'i monia kon dona'aibií tongaí umuran monarukiramai kon o'uman mita inta diaí totu'u bo soaáḷ o'uman kinobaliían inta diaí ing gogainya. Tua komintan tongaíbií mokopomukaí kon ropatoi inta diaí im baragunanya bo de'emanbií inta mokobiag motompia podudui ing kasaḷamatan inta inogoi i Allah kon intau inta mopirisaya ko'i-Nia.

Aralle: Pa'karaii anna malai dai sika umpehingngii supu tohodolu kalosengang anna ma'nene lolo ang si umpakende' kasiba'di-ba'diang. Aka' indee dai aha kasilombunganna yaling di pahtuyunna Puang Alataala pano di kita' ang supung mala diinsang ke mampetahpa'i tau dai'.

Napu: Nukontohe bona ineehe mopailalu liliu lolita au bara tou hai tuntukana pemuleanda au bara ara kahopoana. Lawi tauna au mopailalu liliuhe lolita hai tuntukana iti mombehehe peahe, barahe mampeulai tunggaiana Pue Ala au taisa hangko i pepoinalainta Iria.

Sangir: Paul᷊ikeko i sire u kumbahang i sire měngkai měnẹ̌naungu apan bio ringangu kal᷊awọu manga wẹ̌keng asal᷊ẹ̌ tạ pangěnsueěnge. Kěbị-kěbị ene kětạeweng makạdiadin pẹ̌sasitori ringangu tawẹ humpạe waugu mapakateing hingidu Ruata kụ kětạeng kinakiral᷊a kinahian pangangimang.

Taa: Pasi sira madota kojo mangika palaong to tare batuanginya ewamo mangansaritaka tau sarita-sarita to taa monso pasi mangansaritaka mangkonong potapi mbiyaa nsira to boros kojo. Wali to’oka sira pandooka mangika palaong to etu, apa yako sarita to ewa wetu mawali masibanta to tare batuanginya. Pasi sarita etu taa mampakanasaka kita mangkonong songka i mPue Allah, apa yako ri pangaya ngkita semo kita mangangika palaong i mPue Allah.

Rote: Mafa'das fo daenga, ala hahae kokolak la'eneu dede'a me'iafek, ma tutui momoli-dada'di manalu ina sila la. Nana basa sila la, lini ka'da nasi'da-naba'ek mesa kana, te ta lini nafofo'ak soaneu Manetualain dale tutu'un, fo hapu lalela kasa, tunga ka'da namahele neu Manetualain.

Galela: De lo nadedemo upa ona yodupa isigise o dodoto ma jarita ifufuma de o ete manga sihino gena ma jarita itogu-toguwa, sababu o nyawa maro ona komagena yodupawa ngone panako o Gikimoi Awi habari qaloloha popiricaya. Duma o jarita ifufuma magena ona yodupa isigise de ma duuruka asa ona masirete imatekesiholu.

Yali, Angguruk: It arimano sibiling-sibiling ane uruk lit iniknisi unumbusagsi welatfag ane fahet eneg enele si-sahal ane saplangge uruk lit siyahon eneg wenggel harukmu Allahn teko lahu peruk ane su aruhu fug. Aren hiyag isarukmu wenggel haruk inap eneg onoluk amuhup.

Tabaru: De nakisidemo la 'uwau yogadunika 'o jarita ma faedaa koi'iwa-'iwa de 'o 'asali yosijarita koitoa-toakuawau. Gee ma duanguku duga kayomaributu moi de moi, de koitagiwa 'okia naga gee ma Jo'oungu ma Dutu womau wadiai, gee 'idadi panako duga ka de nanga ngo-ngaku 'unaka.

Karo: Suruh gelah ingadikenna ngajarken turi-turin si la tuhu bage pe terombo nini-nininta nai si la erpeltep-peltep, sabap si enda peturah perubaten saja ngenca janah la erguna nandangi rencana Dibata si ieteh kita erdandan kiniteken.

Simalungun: ulang ra saor bani turi-turian barang bani tarombo-tarombo na so marbona marujung, na patubuhkon buenan parsalisihan marimbang parsombahon bani Naibata ibagas haporsayaon.

Toba: Unang dijujur turiturian ro di surat sundutsundut na so marujung, angka na mantat parsalisian, gumodang asa parsombaon tu Debata marhitehite haporseaon.

Dairi: Pesèngèt kalak i asa ulang ipejojor-jojor tori-toriin dekket cundut-cundut siso merujung sudah. Ai pellin petubuhken perselisihen sambing ngo kessa karina i, janah oda ngo ipesaut taki Dèbata sindorok tandaan merkitè pellin percaya baNa.

Minangkabau: Katokan kabake urang-urang tu, supayo jan jadi paratian juwo lai, kaba-kaba bagalau, sarato jo sagalo curito asa-usua nan indak putuih-putuihnyo. Kasadonyo tu hanyo ka manimbuakan patangkaran sajo, sarato indak mamajukan rancana Allah, nan hanyo dapek dikatawui malalui iman kapado Baliau.

Nias: Amenesi ira ena'õ bõi sa'ae latõngõni hikaya si lõ boto ba fanutunõ nga'õtõ si lõ aetu'aetu. Fefu da'õ no samatumbu'õ fa'udusa manõ, ba lõ i'ohe niha ba wamati khõ Lowalangi awõ ba wanema hadia zi no Ifakhoi Lowalangi ba niha samati khõ-Nia.

Mentawai: Kua ka matadda buí ialá bagadda ka pungu-nguan, elé pungu-nguan paninikat tubut taikebbukat siburú, sitá anai kalepakatnia. Aipoí sangamberinia néné, sibaraaké pajoggolat lé, tá masituppai imariu-riu tugalaiaké rencanat Taikamanua kelé agaietta sarat kalulut tonem bagatta lé ka tubunia.

Lampung: Ucakko jama tian in dang lagi ngeni perhatian pada dongeng-dongeng rik cerita-cerita asal-usul sai mak putus-putusni. Sunyinni ano angkah nimbulko pertangkaran gaoh, rik mak memajuko rencana-Ni Allah sai angkah dapok dikenal liwat percaya jama Ia.

Aceh: Peugah kheueh bak awaknyan mangat bék lé jisimak haba dongeng dan calitra-calitra asai usui nyang hana jipiôh-piôh nyan. Banmandum nyan jipeuteuka riôh ngon meudakwa, dan hana jipeumaju reuncana Allah nyang hase teuturi rot meuiman ubak Gobnyan.

Mamasa: Pakilalai indana anggamo toyolo tama'guna napatutui penawa sola untetteran liu kadadian tae' dengan suppikna. Annu iatu matinno angga umpakendek kasipekkaan anna tae' umpatipalako pengkaranganna Puang Allata'alla annu' anggami ummolai kapangngoreanan nangei tipalako.

Berik: Gamjon aaiserem jes mese ititmer jes is bilipmini enggame, jei jeber-jeber jam ge nasbaweyan taterisi kapkaiserem jem temawer, ane daftar bwalesusu bosna asal-asalmanaiserem jes mese jam ne nasbiyen, aam temawer angtane taterisi jeiserem jam gane nasbilirim, jei jen jena jafner ga gane nasmini. Angtane jafner aa jei gangge doksobawenaram, jei Uwa Sanbagiri aa jes eyebilirim jei jam ne batobiyen. Jengga angtane Yesus aa jei gane tebanaram, jei Uwa Sanbagiri aa jes gam eyebilirim, ga jei gane batobili.

Manggarai: Tombo koé oné isé, kudut isé néka wilu-walung ali tombo joak agu turuk empo ata toé manga betuan. Ai tombo situ ngancéng pandé léwang tau, wiga toé kitep te wintuk mosé selamak hitut téing de Mori Keraéng oné imbi.

Sabu: Lii au pa ro mita bhole pedhanno ri nga lijawi-lijawi nga lii pelolo huhu-kebie do pee nga pearre-re he. Hari-hari ne na harre do wata ke ta pemuri ne lua kenya'u nga buluru we, adho do ta peballe ne lua pedabbho Deo do titu wata ne nara ta toi pelake jhara lua parahajha pa No we.

Kupang: Deng orang dong ju buang-buang waktu parcuma deng pi basambung mulu deng carita dongeng omong kosong, deng basilat lida soꞌal daftar turunan yang sonde putus-putus pung. Hal macam bagitu dong cuma bekin orang dong babakalai, deng sonde bekin dong idop deng parcaya sang Tuhan Allah.

Abun: Nan syaugat yé bok ne misyar sukdu suski si sukdu subot yetu kadik-kadik bi binke dom, we kom mo rut yé duwer yu mo sukdu mwa gane sor re. Ye kibot sukdu sane, bere yo ós yé jammo suk gato Yefun Allah fro wa án ben ne nde. Wo men onyar kem mo Yefun Yesus sa, bere men jam suk gato Yefun Allah iwa men ben ne.

Meyah: Bagot joug rua jeskaseda rua rinefesij mar ofoukou osok gij rerin mahteyi ojgomuja tein, era jeskaseda rua rinedibdib rot rerin rufou ebiedi tein ojgomuja guru. Jeska mar koma bera orotunggom rusnok rudou erebibei rot ojgomu, noba koma onofij rua jeskaseda riker joug rusnok enjgineg tein ongga ruroru Allah jinaga guru.

Uma: Tagi-ra bona neo'-pi ntora mpenonoi jarita–jarita boa' pai' tutura po'ompi' to uma ria kahudua-na. Apa' tauna to ntora mpenonoi jarita pai' tutura toe, ntora momehono'-wadi, uma ratuku' patuju Alata'ala to ta'inca ngkai pepangala'-ta hi Hi'a.

Yawa: Muno vemo wo ayao umano mbe tugaive jewene muno ayao aneno wusyine ratantona tutir inya, weye vatane wo ayao namije ratantona vayave, weamo wayaowi vayave. Weti anakotare umaso mo mauga ti wo Amisye apa bekere rarijate ramu, yara wama anave wemi mo wansauga ti wamo Apa bekere raen ti wandarijat.


NETBible: nor to occupy themselves with myths and interminable genealogies. Such things promote useless speculations rather than God’s redemptive plan that operates by faith.

NASB: nor to pay attention to myths and endless genealogies, which give rise to mere speculation rather than furthering the administration of God which is by faith.

HCSB: or to pay attention to myths and endless genealogies. These promote empty speculations rather than God's plan, which operates by faith.

LEB: and not to pay attention to myths and endless genealogies, which cause useless speculations rather than God’s plan [that is] by faith.

NIV: nor to devote themselves to myths and endless genealogies. These promote controversies rather than God’s work—which is by faith.

ESV: nor to devote themselves to myths and endless genealogies, which promote speculations rather than the stewardship from God that is by faith.

NRSV: and not to occupy themselves with myths and endless genealogies that promote speculations rather than the divine training that is known by faith.

REB: and devoting themselves to interminable myths and genealogies, which give rise to mere speculation, and do not further God's plan for us, which works through faith.

NKJV: nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes rather than godly edification which is in faith.

KJV: Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: [so do].

AMP: Nor to give importance to {or} occupy themselves with legends (fables, myths) and endless genealogies, which foster {and} promote useless speculations {and} questionings rather than acceptance in faith of God's administration {and} the divine training that is in faith (in that leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence)--

NLT: Don’t let people waste time in endless speculation over myths and spiritual pedigrees. For these things only cause arguments; they don’t help people live a life of faith in God.

GNB: Tell them to give up those legends and those long lists of ancestors, which only produce arguments; they do not serve God's plan, which is known by faith.

ERV: Tell them not to give their time to meaningless stories and to long lists of names to prove their family histories. Such things only cause arguments. They don’t help God’s work, which is done only by faith.

EVD: Tell those people not to give their time to stories that are not true and to long lists of names in family histories. Those things only bring arguments. Those things don’t help God’s work. God’s work is done by faith.

BBE: Or to give attention to stories and long lists of generations, from which come questionings and doubts, in place of God’s ordered way of life which is in faith;

MSG: Apparently some people have been introducing fantasy stories and fanciful family trees that digress into silliness instead of pulling the people back into the center, deepening faith and obedience.

Phillips NT: and to leave hoary old myths and interminable genealogies alone. Such things lead men to speculation rather than to the ordered living which results from faith in God.

DEIBLER: And tell people to not continually give their attention to stories that tell about our ancestors, stories in which there are …genealogies/lists of our ancestors’ names† that seem to be endless. You must command your congregation not to think that these stories are valuable, because whenever people think that, they just start arguing about things uselessly, instead of teaching God’s plan, which is concerned with what we believe (OR, which we know because we trust in Christ).

GULLAH: Ya mus tell um say, dey mus dohn spen no time da study on dem story wa ain fa true an on dem long long list ob name ob dey granfada-fada. Cause dem ting dey jes mek people aagy. Dey ain hep fa mek people know bout God plan wa we da know bout by fait.

CEV: You needed to warn them to stop wasting their time on senseless stories and endless lists of ancestors. Such things only cause arguments. They don't help anyone to do God's work that can only be done by faith.

CEVUK: You needed to warn them to stop wasting their time on senseless stories and endless lists of ancestors. Such things only cause arguments. They don't help anyone to do God's work that can only be done by faith.

GWV: and occupying themselves with myths and endless genealogies. These myths and genealogies raise a lot of questions rather than promoting God’s plan, which centers in faith.


NET [draft] ITL: nor <3366> to occupy <4337> themselves with myths <3454> and <2532> interminable <562> genealogies <1076>. Such things <3748> promote useless <3930> speculations <2214> rather <3123> than <2228> God’s <2316> redemptive plan that operates <3622> by <1722> faith <4102>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  1 Timotius 1 : 4 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel