Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Lukas 14 : 12 >> 

Sunda: Geus kitu Yesus ngalahir ka pribumi, "Lamun ngondang pesta dahar, beurang atawa peuting, ulah ngondang babaturan atawa duduluran atawa babarayaan atawa tatangga beunghar. Maranehna mah puguh bae bisa ngabales ngondang, jadi eta kahadean anjeun teh kabales.


AYT: Lalu, Yesus berkata kepada orang yang mengundang-Nya itu, “Bila kamu mengadakan jamuan makan siang atau makan malam, jangan mengundang teman-teman, saudara-saudara, kaum keluarga, atau tetanggamu yang kaya karena mereka akan membalasmu dengan mengundangmu untuk makan bersama mereka.

TB: Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia: "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya.

TL: Maka berkatalah juga Yesus kepada orang yang menjemput Dia, "Apabila engkau membuat perjamuan tengah hari atau malam, jangan dipanggil sahabatmu atau saudaramu atau kaum keluargamu, atau orang sekampungmu yang kaya-kaya; supaya jangan mereka itu dapat membalas jemputanmu.

MILT: Dan Dia pun berkata kepada orang yang telah mengundang-Nya, "Manakala engkau mengadakan jamuan makan siang atau makan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau sanak keluargamu, atau tetangga-tetangga yang kaya, agar jangan mereka pun mengundang engkau kembali dan akan merupakan balasan bagimu.

Shellabear 2010: Lalu Isa bersabda kepada orang yang mengundang-Nya, "Apabila engkau mengadakan pesta, entah itu siang hari atau malam hari, jangan undang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau orang sekampungmu yang kaya-kaya, sebab mereka akan balik mengundangmu dan dengan demikian engkau sudah menerima balasannya.

KS (Revisi Shellabear 2011): Lalu Isa bersabda kepada orang yang mengundang-Nya, "Apabila engkau mengadakan pesta, entah itu siang hari atau malam hari, jangan undang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau orang sekampungmu yang kaya-kaya, sebab mereka akan balik mengundangmu dan dengan demikian engkau sudah menerima balasannya.

Shellabear 2000: Lalu Isa bersabda kepada orang yang mengundang-Nya, “Kalau engkau mengadakan pesta, entah itu pesta pada siang hari atau malam hari, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau orang sekampungmu yang kaya-kaya. Sebab mereka akan balik mengundangmu dan dengan demikian engkau sudah menerima balasannya.

KSZI: Kemudian Isa berkata kepada tuan rumah, &lsquo;Apabila mengadakan suatu majlis makan tengah hari atau malam, janganlah jemput sahabat-sahabatmu atau adik-beradikmu atau sanak-saudaramu atau jiran tetanggamu yang kaya kerana mereka akan menjemputmu pula dan itulah sahaja balasan atas perbuatanmu.

KSKK: Yesus berkata juga kepada orang yang telah mengundang Dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu dan kaum keluargamu serta tetangga-tetanggamu yang kaya. Sebab mereka pasti akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan engkau mendapat balasannya.

WBTC Draft: Lalu Yesus berkata kepada orang yang mengundang Dia, "Bila engkau mengadakan jamuan makan siang atau makan malam, jangan mengundang teman-teman, saudara-saudara, kaum keluarga, atau tetangga yang kaya. Pada waktu yang lain, mereka akan mengundang engkau juga. Dengan demikian, engkau sudah dibayar kembali.

VMD: Yesus berkata kepada orang yang mengundang Dia, “Bila engkau mengadakan jamuan makan siang atau makan malam, jangan mengundang teman-teman, saudara-saudara, kaum keluarga, atau tetangga yang kaya. Pada waktu yang lain, mereka akan mengundang engkau juga. Dengan demikian, engkau sudah dibayar kembali.

AMD: Lalu, Yesus berkata kepada orang Farisi yang mengundang-Nya, “Bila kamu mengadakan acara makan siang atau makan malam bersama, janganlah mengundang teman-teman, saudara-saudara, kaum keluarga, atau tetanggamu yang kaya. Karena, mereka akan membalasmu dengan mengundangmu untuk makan bersama mereka.

TSI: Lalu Yesus berkata kepada orang Farisi yang mengundang-Nya itu, “Ketika kamu mengadakan pesta makan, janganlah kamu hanya mengundang teman-temanmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena pada kesempatan yang lain, mereka akan membalasnya dengan balik mengundangmu ke pesta mereka.

BIS: Lalu kata Yesus kepada tuan rumah, "Apabila engkau mengundang orang untuk pesta makan siang atau makan malam, janganlah mengundang teman atau saudara, atau sanak saudara, ataupun tetanggamu yang kaya. Sebab nanti mereka akan mengundangmu pula, dan dengan demikian engkau menerima balasan atas perbuatanmu.

TMV: Kemudian Yesus berkata pula kepada tuan rumah, "Apabila kamu menjemput orang makan siang atau makan malam, janganlah jemput sahabat, atau saudara, atau sanak keluarga, ataupun jiranmu yang kaya. Kelak mereka akan menjemput kamu pula dan dengan demikian kamu menerima balasan perbuatanmu.

BSD: Lalu Yesus berkata kepada pemimpin agama Yahudi yang mengundang Dia makan, “Kalau Saudara mengadakan pesta, baik pada waktu siang atau pada waktu malam, janganlah mengundang temanmu, atau saudaramu, atau keluargamu atau tetanggamu yang kaya, sebab nanti mereka juga mengundang Saudara ke pesta mereka sebagai balasan atas undanganmu.

FAYH: Kemudian Yesus berpaling kepada tuan rumah serta berkata, "Apabila engkau mengadakan perjamuan, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum kerabatmu serta tetangga-tetanggamu yang kaya! Karena mereka akan membalas undanganmu.

ENDE: Dan kepada orang jang telah mengundangNja itu Ia bersabda: Kalau engkau mengadakan suatu perdjamuan siang atau malam, djangan engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetanggamu jang kaja, karena mereka agaknja akan membalas dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat gandjaranmu.

Shellabear 1912: Maka katanya pula kepada orang yang sudah menjemput dia, "Apabila engkau membuat perjamuan, entah pada tengah hari atau malam jangan dipanggil sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau keluargamu, atau orang sekampungmu yang kaya-kaya; supaya ia pun jangan menjemput engkau pula, menjadi balasan kepadamu.

Klinkert 1879: Danlagi poela kata Isa kapada orang, jang telah mendjempoet dia: Djikalau engkau memboewat soeatoe perdjamoewan, entah pada tengah hari ataw pada malam, djanganlah engkau mendjempoet segala sahabat ataw kakak-adik ataw kaum-koelawarga ataw orang sakampoengmoe jang kaja-kaja, soepaja mareka-itoe mendjempoet engkau poela dan membalas akandikau.

Klinkert 1863: Dan lagi kata Toehan sama orang jang soedah panggil sama dia: {Neh 8:11; Ams 3:28} Kaloe angkau memboewat satoe perdjamoewan tengah hari atawa malam, djangan angkau panggil sama sobat-sobatmoe, atawa sama sanak-soedaramoe, atawa sama kaoem koelawargamoe, atawa sama orang sakampongmoe jang kaja-kaja, sopaja dia-orang panggil sama dikau djoega serta angkau mendapet pembalesannja.

Melayu Baba: Dan sama itu orang yang sudah jmpot sama dia Isa kata, "Bila angkau buat perjamuan, baik tngah hari atau malam, jangan jmpot angkau punya sohbat-sohbat atau sudara-sudara dlaki, atau angkau punya chikeweh atau orang sblah-mnyblah yang kaya-kaya; spaya jangan dia-orang pula jmpot angkau balek, mnjadi balasan k-pada angkau.

Ambon Draft: Lagi katalah Ija pada dija itu, jang sudahlah panggil dija makan sertanja: Mana-kala angkaw sadijakan satu makanan tengah hari ataw satu makanan malam, djang-an panggil tsobat-tsobatmu, dan djangan sudara-sudaramu, dan djangan atsal-atsalmu, dan djangan sama temanmu jang kaja; agar djangan ma-rika itu panggil angkaw kombali dan bowat pemba-lasan padamu.

Keasberry 1853: Dan lagi pula katanya kapada orang yang dijumput itu, Apabila angkau mumbuat purjamuan tungah hari atau malam, janganlah angkau jumput akan sahabatmu, atau adek kakahmu, atau kalorgamu, atau orang orang sa'kampongmu yang kaya kaya; supaya kulak marika itu pula munjumput dikau surta mumbalas akan dikau.

Keasberry 1866: ¶ Dan lagi pula kata Isa kapada orang yang dijŭmput itu, Apabila angkau mŭmbuat pŭrjamuan tŭngah hari, atau malam, janganlah angkau jŭmput akan sahabatmu, atau adek kakakmu, atau klorgamu, atau orang orang sa’kampongmu yang kaya kaya, supaya kŭlak marika itu pula mŭnjŭmput dikau, sŭrta mŭmbalas akan dikau.

Leydekker Draft: Maka bersabdalah 'ija lagi pada 'awrang jang sudahlah memanggil dija: bilamana 'angkaw hendakh berbowat dlahha 'ataw xasja, djanganlah panggil tsohhbat 2 mu, dan djangan sudara 2 mu, dan djangan 'awrang sakulawargamu, dan djangan 'awrang sakampongmu jang kaja: sopaja djangan barang kala marika 'itu lagi memanggil dikaw pula, dan djadi kabalasan padamu.

AVB: Kemudian Yesus berkata kepada tuan rumah, “Apabila mengadakan suatu majlis makan tengah hari atau malam, janganlah jemput sahabat-sahabatmu atau adik-beradikmu atau sanak saudaramu atau jiran tetanggamu yang kaya kerana mereka akan menjemputmu pula dan itulah sahaja balasan atas perbuatanmu.

Iban: Lalu ku Iya bejaku ngagai orang ke mai Iya makai, "Lebuh nuan ngambi orang ngabang ngagai pengerami makai besai, anang ngambi pangan tauka menyadi lelaki, tauka kaban belayan nuan, tauka pangan nuan ke kaya, enggai ke sida ngambi nuan ngabang, lalu malas pemanah nuan.


TB ITL: Dan <1161> Yesus berkata <3004> juga <2532> kepada orang yang mengundang <2564> Dia <846>: "Apabila <3752> engkau mengadakan <4160> perjamuan siang <712> atau <2228> perjamuan malam <1173>, janganlah <3361> engkau mengundang <5455> sahabat-sahabatmu <5384> <4675> atau <3366> saudara-saudaramu <80> <4675> atau <3366> kaum keluargamu <4773> <4675> atau <3366> tetangga-tetanggamu <1069> yang kaya <4145>, karena <2532> mereka <479> <0> akan membalasnya <846> <0> <479> <0> dengan mengundang <0> <479> engkau <4571> pula dan <2532> dengan demikian engkau <4671> mendapat <1096> balasnya <468>. [<3379>]


Jawa: Gusti Yesus uga banjur ngandika marang wong kang ngaturi rawuh Panjenengane: “Manawa kowe nganakake pista ing wayah awan utawa bengi, kowe aja ngulemi mitra-mitramu, utawa sadulur-sadulurmu, utawa sanak-kadangmu utawa tangga-teparomu kang sugih-sugih, amarga iku bakal padha males genti ngulemi kowe, dadi kowe wis oleh piwales.

Jawa 2006: Yésus uga banjur ngandika marang wong kang ngaturi rawuh Panjenengané, "Menawa kowé nganakaké pésta ing wayah awan utawa bengi, kowé aja ngulemi mitra-mitramu, utawa sadulur-sadulurmu, utawa sanak-kadangmu utawa tangga-teparomu kang sugih-sugih, amarga iku bakal padha genti ngulemi kowé, dadi kowé wus olèh piwales.

Jawa 1994: Gusti Yésus nuli ngandika marang wong sing ngulemi Panjenengané: "Yèn kowé ngulemi mangan, awan utawa bengi, aja mung ngulemi kanca-kancamu utawa sedulur-sedulurmu, utawa sanak-kadangmu, utawa tangga-teparomu sing sugih. Awit wong-wong mau bakal males gentèn ngulemi kowé. Lan srana mengkono kowé wis nampa piwalesé penggawému.

Jawa-Suriname: Gusti Yésus terus ngomong marang wong sing ngulemi Dèkné: “Nèk kowé ngulemi wong diejèk pésta, senajana awan apa mbengi, aja namung ngulemi kantya-kantyamu apa sedulur-sedulurmu, apa krandah lan tangga-teparomu sing sugih. Awit wong-wong kuwi bakal mbales ngulemi kowé. Dadiné kowé nampa balesané penggawému.

Sunda Formal: Saurna deui, ka nu nuangkeun ka Anjeunna, “Bisi anjeun aya niat hajat, — beurang atawa peuting — nu diondang teh ulah ngan sobat-sobat, dulur-dulur, kulawarga, atawa tatangga-tatangga anu baleunghar bae anu kuateun males ngondang nepi ka anjeun meunang pamulangtarimana.

Madura: Isa laju adhabu ka se andhi’ bengko, "Mon ba’na ngonjang oreng eajaga ngakan yang-seyang otaba lem-malem, ba’na ja’ ngonjang kanca otaba taretanna, otaba la-balana otaba tatanggana se gi-sogi. Sabab dhaggi’ ba’na bakal eonjanga keya bi’ reng-oreng jareya, daddi ba’na narema balessan.

Bauzi: Lahame tombat labi vi vameadume neàdi afoezobe Yesusat dat Aba, “Na tau àdale,” lahame gagohoda laba neo vi vahokeda. “Oho om na zi àdalo modem di labe ala tomali modeo, disi modeo, a om vahi ot vou aliam dam lam modeo, obo mei dam zi modeo, om obe laba tau vahi esdam dam nazoh duada modeo, labihasu dam neàda zi lamota a gagodume ledume om na zi lam tau àdamule. Oho labi modemeam làhà ame dam au eheda neàda zi labe fa neo ba oba gagu na zi ibida lam oho tau àdam bak. Labi modemeam na oho amu modeheda lamti fa ame baleà ab vouhoham bak.

Bali: Raris Ida Hyang Yesus ngandika ring sang madue umahe, kadi asapuniki: “Yening ragane namiu anak rikala rahina wiadin wengi, sampunangja ngundang brayan ragane, wiadin parasemeton ragane, wiadin parapalelintihan kulawargan ragane, wiadin parapisagan ragane sane sugih-sugih, santukan anake punika jagi ngwales ngundang ragane. Tur malantaran punika ragane sampun polih balesan pabuat pakardin ragane.

Ngaju: Palus koan Yesus dengan oloh tempon huma, "Amon ikau marawei oloh akan pesta kuman handau atawa hamalem, ela ikau marawei kawalm atawa paharim, atawa tundah kolam, atawa oloh tatau je hasansila humam. Basa kareh ewen akan marawei ikau kea, tuntang dengan kalote ikau manarima baleh tagal gawim.

Sasak: Beterus Deside Isa bemanik lẽq ẽpẽn balẽ, "Lamun side ngaraqang gawẽ lẽq kenjelo atao kekelem, ndaq pesilaq batur atao semeton, atao kadang jari, atao tetangge side saq sugih. Sẽngaq laun ie pade gen pesilaq side ẽndah, dait siq care nike side nerimaq balesan perbuatande.

Bugis: Nakkeda Yésus lao ri punna bolaé, "Rékko muwobbii tauwé manré esso iyaré’ga manré wenni, aja’ muwobbii sellaomu iyaré’ga silessuremmu, iyaré’ga sumpulolomu, iyaré’ga bali bolamu iya sugié. Saba’ naobbi tokko matu, narimakkuwannanaro lolongekko pamale’ polé ri pangkaukemmuro.

Makasar: Nampa Nakana Isa ri patanna balla’, "Punna angngundangko tau battu angnganre allo yareka angnganre bangngi, teako naagannu yareka sari’battannu akkalumanynyanga, yareka bijannu, yareka sambori’nu akkalumanynyanga nuundang. Gassingka lanaundang tongko, sa’genna nutarimami pa’balasa’na undangannu.

Toraja: Sia Nakua Yesu lako tu to untambai: Iake umpogau’komi pa’maruasan ba’tu allona ba’tu bonginna, da mitambai tu mintu’ sangmanemi, ba’tu siulu’mi, ba’tu sangdadiammi, ba’tu sangtondokmi tu sugi’na, kumua natambaiokomi napabala’i lako kalemi.

Duri: Nakua toopa Puang Isa lako joo tontambai ratu lako bolana kumua, "Ia ke mangmaroah-roah kamu' kumande allo ba'tu kumande bongi, danggi' omo mitambai to soba'mi ba'tu sile'tomi, rapummi ba'tu bali bolami tosugih, nasaba' la natambai toda kamu' dau. Ianna susi joo mitarimami to poleanna.

Gorontalo: Lapatao ti Isa olo loloiya ode ta longundangi o-Liyo odiye, ”Wonu yio mohutu pesta tou huyi meyambo dulahu, dila mao toduwowa mongosahabati wawu mongowutatumu meyalo mongowarisimu wawu ta to tihedumu ta hekayawa, sababu timongoliyo mowali mongundangi olemu. Wawu wolo uodito, yio ma lo'otapu balasiliyo.

Gorontalo 2006: Tulusi tahuda mao̒ li Isa totaa ohuu̒wo lobele, "Wonu bolo yio̒ moloduo tau ode potihunggu molamela dulahu meaalo melamelo hui, diila mao̒ poloduo tamani meaalo wutato, meaalo mongo ilaato, meaalo tiheedumu takaya. Sababu de timongolio tamaa moloduo olemu olo, wau lou̒ odito yio̒ mololimo pahala to huhutuumu.

Balantak: Kasi taeni Yesus na tombono laigan, “Kalu i kuu mengleelo' mian bo mangawawau ramean kumaan ilio kabai kumaan malom, alia mengeleelo' bela'muu, kabai utusmuu, kabai poto'utusanmuu, kabai se' pootolodoianmuu men kupangon. Gause komburi'na i raaya'a bo mengleelo' i kuu uga', ka' tia men koiya'a i kuu mangalabot walosna wawaumuu men nengeleelo' i raaya'a.

Bambam: Puhai ia too, ma'kadam duka' Puang Yesus lako indo to untambai naua: "Maka' umpadeengko hame-hame susi iallo susi bengi, daa untambai sammuanemu battu solasubummu, battu kasahapuammu, battu sambanuammu to makaka. Aka la natambai siangko tia duka' ke ma'hame-hamei, iya ullambi' siam bala'na.

Kaili Da'a: Naopu etu nangulimo Yesus ka pue njapo ri setu, "Ane komi mombagaga tau marata manggoni ri posusa ntongo eo bara tempo nggawengina, ne'e komi mombagaga roa-roamu, bara sampesuwu-sampesuwumu bara tau to nosinggamosu ka komi to nasugina, sabana banepia ira kana mombagaga komi wo'umo. Ane iwetu powiamu to nabelona etu kana rabalasi ira.

Mongondow: Onda intua ki Yesus noguman ko'i togi baḷoi, "Aka ikow bo mogaid kom pesta ko wakutu in singgai andeka doḷom, yo dona'aidon mogoinií kon yobayat, utat, andeka bayongan ginaḷum bo topodiugmu inta nobiag no'oyuíon, sin aka natua yo tuliían doman oiniíon monia in ikow. Daí oyuíon tontulií im pinogoiniíanmu ko'i monia.

Aralle: Puhanna ma'tula' pano yato di to sule, ya' ma'tula' salang Puang Yesus pano yato di tau ang mangngundang naoatee, "Ponna ke umpaahao pa'rame-rameang di allo bahtu' di bengi, ya' daa ungngundang solamu, solasohommu, kasanghapuammu bahtu' tau ang di behing dasammu ang to makaka, aka' la sika naundang touo dio ke sika umpaahai pa'rame-rameang, lambi' la unsa'ding siang bala'na yato pangngundammu.

Napu: Roo indo, Yesu mololita i to Parisi iti, Nauli: "Ane mokakioko tauna mai i posusamu, maroa pualo ba kaindi, ineeko mokakio rangamu, halalumu, hai topebuku i lalu boeamu. Lawi ihira, batenda ina mokakio woriko, hai apa au nubabehi iti ina tehurungi.

Sangir: Mase angkuěng i Yesus su taghuangu wal᷊e, "Kamageng i kau měnotẹ̌ taumata mẹ̌sal᷊imbang ěllo mal᷊ětu arau hěbi ute, abe pẹ̌kui manga hapị u arau tuhangu arau anạ u sěmbaụ, lampungu makakalạ e. Kịbasịu i sie sarung měnotẹ̌ i kau l᷊ai kụ mageng kerene ute i kau kawal᷊isangu hal᷊ẹ̌ ene.

Taa: Wali ojo karoonya i Yesu manganto’o paposia etu, Ia manganto’oka wo’u to Parisi to nangadinsi Ia, Ia manganto’o, “Ane korom mangika roa ntongo eo bara yau wengi, ne’e galungmu to nudinsi ngkorom. Pasi ne’e seja radinsi tau to masintua’i pei korom, bara ja’imu bara tau sugi to maroo ri awemu. Apa ane korom mangadinsi tau to etu, sira nakoto mangabalas wali tempo yusa sira damangadinsi wo’u korom, pei ane ewa see, korom roomo mangarata ntanapamu.

Rote: Boema Yesus nafa'da uma lamatuak nae, "Metema o ka'i hataholi mai na'a o feta lele'dok do le'odaek soona, boso ka'i o tia-laim, do tolanoom, do ka'a-fa'dim, do o uma titia-tataim fo kamasu'ik. Nana mahani te neukose ala ka'i o boe, fo no enok ndia, o sipo o tatao-nono'im babala na nde ndia so.

Galela: Qabolo de o Yesus lo wotemo o tahu ma duhutu una magenaka, "Ma orasi ngona o nyawa nakoro ani oqo ma rarameka, ngaroko o wangeka ma oqo eko o putuka ma oqo, upa sidago nakoro ani dodiao, ani gianongoru, eko ani awabira eko lo ikakaya o kotano. Sababu igogou ona magena done asa ngona inikoroli, so komagena ngona inifanggalika.

Yali, Angguruk: Yesusen hiyag isaruk lit ap suwon wol tibahon ino fam Ele uruk lit, "Hat unukoho men hupmu men seni isag isamin ulug ap wol enebuhun halug humbalisi men hori men hotsi howesi men tung inap hat hiraham ke werehon men wol eneptuk laruhun fug. Wol enebuhunmu iren oho seni isag isahunon fahet har oho ayeg waroho isag humul ulug wol habuhup tohon.

Tabaru: Ge'enaka de 'o Yesus kawongosekau ma woa ma dutuka, "Nako 'o nyawa naki'asoko 'o ngodomino 'o wangeka bolo 'o obiruku, 'uwa naki'asoko 'ani ma-manai, 'ani riaka dodoto de 'ani nyawa-nyawa 'ani sidateke gee yokaya-kaya. Sababu dua 'onali ni'asoko mita, so dua ngona nomadamake 'okia naga nodiaiokau ma gilio.

Karo: Jenari nina Jesus man si ngundang Ia, "Adi kam erbahan kerja suari ntah berngi, ola undang teman-temanndu, ntah senina-seninandu, ntah kade-kadendu, ntah pe anak kutandu si bayak-bayak gelah ola ia ersimulih man bandu alu ngundang kam ka.

Simalungun: Ihatahon ma homa hubani na mangontang-Si ai, “Anggo ibahen ham pesta-pesta sanggah arian atap bodari, ulang ma dilo ham huan-huan atap saninamu, hade-hade atap parhutamu na bayak-bayak, ase ulang idilo sidea use ham, gabe ibalas ai use bamu.

Toba: Didok ma huhut tu na mamio Ibana: Jumpa dibahen ho pesta manang haroan, unang ma pio tusi angka alealem, manang hahaanggim, manang hulahulam, manang hombar bagasmu pe, angka na gabe, asa unang nasida muse mamio ho, gabe dibalos i tu ho.

Dairi: Enggo kessa bagidi, idokken Jesus mo taba sidasa bages idi, "Mula itenggo kono kalak mangan barang mènum pè, ulang mo tenggo sincelketmu barang supan-supanmu, barang denganmu sakuta sibèak. Kerna ibales nola ngo i merkitè menenggo kono, merkitè bagidi enggo ijalo kono balesna.

Minangkabau: Sudah tu Isa Almasih bakato kabake urang nan punyo rumah, "Jikok angku ma undang urang untuak makan tangah ari, atau makan malam, janlah ma undang kanti atau dunsanak, atau sanak sudaro, ataupun urang-urang barampiang nan kayo. Dek karano baiko sasudah tu, mako inyo ka ma undang angku pulo, jo caro nan baitu angku manarimo baleh dari sagalo sasuatu nan angku pabuwek.

Nias: Aefa da'õ Imane Yesu khõ zokhõ omo, "Na õkaoni niha wemanga ba zi laluo ba ma ba zi bongi, ba bõi kaoni ndra si fahuwu khõu ma ira talifusõu, ma si fahatõ omo khõu niha si kayo. Bõrõ me lakaoni gõi dania ndra'ugõ, ba no õtema zulõ.

Mentawai: Iageti kuanangan ka matat sibakkat lalep Jesus, "Ké nusogai sirimanua mukom ka punen sinágó pá elé sinoibó, buí nusogai saaleinu elé sasarainam, elé saeppum, samba pabébéakenennu lalep simakayo. Aipoí tá isoppi rasogai ekeu kekeu; oto anusilóan mitsá silit sigalaiakenennu ka tubudda.

Lampung: Kak raduni cawa Isa jama sekedau lamban, "Kik niku ngundang jelma untuk pesta mengan di rani atau di bingi, dang hak ngundang rik atau puari, atau tetangga sai batin gaoh. Mani kanah tian ngebalos ngundang niku muneh, injuk reno retini niku radu nerima balosan hasil perbuatanmu.

Aceh: Dan laju geupeugah lé Isa ubak ureuëng po rumoh, "Meunyoe gata tatawök ureuëng laén keu jimakheun di rumoh gata bah kheueh nyan makheun watée uroe meunan cit makheun malam, bék kheueh gata tawök rakan atawa syedara gata, atawa waréh kawöm, atawa waréh lingka gata nyang kaya. Sabab saboh watée ureuëng-ureuëng nyan teuma jitawök gata, ngon lagée nyan gata ka gata teurimong beunalaih ateueh peue nyang ka gata peubuet.

Mamasa: Mangkai too, nakuamo Puang Yesus lako to ma'tosae: “Ianna la ma'rame-rameko, susi allo tenni bongi, dau tambai solamu, battu sa'do'dorammu, battu rapummu, iaraka anna sabanuammu tomakaka, annu la natambaiko duka' ke ma'rame-ramei napolalan mulambi' siamo bala'na.

Berik: Ane Yesus ga angtane masara jeiserem aa jei eyebilirim ga bala, "Afa aamei masars eyebife ilem jenabe gwerem afa gwinem, aamei safnant ilem sarabosna tefner ipsam balbabit jam jalfe. Ane aya mese oso ilemana tefner ipsam balbabit jam jalfe. Ane ilem afelen mesna tefner ipsam balbabit jam jalfe. Ane angtane galgala unggwanfer jemanserem aa jei ge nwinbenerem im gwetmanabe, angtane jeiserem jetefener ipsam balbabit jam jalfe. Angtane seyafter jeiserem jetefener ipsam balbabit jam jalfe, aam temawer jei gamjon aamei is jam gam balaram masars onsobife jem jenabe, ane jeiserem jeme aamei igam domola fwaina aamei jes igam eyebilirim.

Manggarai: Agu Mori Yésus taé kolé agu ata hitut bénta Hia: “Émé hau pandé raméh, le leso ko le wié, hau néka siro haé rebam, asé-ka’ém, haé ukum, ko sanggéd taung haé béom situt bora; ai isé te léko ali siro hau kolé, ali hitu, hau polig delék lékon.

Sabu: Moko ta lii ke Yesus pa muri ammu ne, "Kinga pedoa au ddau ta ma lai ala tao nga'a, pa anni lodho kiadho pa anni maddha ko, bhole pedoa ihi-anga, kiadho tuahhu, kiadho a'a-ari, kiadho lema do rae do kowa do kaja. Rowi do ta pedoa au ri ro, rowi do mina harre ke do ta hamme bhale wari ri au ngati lai do tao ri au ne.

Kupang: Ais itu, Yesus omong deng itu tuan ruma bilang, “Laen kali, kalo pak bekin pesta, na, jang undang pak pung kelu deng tamán orang kaya dong sa! Te dong pasti bisa undang balas sang pak.

Abun: Orge Yefun Yesus ki nai ye Farisi gato kendo An ma git ne do, "Nan do konwa suk yo it yo, nan kendo nan bi yesyim ma sor nde, nan kendo nan bi nji ma sor nde, nan kendo nan bi mben ma sor nde, nan kendo yepasye gato kem mo nan bi kampung ma sor nde. Nan do kendo yé ne ma si nan git sugit mo pesta ne yo, bere yé ne waii kendo nan ma mo án bi pesta ne satu o, sane bere nan ku sukndo satu.

Meyah: Erek koma beda Yesus agot gu ebirfaga Farisi egens koma oida, "Gij mona ongga bua buina maat nou mona era motu, beda bunois gu bebin obhujir ni, obkoser ni, bebin ebskir rineya ni, era runa mei ahtah ni jeskaseda rin noba rit maat morototuma jera bua guru. Jeska gij mona kahma beda rua rumois gu bua tein jeskaseda bin noba bit maat morototuma jera rua. Beda koma erek rua risesa maat insa koma sons gu bua rot ojgomu.

Uma: Oti toe, mololita wo'o-imi Yesus mpololitai pue' tomi. Na'uli': "Ane takio' tauna ngkaralai posusa'-ta, ba ngkoni' mpo'eo ba ngkabengia, neo' mpokio' bale-ta, ompi'-ta, ba topo'ua' rala ngata. Apa' bate rakio' wo'o-ta mpai', alaa-na tehiwili-mi kehi-ta.

Yawa: Umba Yesus po raura akananto vatano po awainde apa one umaso raije ai pare, “Arono nyare nyo vatane mawainde nya one rai, vemo nyo nya arakove nawe vatano awa ananuge manuije nawe obo mawain inya. Weye indati wo nawainde awa one rai jakato, weti wo nya kove umawe ranigwan akare.


NETBible: He said also to the man who had invited him, “When you host a dinner or a banquet, don’t invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors so you can be invited by them in return and get repaid.

NASB: And He also went on to say to the one who had invited Him, "When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, otherwise they may also invite you in return and that will be your repayment.

HCSB: He also said to the one who had invited Him, "When you give a lunch or a dinner, don't invite your friends, your brothers, your relatives, or your rich neighbors, because they might invite you back, and you would be repaid.

LEB: And he also said to the one who had invited him, "When you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or wealthy neighbors, lest they also invite you [in return], and repayment come to you.

NIV: Then Jesus said to his host, "When you give a luncheon or dinner, do not invite your friends, your brothers or relatives, or your rich neighbours; if you do, they may invite you back and so you will be repaid.

ESV: He said also to the man who had invited him, "When you give a dinner or a banquet, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, lest they also invite you in return and you be repaid.

NRSV: He said also to the one who had invited him, "When you give a luncheon or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or rich neighbors, in case they may invite you in return, and you would be repaid.

REB: Then he said to his host, “When you are having guests for lunch or supper, do not invite your friends, your brothers or other relations, or your rich neighbours; they will only ask you back again and so you will be repaid.

NKJV: Then He also said to him who invited Him, "When you give a dinner or a supper, do not ask your friends, your brothers, your relatives, nor rich neighbors, lest they also invite you back, and you be repaid.

KJV: Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor [thy] rich neighbours; lest they also bid thee again, and a recompence be made thee.

AMP: Jesus also said to the man who had invited Him, When you give a dinner or a supper, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your wealthy neighbors, lest perhaps they also invite you in return, and so you are paid back.

NLT: Then he turned to his host. "When you put on a luncheon or a dinner," he said, "don’t invite your friends, brothers, relatives, and rich neighbors. For they will repay you by inviting you back.

GNB: Then Jesus said to his host, “When you give a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or your relatives or your rich neighbors -- for they will invite you back, and in this way you will be paid for what you did.

ERV: Then Jesus said to the Pharisee who had invited him, “When you give a lunch or a dinner, don’t invite only your friends, brothers, relatives, and rich neighbors. At another time they will pay you back by inviting you to eat with them.

EVD: Then Jesus said to the Pharisee that had invited him, “When you give a lunch or a dinner, don’t invite only your friends, brothers, relatives, and rich neighbors. At another time they will pay you back by inviting you to eat with them.

BBE: And he said to the master of the house, When you give a feast, do not send for your friends and your brothers and your family or your neighbours who have wealth, for they may give a feast for you, and so you will get a reward.

MSG: Then he turned to the host. "The next time you put on a dinner, don't just invite your friends and family and rich neighbors, the kind of people who will return the favor.

Phillips NT: Then, addressing his host, Jesus said, "When you give a luncheon or a dinner party, don't invite your friends or your brothers or relations or wealthy neighbors, for the chances are they will invite you back, and you will be fully repaid.

DEIBLER: Jesus also said to the Pharisee who had invited him to the meal, “When you(sg) invite people to a midday or evening meal, do not invite your friends or your family or your other relatives or your rich neighbors. They can later invite you(sg)for a meal. In that way they will repay you.

GULLAH: Den Jedus tell de man wa eenbite um say, “Wen ya hab dinna eeda a big feas, mus dohn eenbite ya fren dem, ya broda dem, ya kin, needa ya rich neighba dem. Cause den dey gwine eenbite ya back ta dey house fa nyam. An wen dey eenbite ya back, ya done git ya payback.

CEV: Then Jesus said to the man who had invited him: When you give a dinner or a banquet, don't invite your friends and family and relatives and rich neighbors. If you do, they will invite you in return, and you will be paid back.

CEVUK: Then Jesus said to the man who had invited him: When you give a dinner or a banquet, don't invite your friends and family and relatives and rich neighbours. If you do, they will invite you in return, and you will be paid back.

GWV: Then he told the man who had invited him, "When you invite people for lunch or dinner, don’t invite only your friends, family, other relatives, or rich neighbors. Otherwise, they will return the favor.


NET [draft] ITL: He said <3004> also <2532> to the man who had invited <2564> him <846>, “When <3752> you host <4160> a dinner <712> or <2228> a banquet <1173>, don’t <3361> invite <5455> your <4675> friends <5384> or <3366> your <4675> brothers <80> or <3366> your <4675> relatives <4773> or <3366> rich <4145> neighbors <1069> so you <4571> can be invited by them <846> in return <479> and get <1096> repaid <468>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Lukas 14 : 12 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
© 2010-2020
Alkitab.SABDA.org

Android.SABDA.org
SABDA.mobi
Bantuan
Dual Panel

Laporan Masalah/Saran