Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  1 Tesalonika 2 : 16 >> 

Sunda: Malah anu ngawawarkeun eta Injil Kasalametan ka bangsa sejen supaya bangsa sejen oge salamet, kacida dihalang-halangna. Dosa urang Yahudi anu sakitu gedena beuki gede bae. Ahirna, ayeuna maranehna keuna ku murka Allah.


AYT: Mereka menghalangi kami untuk berbicara kepada orang-orang bukan Yahudi supaya mereka dapat diselamatkan. Begitulah mereka terus memenuhkan dosa mereka, tetapi murka telah turun atas mereka sepenuhnya.

TB: karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya.

TL: serta melarangkan kami daripada berkata kepada orang kafir supaya mereka itu beroleh selamat; maka orang Yahudi itu senantiasalah menggenapkan dosa-dosanya; tetapi murka Allah sudah datang ke atasnya dengan sepenuh-penuhnya.

MILT: yang melarang kami untuk berbicara kepada bangsa-bangsa lain agar mereka diselamatkan, sehingga dosa-dosa mereka bertumpuk setiap waktu, dan turunlah murka ke atas mereka sampai kesudahannya.

Shellabear 2010: serta melarang kami berbicara kepada bangsa lain supaya bangsa itu memperoleh keselamatan. Mereka menggenapkan jumlah dosa-dosa mereka, tetapi murka Allah telah berlaku atas mereka sepenuhnya.

KS (Revisi Shellabear 2011): serta melarang kami berbicara kepada bangsa lain supaya bangsa itu memperoleh keselamatan. Mereka menggenapkan jumlah dosa-dosa mereka, tetapi murka Allah telah berlaku atas mereka sepenuhnya.

Shellabear 2000: serta melarang kami berbicara kepada bangsa lain supaya bangsa itu beroleh keselamatan. Mereka menggenapkan jumlah dosa-dosa mereka, tetapi murka Allah sudah berlaku atas mereka sepenuhnya.

KSZI: serta menghalang kami daripada menyebarkan perkhabaran kepada orang bukan bani Israel supaya mereka beroleh penyelamatan. Demikianlah orang Yahudi berterusan melakukan dosa sehingga sampai hadnya. Kini seluruh kemurkaan Allah menimpa mereka.

KSKK: ketika mereka menghalangi kami berbicara kepada bangsa-bangsa kafir dan berusaha menyelamatkan mereka. Dengan berbuat demikian, mereka menumpukkan dosa, tetapi sekarang akan datang hukuman atas mereka.

WBTC Draft: Mereka mencoba menghentikan kami mengajar orang-orang yang bukan Yahudi supaya mereka tidak selamat. Orang Yahudi terus menambah dosa yang telah dimilikinya. Allah sangat marah kepada mereka sekarang.

VMD: Mereka mencoba menghentikan kami mengajar orang-orang yang bukan Yahudi supaya mereka tidak selamat. Orang Yahudi terus menambah dosa yang telah dimilikinya. Allah sangat marah kepada mereka sekarang.

AMD: Mereka berusaha menghentikan kami mengajar orang-orang bukan Yahudi. Mereka tidak mau orang-orang bukan Yahudi diselamatkan. Tetapi dengan begitu, mereka sebenarnya menumpuk-numpuk dosa pada diri mereka sendiri. Murka Allah telah datang untuk membinasakan mereka.

TSI: yakni dengan berusaha menghentikan kami dalam menyampaikan berita keselamatan kepada kalian yang bukan Yahudi. Mereka tidak ingin kalian selamat! Dengan demikian mereka terus menambah dosa mereka sampai melewati batas. Itu sebabnya Allah sudah mulai menimpakan murka-Nya atas mereka.

BIS: Bahkan mereka menghalang-halangi kami untuk memberitakan kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi berita yang dapat menyelamatkan bangsa-bangsa itu. Dengan demikian orang-orang Yahudi itu menambah terus dosa-dosa mereka sampai jumlahnya lengkap. Dan sekarang mereka akhirnya ditimpa murka Allah!

TMV: Bahkan mereka berusaha menghalangi kami mengisytiharkan perkhabaran Allah kepada orang bukan Yahudi, dan sebenarnya perkhabaran itu dapat menyelamatkan mereka. Demikianlah orang Yahudi terus-menerus menambah dosa sampai hadnya. Sekarang kemurkaan Allah menimpa mereka!

BSD: Mereka bahkan menghalang-halangi kami untuk mengabarkan kepada orang-orang bukan Yahudi, Kabar Baik yang dapat menyelamatkan orang-orang itu. Jadi, mereka menambah dosa mereka sendiri, dan akhirnya Allah menghukum mereka.

FAYH: dengan berusaha mencegah kami mengabarkan Berita Kesukaan kepada orang-orang bukan-Yahudi, karena takut orang-orang itu akan diselamatkan. Dengan demikian dosa mereka sendiri makin bertambah. Tetapi akhirnya murka Allah menimpa mereka.

ENDE: sebab mereka merintangi kami berbitjara kepada kaum penjembah dewa-dewa untuk menjelamatkannja. Demikian mereka terus-menerus memenuhi dosa mereka dan karena itu murka Allah telah turun atas mereka sepenuh-penuhnja.

Shellabear 1912: serta melarangkan kami dari pada berkata-kata kepada orang bangsa asing supaya ia beroleh selamat, sehingga orang-orang Yahudi itu selalu menggenapkan dosa-dosanya; tetapi murka Allah sudah datang keatasnya dengan sepenuh-penuhnya.

Klinkert 1879: Dan ditegahkannja kami daripada berkata-kata dengan orang kapir akan hal perolehan salamat, maka ija-itoe soepaja selaloe digenapkannja bilangan segala dosanja; tetapi moerka telah datang atas mareka-itoe sampai kapada kasoedahannja.

Klinkert 1863: {Kis 17:13} Serta melarangken kita mengadjar orang-orang kafir, sopaja dia-orang mendapet slamat; maka dia menggenepi dosa-dosanja selaloe, tetapi marah Allah soedah dateng atas dia-orang sampe pada kasoedahan.

Melayu Baba: serta larangkan kita jangan chakap sama orang bangsa-asing spaya itu orang smoa boleh dapat slamat; jadi orang-orang Yahudi itu slalu gnapkan dia-orang punya dosa: ttapi Allah punya marah sudah datang atas dia-orang dngan s-pnoh-pnoh-nya.

Ambon Draft: Dan dija awrang mawu tagahkan kami, akan djangan berkata-kata kapada awrang chalajik akan berawleh salamat, sopaja marikaitu memunohidawsa-dawsanja dengan sapunoh-punohnja. Tetapi morkadjuga, lama dengan lama sudah berdatang atas dija awrang.

Keasberry 1853: Surta mularangkan kami mungajar orang orang susat, supaya marika itu mundapat slamat, mumunohi akan dosa dosanya itu slalu: kurna morka Allah tulah burlakulah atas marika itu dungan sa'punoh punohinya.

Keasberry 1866: Sŭrta mŭlarangkan kami mŭngajar orang orang sŭsat, supaya marika itu mŭndapat slamat, akan mŭmŭnohi dosa dosanya itu slalu, kŭrna morka Allah tŭlah bŭrlakulah atas marika itu dŭngan sŭpŭnoh pŭnohnya.

Leydekker Draft: Jang sudah menagahkan kamij deri pada berkata 2 kapada CHalajikh, sopaja 'ija dapat ber`awleh chalats, 'akan mengganapij dawsa 2 nja pada sedekala wakhtu. Maka tulah sudah berlaku ka`atas marika 'itu sampej kapada tamat.

AVB: serta menghalang kami daripada menyebarkan perkhabaran kepada bangsa-bangsa asing supaya mereka beroleh penyelamatan. Demikianlah orang Yahudi berterusan melakukan dosa sehingga sampai hadnya. Kini seluruh kemurkaan Allah menimpa mereka.

Iban: laban sida nagang kami madah ngagai orang bansa bukai Berita Manah ti ulih nyelamatka sida. Nya alai, baka selama, sida endang seruran ngisi diri penuh enggau dosa. Tang diatu Allah Taala udah ringat ngagai sida!


TB ITL: karena mereka mau menghalang-halangi <2967> kami <2248> memberitakan <2980> firman kepada bangsa-bangsa lain <1484> untuk <2443> keselamatan <4982> mereka. Demikianlah mereka <846> terus-menerus menambah <378> dosa <266> mereka sampai genap jumlahnya dan sekarang murka <3709> telah menimpa <5348> mereka <846> sepenuh-penuhnya <5056>. [<1519> <3842> <1161> <1909> <1519>]


Jawa: awit padah ngalang-alangi anggonku padha nggiyarake pangandika marang bangsa-bangsa liya supaya oleh karahayon. Dadine padha tansah ngundhaki dosane sakatoge, lan saiki padha ketaman ing bebendu tumeka ing wekasan.

Jawa 2006: Awit arep padha ngalang-alangi anggonku padha martakaké pangandika marang bangsa-bangsa liya murih karahayoné. Dadiné padha tansah ngundhaki dosané sakatogé, lan wekasané padha ketaman paukuman.

Jawa 1994: Malah padha ngalang-alangi enggonku ngabaraké Injil sing bisa gawé slameté bangsa-bangsa kapir. Kuwi penggawéné dosa sing katog, sing tansah padha dilakoni déning wong-wong mau. Mulané saiki padha ketaman bebenduné Gusti Allah!

Jawa-Suriname: Pada ngalang-alangi awaké déwé supaya ora bisa ngabarké pituturé Gusti Allah marang bangsa liyané, pitutur sing bisa nekakké keslametan. Dadiné salahé wong agama Ju kuwi numpuk-numpuk sampèk Gusti Allah ora sabar menèh lan entèk-entèké wong-wong kuwi disetrap.

Sunda Formal: Anu ngawawarkeun pangandika Allah ka sejen bangsa supaya pada salamet, dihalang-halang ku maranehna. Maranehna sorangan tonggoy henteu euih-euih, nu matak dosana teh beuki gede bae. Ayeuna wawalesna geus datang, maranehna nandangan bebendu Allah.

Madura: La’-mala’ reng-oreng ganeka lang-ngalange kaula sadaja aberta’agiya ka reng-oreng se banne Yahudi berta se madhatengnga kasalameddan ka sa-bangsa ganeka. Kalaban sapaneka reng-oreng Yahudi ganeka nambai sa-dusana kantos genna’ bannya’na. Ban samangken dhi-budhina reng-oreng ganeka ekenneng babendunna Allah!

Bauzi: Ame Yahudi dam labe laha Yahudi damat modem vab dam labe ame Alam Im Neàna aime uledi Ala bake tu vuzehi Alat fa ame dam lam soat vausu fa vei neàdedam bak labna zohàme mali, “Yahudi damat modem vab dam laba ame Alam Im Neàna lam a vou vahokedamule,” lahame iba mali odosi meedam damat modem bak. Ame Yahudi dam labe faina meedam bak bisi duana vi meedamehamdi Alat Aba Aho fet ozome esu ahumdehe bak laba fuseo meedàmu Alat ab ozoham. “Ame dam lam etei beom neàdehe bak,” lahame gagom bak ab fuseo meedamam tame.

Bali: Kantos ipun nyaratang nyadelin tiang, buat midartayang Orti Rahayu ring parabangsane sane boya Yahudi, Orti Rahayu sane ngrauhang karahayuan pabuat bangsane punika. Kadi asapunika ipun tansah ngwewehin dosa-dosannyane kantos jangkep wilanganipun, tur sane mangkin pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nibenin ipun sinamian.

Ngaju: Malahan ewen mahambang ikei mambarita akan kare bangsa je dia Yehudi barita je tau manyalamat kare bangsa te. Awi kalote kare oloh Yehudi te harajur mandahang kare dosan ewen sampai sukup karee. Tuntang toh kajariae ewen buah kalait Hatalla!

Sasak: Malahan ie pade berusahe ngalangin tiang pade jari beriteang Manik Allah tipaq dengan bangse-bangse lain adẽq ie pade mauq keselametan. Siq care nike ie pade terus sayan ngeromboq dose-dose ie pade jangke genep jumlahne. Dait mangkin ie pade tetimpe siq murke Allah.

Bugis: Mala nahalang-halangiki mennang untu’ mabbirittangngi lao ri bangsa-bangsa tenniyaé Yahudi biritta iya weddingngé passalama’i bangsa-bangsaéro. Nanallalengi iyaro sining tau Yahudié tattambai matteru dosa-dosana narapi sukku jumellana. Na makkekkuwangngé angkanna mennang nakenna caina Allataala!

Makasar: Ba’lalo nahalang-halangimi ikambe untu’ ambirittakangi mae ri bansa-bansa maraenga anjo biritta akkullea ampasalamaki ke’nanga. Lanri kammana, anjo tu Yahudia pila’ tuli natambaimi dosa-dosana, sa’genna a’jari sukku’mo jaina dosana ke’nanga. Nakala’busanna, kamma-kamma anne nitujumi ke’nanga ri pangngalarroiNa Allata’ala.

Toraja: sia nagagaikan ma’kada lako tu mai to kapere’, dikua anna kabu’tui kamakarimmanan; iatu iannato nanii to Yahudi nenne’ untompei kasalanna; apa narampoimo kasengkeanNa Puang Matua landa’ lako ma’katampakanna.

Duri: Kannori naanggaikan mpangpeissenan karebanna Puang Isa lako bangsa tangngia to-Yahudi anna wa'ding dipasalama'. Susimi joo sakerangngan-rangnganna to dosana takkaliwa'mo budanna. Na katampakanna la nasessai Puang Allataala.

Gorontalo: Timongoliyo hepomubula olami mopotunggulo habari mopiyohe lonto Allahuta'ala u mo'osalamati bangusa-bangusa ta dila Yahudi. Wolo uodito, tawu-tawuwala lo Yahudi boyito lalayita hemopo'odata dusa limongoliyo wawu masatiya timongoliyo ilodungga lo muruka lo Allahuta'ala!

Gorontalo 2006: Tumbao̒ timongolio helo monto-montolo olamiaatia u mopohabari to babaa-ngusawalo diila Yahudi habari umoo̒ aahu babaa-ngusawalo boito. Lou̒ odito tau-tauwalo Yahudi boito he iloduhenga mola tulusi duduu-sawaalo limongolio dilumutu jumulaalio wimu-wimumuto. Wau botia timongolio pulitio ilodungga muluka lo Allahu Taa̒ala!

Balantak: Raaya'a mantalantangi i kai mengelelekon wurungna Alaata'ala na lipu' sambana men taasi' Yahudi kada' i raaya'a sida salamatkonon. Koiya'a a wawauna i raaya'a sinampang munturangi dosana pataka sampa a idekna ka' koini'i i raaya'a ia kana'mo ukuman gause maso'na Alaata'ala.

Bambam: aka nalabaikam umbebeham Kaheba Katilallasam lako tau buda taianna to Yahudi anna mala salama'. Susim too indo ingganna to Yahudi umpa'hängäm-hängänni liu dosana lambi' lempam polem. Nasuhum nalambi'um pole' temo pesämbä'na Puang Allataala.

Kaili Da'a: ante nombalawa kami mompatolele Kareba Belo ka tau ntanina da'ato Yahudi to nompakanoto iwenu ira mamala rapakasalama. Ante powia iraetu, silaka ira to Yahudi bate-batena natetambai sampe nadea gagamo. Kaopuna ira nawela pesuku nu Alatala.

Mongondow: Modapot im mosia moramiji totok moḷamboi ko'inami mopoyaput in Habar Mopia kon intau mita inta de'eman Yahudi, Habar Mopia inta mokosaḷamat ko'i monia. Intau mita in Yahudi tatua, umuran mogaid kon inta diaí mopia kinobobuíbií monia. Pangabisannya hukumon i Allah im mosia.

Aralle: aka' sika napa'baliang umpepainsangnging Kaheba Mapia pano di tau ang tadia to Yahudi ang la mala mampasalama'. Noanto yato ingkänna to Yahudi umpohängngäng-hängngängngi lolo dosanna lambi' mai'di liu. Katämpä'anna nalambi' pole' aha'na Dehata.

Napu: Lawi mohomboki liliuhe rarangki bona dati kipahawe bambari i tauna au barahe to Yahudi au peisa mohoremahe hangko i huku dosanda. Mewali, anti ope-ope babehianda au kadake, melumbu mpuumi dosanda, hai molambihe karumpuna Pue Ala.

Sangir: Kutẹu i sire měngkatewe měmpẹ̌nẹ̌nahaghe si kami mạdiring i kami makapaul᷊ị (u hengetangu Mawu Ruata e) su wal᷊ine tau Yahudi habareng makasal᷊amatẹ̌ patikụ umatẹ̌ e. Ual᷊ingu ene ute taumatan Yahudi e sauneng mạhuntinambang kal᷊awọe rosan sire. Kụ ini e pěngěnsueěnge ute i sire kahombangengu hukumangu ral᷊angehẹ̌ e wọu Mawu Ruata!

Taa: Kamonsonya kami rani mampakarebaka resi tau to si’a to Yahudi kareba matao to maya mampalaes sira. Pei to Yahudi etu sangkani mangaliwu jaya damangaba’a palaong mami etu. Wali kanjo’u-njo’u kapari-pari dosa to naika nto Yahudi etu, see naka i Pue Allah mangepe ganam. Ia tamo re’e sabaraNya. Wali kapura-puranya sira ojo mangarata huku apa i Pue Allah maja’a nakita dosa. Wali etu semo mangkonong to Yahudi to mangewa kareba matao.

Rote: Lena-lenak, ala sanga enok fo lapanggengge ami, fo ami boso meu tui-benga fe nggileo bobongi ta Yahudi la, halak fo manini so'dak fes ala. No enok ndia de, hataholi Yahudi sila la, boe tama lakandoo sala-singo nala, de nalosa sala-singo nala, dede'u na lamadai. De besak ia, neu mate'e na, ala hapu Manetualain nasa-melun!

Galela: Komagena ona imilawangi ma ngale ngomi o habari qaloloha upa misihabari o Yahudika ma nyawa yasowo la ona lo upa o Gikimoi wasisalamati. So maro o rube moiku la o ake poguse sidago iwedoka, komagena lo ona manga dorou lo foloisi imadogo sidago o dorou idala gena yaakaka. De ma ngale magegena igogou o Gikimoi wadoosa so asa wasisangisara foloisi qatubuso onaka.

Yali, Angguruk: Allah unuk enepeleg inap fanowap eneptuk awene hiyag usul ulug turuk lahe angge famen Yahudi inaben hiren wene hiyag isalihip fug ulug ke paltuk. Ari turuk lit siyag ane palu ril laharukmu anggolo atuken Allah olok peruk aneyen mondabi hondo eneptisi.

Tabaru: De 'ona mikatatoko miosihabari ma Jo'oungu ma Dutu 'awi demo 'o nyawa-nyawaka gee ko 'o Yahudiokawa, gee 'idadi yakisilaha sababu 'o habari ge'ena. De ge'enau 'o Yahudioka go'ona kayaga-ganapu manga so-sowono sigado ma no-noimi 'itotomo. De ne'ena ma duanguku 'ona yakidaene ma Jo'oungu ma Dutu 'awi gorosau.

Karo: Tole pe, iambatina atena kami meritaken Berita si maba keselamaten e man bangsa si deban. Alu kejahatenna e itambahi kalak Jahudi e ku dosa-dosa si ibahanna gelgel nari seh nggo dem kal. Emaka genduari ia nggo kena pernembeh ate Dibata.

Simalungun: na manlarang hanami mangambilankon Ambilan Na Madear bani sipajuh begu-begu, ase andohar maluah sidea. Sonai ma tongtong igoki sidea suhat-suhat ni dousa ni sidea. Jadi sogop ma bani sidea ringis ai bani ujungni.

Toba: Diorai do hami manjamitai halak parbegu laho paluahon nasida; asa tongtong do nasida pagukgukkon pardosaonnasida, lalu ma antong tu nasida sungkot ni haririmas i.

Dairi: Ihalang-halangi kalak i ngo kami menjamitaken berita kelluahen bai kalak siso Jahudi. Merkitè bagidi, dak makin itambahi kalak i ngo dosana gabè gukguk soh mi langit. Bagèndari pè lalu mo luas hukum Dèbata bai kalak i.

Minangkabau: Malahan inyo ma ambek-ambek kami untuak mambaritokan Injil, kabake banso-banso nan indak urang Yahudi, iyolah barito nan dapek manyalamaikkan sagalo banso tu. Jo caro nan baitu, urang-urang Yahudi tu taruih manaruih manambah dosonyo, sampai ganok bilangannyo. Akienyo, kiniko urang-urang tu ditimpo dek kutuak Allah!

Nias: Ya'ira zanenaw̃a ya'aga ba wangombakha turia andrõ ba niha si tenga Yahudi, ba wangorifi ya'ira. Bõrõ da'õ itugu lanõnõ manõ horõra ya'ira niha Yahudi irege afõnu. Iada'e ba no gõna ira fõnu Lowalangi!

Mentawai: Samba mitsá, bulat rapasasailaji lé kai, kupakakra kai Katuareman Simaerú ka tubudda, bangsa sipuoni taú tai Jahudi, sibailiu katuaragatda sangamberi bangsa-bangsa néné. Oto kalulut néné, memei iuurau jodda tai Jahudi néné, pat segé iginia. Kalepakatnia kineneiget oraknangan sia golut Taikamanua!

Lampung: Bahkan tian ngehalang-halangi sekam untuk ngabarko jama bangsa-bangsa lain Yahudi kabar sai dapok nyelamatko bangsa-bangsa udi. Jama injuk reno jelma-jelma Yahudi ano nambah terus dusa-dusa tian sampai jumlahni lengkap. Rik tano tian akherni kena butong-Ni Allah.

Aceh: Teuma awaknyan jipagab-pagab kamoe keukamoe peusampoe habanyan keu bansa-bansa nyang kon Yahudi haba nyang hase teupeuseulamat bansa-bansa nyan. Deungon lagée nyan, ureuëng-ureuëng Yahudi nyan jitamah-tamah laju desya-desya jih keudroe trok ubak jeumeulah jih nyang leungkab. Dan jinoenyoe awaknyan akhé jih kakeunong meureuka Allah!

Mamasa: aka nalawaikan umpalanda' Kareba Kadoresan lako tau senga' salianna to Yahudi la naola ullolongan kasalamasan. Susimi te gau'na angganna to Yahudie urrangnganni liu kasalaanna napolalan ganna' rekenanna. Katampakanna pole' nalambi' perambinna Puang Allata'alla.

Berik: Taterisi Waakena Uwa Sanbagirmanaiserem jei safe angtane jeiserem jam waakentababisif, angtane jeiserem jei enggam ge gubili, "Taterisi Uwa Sanbagirmana ijama nasipmiyen angtane Yahudimanyanfe." Angtane Yahudimana jeiserem jei etam-etama ga jem ne eyebili, gamjon ga aane eyebili jamer anesus. Ane namwer Uwa Sanbagiri Jei Jam fiyan, Jei tamtamtababiliserem jebe mes golmini!

Manggarai: Isé pangga ami te ba keréba reweng de Mori Keraéng oné wa’u bana latang te tiba selamak. Nggitu dé isé, ruda kétas cuku nungad te pandé ndékok dengkir rapaks dod. Te ho’on rabo mésé de Mori Keraéng poli hena isén.

Sabu: Rihi ri ko ti naanne, ro ri ko ma ne do pelabba-labba-anni, mita do dho pepeke ri jhi pa ddau-ddau-rai do adho do Yahudi he, ne lii do nara ta pehelama ne ddau-ddau-rai do na harre. Jhe ri do mina harre ke, ju ta pebhue-bhue ke ri do Yahudi he ne lubhu harro nga menyilu ro tade tobo nga keteme. Jhe pa awe nadhe, pedakka rahi ta nappi ta kebi he ke ro ri lua kete nga bubu dhara Deo!

Kupang: Tamba lai dong bekin halangan macam-macam, ko biar botong sonde bole bawa lai Tuhan pung Kabar Bae kasi suku-bangsa laen dong. Itu orang Yahudi dong sonde mau ko Tuhan kasi salamat sang orang laen dong. Deng bagitu, dong bekin dong pung sala tamba malꞌunuk. Andia Tuhan Allah mara, ko hukum sang dong.

Abun: Ye Yahudi bok gane ben sukye wa men, subere men yo ku os wa men ki Yefun Allah bi sukdu nai yewis yi nde. Sukdu subot os ndo gato Yesus Kristus gato kak wa men subere men kem ndo to kapyo mato kapyo ne, ye Yahudi ne bariwa men ki nai yewis yi neya jam. Án ben sukibit mwa gat sane sor, tep more it. Su ré, bi kam-i ne tep it, Yefun Allah bi sukmaskwa kom mo án re.

Meyah: Rua rutunggom mar ongga oska ofoukou skoita memef jeskaseda menefesij rot Allah oga ongga eita eiteij ah ongga efeinah gu rusnok ongga erek Yahudi guru tein. Jefeda koma orocunc rot oida rerin mar ongga oska erek ofoukou doska fob. Jefeda ebeibeyaif Allah omofra mar okum eteb keingg rua rot si.

Uma: