Alkitab Mobile SABDA
[VER] : [SUNDA]     [PL]  [PB] 
 <<  Wahyu 11 : 6 >> 

Sunda: Maranehna barisaeun ngabendung langit nahan hujan satungtung keur ngajalankeun tugasna. Kawasa kana sumber-sumber cai, bisa ngarobah cai jadi getih, barisaeun ngadatangkeun rupa-rupa musibat ka bumi najan sakumaha seringna oge.


AYT: Keduanya ini memiliki kuasa untuk menutup langit supaya hujan tidak turun pada hari-hari nubuat mereka; dan memiliki kuasa atas air untuk mengubahnya menjadi darah dan untuk memukul bumi dengan setiap malapetaka, sesering mereka inginkan.

TB: Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat; dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka, setiap kali mereka menghendakinya.

TL: Maka keduanya itu ada berkuasa mengunci langit, supaya jangan turun hujan selama keduanya bernubuat itu; dan keduanya itu berkuasa atas segala air menjadikan dia darah, dan menimpa bumi dengan segala jenis bala seberapa kali dikehendakinya.

MILT: Mereka ini memiliki otoritas untuk menutup langit agar tidak mengirim hujan pada hari-hari mereka bernubuat dan mereka memiliki otoritas atas air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan berbagai bencana, sesering yang sekiranya mereka inginkan.

Shellabear 2010: Kedua saksi itu mempunyai wewenang untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka pun memiliki wewenang untuk mengubah air menjadi darah dan untuk menimpa bumi dengan segala jenis malapetaka sebanyak yang mereka kehendaki.

KS (Revisi Shellabear 2011): Kedua saksi itu mempunyai wewenang untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka pun memiliki wewenang untuk mengubah air menjadi darah dan untuk menimpa bumi dengan segala jenis malapetaka sebanyak yang mereka kehendaki.

Shellabear 2000: Kedua saksi itu mempunyai wewenang untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Mereka pun memiliki wewenang untuk mengubah air menjadi darah dan untuk menimpa bumi dengan segala jenis malapetaka sebanyak mereka menghendakinya.

KSZI: Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya hujan tidak turun sepanjang masa mereka bernubuat. Mereka berkuasa ke atas air dan dapat menukarkannya menjadi darah. Mereka juga berupaya menimpakan pelbagai wabak penyakit ke atas bumi sekerap yang mereka kehendaki.

KSKK: Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit dan menahan hujan selama mereka menjalankan tugas mereka sebagai nabi; mereka juga mempunyai kuasa untuk mengubah air menjadi darah, dan menghukum bumi dengan segala jenis petaka, kapan pun mereka menginginkannya.

WBTC Draft: Saksi-saksi itu mempunyai kuasa menutup langit supaya hujan tidak turun selama mereka bernubuat. Mereka berkuasa untuk mengubah air menjadi darah. Mereka berkuasa untuk mengirim segala macam malapetaka ke bumi. Mereka dapat melakukannya setiap kali mereka menghendakinya.

VMD: Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya hujan tidak turun selama mereka bernubuat. Mereka berkuasa untuk mengubah air menjadi darah. Mereka berkuasa untuk mengirim segala macam malapetaka ke bumi. Mereka dapat melakukannya setiap kali mereka menghendakinya.

AMD: Kedua saksi ini punya kuasa untuk menutup langit agar hujan tidak turun selama mereka bernubuat. Mereka berkuasa atas air dan dapat mengubahnya menjadi darah. Mereka berkuasa memukul bumi dengan berbagai bencana kapan pun mereka mau.

TSI: Mereka juga diberi kuasa untuk menutup langit supaya hujan tidak turun selama mereka bernubuat. Mereka berkuasa untuk mengubah air menjadi darah. Dan mereka diizinkan menghukum manusia di dunia dengan segala macam bencana. Mereka bisa membuat setiap bencana itu kapan pun mereka mau.

BIS: Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka mengumumkan berita dari Allah. Mereka mempunyai juga kuasa atas semua mata air, untuk mengubah air menjadi darah. Dan mereka mempunyai pula kuasa untuk memukul bumi dengan segala macam bencana, kapan saja mereka mau melakukannya.

TMV: Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit supaya hujan tidak turun selama mereka mengisytiharkan perkhabaran Allah. Mereka juga berkuasa atas mata air untuk mengubah air menjadi darah; mereka juga berkuasa menimpakan segala macam malapetaka ke atas bumi, bila-bila masa mereka menghendakinya.

BSD: Mereka mempunyai kuasa untuk menutup langit, supaya hujan tidak turun selama mereka mengumumkan berita dari Allah. Mereka juga mempunyai kuasa untuk mengubah air di seluruh mata air menjadi darah. Mereka juga mempunyai kuasa untuk memukul bumi dengan segala macam bencana, kapan saja mereka ingin melakukannya.

FAYH: Mereka berkuasa menutup langit sehingga hujan tidak turun tiga setengah tahun lamanya, yaitu selama mereka bernubuat. Mereka juga berkuasa mengubah air sungai serta samudera menjadi darah dan mendatangkan segala macam malapetaka ke atas bumi setiap waktu mereka menghendakinya.

ENDE: Mereka mempunjai kuasa menutup langit sedemikian, sehingga tidak djatuh hudjan pada masa mereka sedang bernubuat, dan mereka mempunjai kuasa atas segala air jang diubahkannja mendjadi darah, dan djuga kuasa menimpa bumi dengan serba matjam balabentjana, setiap kali mereka menghendakinja.

Shellabear 1912: Maka keduanya itu beroleh kuasa menutupkan langit, supaya jangan turun hujan selama keduanya bernubuat itu; maka berkuasa pula keduanya atas segala air, supaya menjadikan dia darah, dan menimpakkan segala jenis bala keatas bumi seberapa kali yang dikehendakinya.

Klinkert 1879: Kadoewanja pon berkoewasa menoetoepkan langit, soepaja djangan toeroen hoedjan pada masa ija bernoeboeat danlagi kadoewanja berkoewasa atas segala ajar akan mendjadikan dia darah dan akan memaloe boemi dengan segala djenis bela, saberapa kali jang dikahendakinja.

Klinkert 1863: {1Ra 17:1} Maka dia-orang ada koewasa menoetoepken langit, sopaja djangan toeroen hoedjan salamanja dia-orang bernoeboeat; dan lagi ada koeasanja atas segala ajer {Kel 7-10,12} akan mendjadiken dia darah, dan memoekoel boemi dengan segala roepa tjilaka, sabrapa kali dia-orang maoe sadja.

Melayu Baba: Ini dua-dua ada kuasa tutopkan langit, spaya jangan turun hujan s-lagi dia-orang ada bernabuat: dan ada kuasa pula atas ayer, boleh jadikan darah, dan palu ini dunia dngan macham-macham chlaka, s-brapa kali dia-orang suka.

Ambon Draft: Pada dija awrang itu ada kawasa akan kontji tutop langit; agar djangan turon hu-djan antara sagala hari nubu-wetnja, dan lagi kawasa atas ajer akan berubah itu djadi; darah, dan akan palukan bumi dengan rupa-rupa sangsara, barapa-barapa kali marika itu kahendaki.

Keasberry 1853: Marika itulah ada burkuasa munutupkan langit, supaya jangan turun hujan slama iya burnubuat; dan lagi ada burkuasa atas, sagala ayer supaya dijadikannya dia darah, dan mumalu bumi dungan sagala junis bala, sa'brapa kali dikahandakinya.

Keasberry 1866: Marika itulah ada bŭrkwasa mŭnutopkan langit, supaya jangan turon hujan slama iya bŭrnabuat; dan lagi ada bŭrkwasa atas sagala ayer supapa dijadikannya dia darah, dan mŭmalu bumi dŭngan sagala jŭnis bala, sŭbrapa kali dikahandakkinya.

Leydekker Draft: Marika 'itu memegang kawasa 'akan kontjikan langit, sopaja djangan turon barang hudjan pada harij 2 nubuwetnja: dan marika 'itu memegang kawasa 'atas segala 'ajer, 'akan meng`ubahkan dija mendjadi darah, dan sjiksakan bumi dengan segala djenis bela, barapa 2 kali dekahendakinja garang.

AVB: Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya hujan tidak turun sepanjang masa mereka bernubuat. Mereka berkuasa atas air dan dapat menukarkannya menjadi darah. Mereka juga berupaya menimpakan pelbagai wabak penyakit ke atas bumi sekerap yang dikehendaki mereka.

Iban: Seduai iya bisi kuasa nutup langit ngambika hari enda ujan sekumbang seduai iya ke benabi, lalu seduai iya bisi kuasa atas semua ai, ngasuh ai bebali nyadi darah, enggau kuasa ngemediska dunya ngena semua macham penusah nitihka penyuah ti dikedekaka seduai iya.


TB ITL: Mereka <3778> mempunyai <2192> kuasa <1849> menutup <2808> langit <3772>, supaya <2443> jangan <3361> turun hujan <5205> <1026> selama <2250> mereka <846> bernubuat <4394>; dan <2532> mereka mempunyai <2192> kuasa <1849> atas <1909> segala air <5204> untuk mengubahnya <4762> <846> menjadi <1519> darah <129>, dan <2532> untuk memukul <3960> bumi <1093> dengan <1722> segala jenis <3956> malapetaka <4127>, setiap kali <3740> mereka menghendakinya <2309>. [<1437>]


Jawa: Seksi loro mau padha duwe panguwasa ngancing langit, supaya ora ana udan sajrone padha medhar wangsit; lan padha duwe panguwasa ing ngatase sakehing banyu bisa kadadekake getih; sarta nggebug bumi kalawan sawarnaning wewelak sawayah-wayah miturut sakarepe.

Jawa 2006: Seksi loro mau padha duwé pangwasa ngancing langit, supaya ora ana udan sajroné padha medhar wangsit; lan padha duwé pangwasa ing ngatasé sakèhing banyu bisa kadadèkaké getih; sarta nggebug bumi kalawan sarupaning wewelak sawayah-wayah miturut sakarepé.

Jawa 1994: Seksi loro mau padha kaparingan pangwasa ngancing langit, supaya ora ana udan sajroné padha martakaké pangandikané Gusti Allah; sarta padha kaparingan pangwasa tumrap sakèhing etuk, sing bisa didadèkaké getih. Apa menèh padha kaparingan pangwasa ngukum bumi nganggo wewelak werna-werna, sewayah-wayah ing sakarepé.

Jawa-Suriname: Seksi loro mau dikèki pangwasa ngantying langit, supaya ora ènèng udan suwéné pada ngabarké pituturé Gusti Allah. Uga pada éntuk pangwasa ngganti sakkèhé banyu didadèkké getih. Malah uga nduwé pangwasa ngajar bumi nganggo sak wernané memala, sak wayah-wayah sing dikarepké.

Sunda Formal: Maranehna barisaeun meundeutan langit, supaya salila maranehna ngajalankeun kawajiban ulah turun hujan. Maranehna oge barisaeun ngarobah cai jadi getih atawa ngagebug bumi ku rupa-rupa musibat, iraha bae niatna.

Madura: Se dhadhuwa’ ganeka gadhuwan kobasa notop langnge’ me’ olle ta’ toron ojan saabidda aba’na ngomommagi berta dhari Allah. Jugan gadhuwan kobasa ka sadajana somberra aeng, kaangguy ngoba aeng epadaddi dhara. Jugan gadhuwan kobasa mokol bume bi’ sadajana macemma balai, bila’a saos menorot sakencengnga.

Bauzi: Laham dam ahim labe Alat iba modi vizi im dedamali meedàmu iho laha nehi gagomeam, “Asum aule,” lahame mali gagomeam làhà ame dam ahim labe Alat iba gagu oluhu im lam iho dam bake ahate vameadam di ba abaedam vabak. Iho asum ahoba iuba ausi abaedam vaba modesdume ame im vameadume neàdehezobe fa ba abaedam bak. Labi laha ame dam labe iho vao soabo modeo, vao aana modeo, gi vao bak iumti ahebu im dedamalehe labe fa ame vao zi modi na vaseali modesdam meot. Labi laha ame dam ahim labe iho dam bak niba esdam dam ahebu im feàna modi vabidume geàdamna meiti im feàna modi vabidume geàdamna meiti lahamna ahebu dam bakda ahebu modi vabidume geàdam meot. Abo im feàna meia modi gaili elomna meiti im feàna meia modi gaili elomna meiti vizi modi elodam modeo, bak uloome aotbali na dem bi idoali elodam bak modeo, labihasu meedam meot. Abo ame dam ahim labe iho neha, “Imo ame bak nim modi aase,” lahame gagom di ame digat labet mode. Labi izi dihasi neo, “Imo ame bak nim modi aase,” lahame gagom di ame digat labet mode. Gi labihadam bak tade.

Bali: Utusane kekalih punika madue kuasa nabengin langite mangda sampunang wenten sabeh sakantun dane midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sang kalih taler madue kuasa jaga ngubah toya-toya anakane dados rah, tur kuasa jaga ngwentenang panyengkala ring jagate antuk pinakit mawarni-warni, manut sakita karep danene.

Ngaju: Ewen bara kuasa manyoho mangat andau dia ujan katahin ewen mansanan barita bara Hatalla. Ewen aton kuasae mahunjun danum kea, uka mobah danum manjadi daha. Tuntang ewen kea aton kuasae mamukul petak mampalembut sepsimpan ampin kabinasa, hamparea bewei ewen handak malaluse.

Sasak: Ie pade bedowẽ kuase jari ngimpet langit adẽq ndaq turun ujan sengonẽq ie pade nyampẽang nubuat lẽman Allah. Ie pade bedowẽ kuase ẽndah lẽq selapuq pengembulan aiq, ngerobah aiq jari daraq. Dait ie pade ẽndah bedowẽ kuase jari ngempuk gumi siq segale macem bencane, piran doang ie pade mẽlẽ ngelaksaneang hal nike.

Bugis: Mappunnaiwi mennang akuwasang untu’ tongkoi langié kuwammengngi aja’ nateppa bosié ri wettu nappallebbangenna mennang biritta polé ri Allataala. Mappunnai towi akuwasang ri sininna mata uwai, untu’ pinrai uwai mancaji dara. Sibawa mappunnai towi mennang akuwasang untu’ munrui linoé sibawa sininna rupanna abalaé, uppa-uppanna mennang maéloi pogau’i.

Makasar: Nia’ kakoasanna ke’nanga untu’ antongkoki langika sollanna tena naturung bosia ri wattu napa’la’banna ke’nanga biritta battua ri Allata’ala. Nia’ todong kakoasanna ke’nanga mae ri sikontu timbuseng je’neka, untu’ ampinrai je’neka a’jari cera’. Siagang nia’ todong kakoasanna untu’ antunrungi buttaya siagang a’rupa-rupa bala, kere-kere wattu punna ero’ ke’nanga anggaukangi.

Toraja: Kuasa ia sola duai la untampun langi’, kumua da nasae uran, ke tontongpi sola duai ma’nubua’, sia kuasa sola duai umpopendadi rara uai, sia umparampoi ma’rupa-rupa kasanggangan tu lino pempiran-piran, tu naporainna.

Duri: Nnampui kuasa mangpabarrang anna pealloan ke mpangpeissenanni pepasan-Na Puang. Ngkuasai too mata wai, nawa'ding mpupenjaji rarai. Wa'ding too ssessa tolino mpake mangrupa-rupa kamaparrisan, umbo-umbo wattu nakabudai.

Gorontalo: Timongoliyo kawasa moheuta hulungo, tunggulo dila modehu didi ngohilayao timongoliyo hepopotunggula lo wahyu lonto Allahuta'ala. Timongoliyo olo kawasa molomela nga'amila taluhu mowali duhu wawu kawasa olo mopodehu mao lo tili-tililahepala lo balla ode duniya to wakutu u otohila limongoliyo.

Gorontalo 2006: Timongolio okawasa u moheu̒ta hulungo alihu diila modehu didi ngotilonggadu timongolio donggo hemo pomalalumu habari lo Allahu Taa̒ala. Timongolio olo okawasa to ngoa̒amila butu lotaluhu, u momolio̒ taluhu mowali duhu. Wau timongolio okawasa olo u molotaa̒a dunia wolo totoonulalo baala u hidala-dalaala, omolua wambai̒o otohilaa pohutuo mao̒ limongolio.

Balantak: Raaya'a kuasaan mantaankon langit kada' sianta mantakakon usan na tempo i raaya'a mengelelekon sagiana Alaata'ala. Raaya'a uga' kuasaan mombolii weer sida rara', ka' mantakakon biai' kaliangan balaa' na tano' balaki' na sanda' tempo koi men ko'uusna i raaya'a.

Bambam: Anna duka' muampuam kakuasaam la umpadadi kulla' kalando anna mala tä' tuhum uham sule lako puha umpalombum kadanna Puang Allataala. Anna muampuam toi kakuasaam la umpopendadi haha ingganna uwai susi salu teem le'bo'. Anna kuasa umpahuai lino ingganna hupanna kamapi'disam kasalle situhu' pa'elo'na.

Kaili Da'a: Ira romba'a etu nakuasa manta'amaka ala uja da'a madunggu nggari langi sakuya kasaena ira mompasimbayu tesa nggari ja'i Alatala. Ira wo'u nakuasa ri salu-salu nu ue ala mombabali ue-ue etu majadi lei. Pade ira nakuasa mompandasa dunia ante mpengele-ngele kasusana nepia rapodota ira.

Mongondow: Oyuíon ing kawasa monia mogolingoi kon ḷangit simbaí diaípa monguyan solama im mosia mopota'au in Habar nongkon i Allah. Mosia inogoian doman ing kawasa monguasa kom bayongan bokakak simbaí mosia mota'au momaḷui kon tubig mobalií duguí; bo oyuíon doman ing kawasa monia mosambok kom butaí na'a takin mopoḷabuí im bayongan inta mokororiga, to'onukabií ing ko'ibog monia.

Aralle: Aha kakuasaanna anna malai dai kene' yaling di tempona umpepainsangnging kaheba ang sule yaho mai Puang Alataala. Ma'kuasa toi umpopendahi haha samai pengkalaoanna uhai. Mala toi umpaaha ma'kahupa-hupa kamasuhsaang yaling di lino diamo naonge sihatang napambabei.

Napu: Ara kuasanda motabungi langi bona dati toa uda tanganda mopahawe Ngkorana Pue. Makuasa worihe i ope-ope owai. Owai peisa rapopewali wahe. Ara wori kuasanda mopakasusa dunia hai mampopengaa pepopeahi-ahi, moula peundeanda.

Sangir: I rẹ̌dua e mal᷊aing piạ kawasa waugu měhěping langị e tadeạu tawe rumasehẹ̌ karěngụewen i rẹ̌dua e mạmokạ u hengetangu Mawu Ruata e. I rẹ̌dua e mal᷊aing piạ kawasa waugu kěbị simbul᷊ẹ̌, ipamal᷊ui akẹ ipakakoạ daha. Dingangu si rẹ̌dua e mal᷊aing piạ kawasa waugu měmahang dunia e ringangu haghin sigěsạ, balạewe měnsang su tempo sude koateng tuhụ kapulun dẹ̌dua e.

Taa: Wali matamanasa to dua mba’a etu, sira re’e kuasa mangaba’a yangi see taa tudu uja ri rayanya sira mampakarebaka gombo i mPue Allah. Pasi sira re’e seja kuasa mangika ue see mawali yau raa. Pasi re’e seja kuasanya naka pei lino mangarata soba ponto ngaya. Wali ane temponya sira rani mangika palaong etu, sira maya mangika.

Rote: Ala hapu koasa soaneu kena lalai fo u'da na boso mai nai lelek ala po'abenga Manetualain dede'a-kokolan. Sila boeo koasa basa oemata la, fo ala tao lasafali oe da'di daak. Ma duas boeo lanuu koasa soaneu fepa daebafa ka ninik susa-soe mata-mata kala, faihi'da ndia boe sa'di ala nau taon.

Galela: Ona yasinoto magena de manga kuasa o Gikimoino la o dipa yapareta, so asa imuura kawa ma bati o Gikimoi Awi demo yosingangasu kasi. De ona yamake o kuasa lo o bi ake gena aku yaaka imadadi o au, de lo yamake o kuasa la o dunia ma raba qangodu aku yasisangisara, de o bodito moi-moi gena o orasi o kia bato ona itemo qangodu ka idadi mote to ona manga dupa.

Yali, Angguruk: It piren itano inine rehen fulu roho haruk ane ap hiyag isarukmu osit wambik waruhu fug ulug pohol lare fusuk teg. Inine fam ik obog toho il mebap tuk hag teg lit wereg. It inine fam ap unusul peruk halug mun angge man angge alem siyahon likiya hupmu ap unubam umbuk teg.

Tabaru: 'Ona ma Jo'oungu ma Dutu wakikula 'o kuasa ma ngale yodiai koibesakuwa ma do'ingo 'ona yosikawasa 'o habari ma Jo'oungu ma Dutuno. Mita wakikula 'o kuasa ma ngale yadiai 'o 'akere 'iodumu 'idadi 'o 'aunu. De wakikula 'o kuasa ma ngale yatorou 'o dunia de 'o bodito 'i'ini-'inioka, ma 'orasi kokia naga bato yomau yadiai.

Karo: Lit kuasana nutupi langit gelah ula nusur udan kidekah ia ernubuat denga. Lit me kuasana nandangi sumbul-sumbul lau, e me guna nalihkenca jadi dareh. Bage pe lit kuasana ngerehken erbage-bage mara ku doni enda piga-piga kali pe atena.

Simalungun: Na markuasa do sidea mangkunsi langit, ase ulang roh udan sadokah panorang manjahai sidea. Na markuasa do sidea paubahkon bah gabe daroh anjaha mangkonahon bagei sitaronon bani tanoh in, atap sonaha hotopni ninuhur ni sidea.

Toba: Na marhuaso do nasida mangkinsu langit, asa unang ro udan di angka ari panurirangonnasida; jadi na marhuaso do nasida, paimbarhon angka aek gabe mudar, jala mangkonahon nasa haporsuhon tu tano i, manang beha pe jotjotna di rohanasida.

Dairi: Merkuasa ngo kalak i mengkonci langit, asa ulang roh udan, sidekkah ijamitaken kalak i kata Dèbata. Merkuasa ma ngo kalak i pekellihken takal laè, asa gabè daroh nola laèna i, janah merkuasa ma ngo kalak i memmaing simpersuk mi dunia èn, barang ndigan dok atèna.

Minangkabau: Inyo punyo kuwaso untuak manutuik langik, supayo jan turun ujan salamo inyo tu manyuwaraikkan barito dari Allah. Inyo punyo kuwaso pulo jo kasadonyo mato ayie, untuak ma ubah ayie manjadi darah. Inyo punyo kuwaso pulo untuak manokok bumi, jo sagalo macam bala bancano, pabilo sajo nan takana dek inyo.

Nias: So khõra wa'abõlõ ba wondruhõ banua si yaw̃a ena'õ bõi aekhu ba danõ deu sagõtõ fangombakha'õra turia soroi Lowalangi andrõ. So gõi khõra wa'abõlõ ba nungo nidanõ fefu, ba wombali'õ do nidanõ. Ba so gõi khõra wa'abõlõ ba wamõzi ulidanõ ba ngawalõ wamakao fefu, gofu hawa'ara zomasi ira lafalua.

Mentawai: Ai ka tubudda gege masipet-pet'aké manua, buí ibelé urat kaburut rapakakra katuareman sibara ka Taikamanua. Ai leú et ka tubudda gege ka tubut sangamberi bubuakat, bulé ioi rabailiuaké oinan, bailiu logau. Samba ai leú gege ka tubudda rabó-bóaké ka polak néné, sene ngamata paoreat, kaipa gogoinia itutu bagadda ragalaiaké nia.

Lampung: Tian ngedok kuasa untuk nyalok langit in dang ratong labung selama tian ngumumko kabar jak Allah. Tian ngedok juga kuasa atas sunyin mata way, untuk ngubah way jadi rah. Rik tian ngedok muneh kuasa untuk mukul bumi jama sunyin macam bencana, kapan gaoh tian haga ngelakukoni.

Aceh: Awaknyan na kuasa keu jitôb langét mangat bék jitreun ujeuen watée awaknyan teungoh jipeumaklum feureuman nibak Po teu Allah. Meunan cit nibak awaknyan na kuasa ateueh mandum mata ié, keu ji-ubah ié jeuet keu darah. Dan awaknyan na teuma kuasa keu jiseupôt bumoe ngon meubagoe rupa beuncana, pajan mantong nyang jikeuneuk peubuet lé awaknyan.

Mamasa: Dengan kakuasaan nabeenni Puang Allata'alla iamo: mala ussissing langi' indana uran ke marassanni ullombungan tula'na Puang Allata'alla, mala umpopendadi rara wai susi salu tenni tasik. Mala toi duka' umpalambi'i kamaparrisan issinna lino situru' pa'porainna.

Berik: Jei baabetabara winsi jem ge matasife, jega arouwa jam nyenyan nunu abakef taterisi Uwa Sanbagiri jei jam sene nasibenennerem. Ane jemna baabeta fo mwonap mese, jega fona jem ga gam irfulu ane aawisfe ga gam etamwena. Ane jemna baabeta mese ogiri jem saftalaiserem kabwaksususerem jebaner, aa jep gangge gunurum jem eyebife, ga gangge eyebili.

Manggarai: Isé manga kuasa te tadu awang kudut néka cai usang tédéng ba pedé hitu. Isé kolé manga kuasad kudut sanggéd ulu waé te célung ciri dara. Manga kolé kuasad isé te wahéng lino le do tarad copél du nia kaut ngoéngd.

Sabu: Do nga kuaha ro tu ta henabbhe liru mita do dho puru ajjhi pa dhara nga pepeke ri ro ne lii do ngati Deo ne. Jhe ro lema do nga kuaha pa hari-hari mada ei-wattu, tu ta pebhari ei-loko ta jadhi ta raa. Do nga kuaha lema ro ta wabbe raiwawa ri hari-hari worawwu lua apa, parri we e'e ne ddhei ro we ta tao.

Kupang: Waktu dong dua jadi Tuhan pung jubir di bumi, Dia kasi kuasa sang dong ko tutu ujan. Dia ju kasi kuasa ko bekin mata aer jadi dara, deng kuasa ko bawa macam-macam calaka di ini bumi, iko dong pung mau-mau sa.

Abun: Ye we ku suktinggi wa ye we syogat nogi nde yei sane sor ye we kibot Yefun Allah bi suktaru ne or wé et. Ye we ku suktinggi wa ye we ben syur tepsu yetu dé dom. Sane o, ye we ku suktinggi wa ben sukye ket kwayo-kwayo nai nje mo bur ré ket ye we ne í sor.

Meyah: Noba goga insa koma gegan owesa efek jeskaseda gof joug mebaga fogora mos enes gij mona ongga goga goftuftu rot Allah oga jinaga guru. Noba goga tein gegan owesa efek jeskaseda gotunggom mei fogora eja erek ogufu. Noba goga tein gegan owesa efek jeskaseda gesa mar ongga okum skoita rusnok fogora marenir. Goga gegan owesa efek ongga adaij nou gotunggom mar erek insa koma nomnaga rot ofosma ofoukou ojgomuja.

Uma: Ria kuasa-ra mpo'ompo langi' bona neo' dungku uda bula-ra mpokeni Lolita Pue'. Mokuasa wo'o-ra hi butu halu' bona ue mobali' jadi' raa'. Ria tena kuasa-ra mposerohi dunia' hante wori' nyala pesesa', nto'uma konoa-ra mpobabehi.

Yawa: Anawae jirume umaso, vambunino naumo warae ayaura rai tavon. Weti arono yo Amisye apa ayao raurairive no mine so, yo maruge raorai maje, weamo tugae mamaisyo aya idaura so rai kobe. Muno vambunine no yai weti yo mana raveti mavu. Muno vambunine no yai indamu yo siurijo mangke kotaro rui vayave raugavo munije so rai mo ratatuv, arono rui vayave yo ramayar bayave.


NETBible: These two have the power to close up the sky so that it does not rain during the time they are prophesying. They have power to turn the waters to blood and to strike the earth with every kind of plague whenever they want.

NASB: These have the power to shut up the sky, so that rain will not fall during the days of their prophesying; and they have power over the waters to turn them into blood, and to strike the earth with every plague, as often as they desire.

HCSB: These men have the power to close the sky so that it does not rain during the days of their prophecy. They also have power over the waters to turn them into blood, and to strike the earth with any plague whenever they want.

LEB: These have the authority to shut the sky, so that _it does not rain_ during the days of their prophecy. And they have authority over the waters, to turn them to blood, and to strike the earth with every plague as often as they wish.

NIV: These men have power to shut up the sky so that it will not rain during the time they are prophesying; and they have power to turn the waters into blood and to strike the earth with every kind of plague as often as they want.

ESV: They have the power to shut the sky, that no rain may fall during the days of their prophesying, and they have power over the waters to turn them into blood and to strike the earth with every kind of plague, as often as they desire.

NRSV: They have authority to shut the sky, so that no rain may fall during the days of their prophesying, and they have authority over the waters to turn them into blood, and to strike the earth with every kind of plague, as often as they desire.

REB: These two have the power to shut up the sky, so that no rain falls during the time of their prophesying; and they have power to turn water into blood and to afflict the earth with every kind of plague whenever they like.

NKJV: These have power to shut heaven, so that no rain falls in the days of their prophecy; and they have power over waters to turn them to blood, and to strike the earth with all plagues, as often as they desire.

KJV: These have power to shut heaven, that it rain not in the days of their prophecy: and have power over waters to turn them to blood, and to smite the earth with all plagues, as often as they will.

AMP: These [two witnesses] have power to shut up the sky, so that no rain may fall during the days of their prophesying (their prediction of events relating to Christ's kingdom and its speedy triumph); and they also have power to turn the waters into blood and to smite {and} scourge the earth with all manner of plagues as often as they choose.

NLT: They have power to shut the skies so that no rain will fall for as long as they prophesy. And they have the power to turn the rivers and oceans into blood, and to send every kind of plague upon the earth as often as they wish.

GNB: They have authority to shut up the sky so that there will be no rain during the time they proclaim God's message. They have authority also over the springs of water, to turn them into blood; they have authority also to strike the earth with every kind of plague as often as they wish.

ERV: These witnesses have the power to stop the sky from raining during the time they are prophesying. These witnesses have power to make the water become blood. They have power to send every kind of plague to the earth. They can do this as many times as they want.

EVD: These witnesses have the power to stop the sky from raining during the time they are prophesying. These witnesses have power to make the water become blood. They have power to send every kind of trouble to the earth. They can do this as many times as they want.

BBE: These have the power to keep the heaven shut, so that there may be no rain in the days when they are prophets: and they have power over the waters to make them into blood, and to send every sort of disease on the earth as their pleasure is.

MSG: They'll have power to seal the sky so that it doesn't rain for the time of their prophesying, power to turn rivers and springs to blood, power to hit earth with any and every disaster as often as they want.

Phillips NT: These witnesses have power to shut up the sky and stop any rain from falling during the time of their preaching. Moreover, they have power to turn the waters into blood, and to strike the earth with any plague as often as they wish.

DEIBLER: Those witnesses will have authority over the sky in order to keep rain from falling during the time that they are proclaiming what God reveals to them. They also will have authority to cause water everywhere to become red like [MET] blood, and authority to send down to the earth all kinds of plagues. They will do this as often as they want to.

GULLAH: Dem two people got powa fa hole back de rain een de sky, so dat de rain ain faddown jurin de time wen dey da tell God message. An dey got powa fa mek de wata wa come outta de groun ton eenta blood. An dey got powa fa sen waeba kind ob bad ting eenta de wol, waeba time dey wahn fa do um.

CEV: They have the power to lock up the sky and to keep rain from falling while they are prophesying. And whenever they want to, they can turn water to blood and cause all kinds of terrible troubles on earth.

CEVUK: They have the power to lock up the sky and to keep rain from falling while they are prophesying. And whenever they want to, they can turn water to blood and cause all kinds of terrible troubles on earth.

GWV: These witnesses have authority to shut the sky in order to keep rain from falling during the time they speak what God has revealed. They have authority to turn water into blood and to strike the earth with any plague as often as they want.


NET [draft] ITL: These <3778> two have <2192> the power <1849> to close up <2808> the sky <3772> so <2443> that it does <1026> not <3361> rain <1026> rain <5205> during the time <2250> they <846> are prophesying <4394>. They have <2192> power <1849> to turn <4762> the waters <5204> to <1519> blood <129> and <2532> to strike <3960> the earth <1093> with <1722> every <3956> kind of plague <4127> whenever <1437> they want <2309>.


  Share Facebook  |  Share Twitter

 <<  Wahyu 11 : 6 >> 

Bahan Renungan: SH - RH - ROC
Download
Alkitab ANDROID
Kamus Alkitab
Kamus Bahasa
Kidung Jemaat
Nyanyikanlah Kidung Baru
Pelengkap Kidung Jemaat
Alkitab.mobi
Copyright
Alkitab.SABDA.org
Android.SABDA.org
SABDA.APP
BaDeNo
Bantuan
Dual Panel Dual Panel